На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43

з 3. Механізм злочину і слідча ситуація

Якщо вийти з того, що ситуація - це поєднання умов і обставин, що створюють певну обстановку, положення (23, с.356), те можна передбачити, що поняття механізму злочину в певній частині пов'язане з поняттям кримінальної ситуації.

Механізм злочину зумовлює розвиток і змінюваність кримінальних ситуацій, створюючи з окремих ситуацій злочинну подію загалом. Саме моделювання механізму довершеною злочини дозволяє, на думку Т. С. Волчецкой, виявити:

- суть і значущість кожного структурного елемента кримінальної ситуації в конкретній події;

- інформацію про дійових осіб ситуацій, про роль кожного з них і їх функціональні дії;

- інформацію про взаємовплив і взаємообумовленість всіх елементів кримінальної ситуації і т. д. (24, с.97).

Кримінальна ситуація формується під впливом об'єктивних і суб'єктивних чинників. Об'єктивні чинники, будучи домінуючими, виявляються в основному через діяльність злочинця і дії і вчинки інших учасників злочинної події. Суб'єктивні чинники пов'язані з осознанностью своїх дій учасниками злочинної події і їх відношенням один до одного, своїх дій і вчинків (професійний і життєвий досвід, вольові якості, характер, темперамент і т. п.). Об'єктивні і суб'єктивні чинники, з одного боку, впливають на формування самої ситуації, а з іншою (їх якісний зміст) - на їх зміну.

Поняття механізму злочину тісно пов'язане і з поняттям слідчої ситуації.

Слідча ситуація - це система умов і обставин, що характеризують стан розслідування карної справи на певний момент, обстановку, в якій слідчому належить діяти у відповідності зі своїм посадовим положенням. Конкретна слідча ситуація характеризується сукупністю умов об'єктивного і суб'єктивного характеру, а також фактичних даних, що мають значення для встановлення механізму розсліджувати злочину і інших обставин кримінальної події, що відбулася і визначення порядку подальшого розслідування.

Слідча ситуація являє собою систему взаємопов'язаних об'єктивних і суб'єктивних по відношенню до процесу розслідування умов. До чинників, сприяючих виникненню об'єктивних умов, можна віднести:

- наявність і характер фактичних даних про довершений злочин (час, місце, способи, механізм злочинної події загалом, наслідки злочину, кількість злочинців і потерпілих і т. д.), що є в певний момент розслідування в розпорядженні слідчого;

- наявність і особливості носіїв криміналістично значущої інформації про злочин і його учасників (їх стійкість, надійність, относимость і т. д.), які доступні суб'єкту доведення, але їм не використані наявність оперативно-розшукової інформації;

- інтенсивність (скоротечность) зникнення і знищення доказів і об'єктивні можливості збереження в пам'яті інформації про злочин різними учасниками злочинної події;

- період часу, минулий з моменту здійснення злочину, а також час, яким має в своєму розпорядженні суб'єкт доведення для прийняття рішень і їх реалізації;

- наявність і характер результатів попередньою слідства або дізнання (чи встановлений злочинець, чи виявлене викрадене, чи доведена винність і т. д.);

- характер і особливості умов розслідування або дізнання (наявність необхідних сил, коштів, наукових рекомендацій, часу і можливості їх використання; завантаженість суб'єкта доведення, його кваліфікація, досвід і т. д.);

- характер місцевості, де довершено і розсліджувати злочин (особливості економічного, географічного, демографічного і міграційного характеру) і т. д.

До чинників, завдяки яким виникають (складаються) умови суб'єктивного характеру, можна віднести:

- стан і характер відносин, чого склався між учасниками злочинної події і суб'єктами доведення;

- активність або пасивність суб'єктів доведення в розв'язанні возникаюших перед ними проблем розслідування рівень їх теоретичних і практичних знань, умінь, а також наявність практичного досвіду;

- міра обізнаності об тих, що є у суб'єктів доведення доказах, характер протидії встановленню істини з боку учасників злочинної події і інших зацікавлених у виході справи осіб і його наслідку;

- наявність і характер помилок, прорахунків в діях суб'єктів доведення і їх наслідку;

- позиція, зайнята учасниками злочинної події по відношенню до розслідування; їх непередбачені дії і деякі вчинки осіб, не причетних до розсліджувати події;

- існуюча в даний момент суспільна оцінка розсліджувати злочинної події.

Поєднання всіх цих факт рів і результати їх впливу зумовлюють індивідуальність слідчої ситуації в певний момент розслідуванні, її специфічний зміст. Особливості тієї або інакшої слідчої ситуації зумовлюють специфіку діяльності слідчого в подальшому розслідуванні довершеного злочину.

