На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 81 82 83 84 85 88 89 91 92 94 95 96 97 98 102 103 104 105 106 108 109 110 111 113 114 115 116 118 119 121 122 123 125 126 127 129 130 133 134 136 137 139 140 141 142 144 145 146 147 148 150 151 152 154 155 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 169 170 172 173 175 176 177 178 180 181 182 183 185 186 187 188 189 191 192 193 195 197 198 199 200 201 203 204 205 206 207 208 210 211 214 215 216 217 218 219

з 2. Особливості процедури відносно окремих категорій осіб

Особливий порядок виробництва відносно тих або інакших категорій осіб складають: а) особливості збудження карної справи, залучення як обвинувачений, а також зміна обвинувачення, яка може спричинити погіршення положення особи; б) особливий порядок затримання; в) особливості обрання міри припинення і виробництва окремих слідчих дій; г) особливості напряму карної справи в суд.

1. Особливий порядок збудження карної справи, залучення як обвинувачений і повороту обвинувачення до гіршого

Особливий порядок передбачений відносно певних категорій осіб для прийняття рішень: а) про збудження карної справи; б) про залучення їх як обвинувачені, коли карна справа була збуджена відносно інших осіб або за фактом здійснення діяння, вмісного ознаки злочину (не відносно якої-небудь конкретної особи); в) про поворот обвинувачення до гіршого в частині кваліфікації злочину. Крім того, для даної категорії справ встановлене особливе перебування під слідством.

Згідно п. 1-12 ч. 1 ст. 448 УПК рішення про збудження карної справи проти певної особи або про залучення його як обвинувачений (якщо карна справа була збуджена відносно інших осіб або за фактом здійснення діяння) приймаються в особливому порядку. Його елементами є:

1) винесення відповідного рішення виняткове прокурором:

а) Генеральним Прокурором - проти члена Поради Федерації і депутата

Державної Думи, судді Конституційного Суду Російської Феде

рації, суддів судів загальної юрисдикції, Голови Рахункової палати

Російської Федерації, його заступника і аудиторів Рахункової палати Рос

сийской Федерації, Уповноваженого по правах людини в Російській

Федерації, Президента Російської Федерації, исполне

ние своїх повноважень, що припинив, члена Центральної виборчої комісії Рос

сийской Федерації з правом вирішального голосу, голови избира

тельной комісії суб'єкта Російської Федерації (п. 1,3-8,12 ст. 448);

б) прокурором, на якого згідно з федеральним законом про путтю

ратуре в цьому випадку покладається виконання обов'язків Генерального

Прокурора Російської Федерації - проти Генерального Прокурора

РФ (п. 2 ст. 448);

в) прокурором суб'єкта Федерації - проти депутата законодавчого

(представницького) органу державної влади суб'єкта Російської

Федерації, члена виборчої комісії, комісії референдуму з пра

вом вирішального голосу (п. 9,12 ст. 448);

г) прокурором - проти слідчого і адвоката, або вищестоящим путтю

рором - проти прокурора (п. 10 ст. 448);

2) попереднє отримання прокурором перед прийняттям такого рішення

висновку про наявність в діянні відповідного обличчя ознак преступ

ления:

а) особливої колегії з трьох суддів Верховного Суду РФ - відносно члена

Поради Федерації і депутата Державної Думи, Генерального Про

курора Російської Федерації, 1 судді Конституційного Суду Російської

Федерації, суддів Верховного Суду Російської Федерації, Вищого Ар

битражного Суду Російської Федерації, верховного суду республіки, кра

евого або обласного суду, суду міста федерального значення, суду авто

номной області і суду автономного округу, федерального арбітражного

суду, окружного (флотського) військового суду (п. 1-4 ст. 448);

б) такої ж колегії обласного, крайового і рівного їм судна, військового суду

відповідного рівня - відносно всіх інакших суддів судів загальної

юрисдикції, депутата законодавчого (представницького) органу госу

дарчої влади суб'єкта Російської Федерації (п. 5, 9 ст. 448);

в) судді районного суду або гарнізонного військового суду, діючого еди

нолично, - відносно слідчого, адвоката, прокурора (п. 10);

1 У останньому випадку висновок суддів повинне бути отримано лише по представленню Президента Російської Федерації.

