На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Розділ VI Податок на прибуток організацій

Загальні положення

6.1. Визначати доходи і витрати при численні податку на прибуток по _

(вибрати:

- методу нарахувань,

- касовому методу)

6.2. Організувати систему числення податкової бази при розрахунку податку на прибуток, який визначається на основі порядку угруповання і відображення об'єктів і господарських операцій _

(вибрати:

- тільки в бухгалтерському обліку організації,

- одночасно і в бухгалтерському і в податковому обліку організації,

- тільки в податковому обліку організації).

Вказана система приведена в Додатку N_ до справжнього Положення.

6.3. Затвердити форми аналітичних регістрів податкового обліку для цілей визначення податкової бази по податку на прибуток, вказані в Додатку N_ до справжнього Положення.

Встановити перелік осіб, що мають право підпису регістрів податкового обліку.

6.4. Встановити, що перераховані в Додатку N_ до справжнього Положення документи бухгалтерського обліку є одночасно обліковими регістрами податкового обліку.

6.5. Затвердити спеціальну форму первинного податкового обліку для цілей визначення податкової бази по податку на прибуток "Довідка бухгалтера або інакшого фахівця організації", яка приведена в Додатку N_ до справжнього Положення.

6.6. Встановити, що податковий облік для цілей визначення податкової бази по податку на прибуток ведеться на _

(вибрати:

- на паперових носіях,

- в електронному вигляді,

- на паперових носіях і в електронному вигляді).

(указати відповідальну особу або відділ організації) забезпечити необхідний захист від несанкціонованих виправлень.

Роздільний облік доходів і витрат

6.7. Встановити для цілей визначення податкової бази по податку на прибуток ведіння роздільного обліку доходів і витрат по наступних видах діяльності і господарських операціях:

1. _;

2. _;

3. _.

(указати:

- виробництво і реалізація продукції основного і допоміжних виробництв (в тому числі на експорт),

- виробництво і реалізація продукції обслуговуючих виробництв і господарств (в тому числі на експорт),

- виконання робіт, надання послуг основного і допоміжних виробництв (в тому числі посередницькі послуги, послуги по переробці давальницької сировини, транспортні, ремонтні, послуги зв'язку і т. п.),

- виконання робіт, надання послуг обслуговуючих виробництв і господарств,

- оптова і роздрібна торгівля, включаючи витрати (в тому числі на експорт),

- реалізація купованих матеріалів, обладнання до установки, незавершених капітальних вкладень, (в тому числі на експорт),

- реалізація майна, що амортизується, (в тому числі на експорт),

- ліквідація основних коштів,

- безвідплатна передача основних коштів,

- операції з цінними паперами (окремо: обіговій і не обіговій на організованому ринку цінних паперів),

- реалізація права вимоги до настання дати платежу, передбаченого договором, по якому відбувається виникнення боргового зобов'язання,

- реалізація права вимоги після настання дати платежу, передбаченого договором, по якому відбувається виникнення боргового зобов'язання,

- реалізація раніше придбаного права вимоги (реалізація фінансових послуг),

- доходи, належні оподаткуванню по інакших ставках податку на прибуток крім загальної ставки,

- доходи і витрати, виникаючі в рамках діяльності, що підпадає під інакші податкові режими (гральний бізнес, сільгоспвиробництво, єдиний податок на ставлений дохід, спеціальні податкові режими т. п.),

- цільові надходження і їх використання (окремо: бюджетне фінансування і інакші надходження),

- інші).

6.8. Встановити для цілей визначення податкової бази по податку на прибуток ведіння роздільного обліку окремих операцій, зокрема:

1. _;

2. _;

3. _.

(указати:

- цільові надходження і їх використання,

- майно, отримане від організацій або фізичних осіб, з внесків яких не менш ніж на 50% складається статутний капітал нашого підприємства,

- майно, отримане від організацій, статутний капітал яких не менш ніж на 50% складається з внесків нашого підприємства,

- витрати на освоєння природних ресурсів по кожній дільниці надр,

- витрати на НИОКР,

- інші).

6.9. Для цілей оподаткування прибуло встановити, що витрати, які не можуть бути безпосередньо віднесені на витрати на конкретний вигляд діяльності, розподіляються пропорціонально доле відповідного доходу в сумарному об'ємі всіх доходів.

6.10. Для цілей оподаткування прибуло встановити, що доходи і витрати, що відносяться до декількох звітних (податковим) періодів, розподіляються _

(вибрати:

- щомісяця,

- щоквартально).

Операції з майном, що амортизується

6.11. Для цілей оподаткування прибуло встановити лінійний метод амортизації по об'єктах майна, що амортизується, вказаних в Додатку N_ до справжнього Положення.

Для цілей оподаткування прибуло встановити нелінійний метод амортизації по об'єктах майна, що амортизується, вказаних в Додатку N_ до справжнього Положення.

