На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 9 10 12 13 15 16 17

з 1. Криміналістично значущі сторони організованої злочинної діяльності і основні напрями її криміналістичного вивчення

Будь-яка злочинна діяльність, в тому числі і організована, є об'єктом вивчення всіх наук кримінально-правового і криміналістичного циклів, аналізується всіма цими науками з різних позицій, т. е. кожна з них має свій аспект дослідження.

Якщо науку кримінального права цікавлять в цій діяльності становлячі її кримінально-правові ознаки діяння і їх елементи, виражені в формулі складу злочину з метою констатації його наявності або відсутності, кримінологію - зміст, структура, види, причини і умови, що сприяли їй з метою розробки профілактичних заходів, то криміналістику цікавлять в ОП своєрідність її структурних елементів не нормативного, а діяльної, виктимологического1, особово-психологічної і інакшої властивості, закономірності їх формування, характер взаємозв'язків, що є між цими елементами з метою виділення криміналістично значущих рис, що дозволяють знання про них використати в цілях розкриття злочинів.

Вказана інформація служить основою для формування криміналістичної характеристики даного вигляду злочинності загалом і її окремих видів. Криміналістична характеристика, що спирається на дані наукового узагальнення, дозволяє розробити на цій основі відповідні загальні і приватні методичні рекомендації по розкриттю і розслідуванню цієї злочинної діяльності. У той же час, піддана науковому аналізу, ця інформація може

1 Віктімологія (від лати. victima - жертва, греч. logos - наука) - розділ кримінології, що вивчає відносини між злочином і його жертвою, а також між/у злочинцем і жертвою злочину. (Прімеч. ред.)

бути встановлена в основу теоретичної концепції криміналістичного розуміння суті і особливостей організованої злочинної діяльності і криміналістичних коштів боротьби з нею.

Організована злочинність, як показує практика її вивчення, може виступати як:

а) об'єкт наукового криміналістичного дослідження;

б) об'єкт практичного вивчення в ході слідства.

При реалізації першій з відмічених задач з точки зору методології наукового дослідження неминучі:

а) звернення до накопиченого криміналістикою досвіду дослідження всіх злочинів, як реальних явищ дійсності;

б) виробіток наукової концепції, що пояснює структуру і зміст ОП загалом і її окремих видів;

в) конструювання по суті нових для криміналістичної науки підходів до криміналістичної характеристики ОП;

г) виявлення характерних саме для неї закономірних зв'язків і взаємозалежності її структурних елементів.

У ході здійснення другої задачі (т. е. вивчення окремих видів ОП в ході розкриття, розслідування і попередження злочинів) методологічними її основами повинні стати:

а) по суті нові для правоохоронної діяльності методи діагностики і виявлення початкових ознак ОП;

б) програмовані методи отримання і вивчення бракуючою слідству доказовою, криміналістично значущої і інакшої інформації;

в) специфічні методи рішення основних слідчих задач в ході розслідування.

При цьому бажаний єдиний підхід вчених і практиків до дослідження наукових і прикладних проблем боротьби з ОП загалом і окремими її видами.

Серед безлічі проблем криміналістичного характеру, пов'язаних з питаннями боротьби з ОП, що вимагають відповідного глибокого вивчення і розробки заходів практичного їх дозволу об'єднаними силами вчених і практиків-криміналістів, є виробіток цілісної криміналістичної теоретичної концепції поглядів на особливості організованої злочинної діяльності (ОПД) і основи криміналістичної методики її розкриття і розслідування. Саме вони покликані стати відправною точкою в подальшій науково-дослідній і практичній роботі в сфері боротьби з ОП, в формуванні арсеналу криміналістичних коштів, прийомів і методів, спеціально призначеного для рішення задач виявлення, розкриття, розслідування і слідчого її попередження. Разом з тим результати вказаного вивчення стануть теоретичною і методичною базою навчання слідчих, працівників оперативно-розшукових органів основам криміналістичної методики боротьби з організованою злочинною діяльністю. Це найближчі загальні задачі науки і практики криміналістики.

