На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26

4. Інакші нормативні акти органів Союзу ССР і союзних республік

Наявність кодифікованих законодавчих актів Союзу ССР і союзних республік про адміністративні правопорушення не зняла потреби в інакших нормативних актах загальносоюзного і республіканського масштабу з питань адміністративної відповідальності. Тому нарівні з Основами і кодексами діє значна кількість HqpMaTMBHbix актів, що мають набагато меншу сферу дії.

Інакші нормативні акти органів Союзу ССР і союзних республік з питань адміністративної відповідальності можуть бути поділені на наступні групи.

1. Законодавчі акти Союзу ССР, що встановлюють ('що змінюють) адміністративну відповідальність за конкретні адміністративні правопорушення.

Замони і укази можуть бути присвячені спеціально питанням адміністративної відповідальності. Як приклад можна послатися на Указ Президії Верховної Поради СРСР від 26 грудня 1985 р. «Про адміністративну відповідальність за порушення правил отримання, витрачання, обліку, зберігання дорогоцінних металів і каменів або виробів, їх вмісних, а також збору і здачі в державний фонд їх лома і відходів» 6.

Далі. Закони і укази можуть містити норми про адміністративну відповідальність нарівні з інакшими нормами - по більш загальним і великим питанням регламентації відповідного комплексу суспільних відносин. Так, в Законі СРСР від 12 жовтня 1967 р. «Про загальний вояцький обов'язок» ряд статей присвячений питанням вояцького обліку і адміністративній відповідальності за їх порушення.

Норми законодавчих актів Союзу ССР з питань, що розглядаються мають самостійне значення як частину законодавства Союзу ССР про адміністративну відповідальність. У той же час на рівні союзних республік всі ці норми дублюються в кодексах союзних республік про адміністративні правопорушення або інакші законодавчі акти. Тому при застосуванні адміністративної відповідальності, встановленої уперше законодавчими актами Союзу ССР, посилання робиться не на ці акти, а на

6 См.: Відомості Верховної Поради СРСР. 1986. № 1. Ст. 5.

кодекси про адміністративні правопорушення союзних республік.

Однак не буде помилки, якщо в протоколі про адміністративне правопорушення або в постанові про накладення адміністративного стягнення зроблене посилання на законодавчий акт Союзу ССР (а не на Кодекс). Крім того, можлива ситуація, коли законодавчий акт Союзу ССР, що встановлює або що змінює адміністративну відповідальність за конкретне адміністративне правопорушення, ще ие відображений в республіканських кодексах або інших законодавчих а > ктах союзних республік (зміни і доповнення в республіканське законодавство на основі актів органів Союзу ССР вносяться звичайно не рай її одних-двох місяців). Тоді посилання на загальносоюзний а«т буде єдино можливим варіантам застосування адміністративної відповідальності.

2. Постанови Уряду Союзу ССР служать одним з джерел норм права про адміністративну відповідальність: в ст. 2 Основ постанови Уряду Союзу ССР вказані як компонент законодавства Союзу ССР про адміністративні правопорушення.

Адміністративна відповідальність вводиться (змінюється), ка« правила, законами СРСР або указами Президії Верховної Поради СРСР. Що стосується постанов Уряду СРСР про адміністративні правопорушення, то зберігають свою силу ті з них, які були прийняті до Основ. У деякі такі постанови вже після прийняття Основ внесені зміни і доповнення, зумовлені головним чином потребами посилення адміністративної відповідальності за конкретні правопорушення.

До постанов Уряду СРСР, що встановлюють адміністративну відповідальність, можна віднести Положення про паспортну систему в СРСР (про відповідальність за порушення паспортного режиму) 7, Положення про державний санітарний нагляд в СРСР (про відповідальність за порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-проти-воепвдемичеоких правил) 8 і інш. Чіткого критерію розмежування кола питань адміністративної відповідальності, що встановлюється законами і указами, з одного боку, і урядовими постановами-з іншою, немає.

7 СП СРСР. 1974. № 19. Ст. 109.

8 СП СРСР. 1973. № 16. Ст. 86; 1982. № 23. Ст. 119.

Якщо питання близькі по характеру, по них можуть прийматися або закони (укази), або постанови Уряду. Так, Указу Президії Верховної Поради СРСР від 24 серпня 1981 р. «Про адміністративну відповідальність за порушення правил, направлених на забезпечення збереження вантажів на транспорті»9 відповідає постанова Ради Міністрів СРСР від 8 лютого 1986 р. «Про адміністративну відповідальність за порушення на залізничному, мороком і повітряному транспорті правил користування коштами транспорту, правил з охорони порядку і безпеки руху, правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних і санітарно-противоепидемических правил» 10. За змістом правила, за порушення яких встановлена адміністративна відповідальність в тому і іншому випадках, безсумнівно, родинні, але рівень правового регулювання відповідальності тут розрізнений. І яких-небудь об'єктивних критеріїв для визначення відмінності в способах регулювання в даних конкретних випадках, на наш погляд, не існує.

