На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 9 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 36 37 38 39 41 43 44 45 46 48 49 50 52 53 54 55 56 58 59 60 62 64 65 66 67 69 70 72 73 74 76 77 78 79 80 81 83 84 85 87 88 89 92 93 94 95 96

17.3. Росія на світовому ринку капіталів

Розглядаючи роль і місце Росії на світовому ринку капіталів, потрібно окремо проаналізувати особливості вивозу капітал з Росії і особливості ввезення іноземного капіталу в Росію.

Вивіз капіталу з Росії. Вивіз капіталу з Росії здійснюється двома шляхами: законним (на основі Постанови Радміну СРСР від 18 травня 1989 р. «Про розвиток господарської діяльності радянських організацій за рубежем») і незаконними способами, що прийняли форму «втечі капіталу».

Офіційно з Росії вивозиться щорічно 9-10 млрд. долл. Для порівняння: аналогічні інвестиції США наближаються до 1 трлн долл., а у Японії і Великобританії вони складають сотні мільярдів доларів.

Легальний вивіз капіталу з Росії відбувається переважно у вигляді зростання зарубіжних активів російських комерційних банків і купівлі іноземних цінних паперів. Вивіз підприємницького капіталу з Росії невеликий, хоч тут намітилася деяка позитивна тенденція. Так, в 1997 р. розмір прямих російських інвестицій досяг 2,5 млрд. долл. Російські підприємства паливно-енергетичного комплексу здійснювали масштабні капіталовкладення, пов'язані з будівництвом газо- і нафтопроводів за рубежем, видобутком мінеральних ресурсів.

Нелегальний вивіз капіталу з Росії по розрахунках фахівців в 1996 р. досяг 33 млрд. долл. і складався з непереведених через рубіж експортної виручки і передоплату непоступившего імпорту, контрабандного експорту, заниження експортних і підвищення імпортних цін і т. п.

«Втеча капіталу» вельми негативно відбивається на стані російської економіки: гіршає платіжний баланс країни, скорочується об'єм внутрішніх інвестицій, посилюється дефіцит бюджету, що оскільки вивозиться капітал йде від податків. Уряд Росії намагається обмежити, взяти під контроль процес витоку капіталу.

Ввезення капіталу в Росію регулюється законом «Про іноземні інвестиції в РСФСР» від 4 липня 1991 р., який визначає правові і економічні основи здійснення іноземних інвестицій на території РСФСР і направлений на залучення і ефективне використання в народному господарстві Російській Федерації іноземних матеріальних і фінансових ресурсів, передової зарубіжної техніки і технологій, управлінського досвіду.

Здійснення необхідної структурної перебудови, перехід від однієї господарської системи до іншої вимагають величезних інвестиційних вкладень. При обмеженості внутрішніх джерел особливе значення придбавають іноземні інвестиції. Іноземні інвестиції можуть з'явитися важливим чинником освоєння досягнень НТР, оновлення і модернізацій виробничого апарату, прискорення економічного розвитку країни.

Інвестиційний інтерес до Росії з боку іноземного приватного капіталу зумовлюють: відсутність ефективної конкуренції серед вітчизняних виробників; наявність кваліфікованої, здібної до швидкого відтворювання новітніх технологій і дешевої робочої сили; відносно недорогий ємний ринок сировини; неосяжний споживчий ринок; можливість отримання значно більш високої норми прибутку в порівнянні з розвиненими країнами; можливість участі іноземних інвесторів в приватизації.

Хоч Росія і має всі необхідні умови для залучення іноземних інвесторів, фактична участь іноземного капіталу в розвитку економіки Росії явно недостатня.

Капітал, що Увозиться в Росію по перевазі це державний капітал і капітал міжнародних організацій (хоч має місце ввезення і приватного і змішаного капіталу). Міжнародні кредити, що Отримуються Урядом Росії складають біля 2/3 сукупної притоки капіталу. Найбільшими інвесторами в російську економіку є: США, Швейцарія, Великобританія, Нідерланди, Німеччина. Так, наприклад, в 1996 р. 26% всіх іноземних інвестицій в Росію доводилися на частку США, 20% - на частку Швейцарії, 15 % складали інвестиції з Нідерландів.