Приватні задачі криміналістів в цій області досліджень пов'язані з розробкою криміналістичних характеристик окремих видів організованої злочинної діяльності і методик їх розслідування. Це також дуже важливі задачі, оскільки без дослідження криміналістичних особливостей окремих різновидів організованої злочинної діяльності, специфіки їх розслідування, а також умілого вибору найбільш ефективних в конкретних слідчих ситуаціях криміналістичних прийомів і коштів виявлення, розкриття, розслідування і попередження ОПД організувати ефективну систему протидії цієї злочинності навряд чи вдасться.

При цьому спеціального наукового дослідження і практичного вивчення в сфері ОП вимагають закономірності, властиві організованої злочинної діяльності, а також такі її складові, як базова злочинна спрямованість даної кримінальної діяльності на постійній основі її взаємозв'язку зі способами, механізмами, обстановкою злочинного посягання і своєрідністю злочинного співтовариства як особливою соціально-кримінальною освітою.

Не менш важливе вивчення таких аспектів діяльності по розкриттю і розслідуванню ОП, як типові слідчі ситуації, виникаючі при розслідуванні організованої злочинної діяльності, комплекси коштів, прийомів і методів дозволу загальних і приватних оперативно-розшукових, слідчих і експертних задач в ході розслідування ОПД і т. п.

Цілісна криміналістична концепція поглядів на особливості організованої злочинності і основи методики розкриття і розслідування злочинів, довершених організованими групами і злочинними співтовариствами, спирається на дане вивчення правоприменительних, організаційно-управлінських і власне криміналістичних питань теоретичного, техніко-криміналістичного, тактичного і методичного характеру.

Організована злочинність загалом і окремі її види є вельми складними об'єктами не тільки криміналістичного дослідження. Особливо важко було здійснювати таке вивчення в

кінці 80-х і початку 90-х рр. XX в. Тоді дуже мало було інформації про реальний розмах ОП в Росії, про її дійсну небезпеку і складність цього соціального явища, про чисельність населення, що займається ОПД, і інш. До того ж окремі карні справи не завжди відображають належно об'єкт дослідження. Часто потрібно реконструкція по сукупності відомостей, якими мають в своєму розпорядженні правоохоронні органи. Ці складності відмічалися в літературі тих времен1.

Офіційна статистика внаслідок її недосконалості досі не дозволяє отримати достовірні дані про дійсний розмах ОП в країні загалом і в різних видах злочинної діяльності (суспільної, економічної і іншої спрямованості). Це відбувається, оскільки велика частина злочинів, довершених організованими групами і співтовариствами, носить латентний2 характер, ці злочини ретельно готуються, маскуються і захищаються підтримкою корумпованих осіб, в тому числі і в правоохоронних органах. Тому інформація про них далеко не завжди стає явною. Відповідно, відомості про них не попадають в офіційні статистичні дані про стан злочинності в країні. І взагалі дані про число злочинів, довершених організованими групами або злочинними співтовариствами, в офіційній статистиці вельми разрозненни. Ці дані, зокрема, містяться в наступних статистичних розділах: стан злочинності на транспорті; діяльність органів внутрішніх справ по встановленню осіб, що здійснили злочини; характеристика осіб, що здійснили злочини; соціально-кримінологічна характеристика злочинності. До того ж ці роздільні дані недостатньо зістикувати між собою (наприклад, про кількість злочинів з числом осіб, що здійснили злочини). Крім того, в той час як в ЗМІ постійно повідомляється про розмах організованої злочинності в країні, про той збиток, який вона наносить державній безпеці, число виявлених осіб, що здійснили за офіційними даними злочини в складі організованих груп і злочинних співтовариств (що практично щорічно виявляються лише в межах трохи більше за 16 тис.), і особливо число осіб, осуджених за організацію і керівництво ОПД ( 1997 р.- 6 чоловік, в 1998 р.- 11, в 1999 р.

Організована злочинність. М., 1989; Організована злочинність - 2. М., 1992; Організована злочинність - 3. М., 1996; і інш.

2 Латентний (від лати. latens - прихований, невидимий) - прихований, що зовні не виявляється. (Прімеч. ред.)

