На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 32 33 34 35 36

АНОТАЦІЯ

І. Ф. Кузнецова

Проблеми кримінологічної детерминации

Під редакцією

члена-кореспондента АН СРСР В. Н. Кудрявцева

Видавництво

Московського університету 1984

Кузнецова Н. Ф. Проблеми кримінологічної детерминації. Під ред. В. Н. Кудрявцева.- М.: Изд-у Моськ. ун-та, 1984, 208 з.

Книга присвячена актуальній проблемі причин і умов злочинності, а також дослідженню основних напрямів боротьби з нею в соціалістичному суспільстві. Автор приділяє особливу увагу методологічним основам криміногенних детермінант, виходячи з філософських концепцій причинності і протиріч, аналізуються основні види причин, породжуючих таке найбільш соціально-негативне явище, як злочинність, а також різні умови, сприяюче злочинності. Розглядаються дискусійні питання про соціально-біологічні детермінанти антигромадської поведінки. У роботі показані причини і умови злочинності в капіталістичному суспільстві як його соціальній закономірності, критично оцінені буржуазні теорії, в тому числі «кримінологічна советология».

Для працівників правоохоронних органів, викладачів і студентів юридичних вузів, а також читачів, що цікавляться кримінологічними і соціологічними питаннями.

Друкується по постанові Редакційно-видавничої поради Московського університету

Рецензенти:

доктор юридичних наук, професор Г. А. Крігер, доктор філософських наук, професор В. С. Жеребін

(000-082

До - 81-84

077(02)-84

Видавництво Московського університету, 1984 г >

Нінель Федорівна Кузнецова

ПРОБЛЕМИ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДЕТЕРМИНАЦИИ

Зав. редакцією Н. А. Рябікина Редактор X. И. Халіуліна Переплітання художника Р. X. Абрамова Художній редактор Б. С. Вехтер Технічний редактор Г. Д. Колоськова Коректори М. І. Ельмус, Л. А. Костильова, Л. А. Кузнецова>

> > 206 > > >

Тематичний план 1984 № И ИБ № 1917

Здано в набір 03.02.84 Підписано до друку 18.10 84 Л-79886 Формат 60X90/16 Папір тип. № 2 Гарнітури літературний Високий друк Усл. печ. л. 13,0 Уч. л. 15.04 Тираж 30890 екз. Замовлення 322 Ціна 1 р. 10 до. Ізд. № 2404

Ордени «Знак Пошани» видавництво Московського університету

103009, Москва, вул. Герцена, 5/7

Друкарня ордена «Знак Пошани» изд-ва МГУ.

119899. Москва, Ленінські гори

В ВИДАВНИЦТВІ

московського

УНІВЕРСИТЕТУ

в 1985 році вийде в світло

1

Кутафін О. Е. «Конституційні основи суспільного устрій і політики СРСР*.

У монографії уперше в радянській літературі дається лодробная характеристика розвитку конституційного регулювання основ суспільного устрій СРСР, заснована на дослідженні всіх радянських конституцій. По-новому розкривається співвідношення таких понять, як «політична організація суспільства» і «політична система суспільства», а також міститься уперше виконаний в радянській літературі детальний аналіз конституційних функцій політичної системи радянського суспільства загалом і окремих її суб'єктів.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів і студентів юридичних вузів.