У 1997 р. іноземні інвестиції в економіку Росії становили 12,2 млрд. долл., з них: 43,4% - прямі інвестиції, 5,5% - портфельні інвестиції і 51,1% - торгові і інші кредити, банківські внески і т. п.

Велика частина іноземних інвестицій прямувала в сферу фінансів, кредиту, страхування - 38,7% всіх інвестицій. Інтерес до фінансово-кредитної сфери був зумовлений рішенням центробанку про допуск з 1996 р. нерезидентів на ринок цінних паперів. Навпаки, рішення центробанку про припинення операцій з ГЦБ, продовження терміну погашення зобов'язань по них (вересень 1998 р.) підірвало довір'я іноземних інвесторів до Росії, іноземні інвестиції в економіку різко скоротилися, почався стік іноземного капіталу.

Що стосується галузевої структури прямих іноземних інвестицій, то в 1997 р. вона виглядала таким чином (в % до підсумку):

Паливно-енергетичний комплекс 49,5

Торгівля і громадське харчування 9,8

Будівництво 5,6

Машинобудування і металообробка 2,1

Інші галузі 26,3

Потрібно відразу відмітити, що галузева спрямованість іноземних інвестицій не відповідає інтересам структурної перебудови Росії. Основний потік іноземних інвестицій повинен йти на розвиток импортозаменяющих галузей і експортноориентированних виробництв, в оборонні підприємства, що здійснюють конверсію, в потужності по переробці і зберіганню продовольства і інш.

Недостатні масштаби прямих іноземних інвестицій, не відповідні інтересам Росії форми ввезення капіталу і їх галузева спрямованість, зумовлені рядом негативних чинників, що знижують привабливість ввезення капіталу в Росію. До числа цих негативних чинників можна віднести:

- нестабільність економічної і політичної обстановки;

- недосконалість і нестабільність правової бази, що забезпечує умови максимально ефективного захисту інтересів інвесторів;

- відсутність надійних структур по залученню іноземних інвестицій;

- недосконалість податкового законодавства;

- нерозвиненість комунікаційних структур, банківської і іншої інфраструктури;

- відсутність ряду виробництв, необхідних для нормальної цивільної економіки і т. д.;

- високий рівень злочинності і коррумпированности.

Внаслідок всіх цих причин Росія залишається країною високого інвестиційного ризику. Ця обставина є найважливішою причиною заборони потоків іноземних інвестицій в Росію.

Хоч уряд і вживає різноманітні заходи для залучення іноземного капіталу в Росію, загалом державне регулювання іноземних інвестицій залишається недостатньо продуманим, суперечливим і малоефективним. Одна з причин цього - відсутність чітко певної концепції національних інтересів, позначених пріоритетів розвитку економіки, без яких неможливо створити сприятливе інвестиційне середовище.

Висновки

1. З метою отримання доходу (в формі прибутку, дивідендів, відсотка) капітал може переміщатися з країни в країну. Причини вивозу капіталу - наявність попиту на іноземний капітал, дешевої робочої сили і сировини, перешкод для ввезення товарів в країні-імпортерові, бажання географічно диверсифицировать виробництво і інш. Основні форми вивозу капіталу: підприємницька у вигляді прямих і портфельних зарубіжних інвестицій і позикова у вигляді надання кредитів і позик.

2. Ввезення іноземного капіталу в країну залежить від існуючого там інвестиційного клімату, який визначається всією сукупністю соціально-політичних всередині- і зовнішньоекономічних чинників. Наслідки вивозу (ввезення) капіталу суперечливі: з одного боку, міграція капіталу зумовлює зростання світового виробництва, сприяє більш ефективному використанню капіталу, з іншого боку, міграція капіталу може негативно позначатися на стані платіжного балансу країни, позбавляти країну-експортера необхідного їй капіталу або, навпаки, витіснити національний капітал.

3. У сучасних умовах вивіз капіталу зростає більш високими темпами чим вивіз товарів. При цьому основна маса переміщуваного капіталу доводиться на частку розвинених країн. З всіх форм вивозу капіталу найбільш високими темпами зростають потфельние інвестиції і міжнародний кредит. Вивіз і ввезення капіталу можуть регулюватися державою, яка, як правило, стимулює ввезення іноземного капіталу. У всьому світі з метою залучення іноземного капіталу створюються вільні економічні зони, в яких встановлюється для іноземних інвесторів пільговий режим господарювання.