7 чоловік)1 явно свідчить про надто низьку ефективність боротьби наших правоохоронних органів з ОП.

Багато Які з позначених вище криміналістичних проблем, пов'язаних з ОП і коштами і методами боротьби. з нею, ще вимагають свого подальшого дозволу.

Разом з тим потрібно відмітити, що певні кроки в цих напрямах вже зроблені. Зокрема, розглянуті деякі питання криміналістичної теории2, а також загальні і деякі приватні методи розслідування злочинів, довершених організованими групами і злочинними сообществами3.

При криміналістичному вивченні ОПД важливо виявити ознаки, по яких в кожному конкретному випадку можна діагностувати діяльність саме організованої групи або злочинного співтовариства, а не простої групи або злочинців з простою співучастю.

До числа таких типових ознак можна віднести наступні:

- спрямованість діяння на отримання великих грошових, інакших матеріальних цінностей і вигід у вигляді можливого постійного промислу;

- здійснення аналогічних діянь в даному регіоні;

- спосіб здійснення кримінальних діянь, що характеризується високим кримінальним і інакшим професіоналізмом при можливості його безпечної реалізації тільки за участю трохи виконавців з чітким розподілом ролевих функцій;

- ретельно прихована підготовка до здійснення злочинної акції, на що вказує збір конфіденційної інформації про об'єкт злочинного посягання, впровадження членів злочинної групи в структуру даного об'єкта і інш.;

- уміло продумані способи приховання слідів злочину;

- невипадковий вибір об'єкта злочинного посягання (озяйственние, комерційні, банківські і інакші фінансово-господарські структури, а також окремі особи, що володіє великими грошовими і інакшими матеріальними цінностями, часто полученни1

См.: Злочинність і правопорушення 1999 (статистичний збірник). М., 2000. С. 174.

2 См.: Куликов В. І. Основи криміналістичної теорії організованої злочинної діяльності. Ульяновск, 1994. С. 255; Основи боротьби з організованою злочинністю. М., 1996. С. 237-263.

3 См.: Яблоков Н. П. Проблеми методики розслідування злочинів, довершених організованими злочинними співтовариствами //Вісник МГУ. 1993. № 5. С. 21 - 27; Криміналістика / Під ред. Н. П. Яблокова. М., 1995; Криміналістика / Під ред. І. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М., 1994.

мі спекулятивним, полукриминальним або інакшим не цілком праведним шляхом);

- сліди, вказуючі на високу технічну оснащеність і вооруженность виконавців злочинної акції, доступну лише організованим групам, що володіють великими фінансовими коштами (використання підслуховувальних коштів, самих довершених радіопередавачів на радіохвилях правоохоронних органів, могутніх автомашин зарубіжних марок, добре виконаних підробних документів, міліцейської форми, сучасної вогнепальної зброї, електрошокових палиць і т. д.);

- хитромудрі, професіонально продумані способи реалізації і відмиття злочинно отриманих грошей;

- специфічна поведінка заримованих підозрюваних осіб (зухвала поведінка по відношенню до оперативно-розшукових працівників і слідчих, відмова, створення всіляких перешкод для нормального спілкування зі слідчими і інш.);

- часта відсутність свідків або їх повна «непоінформованість» або їх нещирість, як результат їх незахищеності від психічного або фізичного впливу з боку організованої групи;

- швидке спрацювання захисних коштів, властивих саме групам ОП, що має корумповані зв'язки у владних або правоохоронних органах і свої ланки безпеки при затриманні будь-кого з її членів (різні форми тиску на слідчу з боку впливових осіб і навіть засобів масової інформації, аж до загроз-фізичної розправи з ним або його близькими; підключення до розслідування трохи адвокатів; випереджальні дії злочинців і інш.).

І це лише частина ознак, по яких можна розпізнати почерк дій організованої групи в тому або інакшому або розсліджувати кримінальному діянні, що вивчається.

