На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 4 5 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 29 30 32 33 35 36 37 38 39 42 43 44 46 47 48 49

з 2. Методи фінансового контролю. Правові основи взаємодії правоохоронних органів при здійсненні фінансового контролю

Фінансовий контроль здійснюється різними методами, під якими розуміються прийоми, способи і кошти його здійснення. До них відносяться: ревізій, спостереження, обстеження, перевірка, аналіз і інш. Спостереження направлене на ознайомлення з станом фінансової діяльності суб'єкта, що перевіряється. Можливе проведення обстеження окремих сторін фінансової діяльності з використанням таких прийомів, як анкетування і опит. Перевірка проводиться на місці, в ході її використовуються балансові, звітні і витратні документи з метою виявлення порушень фінансової дисципліни і усунення їх наслідків. Аналіз також направлений на виявлення порушень фінансової дисципліни за допомогою різних аналітичних прийомів.

Основним методом фінансового контролю є ревізія, т. е. обстеження з метою встановлення законності фінансової дисципліни на конкретному об'єкті. Ревізії поділяються на декілька видів.

За змістом ревізії діляться на документальні і фактичні. Документальні ревізії включають в себе перевірку різних фінансових документів, в тому числі рахунку, платіжні відомості, ордери, чеки, звіти, кошториси і інш. На основі аналізу фінансових документів можна визначити законність і доцільність витрачання коштів. У ході фактичної ревізії перевіряються не тільки документи, але і наявність грошей, цінних паперів і матеріальних цінностей. Ревізори організують інвентаризацію матеріальних цінностей, перевіряють стан матеріальних і речових складів, роблять підрахунки, зважування і вимірювання товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на складах, контрольних обмери на будівництві і т. д.

За часом здійснення ревізії діляться на планові і позапланові. У основному ревізії носять плановий характер.

Грачева Е. Ю. Правовоє регулювання фінансового контролю і його використання в боротьбі з організованою злочинністю: Лекція. М., 1994.

Про проведення ревізії зазделегідь сповіщаються керівники належних перевірці підприємств або установ. При необхідності проводяться і позапланові ревізії у разі надходження жалоб, сигналів про порушення фінансової дисципліни, що вимагають негайної перевірки/Позапланового ревізії можуть провестися різними контрольними органами, про які детально говорилося раніше.

По періоду діяльності, що обстежується ревізії діляться на фронтальні і вибіркові. При фронтальній (повної) ревізії перевіряється вся фінансова діяльність суб'єкта за певний період. Вибіркова (часткова) ревізія являє собою перевірку фінансової діяльності тільки за якийсь короткий період часу.

По об'єму діяльності, що ревізується ревізії поділяються на комплексні, при яких перевіряється фінансова діяльність даного суб'єкта в різних областях, в них беруть участь одночасно ревізори декількох органів; і тематичні, які зводяться до обстеження якої-небудь однієї сфери фінансової діяльності (наприклад, правильність числення податків).

Ревізори наділені широким довкола прав, серед яких можна назвати наступні: - перевіряти первинні документи, записи в регістрах бухгалтерського обліку, статистичну і бухгалтерську звітність, плани, кошториси, фактичну наявність грошей, цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів; - провести часткові або суцільні інвентаризації; - опечатувати склади, каси, комори; '- перевіряти в їх фінансових установах і кредитних організаціях достовірність документів, пов'язаних з операціями підприємства, що ревізується; - залучати фахівців і експертів для проведення ревізії;· >

- отримувати від посадових і матеріально відповідальних осіб письмові роз'яснення по виникаючих в ході ревізії питанням і інш.

Нарівні з цим ревізор може вилучити деякі документи, якщо їх збереження не може бути гарантоване або довершені фальсифікації і підробки матеріалів. Вилучення проводяться тільки на основі постанови органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури або суду. Вилучення повинно оформлятися протоколом, копія якого вручається під розписку посадовій особі що перевіряються підприємства, організації.

Проведення ревізій в системі галузевих міністерств і відомств має свою специфіку, разом з тим можна виділити загальні вимоги, що пред'являються до проведення ревізії, незалежно від суб'єкта, що перевіряється.

Ревізії фінансово-господарської діяльності підрозділів міністерств і відомств, що перебувають на республіканському бюджеті Російській Федерації, проводяться не рідше за один раз в два роки, а в підрозділах, що перебувають на господарському розрахунку, - не рідше за один раз в рік. Ревізії проводяться, як правило, комплексно, т. е. охоплюють не тільки фінансово-господарську, але і виробничу діяльність. Позапланові ревізії проводяться по вказівці вищестоящих по відношенню до підрозділу керівників, що ревізується, за рішенням судово-слідчих органів, при ліквідації підрозділу або зміні його керівника, начальника фінансової служби.

Термін проведення ревізії не може перевищувати, як правило, 30 днів. При проведенні ревізії ревізор перевіряє, аналізує і використовує різні документи, наприклад, матеріали інвентаризацій, первинні документи (касові ордери, виписки банку, накладні і т. п.), господарські договори, матеріали обстежень і перевірок, проведених банком.