4. Вивіз капіталу з Росії носить в основному нелегальний характер і зумовлений прагненням експортерів капіталу вмістити його в країнах з більш стійкими економічними умовами і / або приховати нелегальний характер походження капіталу. Ввезення іноземного капіталу в Росію хоч і зростає, але поки ні за масштабами, ні по галузевій спрямованості не відповідає потребам Росії в іноземних інвестиціях. Вдосконалення правової бази, оподаткування іноземних інвесторів, створення необхідної виробничої і ринкової інфраструктури дозволило б збільшити притоку іноземних інвестицій, необхідних Росії для здійснення структурної перебудови економіки.

Додаток

17.1. Закон РСФСР «Про іноземні інвестиції в РСФСР» від 4 липня 1991 р. (ВПС, 1991, № 29, ст. 1008) із змінами і доповненнями, внесеними Федеральними законами від 19 червня 1995 р. і від 16 листопада 1997 р. (СЗ, 1995, № 26, ст. 2397; 1997, № 47, ст. 5341) [видобування]

Стаття 1. Іноземні інвестори

Іноземними інвесторами в РСФСР можуть бути:

іноземні юридичні особи, включаючи, зокрема, будь-які компанії, фірми, підприємства, організації або асоціації, створені і правомочні здійснювати інвестиції відповідно до законодавства країни свого місцезнаходження;

іноземні громадяни, особи без громадянства... іноземні держави;

міжнародні організації.

Стаття 2. Іноземні інвестиції

Іноземними інвестиціями є всі види майнових і інтелектуальних цінностей, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти підприємницької і інших видів діяльності з метою отримання прибутку (доходу).

Стаття 3. Здійснення іноземних інвестицій

(1) Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестування на території РСФСР шляхом:

пайової участі в підприємствах, що створюються спільно з юридичними особами і громадянами РСФСР і інших союзних республік;

створення підприємств, повністю належних іноземним інвесторам, а також філіали іноземних юридичних осіб;

придбання підприємств, майнових комплексів, будівель, споруд, часткою участі в підприємствах, паїв, акцій, облігацій і інших цінних паперів, а також інакшого майна, яке відповідно до чинного на території РСФСР законодавства може належати іноземним інвесторам;

придбання прав користування землею і інакшими природними ресурсами...

Стаття 4. Об'єкти іноземних інвестицій

Іноземні інвестиції на території РСФСР можуть вкладатися в будь-які об'єкти, не заборонені для таких інвестицій законодавством. Вони можуть включати в себе:

знову і основні фонди, що модернізуються, що створюються і оборотні кошти у всіх галузях і сферах народного господарства;

цінні папери;

цільові грошові внески;.

науково-технічну продукцію;

права на інтелектуальні цінності;

майнові права.

Стаття 6. Правовий режим іноземних інвестицій

Іноземні інвестиції на території РСФСР користуються повним і безумовним правовим захистом, який забезпечується справжнім Законом, іншими законодавчими актами і міжнародними договорами, діючим на території РСФСР. Правовий режим іноземних інвестицій, а також діяльність іноземних інвесторів по їх здійсненню не може бути менш сприятливим, ніж режим для майна, майнових прав і інвестиційної діяльності юридичних осіб і громадян РСФСР, за вилученнями, передбаченими справжнім Законом.

Стаття 7. Гарантії від примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів і їх посадових облич

(1) Іноземні інвестиції в РСФСР не підлягають націоналізації і не можуть бути піддані реквизиції або конфіскації, крім як у виняткових, передбачених законодавчими актами випадках, коли ці заходи приймаються в суспільних інтересах. У разах націоналізації або реквизиції іноземному інвестору виплачується швидка, адекватна і ефективна компенсація...

Стаття 12. Організаційно-правові форми і види підприємств з іноземними інвестиціями

(1) На території РСФСР підприємства з іноземними інвестиціями створюються і діють в формі акціонерних товариств і інших господарських товариств і товариств, передбачених законодавством РСФСР.