Інший, не менш важливий аспект науково-криміналістичного вивчення ОП, результати якого мають не тільки теоретичне, але і велике практичне значення, - виділення окремих елементів кримінальної діяльності. Виявлення подібних елементів дозволяє в ході науково-криміналістичного вивчення організованої злочинності і практичної діяльності по її розслідуванню порівняно швидко вибудувати систему (модель) вказаної кримінальної діяльності з безлічі становлячих її окремих злочинів, здійснити їх криміналістичний аналіз і класифікацію з точки зору їх значущості в

злочинній діяльності організованої групи або злочинного співтовариства.

Необхідність цього аспекту вивчення організованої злочинності витікає з її суті. Оскільки організована злочинність головним чином має кримінальну економічну спрямованість, кожна організована група або злочинне співтовариство створюються для здійснення того або інакшого вигляду злочинного бізнесу. Разом з тим їх члени здійснюють самі різні види злочинів, що нерідко утрудняє встановлення основної спрямованості злочинної діяльності, ради якої і була створена кримінальна організація. Швидке ж виділення цієї спрямованості має важливе методичне значення для успішного розкриття і розслідування вказаної злочинної діяльності, зокрема, дозволяє розібратися в зразковій структурі організованої групи, місці і регіоні її діяльності, визначити її вразливі ланки, уясняти весь об'єм її кримінальної діяльності, вибрати найбільш правильні напрями і методи розслідування і відповідні технико-тактичні кошти і інш. Детальніше ці можливості будуть розглянуті в розділах, присвячених розслідуванню.

Відповідно до вищевикладеного в кримінальній діяльності практично кожної організованої групи або злочинного співтовариства можна виділити: що визначає (базову, або стержневу), допоміжну, побічну і нетипову злочинні види діяльності.

Визначальна злочинна діяльність групи ОП служить головним засобом її злочинного збагачення. Це звичайно максимальне матеріально вигідна і що обіцяє великі доходи в даному місті, регіоні і до того ж найбільш доступна для даної організованої групи з урахуванням її складу, кримінального і інакшого професіоналізму. Як правило, це корислива або корисливо-насильна діяльність, що дозволяє отримати великі доходи і що може служити постійним основним злочинним бізнесом, наприклад, здирство, шахрайство в банківській сфері, наркобізнес і інш. Дані діяння найбільш ретельно готуються, проводяться і переховуються від державного, суспільного контролю і правоохоронних органів.

Разом з тим члени організованих груп здійснюють і ряд інших злочинів, пов'язаних з підготовкою, забезпеченням і прихованням базової злочинної діяльності. Цей вид злочинної діяльності називається допоміжної, оскільки вказані

кримінальні діяння носять допоміжний характер для стержневої кримінальної діяльності. До їх числа, наприклад, можна віднести злочини, направлені на забезпечення груп ОП зброєю, транспортними засобами, підробними документами і іншими коштами, необхідною для здійснення злочинів основної (базової) спрямованості. До їх числа відносяться і діяння, що мають на своєю меті знищення компрометуючих документів, інших викриваючих злочинців матеріалів, усунення небезпечних свідків, конкурентів і інш. Ці злочини також ретельно готуються і здійснюються.

У деяких випадках члени організованих груп здійснюють і інші злочини, що виходять за рамки їх первинної певної діяльності і, в той же час, що не є допоміжними. Такі злочини в діяльності груп ОП називаються побічними. До них звичайно відносять злочинні діяння, що не тільки виходять за рамки основної злочинної діяльності, а виникнення нових злочинних інтересів, що є слідством у груп ОП в зв'язку із зміною обстановки в регіоні, накопиченням значного кримінального капіталу, що вимагає свого додатку, і т. д. Наприклад, члени організованих груп, базовою спрямованістю яких є шахрайство в кредитно-бан-ковской сфері при накопиченні капіталу, можуть паралельно зайнятися скупкою краденого антикваріату, інших художніх цінностей і їх реалізацією за рубежем, викрадати і перепродувати зброю, оборотом наркотиків і т. д. Угруповання, що мають основним напрямом кваліфіковане здирство, часто починають викрадати людей з метою викупу або займатися різними видами шахрайства. Ці діяння також ретельно готуються і здійснюються.