Роль "скелета", основи ситуації, насичення якої конкретним змістом багато в чому залежить від особливостей механізму довершеною злочини, може виконувати її структура.

Структура слідчої ситуації складається з наступних елементів:

- інформаційного характеру - обсяг доказової і орієнтуючої інформації про подію злочину і учасників, їх вигляд, кількість, стійкість проти зовнішніх впливів;

- процесуально-тактичного характеру - рівень або міра доведеності кримінально-процесуальними коштами обставин що відбулося, перерахованого в законі; можливості обрання заходів припинення, ізоляції один від одного минаючих у справі осіб, проведення конкретних слідчих і інакших дій і т. д.;

- матеріального і організаційно-технічного характеру - оснащеність науково-технічними коштами і методиками, можливості криміналістичних і інакших експертних досліджень, взаємодія між службами органів внутрішніх справ (їх оперативність, мобільність, злагодженість і т. д.), міра завантаженості суб'єктів доведення і т. д.;

- психологічного характеру - особисті якості учасників процесу, характер відносин між ними, суспільна оцінка злочину і т. д.

Кожний з перерахованих елементів може зіграти певну роль в зміні ситуації від несприятливої до сприятливої і навпаки. Вони виникають, існують і змінюються в процесі розслідування і в зв'язку з ним. Наприклад, оцінка конкретної слідчої ситуації впливає на організацію, планування розслідування у справі і загалом на якісну зміну структури даної ситуації. Безумовно, слідчим ситуаціям властива така властивість, як динамічність.

Властивістю динамічності передусім володіє реальна слідча ситуація, оскільки на об'єкти судового пізнання, носії доказової і орієнтуючої інформації і інакші елементи об'єктивної дійсності постійно впливають суб'єкти доведення шляхом проведення слідчих, оперативно-розшукових і інакших дій. Внаслідок цього механізм довершеного злочину більш виразно відбивається в матеріалах карної справи. Внаслідок отримання суб'єктом розслідування нової інформації про механізм розсліджувати злочину і інших обставинах, в тому числі і суб'єктивного характеру, складається нова слідча ситуація.

На зміну реальної ситуації як внаслідок протидії розслідуванню, так і внаслідок інших дій певний вплив надають поведенческие акти і дії інших учасників карного процесу, в тому числі і непричетних до розслідування осіб.

Аналіз слідчої ситуації і інформації про механізм довершеного злочину зумовлює прийняття рішень про напрям розслідування, планування слідчих, оперативно-розшукових і інших заходів.

З урахуванням аналізу юридичної літератури з цих проблем і результатів дослідження можна зробити деякі приватні висновки з питання співвідношення механізму злочину і слідчої ситуація:

- оцінка суб'єктом доведення слідчої ситуації, і зокрема міри інформованості слідства про механізм довершеного злочину, впливає на організацію і планування всього розслідування у справі;

- на формування конкретної слідчої ситуації, як і на процеси взаємодії учасників злочинної події між собою і навколишнім середовищем (механізм злочину) впливають умови об'єктивного і суб'єктивного характеру, частково співпадаючі;

- в процесі розслідування злочину діяльність слідчого завжди направлена на зміну слідчої ситуації в сприятливу сторону, чому сприяє створена ним модель механізму даного злочину (яка постійно уточнюється);

- дані, що уточнюються про злочинну діяльність суб'єкта, дії і вчинки потерпілого і інших учасників злочинної події (елементів механізму злочину) є важливими становлячими елементами в структурі моделі слідчої ситуації;

- якщо слідча ситуація - це обстановка розслідування в певний момент, то зведення про механізм злочину - складова інформаційна частина цієї обстановки;

- слідча ситуація - така динамічна сукупність умов, яка (по відношенню до слідчого) схильна до постійної зміни, часом вельми істотної; механізм злочину - складна система, динамічна в період його формування, але відносно стійка (по відношенню до слідчого) в процесі розслідування довершеного злочину (модель якого може в цьому процесі лише уточнюватися або коректуватися).

Таким чином, незважаючи на зовнішню схожість деяких становлячих компонентів, механізм злочину і слідча ситуація - різні наукові поняття, вони не "перетинаються" і тим більше не замінюють і не поглинають один одного. Це дві самостійні наукові категорії, що мають право на існування, подальшу розробку і дослідження.

Вивчення закономірностей формування механізму злочину і слідчої ситуації має практичне значення, оскільки на основі пізнання цих закономірностей можуть розроблятися більш ефективні кошти, прийоми і методики діяльності правоохоронних органів по розкриттю і розслідуванню злочинів, а також заходи по нейтралізації протидії розслідуванню.