Розділ 35. Особливості виробництва по карних справах відносно окремих категорій осіб 675

попереднє отримання згоди державного органу влади або про

фессиональной корпорації, до яких, як правило, належить дане обличчя:

Поради Федерації або Державної Думи Федеральних Зборів РФ -

відносно члена Поради Федерації і депутата Державної Думи (п. 1

ст. 448), Президента РФ, що припинив виконання своїх повноважень (п. 7 ст.

448); Конституційного Суду РФ - відносно судді Конституційного

Суду Російської Федерації (п. 3 ст. 448), відповідних квалификацион

них колегій суддів - відносно суддів загальної юрисдикції (п. 4-5 ст. 448);

виробництво попереднього слідства або дізнання відносно ука

занних осіб тільки слідчими прокуратури (подп. «би» п. 1 ч. 2 ст. 151).

Розгляд уявлення прокурора про дачу судом висновку про наявність або про відсутність в діях обличчя ознак злочину проводиться в закритому судовому засіданні в термін не пізніше 10 діб від дня надходження представлення прокурора в суд. Судове засідання по розгляду представлення прокурора проводиться за загальними правилами, передбаченими УПК, в тому числі з ведінням протоколу судового засідання.

У судовому засіданні бере участь прокурор, а також особа, відносно якого внесене уявлення, і його оборонець. Розглянувши представлення прокурора, суд дає висновок про наявність або про відсутність в діях обличчя ознак злочину або відмовляє в цьому. Відсутність висновку суду про наявність ознак злочину в діях однієї з осіб, вказаних в п. 1~5,9 і 10ч. 1 ст. 448, є основою для відмови в збудженні карної справи або припинення карної справи (п. 6 ч. 1 ст. 24).

Якщо в ході розслідування карної справи встане питання про необхідність зміни кваліфікації діяння, що міститься в ув'язненні колегії суддів, у бік погіршення положення особи, проти якого ведеться карне переслідування, воно виготовляється в тому ж порядку. Це означає, що прокурор направляє у відповідну колегію, що складається з трьох суддів, уявлення, в якому обгрунтовує необхідність такої зміни кваліфікації злочину. Однак ця умова застосовується для повороту обвинувачення до гіршого лише відносно члена Поради Федерації, депутата Державної Думи або судді (ч. 6 ст. 448).

Згідно з прийнятим порядком, при необхідності отримання згоди Поради Федерації або Державної Думи на виробництво процесуальних дій, що розглядаються проти члена Поради Федерації, депутата Державної Думи (а одинаково у всіх інших випадках, коли збудження карної справи або залучення як обвинувачений є прерогативою Генерального Прокурора, або якщо клопочеться згода Конституційного Суду РФ або Вищої кваліфікаційної колегії суддів РФ) орган попереднього розслідування направляє наглядаючому прокурору відповідна вмотивована постанова. Наглядаючий прокурор, якщо постанова визнана ним обгрунтованим, представляє матеріали прокурору суб'єкта Федерації або прирівняному до нього прокурору з проханням про збудження перед Генеральним прокурором Російської Федерації клопотання про внесення уявлення. Разом з проектом уявлення до клопотання додаються обгрунтовуючі його документи (протоколи слідчих дій, висновки експертів і інш.). По карних справах і матеріалах, що знаходяться у виробництві територіальних органів

Міністерства внутрішніх справ, Федеральної служби безпеки, митних органів і т. д., до клопотання додається також висновок за підписом керівника слідчого підрозділу, органу дізнання федерального міністерства або відомства.

Певні особливості має прийняття рішення про збудження карної справи (або залученні як обвинувачений, якщо карна справа була збуджена відносно інших осіб) відносно Президента Російської Федерації, що припинило виконання своїх повноважень. Протягом 3 діб після винесення цього рішення Генеральний прокурор Російської Федерації повинен направити в Державну Думу уявлення про позбавлення вказаного обличчя недоторканості. У разі прийняття Державною Думою рішення про дачу згоди на позбавлення недоторканості Президента Російської Федерації, що припинило виконання своїх повноважень, це рішення разом з представленням Генерального прокурора Російської Федерації протягом 3 діб прямує в Пораду Федерації. У термін до 3 місяців від дня винесення відповідної постанови Державної Думи рішення Поради Федерації з питання про позбавлення недоторканості Президента Російської Федерації, що припинила виконання своїх повноважень, повинне бути прийнято. Про це в трехсуточний термін сповіщається Генеральний прокурор Російської Федерації. Рішення Державної Думи або рішення Поради Федерації про відмову в дачі згоди на позбавлення недоторканості Президента Російської Федерації, що припинила виконання своїх повноважень, спричиняє за собою припинення карного переслідування у відповідності з п. 7 ч. 1 ст. 27 УПК.