Крім того, окремі члени злочинних груп можуть здійснювати і зовсім нетипові діяння для всіх видів кримінальної діяльності ОПГ. Наприклад, з хуліганських спонук застосувати зброю, вплутатися в стані алкогольного сп'яніння в бійку, здійснити згвалтування і т. д. Звісно, це, як правило, спонтанні злочини, з виявлення яких також може початися розслідування не тільки цих діянь, а і інших діянь даної особи як члена організованої групи і відповідно виявлення всієї злочинної діяльності даної групи з метою припинення цієї діяльності і розвалу даної групи.

Результати вивчення слідчої практики показують, що на початковому етапі становлення і розвитку організованих груп в їх

злочинній діяльності (частіше до одного року) домінує базовий напрям. У більш пізній (розвиненої) фазі основний напрям як би обростає інакшими злочинами, і звичайно з'являються допоміжні, побічні і нетипові напрями в їх кримінальній діяльності. Дана обставина дозволяє отримати деяке уявлення про давність існування організованої групи, що вивчається.

Разом з тим мали місце випадки, коли злочинне співтовариство по мірі розвитку, кадрового і фінансового зміцнення, вдосконалення кримінального професіоналізму і під впливом зміни обстановки в місці його діяльності, міняйло базовий напрям своєї діяльності і перетворювала колишнє в побічний напрям. Ця обставина зобов'язує правоохоронні органи, ведучі боротьбу з ОП, відстежувати всі зміни, що відбуваються в господарсько-фінансовій діяльності в своєму регіоні. Знання цих змін дозволяє як прогнозувати можливу зміну в напрямі кримінальної діяльності злочинних співтовариств в цьому регіоні, так і вжити певні профілактичні заходи.

Дане вивчення слідчої практики також показує, що найбільш складним є зміст ОПД, в якій базовим елементом є розкрадання, довершене організованими групами посадових осіб, націлених на великі, особливо великі розміри розкрадання.

При цьому у відміченому різновиді ОПД як допоміжні елементи частіше за все використовуються злочини, за допомогою яких здійснюється підготовка до головних кримінальних операцій ОПГ і приховання слідів цієї діяльності. Серед них зустрічаються злочини тяжкі і середнього тягаря, і навіть невеликого тягаря.

Одні із злочинів, що є допоміжними елементами різновиду, що аналізується ОПД, можуть бути визначені як «крізні», т. е. характерні для всіх різновидів ОПД, де її базовим елементом виступає посадове розкрадання. Зокрема, до них можна віднести: вбивства і доведення до самогубства, недбалість, посадова фальсифікація і зловживання владою, всі склади хабарництва, примушення до відмови і надання помилкових свідчень, порушення законодавства про труд і деякі інакші склади.

Інші допоміжні склади можна назвати «відомчими», оскільки вони пов'язані зі специфікою тієї середи, в якій здійснюється це розкрадання. Так, при розкраданні в сфері торгівлі до вказаних допоміжних елементів ОПД відносяться порушення правил торгівлі, правил торгівлі спиртними напоями, випуск в продаж недоброякісних товарів, обман покупців і замовників і т. п. По мірі накопичення злочинним співтовариством досить великих матеріальних і грошових цінностей в їх злочинній діяльності часто з'являлися подібні діяння, пов'язані з порушенням правил про валютні операції, контрабандою, придбанням і збутом майна, здобутого злочинним шляхом. Правильне відстеження вказаних виявів в кримінальній діяльності організованої групи, що вивчається дозволить правильніше розібратися в об'ємі її злочинної діяльності і характері можливих упреждающих заходів. Разом з тим оцінка окремих допоміжних елементів ОПД, крім вищепоказаного, допомагає оцінити ситуацію всередині ОПД, діяльність якої розсліджувати, наприклад, уясняти рівень фінансової спроможності даної групи і спрогнозувати можливі напрями їх кримінальної реалізації або відмиття злочинних доходів.

У свою чергу такий допоміжний елемент ОПД, як надання протидії слідству шляхом посягання на життя працівника міліції, слідчого, загроза або насилля відносно інакшої посадової особи, свідка, що стосується розслідування організованої злочинної діяльності, свідчить про обмеженість організованої злочинної групи у виборі коштів такої протидії, про велике «напруження» всередині ОПГ.