Ревізії і перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться шляхом: - перевірки звітних, бухгалтерських документів з метою встановлення їх законності і автентичності, правильності оформлення, а також доцільності виробничих операцій; - перевірки відповідності бухгалтерських записів змісту операцій, фактичному виконанню робіт або наданню послуг; - раптової перевірки фактичної наявності грошових коштів, матеріальних цінностей, бланків суворої звітності і їх відповідності обліковим даним; - взаємного контролю операцій і документів; - проведення зустрічних перевірок; - аналізу результатів фінансово-господарської діяльності

підрозділів.

При проведенні ревізії, застосовуються суцільний і вибірковий методи перевірки документів. При суцільному методі перевіряються всі без виключення документи, що відносяться до даного вигляду операцій. Касові і банківські документи перевіряються тільки суцільним методом. При вибірковому методі перевіряється частина документів. Об'єм вибіркової перевірки визначається ревізором в залежності від необхідності, а також характером операцій, що перевіряються. При цьому ревізор зобов'язаний указати, якої конкретно об'єм документації і період перевірений вибірково. У тих випадках, коли вибірковою перевіркою встановлені факти серйозних порушень або зловживань, перевірку документів потрібно проводити суцільним методом, а у разі необхідності - за період, охоплений попередніми ревізіями.

При перевірці ревізор повинен звернути особливу увагу на документи, оплачені готівкою замість безготівкових розрахунків, а також зараховані по взаємних розрахунках за реалізовані цінності і надані послуги, на документи і вбрання, по яких зроблена оплата особам, що не перебувають в штаті підрозділу, на акти по списанню товарно-матеріальних цінностей і інш.

Ревізії і перевірки можуть поділятися на наступні: - ревізія, перевірка каси і касових операцій; - ревізія банківських операцій; - ревізія операцій по нарахуванню грошового постачання і за работной плати; - ревізія розрахункових операцій; - ревізія збереження і використання матеріальних цінностей; - ревізія основних коштів; - ревізія обліку бланків суворої звітності; - перевірка організації бухгалтерського обліку; - перевірка пенсійної роботи; - перевірка роботи з листами, заявами і жалобами з питань безгосподарності і інші види.

По закінченні ревізії членами комісії складається акт ревізії - документ, що має важливе юридичне значення. Він підписується особами, що проводили ревізію, керівником і головним бухгалтером що перевірялися об'єднання, підприємства, організації або установи. У акті ревізії вказуються цілі ревізії, основні результати перевірки, виявлені факти порушень фінансової дисципліни, вказуються причини, що призвели дані порушення, а також винних в даних порушеннях осіб і пропонуються заходи по ліквідації виявлених порушень і заходи відповідальності винних посадових осіб. Якщо у керівника і головного бухгалтера є зауваження і заперечення, то вони залучаються до акту ревізії.

На основі акту ревізії приймаються заходи по усуненню виявлених порушень фінансової дисципліни, до відшкодування заподіяного матеріального збитку, винні притягуються до відповідальності, розробляються пропозиції по попередженню порушень. Керівник організації, що призначив ревізію, зобов'язаний забезпечити контроль за виконанням рішень, прийнятих за результатами ревізії.

Посадові особи, з вини яких допущені порушення, про які говориться в акті ревізії, можуть бути притягнуті до карної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності.

У разі необхідності в ході ревізії складається проміжний акт, а матеріали ревізії прямують слідчим органам для збудження карної справи. Керівник організації, що перевіряється

повинен вжити заходів до усунення виявлених порушень до закінчення проведення ревізії, про що робиться відповідний запис в акті ревізії.

Акти ревізій, проведених в порядку відомчого контролю, представляються Міністерству фінансів РФ, фінансовим органам суб'єктів Федерації і місцевим фінансовим органам на їх вимогу.

Дієвість фінансового контролю, що проводиться багато в чому визначається не тільки правильним і точним вибором певного методу контролю, але і ефективністю взаємодії різних контрольних органів, що є важливою і неодмінною умовою успішної боротьби з правопорушеннями в сфері фінансів.

Виявлення доходів, прихованих від оподаткування,- найважливіший аспект боротьби із злочинністю в сфері економіки, оскільки податкові злочини найтіснішим образом пов'язані з різними економічними, посадовими і іншими правопорушеннями. Припинення приховання доходів від податків дозволяє скоротити ту фінансову базу, на якій виникають і функціонують економічна, а також організована злочинність і корупція. Рішення поставленої задачі залежить від успішної взаємодії податкових органів, податкової поліції і органів внутрішніх справ.

Серед вироблених практикою методів подібної взаємодії можна назвати наступні: - обмін оперативною інформацією про порушення податкового законодавства; - проведення спільних фінансових перевірок на підприємствах і в організаціях, в тому числі документальних і фактичних ревізій, обстежень з приводу виявлення прихованих від оподаткування доходів або їх зменшення з тією ж метою; - надання податковим інспекціям допомоги у вилученні документації, опечатанні самих об'єктів (складів, що перевіряються, кіосків і т. п.); - встановлення за допомогою органів внутрішніх справ місцезнаходження юридичних осіб або громадян, що переховуються від оподаткування; - організація профілактичної роботи серед юридичних і

фізичних осіб по попередженню правопорушень в даній сфері; - надання технічною допомоги податковим органам; - проведення спільних перевірок по збереженню грошових сум і матеріальних коштів на об'єктах, що перевіряються; - аналіз процесу сплати податків до бюджету різними суб'єктами, що дає можливість для порівняння фінансової діяльності аналогічних підприємств, а отже, і порівняння сум податків, що сплачуються до бюджету і т. п.