6.12. Для цілей оподаткування прибуло встановити, що розподіл об'єктів майна, що амортизується по амортизаційних групах здійснюється виходячи з терміну корисного використання, визначеного відповідно до технічних умов і рекомендацій організацій-виготівників на основі класифікації основних коштів, визначуваній Урядом РФ.

6.13. Для цілей оподаткування прибуло не нараховувати амортизацію по наступних об'єктах основних коштів і нематеріальних активів:

1) майно, придбане (створене) з використанням бюджетних коштів цільового фінансування, згідно з Додатком N_ до справжнього Положення,

2) об'єкти, перекладені на консервацію тривалістю понад трьох місяців згідно з Додатком N_ до справжнього Положення,

3) об'єкти, що знаходяться на реконструкції і модернізації тривалістю понад 12 місяців, згідно з Додатком N_ до справжнього Положення,

4) об'єкти, передані (отримані) за договорами в безвідплатне користування, згідно з Додатком N_ до справжнього Положення.

Встановити, що вказані переліки об'єктів повинні уточнюватися _ _

(вибрати:

- щомісяця,

- щоквартально)

6.14. Встановити, що для цілей оподаткування прибуло відносно наступних об'єктів основних коштів до основної норми амортизації (вибрати: застосовувати або не застосовувати) спеціальний коефіцієнт (указати не вище за 2 по кожному об'єкту):

1) основні кошти, що використовуються для роботи в агресивному середовищі, згідно з Додатком N_ до справжнього Положення,

2) основні кошти, що використовуються для роботи в умовах підвищеної змінності, згідно з Додатком N_ до справжнього Положення.

6.15. Встановити, що для цілей оподаткування прибуло відносно об'єктів основних коштів, які є предметом договору фінансової оренди (договору лізингу), до основної норми амортизації (вибрати: застосовувати або не застосовувати) спеціальний коефіцієнт (указати не вище за 3).

6.16. Встановити, що для цілей оподаткування прибуло відносно об'єктів основних коштів, переданих (отриманих) за договором лізингу до 1 січня 2002 року, амортизація нараховується _

(вибрати:

- із застосуванням методів і норм, що існували на момент передачі (отримання) даного майна в лізинг,

- за правилами і нормами розділу 25 Податкового кодексу РФ (вибрати: із застосуванням або без застосування) спеціального коефіцієнта (указати не вище за 3)).

6.17. Встановити, що для цілей оподаткування прибуло відносно об'єктів основних коштів, вказаних в Додатку N_ до справжнього Положення, амортизація нараховується по знижених нормах амортизаційних відрахувань, визначених в цьому ж Додатку.

6.18. Встановити, що для цілей оподаткування прибуло відносно об'єктів основних коштів, що придбаваються, вживаних, норма амортизації визначається _

(вибрати:

- виходячи із загального терміну корисного використання об'єкта в загальновстановленому порядку,

- виходячи з терміну корисного використання, зменшеного на кількість місяців експлуатації цього об'єкта попередніми власниками).

Формування витрат, що враховуються при оподаткуванні

6.19. Встановити, що розрахунок прямих витрат, що доводяться на залишки незавершеного виробництва, готової продукції на складі і товарів відвантажених, але не реалізованих проводиться _

(вибрати:

- загалом по всьому виробництву продукції,

- по укрупнених групах продукції, виробництво яких пов'язане і не пов'язане з обробкою і переробкою сировини,

- на кожний вигляд продукції,

- по калькуляційній одиниці продукції,

- позаказно,

- за інакшими принципами).

6.20. Встановити, що для цілей оподаткування прибутку прямі витрати по певних видах діяльності формуються в наступному складі:

1) по товарах власного виробництва (окремо аналогічно: по товарах обслуговуючих виробництв і господарств) в складі:

- основної сировини і матеріалів, комлектуючий і напівфабрикатів згідно з Додатком N_ до справжнього Положення,

- амортизаційних відрахувань по основних коштах, що використовуються при виробництві продукції згідно з Додатком N_ до справжнього Положення,

- витрати на оплату труда, вказані в ст. 255 Податкового кодексу РФ, персоналу, що бере участь в процесі виробництва продукції, перерахованого в Додатку N_ до справжнього Положення,

- суми єдиного соціального податку, нарахованого на вказані суми витрат на оплату труда.

2) по роботах і послугах власного виробництва (окремо аналогічно: по роботах і послугах обслуговуючих виробництв і господарств) в складі:

- основних матеріалів, комлектуючий і напівфабрикатів згідно з Додатком N_ до справжнього Положення,

- амортизаційних відрахувань по основних коштах, що використовуються при виконанні робіт, наданні послуг згідно з Додатком N_ до справжнього Положення,

- витрати на оплату труда, вказані в ст. 255 Податкового кодексу РФ, персоналу, що бере участь в процесі виконання робіт, надання послуг, перерахованого в Додатку N_ до справжнього Положення,

- суми єдиного соціального податку, нарахованого на вказані суми витрат на оплату труда.