(2) На території РСФСР можуть створюватися і діяти:

підприємства з пайовою участю іноземних інвестицій (спільні підприємства), а також їх дочірні підприємства і філіали;

підприємства, повністю належні іноземним інвесторам, а також їх дочірні підприємства і філіали;

філіали іноземних юридичних осіб.

Стаття 20. Види діяльності

(1) Підприємство з іноземними інвестиціями може здійснювати будь-які види діяльності, що відповідають цілям, передбаченим в статуті підприємства, за винятком заборонених чинним на території РСФСР законодавством...

Стаття 21. Дочірні підприємства, філіали і представництва підприємств з іноземними інвестиціями

(1) Підприємство з іноземними інвестиціями може створювати дочірні підприємства з правами юридичної особи, а також філіали і представництва на території РСФСР і за її межами, в тому числі в іноземних державах, з дотриманням умов, встановлених чинним на території РСФСР законодавством, законодавством союзних республік і відповідним законодавством іноземних держав.

(2) Філіали і представництва підприємств з іноземними інвестиціями діють на основі положень про них, що затверджуються підприємством з іноземними інвестиціями...

Стаття 28. Оподаткування

(1) Підприємства з іноземними інвестиціями, а також іноземні інвестори сплачують податки, встановлені чинним на території РСФСР законодавством.

(2) Для підприємств з іноземними інвестиціями, діючих в пріоритетних галузях народного господарства і в окремих регіонах, може встановлюватися пільговий порядок оподаткування

Стаття 33. Трудові відносини

(1) Трудові відносини, включаючи питання найма і звільнення, режиму труда і відпочинку, умов оплати труда, гарантій і компенсацій на підприємстві з іноземними інвестиціями регулюються колективним договором і індивідуальними трудовими договорами (контрактами).

(2) Умови колективної і індивідуальних трудових договорів не можуть погіршувати положення працівників підприємства в порівнянні з умовами, передбаченими чинним на території РСФСР законодавством.

(4) Діяльність професійних союзів на підприємстві з іноземними інвестиціями здійснюється на основі чинного на території РСФСР законодавства.

Стаття 34. Соціальне страхування і забезпечення працівників підприємств з іноземними інвестиціями

(1) Соціальне страхування працівників підприємств з іноземними інвестиціями і їх соціальне забезпечення (за винятком пенсійного забезпечення іноземних працівників) регулюються нормами чинного на території РСФСР законодавства.

(2) Платежі на пенсійне забезпечення іноземних працівників підприємства з іноземними інвестиціями перераховуються у відповідні фонди країн їх постійного місця проживання у валюті і на умовах цих країн.

(3) Підприємства з іноземними інвестиціями вносять відрахування по державному соціальному страхуванню радянських і іноземних працівників і відрахування на пенсійне забезпечення радянських працівників по ставках, встановлених для підприємств і організацій РСФСР.

Стаття 37. Участь іноземних інвесторів в приватизації

(1) Іноземні інвестори можуть брати участь в приватизації державних і муніципальних підприємств, а також об'єктів незавершеного капітального будівництва на території РСФСР. Умови їх участі в конкурсах і аукціонах по приватизації державних і муніципальних підприємств визначаються чинним на території РСФСР законодавством.

(2) Оплата вартості придбаних підприємств або часткою участі (паїв, акцій) виготовляється у валюті СРСР.

Основні терміни і поняття

Вивіз капіталу, міграція капіталу, офіційний, приватний капітал, підприємницька форма вивозу капіталу, прямі інвестиції, компанії асоційовані, дочірні, філіали, портфельні інвестиції, вивіз капіталу в позиковій формі, інвестиційний клімат, вільні економічні зони, втеча капіталу.

Контрольні питання і завдання

1. Чи Можуть міжнародна торгівля і міжнародний рух капіталу заміняти один одну?

2. Що таке вивіз капіталу і міграція капіталу? Які основні причини вивозу капіталу за межу?

3. Як поділяється капітал, що вивозиться в залежності від джерел походження? У яких формах може вивозитися капітал? Як класифікується капітал, що вивозиться (що увозиться) по характеру використання?

4. У чому відмінності прямих зарубіжних інвестицій від портфельних інвестицій? У яких формах отримують дохід іноземні інвестори при різних формах вивозу капіталу?

