На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 8 9 10 12 13 15 16

ВСТУП

У останні роки в нашій країні проводяться широкі

заходи щодо вдосконалення механізму

соціалістичного господарювання. З цим процесом

безпосередньо пов'язана необхідність серйозного поліпшення

правового регулювання соціалістичної економіки.

Недоліки в правовому регулюванні господарської

діяльності були відмічені Генеральним секретарем

ЦК КПРС Л. І. Брежневим. < На жаль, тривалий

час цим питанням не приділявся належної уваги

і в результаті нагромадилося багато невирішених проблем.

У кожній галузі народного господарства діють тисячі

різних розпоряджень і інструкцій. Спробуй в них

розібратися! Тим більше, що багато які з цих інструкцій

застаріли, містять невиправдані обмеження, дріб'язкове

регламентування. Це утрудняє ініціативу, суперечить

новим вимогам, які нині пред'являються до

економіки >. (*1)

У постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР

від 25 червня 1975 р. < Про заходи по подальшому

вдосконаленню господарського законодавства >

(СП СРСР, 1975, № 16, ст. 98) намічені шляхи посилення його

ролі в підвищенні ефективності суспільного виробництва,

доручено відповідним організаціям розробити

план підготовки найважливіших законодавчих актів і

постанов Уряду СРСР, передбачене

проведення робіт по кодифікації господарського

законодавства. Все це вимагає розробки теоретичних

проблем господарського права, дослідження юридичних

аспектів соціалістичного господарювання.

Соціалістичне господарювання розвивається на базі

об'єктивних економічних законів соціалізму. Вони вчи-

(**1 < Правда >, 15 червня 1974 р.)

- 3тиваются

в науково обгрунтованій господарській політиці

партії і держави, яка знаходить вираження і в

правових нормах. Правове нормативне регулювання

господарських відносин використовується для організації

керівництва соціалістичним виробництвом.

Норми господарського права, з одного боку, сприяють

розвитку соціалістичної економіки, а з іншою -

закріплюють що склався господарські відносини, додають

їм певну стабільність. Застосування нових форм і

методів керівництва вимагає суворого порядку в економіці, а

цього можна досягнути лише при послідовному використанні

правових коштів підвищення ефективності суспільного

виробництва.

Проблеми правового регулювання економіки вивчаються наукою

господарського права. У умовах вдосконалення господарського

законодавства значення цієї науки істотно зростає.

За останні роки наука господарського права добилася чималих

успіхів, створений ряд теоретичних монографій із загальних і конкретних

проблем господарського права, розроблені наукові рекомендації

з багатьох питань вдосконалення правового регулювання

соціалістичної економіки. Разом з тим деякі питання досі

залишаються спірними і до кінця не вирішеними.

У справжній книзі підводяться деякі підсумки розвитку науки

господарського права і господарського законодавства за

останні роки, розглядаються нові теоретичні проблеми

господарського права, критично оцінюються погляди вчених,

що оспорюють господарсько-правову концепцію, висуваються

пропозиції по вдосконаленню правового регулювання

соціалістичної економіки.

Книга написана авторським колективом в наступному

складі: Т. Е. Абова (гл. VII), М. М. Богуславський

(гл. VIII), З. М. Заменгоф (гл. III і IV), В. В. Лаптев (гл. 1 і II),

Н. С. Малеїн (гл. VI), І. А. Танчук (гл. V).

Науковий керівник і відповідальний редактор роботи -

доктор юридичних наук, професор В. В. Лаптев.