3) по оптовій, дрібнооптовій і роздрібній торгівлі в складі транспортних витрат по доставці товарів до складу підприємства.

6.21. Встановити для цілей оподаткування прибутку порядок оцінки залишків незавершеного виробництва виходячи _

(вибрати (в залежності від особливостей виробництва):

- з частки прямих витрат в плановій (нормативної, кошторисної) вартості продукції,

- з частки залишків в початковій сировині в кількісному вираженні за мінусом технологічних втрат,

- з частки незавершених замовлень в загальному об'ємі що виконуються протягом місяця замовлень).

6.22. Встановити для цілей оподаткування прибутку, що при розрахунку залишків незавершеної продукції, готовій продукції на складі і відвантаженій і нереалізованій продукції використовується методика розрахунку, встановлена в Додатку N_ до справжнього Положення.

6.23. Встановити, що для цілей оподаткування прибутку при реалізації або інакшому вибутті цінних паперів (крім власних акцій) на витрати від виробництва і реалізації списується ціна придбання реалізованих цінних паперів по методу _

(вибрати:

- ФІФО,

- ЛИФО,

- Вартості кожної одиниці).

6.24. Призначити відповідальним за складання довідки-розрахунку належних отриманню (або сплаті) сум відсотків за договорами позики, кредитними договорами, банківського рахунку, банківського внеску, по цінних паперах і інакших боргових зобов'язаннях _

(указати відповідальну особу або відділ організації).

Форма вказаної довідки-розрахунку приведена в Додатку N_ до справжнього Положення.

6.25. Встановити, що для цілей оподаткування прибуло при визначенні розміру матеріальних витрат при списанні сировини і матеріалів, що використовуються у виробництві (виготовленні) товарів (виконанні робіт, наданні послуг) застосовувати метод оцінки _

(вибрати:

- по вартості одиниці запасів,

- по середній вартості,

- ФІФО,

- ЛИФО).

6.26. Встановити, що для цілей оподаткування прибутку витрати на ремонт основних коштів враховуються _

(вибрати:

- в фактичних розмірах без формування резерву майбутніх витрат на ремонт,

- шляхом створення резерву майбутніх витрат на ремонт основних коштів в порядку ст. 324 Податкового кодексу РФ).

6.27. Встановити, що для цілей оподаткування прибуло (вибрати: формувати або не формувати) наступні резерви в порядку ст. 324.1. Податкового кодексу РФ:

1. _;

2. _;

3. _.

(перерахувати:

- резерв майбутніх витрат на оплату відпусків,

- резерв на виплату щорічної винагороди за вислугу років,

- резерв на виплату щорічної винагороди по підсумках роботи за рік).

6.28. Встановити, що для цілей оподаткування прибули витрати на НИОКР, що не дали позитивного результату, враховуються в складі витрат рівномірно (указати: щомісяця, щоквартально) протягом трьох років в розмірі (указати: не більше за 70%) фактично здійснених витрат з 1 числа місяця, наступного за місяцем, в якому завершені такі дослідження.

Встановити, що витрати на наукові дослідження і (або) дослідно-конструкторські розробки, здійснені в формі відрахувань на формування Російського фонду технологічного розвитку і інакших галузевих і міжгалузевих фондів фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт по переліку, що затверджується Урядом Російської Федерації згідно з Федеральним законом "Про науку і державну науково-технічну політику", признаються для цілей оподаткування в межах (указати: не більше за 0,5) відсотка доходів (валової виручки).

6.29. Встановити, що для цілей оподаткування прибутку витрати на надання послуг по гарантійному ремонту і гарантійному обслуговуванню враховуються _

(вибрати:

- в фактичних витратах без формування резервів по гарантійному ремонту і гарантійному обслуговуванню,

- з формуванням резервів по гарантійному ремонту і гарантійному обслуговуванню в порядку згідно ст. 267 Податкового кодексу РФ).

6.30. Встановити, що для цілей оподаткування прибутку представницькі витрати включаються до складу витрат в фактичних розмірах, але не більш (указати не більше за 4%) від витрат на оплату труда звітного періоду.

6.31. Встановити, що для цілей оподаткування прибули витрати на вигляд реклами, перерахований в п.4 ст. 264 Податкових кодекси РФ, признаються в фактичних розмірах, інші витрати на рекламу - в розмірі не більше (указати не більше за 1%) за виручку від реалізації для цілей оподаткування прибутку, розрахованої згідно ст. 249 Податкового кодексу РФ.