Нетипові елементи ОПД є не стільки характерною деталлю цієї діяльності, скільки приналежністю життєдіяльності ОПГ, результатом вияву індивідуальних рис становлячих її членів.

Якщо ж базовим елементом в злочинній діяльності ОГ є організація озброєних банд, участь в їх злочинній діяльності, то в цьому випадку є вже трохи інакший, ніж в попередньому різновиді ОПД, набір коштів досягнення кримінальних цілей в ході цієї діяльності. Зокрема, деякі допоміжні елементи такий ОПД «тяжіють» до загальнокримінальних злочинів, частина яких відноситься до «крізних», оскільки є неодмінною умовою реалізації даного вигляду ОПД (незаконне зберігання зброї, вибухових речовин, розкрадання зброї, придбання і збут майна, здобутого злочинним шляхом).

Інші елементи такий ОПД породжуються певними кримінальними ситуаціями, виникаючими в ході її реалізації (використання форми і звання посадової особи, підробка документів, викрадення документів).

У свою чергу, побічні елементи даного вигляду ОПД також несуть на собі відбиток її специфіки. Серед них досить багато діянь, що реалізовуються силовими методами, вживаними для рішення не тільки основних, але і другорядних кримінальних задач, що стоять перед бандою (особлива зухвалість злочинів, часте застосування при цьому зброї і т. д.). Виявлення і аналіз таких діянь сприяють визначенню факту і спрямованості діяльності такої організованої групи.

Важливим аспектом криміналістичного вивчення організованої злочинної діяльності є виявлення її криміналістично значущих рис і формування на цій основі загальної типової криміналістичної характеристики даної злочинності і типових характеристик її окремих видів.

Важливість цього аспекту вивчення злочинності загальновідома. Сучасна слідча практика свідчить про те, що успіх розслідування будь-якого вигляду організованої злочинності залежить від багатьох чинників. Зокрема, від здатності слідчого виявляти і оцінювати належно не тільки загальнокримінальні і кримінологічні риси ОП, але і кримінально-правові ознаки конкретного довершеного діяння, збирати і оцінювати вхідні в предмет доведення фактичні дані. Значною мірою і від уміння не тільки слідчих, але і оперативно-розшукових працівників проникати в криміналістичну суть і розсліджувати злочинної діяльності, що з'ясовується загалом і зокрема і зіставляти її з типовою криміналістичною інформацією, властивій даній злочинності і відповідному її окремому вигляду. Тому знання загальної типової криміналістичної характеристики організованої злочинності і окремих її видів є важливою ознакою, що визначає міру професіоналізму слідчих і оперативно-розшукових працівників, що займаються розкриттям і розслідуванням таких злочинів.

У криміналістичній літературі вже нагромадилася деяка інформація про зміст общей1 і деяких приватних видів крими1

См.: Куликов В. І. Указ. соч. С. 26-45; Основи боротьби з організованою злочинністю. С. 247-263; Криміналістика / Під ред. Н. П. Яблокова. М., 1995 і 1999; Криміналістика / Під ред. А. Ф. Волинського.

налистической характеристики1. Як показали перші дослідження вказаних криміналістичних характеристик, в них багато своєрідного і в той же час що вимагає подальших досліджень. Відповідно, виявлення і вивчення інших, ще не виявлених особливостей криміналістичного характеру в ОП є однією з найважливіших задач вчених-криміналістів. У наступному розділі- будуть розглянуті її особливості.

Важливим напрямом вивчення ОПД, тісно пов'язаним з розробкою її криміналістичної характеристики, є виявлення її закономірностей криміналістичного характеру, знання яких може бути використане при розробці криміналістичної характеристики і побудові методики розслідування, цей напрям дослідження є досить новим для криміналістики. Однак, хоч подібні дослідження перебувають ще в початковій стадії, а отримані результати вельми общи і схематични, але вони вже дозволили виявити і ряд закономірностей криміналістичної властивості. З метою більш системного уявлення про деяких такого роду закономірностях доцільно їх згрупувати по основних структурних елементах організованої злочинної діяльності.

