На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 81 82 83 84 85 88 89 91 92 94 95 96 97 98 102 103 104 105 106 108 109 110 111 113 114 115 116 118 119 121 122 123 125 126 127 129 130 133 134 136 137 139 140 141 142 144 145 146 147 148 150 151 152 154 155 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 169 170 172 173 175 176 177 178 180 181 182 183 185 186 187 188 189 191 192 193 195 197 198 199 200 201 203 204 205 206 207 208 210 211 214 215 216 217 218 219

з 1. Об'єкт, предмет і суб'єкти розгляду карної справи в касаційному порядку

1. Об'єкт перегляду

Об'єктом перегляду в суді касаційної інстанції, так само, як і при апеляційному перегляді, є судові рішення, що не вступили в законну силу. Однак, якщо об'єктом апеляційного розгляду служать вироки і постанови світових суддів, то касаційна інстанція має, поділа з вироками, визначеннями і постановами всіх інших судів першої інстанції, а також вироками і постановами самих судів апеляційної інстанції (п. 14 ст. 5 УПК) і також постановами судів, винесеними в стадії виконання вироку (ст. 401). Таким чином, касаційна інстанція - у справах, розглянутим в першій інстанції світовими суддями - фактично є не другою, а третьої, хоч присвячена їй гл. 45 УПК і вміщена в розділ XIII - «Виробництво в суді другої інстанції».

Як і при апеляційному виробництві, не можуть бути оскаржені в касаційному порядку судові рішення: а) про порядок дослідження доказів; б) про задоволення або відхилення клопотання учасників судового розгляду; в) про заходи забезпечення порядку в залі судового засідання, за винятком визначень або постанов про накладення грошового стягнення; г) вирок, постановлений судом в особливому порядку прийняття судового рішення при згоді обвинуваченого з пред'явленим йому обвинуваченням по такій основі як невідповідність виведення, викладеного у вироку, фактичним обставинам карної справи (ст. 317, п. 1 ч. 1 ст. 379). Однак крім цього, об'єктом касаційного оскарження не можуть бути постанови головуючої судді, винесені в суді з участю присяжних засідателів про розпуск колегії присяжних засідателів і напрям карної справи на новий судовий розгляд (ч. 5 ст. 348), а одинаково про припинення карної справи в зв'язку з встановленою неосудністю підсудного (ст. 352).

2. Предмет касаційного розгляду. Змішаний характер касаційного виробництва в російському карному процесі

Предметом розгляду справи в касаційному порядку, є судова перевірка законності, обгрунтованості і справедливості вироку або інакшого судового рішення судів першої або апеляційної інстанції. Аналогічно суду апеляційної інстанції, касаційний суд перевіряє законність, обгрунтованість і справедливість судового рішення не в повному об'ємі, а тільки в тій його частині, в якій воно оскаржене (ч. 2 ст. 360 УПК). Таким чином, при визначенні предмета перегляду він також керується в основному не ревізійним принципом, але диспозитивним початком оскарження.

Однак і тут диспозитивність поступається місцем принципу законності, коли при розгляді карної справи касаційною інстанцією будуть встановлені обставини, які торкаються правосудности судового рішення відносно осіб, осуджених або виправданих по цій же карній справі, і відносно яких жалоба або уявлення не були подані. У цьому випадку карна справа повинна бути перевірена і відносно цих осіб. При цьому не може бути допущене погіршення їх положення.

Як відмічалося вище (за з 1 гл. 26 підручники), так звана чиста касація, вживана в більшості зарубіжних кримінально-процесуальних систем континентального типу, передбачає перевірку судових рішень виключно по юридичних основах, т. е., лише з питання про порушення нижчестоячим судом норм матеріального або процесуального права. Чистій касації не властива оцінка судом зібраних у справі доказів, вона не передбачає розгляду судом фактичної сторони справи і обмежується перевіркою рішення суду без проведення слідчих дій. При цьому неможливо остаточний дозвіл справи - присудження не може бути змінене, а справа не може бути припинена - допускається лише скасування вироку і напрям справи на новий судовий розгляд або залишення жалоби без задоволення.