6.32. Встановити, що для цілей оподаткування прибуло (вибрати: формувати або не формувати) резерви по сумнівних боргах в порядку ст. 266 Податкового кодексу РФ.

При цьому сума резерву, що створюється по сумнівних боргах не може перевищувати (указати не більше за 10%) виручки від реалізації для цілей оподаткування прибутку, розрахованої згідно ст. 249 Податкового кодексу РФ.

Сума резерву по сумнівних боргах, не повністю використана в звітному періоді на покриття збитків по списанню безнадійних боргів на наступний звітний період _

(вибрати:

- не переноситься,

- переноситься в порядку, встановленому п.5 ст. 266 Податкових кодекси РФ).

6.33. Встановити, що для цілей оподаткування прибутку при реалізації купованих товарів вартість придбання даних товарів для зменшення доходів від реалізації визначається по методу _

(вибрати:

- ФІФО,

- ЛИФО,

- Середньої вартості).

6.34. Встановити, що для цілей оподаткування прибуло документальне підтвердження ринкових цін товарів (робіт, послуг) з урахуванням положень ст. 40 Податкового кодексу РФ, а також умов ринкових відносин сторонніх суб'єктів здійснює _

(указати:

- конкретний фахівець,

- відповідний відділ,

- бухгалтерія,

- відповідна стороння організація, що здійснює розрахунок податкової бази на договірних початках,

- інші).

Затвердити форму довідки про стан ринкових цін на цікавлячі товари (роботи, послуги) або умови ринкового господарювання згідно з Додатком N_ до справжнього Положення.

6.35. Встановити, що для цілей оподаткування прибутку надання за плату у тимчасове користування і (або) тимчасове володіння і користування майна вважається _

(вибрати:

- доходами і витратами, пов'язаними з виробництвом і реалізацією,

- внереализационними доходами і витратами).

Облік для цілей оподаткування збитків

6.36. Встановити, що для цілей оподаткування прибуло обгрунтування умов визнання збитків від діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів обслуговуючих виробництв і господарств, вказаних в ст. 275.1. Податкового кодексу РФ, проводить _

(указати:

- конкретний фахівець,

- відповідний відділ,

- бухгалтерія,

- відповідна стороння організація, що здійснює розрахунок податкової бази на договірних початках,

- можна по кожному обслуговуючому виробництву і господарству призначити свого відповідального,

- інші).

Затвердити форму довідки-підтвердження про умови господарювання аналогічних спеціалізованих установ згідно з Додатком N_ до справжнього Положення.

6.37. Встановити, що для цілей оподаткування прибули збитки від операцій з цінними паперами, отримані в 2003 році, (вибрати: підлягають або не підлягають) перенесенню на майбутнє в порядку, передбаченому п.10 ст. 280 Податкових кодекси РФ, на зменшення податкової бази по операціях з даною категорією цінних паперів.

Затвердити форму аналітичного регістра-розрахунку сум переносимих на майбутнє збитків по операціях з цінними паперами згідно з Додатком N_ до справжнього Положення.

6.38. Встановити, що для цілей оподаткування прибули збитки фінансово-господарської діяльності організації, понесені в 2003 році _ (вибрати: підлягають або не підлягають) перенесенню на майбутнє в порядку, передбаченому ст. 283 Податкового кодексу РФ. При цьому величина переносимого збитку не повинна зменшувати податкову базу будь-якого звітного періоду більш ніж на (указати не більше за 30%).

Порядок, вказаний в справжньому пункті не розповсюджується на збитки від діяльності по використанню об'єктів обслуговуючих виробництв і господарств, збитків від операцій з цінними паперами, збитків від реалізації майна, що амортизується, збитків від реалізації права вимоги.

Затвердити форму аналітичного регістра-розрахунку сум переносимих на майбутнє збитків фінансово-господарської діяльності організації згідно з Додатком N_ до справжнього Положення

Розрахунки з бюджетом

6.39. Встановити, що щомісячні авансові платежі податку на прибуток здійснюються _

(вибрати:

- рівними частками в розмірі однієї третини фактично сплаченого квартального авансового платежу за квартал, попередній кварталу, в якому проводиться сплата щомісячних авансових платежів податку на прибуток,

- виходячи з фактичного отриманого прибутку, належного оподаткуванню, наростаючим підсумком з початку року до закінчення відповідного місяця).

6.40. Встановити, що для розрахунку суми податку на прибуток, належній сплаті по місцю знаходження кожного відособленого підрозділу згідно ст. 288 Податкового кодексу РФ, застосовувати показник _ _

(вибрати:

- среднесписочной чисельності працівників,

- витрати на оплату труда).

Методика розрахунку суми податку на прибуток, належній сплаті по місцю знаходження кожного відособленого підрозділу, приведена в Додатку N до справжнього Положення.

Керівник підприємства _