На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 81 82 83 84 85 88 89 91 92 94 95 96 97 98 102 103 104 105 106 108 109 110 111 113 114 115 116 118 119 121 122 123 125 126 127 129 130 133 134 136 137 139 140 141 142 144 145 146 147 148 150 151 152 154 155 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 169 170 172 173 175 176 177 178 180 181 182 183 185 186 187 188 189 191 192 193 195 197 198 199 200 201 203 204 205 206 207 208 210 211 214 215 216 217 218 219

Анотація

А. В. Смірнов К. Б. Каліновський

КАРНИЙ ПРОЦЕС

2-е видання

Допущено Міністерством освіти Російської Федерації

як підручник для студентів вищих учбових закладів,

учнів у напрямі 521400 «Юриспруденція»

і спеціальності 021100 «Юриспруденція».

Видавнича програма

300 кращих підручників для вищої школи здійснюється прийк1е ( Міністерства освіти РФ

З^ППТЕР9*

Москва - Санкт-Петербург - Нижній Новгород - Воронеж

Ростов-на-Дону - Екатерінбург - Самара - Новосибірськ

Київ - Харків - Мінськ

2005

67.629.3 я7 343.13(075)

Рецензенти:

В. 3. Лукашевич - д. ю. н., проф. Санкт-Петербургского державного університету, Заслужений діяч науки РФ;

І. Б. Міхайловська - д. ю. н., проф., головний науковий співробітник Інституту держави і права РАН, Заслужений юрист РФ;

В. С. Шадрін - д. ю. н., проф. Санкт-Петербургского юридичного інституту Генеральної прокуратури РФ, Заслужений юрист РФ

Авторський колектив:

А. В. Смірнов, д. ю. н., зав. кафедрою кримінального права і карного процесу

факультету права і економічної безпеки

Санкт-Петербургского інженерно-економічного університету;

К. Б. Каліновський, до. ю. н., доцент кафедри карного процесу

Санкт-Петербургского університету МВС РФ

Авторство:

А. В. Смірнов - загальна редакція, введення, гл. 1-7, 9, П, 19-36

К. Б. Каліновський - тп. 8,10, 12,13, 15-17,18 3. Смирнов і К. Б. Каліновський в співавторстві - з 1 гл. 10, з 2 гл. 12, гл. 14, з 1 гл. 15, з 2 гл. 17

Смірнов А. В., Каліновський К. Б. Уголовний процес: Підручник для вузів / 2-е изд. Під общ. ред. А. В. Смирнова.- СПб.: Питер, 2005.- 699 с.- (Серія «Підручник для вузів»).

ISBN 5-469-00812-6

Справжній підручник являє собою повний науковий виклад курсу російського карного процесу в його історичному і ідейному зв'язку з світовими процесуальними доктринами. Уперше в учбовій юридичній літературі тут приводиться розгорнена класифікація всіх відомих типів і видів карного судочинства, взятих в їх історичному розвитку. Разом з тим автори прагнули піти від описової подачі матеріалу. Лейтмотивом всієї книги є ідея змагальності процесу, яка служить не тільки юридичним, але і етичним критерієм оцінки всіх процесуальних інститутів, одинаково як і практики їх застосування.

При підготовці підручника враховані всі зміни в кримінально-процесуальному і карному законодавстві (за станом на кінець грудня 2004 року).

Підручник призначений для студентів вищих учбових закладів, аспірантів, а також практикуючих юристів.

Допущено Міністерством освіти Російської Федерації як підручник для студентів вузів, учнів у напрямі 521400 «Юриспруденція» і спеціальності 021100 «Юриспруденція».

ББК 67.629.3я7 УДК 343.13(075)

права захищені. Ніяка частина даної книги не може бути відтворена в якій би те не було формі без пись-юго дозволу власників авторських прав.

!N 5-469-00812-6 й ЗАТ Видавничий будинок «Пітер», 2005

СМИРНОВ Олександр Віталійович КАЛИНОВСКИЙ Костянтин Борисович

Карний процес

Підручник для вузів

2-е видання

Головний редактор Е. Строганова

Завідуюча редакцією І. Андреєва

Керівник проекту В. Фасульян

Випускаючий редактор О. Морозова

Художній редактор Е. Дьяченко

Редактори І. Соломіна, В. Фасульян

Коректори Е. Гарпінченко, А. Критова

М. Одінакова, Т. Хрістіч

Верстка В. Фасульян

Ліцензія ИД № 06195 від 01.11.01.

Підписано в друк 22.12.04. Формат 70X100/16. Усл. п. л. 56,76. Тираж 4000 екз. Замовлення № 9104. ТОВ «Пітер Прінт». 194044, Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсонневський, д. 29а.

Податкова пільга - общероссийский класифікатор продукції ОК 005-93, той 2; 953005 - література учбова.

Друковано з готових діапозитивів в ФГУГ1 ((Друкарський двір» ім. А. М. Горького

Міністерства РФ у справах друку, телерадиовещания і коштів масових комунікацій.

197110, Санкт-Петербург, Чкаловський пр., 15.