Враховуючи постійно зростаюче значення закону як форми вираження волі народу і відповідно - як джерела права, представляється необхідним ввести єдиний порядок встановлення адміністративної відповідальності - тільки шляхом прийняття законів і указів.

Норми постанов Уряду СРСР про адміністративну відповідальність за конкретні адміністративні проступки також відтворюються в республіканських кодексах. Вони мають і самостійне значення, так само як і норми законів СРСР і указів Президії Верховної Поради СРСР.

3. Законодавчі акти союзних республік - закони і укази Президії їх Верховних Рад-встановлюють адміністративну відповідальність за конкретні проступки ' або спеціально, або в комплексі з розв'язанням інших питань правового регулювання.

Наприклад, Указ Президії Верховної Ради РСФСР від 3 грудня 1982 р. «Про адміністративну відповідальність за дрібне розкрадання державного або суспільного майна»11 присвячений виключно питанням адміністративної ответственностл, а Указ Президії Верховної Ради

9 См.: Відомості Верховної Поради СРСР. 1981. № 34. Ст. 995.

10 СП СРСР. 1986. № 10. Ст. 65.

11 См.: Відомості Верховної Ради РСФСР. 1982. № 49. Ст. 1823.

РСФСР від 16 травня 1985 р. «Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму, викорінюванню самогоноваріння»12 регламентує питання адміністративної відповідальності нарівні з більш широкими питаннями 6qpb6bi з названими негативними явищами.

Законами і указами Президії Верховних Рад союзних республік, що встановлюють (що змінюють) адміністративну відповідальність за конкретні склади адміністративних правопорушень, звичайно одночасно вносяться доповнення і зміни до кодексів. Однак в деяких випадках це робиться позже13. Тому при застосуванні пруппи законів, що аналізується і указавши виходять із змісту саме цих джерел права.

4. У відповідності зі ст. 2 Основ" і відповідними статтями кодексів (наприклад, ст. 2 КрАП РСФСР) до складу законодавства про адміністративні правопорушення входять і постанови Урядів союзних республік. Їх місце в правовому механізмі встановлення адміністративної відповідальності ідентичне місцю постанов Уряду СРСР.

5. Законами СРСР і союзних республік, указами Президії Верховної Поради СРСР і Президії Верховних Рад союзних республік, постановами Уряду СРСР і Урядів союзних республік встановлюються, в порядку розвитку законодавства СРСР і союзних республік, деякі комплекси правових норм про особливості окремих адміністративних стягнень і про порядок їх застосування, дається тлумачення раніше встановлених норм.

Питання застосування штрафів врегульовані, зокрема, в Указі Президії Верховної Поради СРСР від 21 червня 1961 р. (з подальшими змінами і доповненнями) «Про подальше обмеження застосування штрафів, що накладаються в адміністративному порядку»14. Постановою Президії Верховної Поради СРСР від 30 вересня 1985 р. дане тлумачення деяких понять, що містяться в Ука12

См.: Відомості Верховної Ради РСФСР. 1985. № 21. Ст. 738.

13 Наприклад, доповнення і зміни в Кодексі РСФСР про адміністративні правопорушення в зв'язку з виданням Указу від 16 травня 1985 р. внесені Указом від 1 жовтня 1985 р. (См.: Відомості Верховної Ради РСФСР. 1985. № 40. Ст. 1398).

14 См.: Відомості Верховної Поради СРСР. 1961. № 35. Ст. 368.

зе Президії Верховної Поради СРСР від 16 травня 1985 р. «Про посилення боротьби з пияцтвом»15.

6. У системі нормативних правових актів про адміністративну відповідальність знаходяться і нчрмативние акти міністерств, державних комітетів і відомств, якими в порядку конкретизації законодавчих актів Союзу ССР і союзних республік (і тільки в межах, встановлених цими актами) здійснюється первинна нормативно^правово регламентація деяких приватних питань адміністративної відповідальності, в основному забезпечувального характеру.

Так, у відповідності зі ст. 9 Указу Президії Верховної Поради СРСР від 15 березня 1983 р. «Про адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху» керуючі транспортними засобами водії або інакші особи, відносно яких є достатні основи вважати, що вони знаходяться в стані сп'яніння, підлягають відстороненню від управління транспортними засобами і огляду на стан сп'яніння. Порядок напряму на огляд цих осіб і порядок його проведення визначаються Міністерством внутрішніх справ СРСР, Міністерством охорони здоров'я СРСР і Міністерством юстиції СРСР 16.