На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24

ПЕРЕДМОВА

Одна з найважливіших вимог, що пред'являються до роботи рганов суду і прокурагури, полягає в суворому і після-, < овательном дотриманні соціалістичної законності. Осу-твление даної вимоги при дозволі гражданско-чових суперечок означае! передусім винесення законних юнованпих актів соціалістичною правосуддя. Для ще недостатньо тільки знати закон; його треба уміти сильно застосувати до самим різним життєвим об-лтельствам і фактам, що мають юридичне значение-оцесс застосування норм права передбачавши! повне і все. фоннее з'ясування фактичних обставин кожної енкретного справи, уміння правильно розібратися в фактах зйствительности, дати їм правильну засновану на законі денку. У зв'язку з цим не можна не нагадати одну з керівних вказівок Пленуму Верховного Суду СРСР відносно того, що «основним обов'язком суду першої інстанції є всебічне обстеження обставин справи І повне встановлення фактів», а касаційна інстанція Цолжна «перевірити передусім, з чи достатньою повнотою встановлені всі істотні обставини справи суком першої інстанції, і у разі неповноти обстеження фактичної сторони повернути справу в суд першої інстанції для дослідування з повною вказівкою, що саме непро-Водиться дослідувати»1.

Як відомо, діяльність судових, одинаково і інакших юри-яических

органів (прокуратури, арбітражу, нотаріату і др),

иемислима у відриві від фактів і обставин, з якими

жакон зв'язує правові наслідки, що, в свою чергу, і.

I > здает практичну потребу в науковому вивченні юри-лческих

фактів.

Теорія юридичних фактів цивільного права розкриває поняття і види названих фактів, поняття і види юри-. дических складів і юридичних наслідків, обертає вни-:' мание юриста на необхідність всебічного підходу до

1 «Збірник діючих постанов Пленуму Верховного i Суду СРСР, 1924-1951 рр.» Госюріздат 1952. стор. 214 і їв.

1* 3

фактам реальної дійсності, намічує шляхи аналіз? юридичні фактів і правової природи радянських цивільних правовідносин В цьому, на нашій думку, складається практичне значення даної теорії.

Не менше значення теорія юридичних факюв ииее; і для науки coBeiCKoro цивільного права: це загальне поло /кенія можуть бути корисні в дослідженнях конкретних правових інститутів.

У нашій літературі, як відомо, розгляд проблем юридичних фактів ведеться застосовно до окремих видів цих фактів і окремих правових інститутів цивільного права. Зокрема, наукою створені вчення про операцію (договорі), про неправомірні дії, піддані обговоренню основи виникнення найважливіших видів цивільних правовідносин (права власності, окремим видів зобов'язань і т. д.). Що ж до постановки і вирішення питань теорії юридичних фактів цивільного права загалом, то їх розгляд і обговорення не - виходять, як правило, за рамки учбової литератури1. Що склався положення не може бути визнане правильним проблема юридичних фактів вимагає монографічної розробки.

У роботі, що пропонується до уваги читача автор, враховуючи складність і численність проблем юридичних фактів цивільного права, не прагнув до постановки і вирішення всіх питань, пов'язаних з вказаними фак тами. У ній розглядаються лише найбільш важливі. основ ние проблеми по матеріалах судової практики

1 Виключення клк відомо, iid вказаного правила склад ляс робота проф. О. С. Іоффе «Правовідношення по радянському громадян! екому праву», чаключительная розділ якої присвячений юридиче ским фактам. Серед загальнотеоретичних робіт повинна бути такжг названа робота проф. II Г. Александрова «Законність і правовідносини в радянському суспільстві», в якій також останній розділ за священа юридичними фактами