5. Які з наступних видів інвестицій вважаються прямими:

Американський банк купив 6% акцій російської компанії «Лукойл»;

Російський Автобанк придбав в Лондоні будівлю, в якій відкрив свою філію;

Канадська фірма «Макдональдс» відкрила черговий ресторан в Москві;

Нафтопереробна фірма з Англії придбала 11% поточних випуски акцій «Сургутнефтегаза».

7. У чому відмінності таких видів підприємств з іноземним капіталом як: філіали, дочірні компанії, асоційовані компанії?

8. На які цілі видається, як правило, короткостроковий кредит? Що собою представляє міжнародний довгостроковий кредит? У яких формах він надається?

9. Що розуміється під інвестиційним кліматом країни? Які існують види інвестиційних ризиків і як їх можна знизити?

10. Як вивіз капіталу впливає на розвиток економіки країни-експортера і країни-імпортера?

11. Як співвідносяться темпи зростання вивозу капіталу, ВНП і вивозу товарів? Які причини наростання темпів міграції капіталів?

12. Охарактеризуйте основні територіально-географічні потоки іноземних інвестицій. Чому велика частка вивозу і ввезення капіталу доводиться на частку промислово розвинених країн?

13. Яке співвідношення між прямими і портфельними іноземними інвестиціями? Який вигляд іноземних інвестицій зростає швидше і чому?

14. Чому міграція капіталу є зоною високої активності держави? Якими методами держава може регулювати ввезення і вивіз капіталу?

15. Що таке вільні економічні зони і по-якому їх призначення? Яка роль вільних економічних зон в світовій і національній економіках?

16. Охарактеризуйте особливості вивозу капіталу з Росії. Яким шляхом здійснюється вивіз російського капіталу за межу?

17. Що така «втеча капіталу», чому воно проходить? Як можна запобігти нелегальному витоку капіталу за межу?

18. Що може залучати іноземних інвесторів в Росію?

19. Охарактеризуйте іноземні інвестиції в Росію.

20. Яка галузева структура іноземних інвестицій в російську економіку, чи відповідає вона інтересам Росії?

21. На основі Закону «Про іноземні інвестиції в РСФСР» проаналізуйте економічні умови функціонування іноземних інвестицій в Росії.

22. Чому інвестиційний клімат в Росії мало привабливий для іноземних інвесторів? Що треба робити, щоб стимулювати притоку іноземних інвестицій в Росію?

Тести

1. Які з перерахованих нижче операцій являють собою вивіз капіталу за межу;

а) відкриття філії за рубежем;

б) продаж золота за межу;

в) продаж обладнання за межу;

г) надання кредиту зарубіжним підприємцям.

2. Причинами вивозу капіталу є:

а) несприятливий інвестиційний клімат всередині країни;

б) більш висока продуктивність капіталу в країні-експортерові;

у) відсутність митних бар'єрів для вивозу товарів в країні-імпортерові;

г) наявність в країні-імпортерові більш дешевої сировини або робочої сили.

3. Які з перерахованих нижче форм рухи капіталу відносяться до підприємницької форми:

а) випуск і продаж облігацій за рубежем;

б) купівля контрольного пакету акцій зарубіжного підприємства;

у) відкриття філії за рубежем;

г) надання позики експортеру.

4 Які з перерахованих нижче форм рухи капіталу відносяться до позикової форми:

а) випуск і продаж облігацій за рубежем;

б) відкриття дочірньої компанії за рубежем;

в) купівля акцій зарубіжної компанії;

г) надання кредиту на імпорт товарів.

6. Інвестор отримує прибуток, якщо:

а) здійснює портфельні інвестиції;

б) надає кредит;

в) здійснює прямі інвестиції;

г) продає облігації за рубежем.

7. Інвестор отримує дохід у вигляді відсотка, якщо:

а) здійснює портфельні інвестиції; '

б) надає кредит;.

в) здійснює прямі інвестиції;

г) продає облігації за рубежем.

8. Які чинники можуть поліпшити інвестиційний клімат в країні для іноземних інвесторів:

а) введення довгострокових податкових пільг;

б) переважання державної власності в країні;

в) спрощення умов репатріації прибутку;

г) нестабільність митних режимів.

================================== * * * ===================================