Закономірності, пов'язані з цілями і об'єктом злочинного посягання, зумовлені специфікою ОП. Як вже відмічалося, головною і закономірною метою будь-якого організованого злочинного співтовариства є отримання незаконних доходів і сверхдоходов. По мірі рішення цієї задачі, а також організаційного і функціонального зміцнення організованого злочинного співтовариства у нього можуть виникнути і інакші цілі, в тому числі і отримання лідерами співтовариства політичної влади.

Однак закономірною метою в момент створення організованого злочинного співтовариства завжди є злочинний бізнес з метою незаконного збагачення. Навіть мета здійснення політичного екстремізму в діяльності організованих злочинних груп, особливо в сфері міжнаціональних відносин, з'являється не відразу, а, як правило, після рішення національними по складу групами задачі збагачення, встановлення контролю за ринками збуту на основі посилення економічних інтересів між тіньовими економічними організованими структурами, діючими на території конфліктуючих народів. Є у вигляду боротьба за вже контрольовані і нові ринки збуту, джерела сировини, дешеву робочу силу і інш. Не випадково в зв'язку з цим в літературі зазначається, що групова злочинність стає організованою, коли в структурі її діяльності з'являються ознаки політичної діяльності з метою обогащения1.

Оскільки ця мета організованою групою може реалізовуватися в легальній сфері виробництва, приватного бізнесу, торгівлі, банківсько-кредитної сфери, а також в області нелегального бізнесу (наркобізнесу, азартної гри, експлуатації проституції і пр.), закономірним є і об'єкт посягання. Такими об'єктами є гроші і валюта, цінні папери, коштовності, цінна промислова сировина, дефіцитна виробнича і військова техніка, предмети масового попиту, а також новітня технологія.

Закономірності, властиві організованому злочинному формуванню, передусім, виявляються в її високій організованості. Без цього кримінальне співтовариство, члени якого можуть здійснювати злочини тільки на основі простої співучасті, самостійно довго існувати не зможе. Однак вона може влитися в інше злочинне співтовариство як він відносно авто-. номной структурної частини або стати його повністю контрольованою структурною частиною.

Висока організованість, як закономірна межа ОПГ, передбачає наявність в ній певної (двох- або трехзвенной) ієрархічної структури і обов'язково керівної ланки, функціонуючої суворо на основі розподілу кримінальних обов'язків з вертикальною супідрядністю.

Закономірно і наявність в організованій злочинній структурі спеціальної системи забезпечення безпеки злочинної групи загалом, окремих її частин, ланок і членів. Ця система включає в себе використання корумпованих зв'язків. У якійсь мірі захищеність ОПГ пояснюється і тим, що часто ланка виконавців ізолюється від керівної ланки і знає керівників лише своєї виконавської або середньої ланки.

Закономірним є і прагнення більшості злочинних організацій до широкого розмаху своєї діяльності. Більш сильні і великі організації прагнуть підпорядкувати собі більш слабі

злочинні групи і розширити сферу свого злочинного впливу, освоїти нові види злочинної діяльності.

Однак поряд з вияв доцентрових і об'єднувальних чинників, в організованій злочинності внаслідок дії «закону кримінальних джунглів», особливо властивих епосі «кримінального ренесансу» в ринкових відносинах (поки що ще носять не цілком цивілізований характер), що формуються, діють і відцентовий сили. Внаслідок цього злочинні організації ведуть між собою безпощадну війну за розширення територіальних і інакших зон свого злочинного впливу, здійснюють усунення, аж до вбивства, суперників. Ця війна яскраво виявилася в постійному озброєному «розбиранні» між різними ОПГ, вбивствами їх лідерів.

Закономірністю є використання в процесі організованої злочинної діяльності різних методів і коштів, що забезпечують її захист від державного і суспільного контролю. У той же час для злочинних співтовариств характерно використання різних коштів протидії правоохоронним органам при оперативній розробці або розслідуванні їх кримінальної діяльності. Це питання також буде предметом самостійного розгляду. Всі ці закономірності носять специфічний характер і в певній мірі служать задачі формування криміналістичної характеристики ОПД.