2. Особливості затримання окремих категорій осіб

Згідно ст. 449 УПК член Поради Федерації, депутат Державної Думи, суддя федерального суду, світовий суддя, прокурор, Голова Рахункової палати Російської Федерації, його заступник і аудитор Рахункової палати Російської Федерації, Уповноважений по правах людини в Російській Федерації, Президент Російської Федерації, що припинив виконання своїх повноважень, заримовані за підозрою в здійсненні злочини, повинні бути негайно звільнені після встановлення їх особистості. Виключення з цього правила складають лише випадки їх затримання на місці злочину.

Дана норма істотно розширює гарантії недоторканості названих в ній осіб. Так, раніше у відповідності з п. «би» ч. 2 ст. 19 Закони РФ «Про статус члена Поради Федерації і статус депутата Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації» від 08.05.94 м. член Поради Федерації, депутат Державної Думи могли бути заримовані із згоди відповідної палати Федеральних Зборів Російської Федерації. Відповідно до УПК РФ заборона на їх кримінально-процесуальне затримання (за винятком випадків затримання на місці злочину) є абсолютною.

3. Особливості обрання міри припинення і виробництва окремих

слідчих дій

Якщо проти особи, захищеної обмеженим службовим імунітетом, збуджена карна справа або воно залучено як обвинувачений в описаному

Розділ 35. Особливості виробництва по карних справах відносно окремих категорій осіб 677

вище особливому порядку, всі слідчі і інакші процесуальні дії відносно його надалі проводяться за загальними правилами. Однак коли карна справа відносно нього не була збуджена або така особа не було залучено як обвинувачений, то процесуальні дії, які вимагають судового дозволу (ч. 2 ст. 29), можуть провестися лише в особливому порядку, а саме із згоди відповідного суду, вказаної в ч. 1 ст. 448. При цьому отримання згоди Поради Федерації, Державної Думи, Конституційного Суду Російської Федерації, Вищої кваліфікаційної колегії суддів Російської Федерації, кваліфікаційній колегії суддів на ці дії не потрібно (ч. 5 ст. 450).

Певне виключення зроблене тільки для таких заходів, як висновок під варту і обшук. Так, відносно члена Поради Федерації, депутата Державної Думи, Президента Російської Федерації, що припинив виконання своїх повноважень, Уповноважену по правах людину в Російській Федерації присудження про виробництво цих процесуальних дій виконується лише при умові отримання згоди відповідно Поради Федерації або Державної Думи, а відносно судді Конституційного Суду Російської Федерації, суддів інакших судів - відповідно Конституційного Суду Російської Федерації або кваліфікаційної колегії суддів. При цьому рішення Конституційного Суду Російської Федерації або кваліфікаційної колегії суддів про дачу згоди повинне бути прийняте не пізніше 5 діб від дня надходження до них представлення Генерального Прокурора Російської Федерації і судового рішення (ч. 2-4 ст. 450).

Потрібно указати, що розглянуті положення УПК вступають в суперечність з нормами деяких інших федеральних законів. Так, у відповідності з ч. 3 ст. 8 Федеральних закони «Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації» від 3.05.02 м. проведення будь-яких слідчих дій відносно адвоката допускається тільки на основі судового рішення. Однак така вимога суперечить ст. 450 УПК, в якій подібна гарантія не передбачена. Враховуючи правила про пріоритет норм УПК (ч. 1 ст. 7 УПК), а також про переважну силу більш пізнього закону (діюча редакція ст. 450 введена більш пізнім Законом «Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації» від 24.07.02 м.), доводиться зробити висновок про те, що назване положення Закону «Про адвокатську діяльність і адвокатуру в РФ» застосовуватися не може. Інакше говорячи, за судовим рішенням відносно адвоката виробляються тільки ті слідчі дії, які по УПК і без того вимагають судового дозволу.

4. Особливості напряму карної справи в суд

Певне вилучення із загального порядку напряму справи в суд після закінчення попереднього розслідування передбачено законом тільки для карних справ відносно членів Поради Федерації, депутатів Державної Думи і суддів федеральних судів. Карна справа відносно даних осіб розглядається Верховним Судом Російської Федерації, якщо ними до початку судового розгляду заявлено про це клопотання. Це положення не розповсюджується на судді конституційних (статутних) судів суб'єктів Федерації, світові судді, а також присяжних засідателів.