Однак та форма касаційного виробництва, яка отримала закріплення в гл. 45 УПК РФ, зовсім не обмежує касаційний суд розглядом одних тільки питань застосування права. Якщо дозволяють межі вимог, окреслені в касаційній жалобі або уявленні, він має право оцінювати докази і вдаватися в питання встановлення фактичних обставин. Тут допускається також і проведення слідчих дій, причому в порядку, передбаченому для проведення судового слідства в суді першої інстанції (ч. 4 ст. 377), - правда, не для збирання нових, а тільки для перевірки по клопотанню сторін доказів, що вже є в справі. Нарешті, касаційне виробництво по УПК РФ може завершитися прийняттям судом остаточного рішення - зміною вироку або припиненням справи. Названі особливості свідчать, що дана процедура в російському карному процесі є не чистою, а так званою змішаною касацією, де риси касаційного виробництва переплітаються з істотними елементами апеляційної форми.

Власне касаційні ознаки процедури, що описується виявляють себе в наступному:

звужені можливості збирання і використання нових доказів, до

торие не можуть бути отримані в касаційному виробництві за

допомогою проведення слідчих дій. Їх не можна використати і для винесе

ния остаточного рішення - зміни вироку або його скасування з пре

кращением карної справи (ч. 6 ст. 377);

касаційний суд, на відміну від апеляційної інстанції, не має право вино

сить у справі нового вироку (ст. 378);

основи для скасування або зміни судового рішення не зачіпають

повноти дослідження доказів судом першої або апеляційної ин

станції (ст. 379), оскільки це питання може бути вирішене тільки в услови

ях повного, а не обмеженого судового слідства, що має місце в кас

сационной інстанції.

3. Суб'єкти касаційного виробництва

Суб'єкти касаційного виробництва співпадають з суб'єктами перегляду карної справи в апеляційному порядку. Їх також можна розділити на дві групи: а) суб'єкти оскарження; б) суб'єкти перегляду, які приймають рішення по поданій жалобі або уявленню.

Суб'єктами оскарження судових рішень в касаційну інстанцію є осуджений, виправданий, їх оборонці і законні представники, державний обвинувач або вищестоящий прокурор, потерпілий і його представник. Цивільний позивач, цивільний відповідач або їх представники має право оскаржити присудження в частині, що стосується цивільного позову. Акт реагування державного обвинувача або вищестоящого прокурора на присудження іменується касаційним уявленням (ст. 375).

Перелік осіб, що мають право оскаржити судові рішення, не обмежується їх формальним статусом. Так, обличчя, потерпіле від передбачуваного злочину, але ще не визнане потерпілим у встановленому УПК порядку, також має право принести апеляційну або касаційну жалобу.1

Касаційна жалоба повинна містити:

' - найменування суду касаційної інстанції, в який подаються жалоба або уявлення;

дані про особу, що подала жалобу або уявлення, з вказівкою його про

цессуального положення, місця проживання або місць знаходження;

вказівка на вирок або інакше обжалуемое рішення і найменування суду,

його що виніс;

доводи особи, що подала жалобу або уявлення, з вказівкою основ

для скасування або зміни вироку або інакшого судового рішення;

перелік прикладених до жалоби або представлення матеріалів;

підпис особи, що подала жалобу або уявлення.

Невідповідність жалоби або уявлення цим вимогам перешкоджає розгляду карної справи, а жалоба або уявлення повертаються суддею, якому вони подані, відповідній стороні. При цьому він призначає термін для усунення нестач жалоби або представлення і нового їх уявлення. У випадку якщо вимоги касаційної інстанції не виконані і жалоба або уявлення у встановлений суддею термін не поступили, про що виноситься відповідна постанова, вони вважаються не поданими, касаційне виробництво у справі припиняється, а присудження вважається таким, що набрало законної чинності. Про припинення касаційного виробництва суд виносить визначення.

З метою підтвердження основ жалоби або уявлення, заявник може не тільки посилатися в них на справи доказу, що вже є в матеріалах, але також представити в суд разом з жалобою або уявленням нові предмети і документи, а також клопотатися про виклик в суд вказаних ним свідків і експертів.

Суб'єктами перегляду рішень в касаційному порядку є судові колегії по карних справах верховного суду республіки, крайовий або обласний

1 См.; Визначення КС РФ від 22.01.2004 № 119-O // Російська газета. 2004. 7 червня.

суду, суду міста федерального значення, суду автономної області і суду автономного округу; окружні (флотські) військові суди; Судова колегія по карних справах Верховного Суду Російської Федерації; Військова колегія Верховного Суду РФ; Касаційна колегія Верховного Суду Російської Федерації.