Останнім часом особливо гостро стоїть питання про цільове використання бюджетних коштів різними господарюючими суб'єктами. З метою організації і здійснення контролю за своєчасним виконанням прибуткових і витратних статей федерального бюджету, бюджетів федеральних позабюджетних фондів, а також визначення ефективності і доцільності витрат державних коштів і використання федеральної власності, контролю за законністю і своєчасністю руху коштів федерального бюджету і коштів федеральних позабюджетних фондів в Центральному банку Російській Федерації і інших кредитних організаціях в січні 1995 р. була створена, як відмічалося раніше, Рахункова палата Російської Федерації. Законодавче передбачена взаємодія Рахункової палати з іншими контрольними органами Російської Федерації, які зобов'язані сприяти діяльності Рахункової палати, надавати по її запитам інформацію про результати ревізій, що проводяться і перевірок. При проведенні контрольно-ревізійної діяльності в межах своєї компетенції Рахункова палата має право залучати до участі в заходах, що проводяться нею державні контрольні органи і їх представників, а також на договірній основі - недержавні аудиторські служби, окремі специалистов1.

Законодавством передбачена також взаємодія правоохоронних органів з аудиторськими фірмами і аудиторами. Так, у відповідності з п. 10 Тимчасових правил аудиторської діяльності в Російській Федерації, затверджених Указом Президента Російської Федерації від 22 грудня 1993 р., правоохоронні органи при наявності санкції прокурора мають право відповідно до процесуального законодавства дати аудитору або аудиторській фірмі доручення про проведення аудиторської перевірки економічного суб'єкта при наявності в їх виробництві збудженого (відновленого виробництвом) карного дела2. Термін проведення аудиторської перевірки за таким дорученням визначається за домовленістю з аудитором (аудиторською фірмою) і, як правило, не повинен перевищувати двох місяців.

Оплата роботи аудитора при проведенні подібної перевірки проводиться заздалегідь за рахунок економічного суб'єкта, що перевіряється по ставках, що щорічно затверджуються Урядом країни з урахуванням середньої ставки оплати, чого склався на ринку аудиторських послуг.

1 СЗРФ. 1995.№

2 Збори актів Президента і Уряди РФ (далі - САПП РФ). 1993. № 52. Ст. 5069.

У разі відсутності у економічного суб'єкта достатніх коштів внаслідок неспроможності (банкрутства) попередня оплата роботи аудитора призначується місячним терміном по тих же ставках за рахунок коштів республіканського бюджету Російської Федерації з подальшим відшкодуванням на основі рішення арбітражного суду по позову відповідного прокурора або органу Федерального казначействам за рахунок майна економічного суб'єкта, визнаного неспроможним (банкротом).

Повторні аудиторські перевірки економічного суб'єкта по тих же основах за дорученням правоохоронних органів виробляються тільки за рахунок коштів бюджету і не можуть бути здійснені аудитором або аудиторською фірмою, що проводив первинну

перевірку.

Дані, отримані в ході аудиторської перевірки, що проводиться

за дорученням правоохоронних органів, може бути віддані гласність до вступу внаслідок вироку (рішення) суду (арбітражного суду) тільки з дозволу вказаних органів і в тому об'ємі, в якому вони визнають це можливими.

Якщо в ході перевірки аудитором або аудиторською фірмою були виявлені серйозні фінансові порушення, які можуть спричинити збудження карної справи і про яких не було повідомлено правоохоронним органам, ліцензія на здійснення аудиторської діяльності може бути анульована її органом, що видав.

У відповідності з п. 11 Положення про Федеральне казначейство Російській Федерації, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 27 серпня 1993 р. 1, органи казначейства здійснюють контрольні функції у взаємодії з відповідними органами виконавчої влади, податковими, правоохоронними органами і банками; передають правоохоронним органам матеріали за фактами порушень, за які передбачена карна відповідальність.

Особлива роль відводиться взаємодії правоохоронних органів з Міністерством фінансів Російської Федерації, як головним органом в системі фінансових виконавчих органів держави, а також з Державним митним комітетом Російської Федерації в сфері здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Роль фінансового контролю в процесі формування ринкових відносин багато разів зростає, оскільки він сприяє успішній реалізації фінансової політики держави, забезпеченню процесу формування і ефективного використання фінансових ресурсів у всіх сферах і ланках фінансової системи. Взаємодія правоохоронних органів з різною контрольною

ВПС РФ. 1992. № 50. Ст. 2978; САПП РФ. 1993. № 35. Ст. 3320.

органами в процесі здійснення фінансового контролю дає можливість не тільки виявити, але і запобігти здійсненню правопорушень в фінансовій сфері.