На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 9 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 36 37 38 39 41 43 44 45 46 48 49 50 52 53 54 55 56 58 59 60 62 64 65 66 67 69 70 72 73 74 76 77 78 79 80 81 83 84 85 87 88 89 92 93 94 95 96

10.1. Сукупний попит, сукупна пропозиція і їх рівновага

Сукупний попит (AD) - це той реальний обсяг національного виробництва, який домашні господарства, фірми і держава готові купити при кожному можливому рівні цін. Залежність між загальним рівнем цін і реальним обсягом національного виробництва (ВНП), на який пред'являється попит, зворотна: чим нижче загальний рівень цін, тим більше об'єм ВНП, який може бути куплений. Ця залежність описується кривою сукупного попиту. Зміна реального обсягу виробництва, який готові купити господарюючі суб'єкти в зв'язку із зміною рівня цін, відбивається рухом вдовж кривої сукупного попиту (мал. 10.1).

Рис. 10.1. Крива сукупного попиту

Крім загального рівня цін на сукупний попит впливають наступні нецінові чинники:

- зміни у витратах домохозяйств під впливом: зміни реальної вартості багатства (якщо, наприклад, підвищився курс акцій, що є у споживача, що привів до зростання його добробут, то його поточний попит зросте), очікувань споживачів (природно, очікування зростання цін в майбутньому приведе до збільшення попиту сьогодні, і навпаки), заборгованості споживачів (чим більше заборгованості споживачів по кредитах, тих менше їх поточний попит), прибуткового податку (очевидно, що підвищення податків скорочує попит, і навпаки);

- зміни в інвестиційних витратах в зв'язку із змінами: процентної ставки (чим вище процентна ставка за кредит, тим нижче інвестиційний попит); очікуваної норми прибутку від інвестицій (чим прибильней інвестиційні проекти, тим більше інвестиційний попит); податків на підприємства (підвищення податків знижує інвестиції, і навпаки); технологій виробництва (поява нових, високоефективних технологій збільшує попит на інвестиції);

- зміни в державних витратах: збільшуються витрати держави - зростає сукупний попит, меншають - сукупний попит падає;

- зміни у витратах на чистий експорт в зв'язку із зміною: національного доходу в зарубіжних країнах (якщо, наприклад, національний дохід Китаю зростає, то Китай має можливість закуповувати більше товарів в Росії, що природно збільшує сукупний попит на російські товари) і валютних курсів (якщо курс національної валюти падає, це означає, що товари для іноземних покупців стають дешевше і попит на них зростає).

Під дією нецінових чинників крива сукупного попиту зміщається (при збільшенні попиту зсувається вправо, при зменшенні - вліво) (див. мал. 10.1).

Сукупна пропозиція (AS) - це реальний обсяг національного виробництва при кожному можливому рівні цін. Більш високий рівень цін стимулює збільшення обсягу виробництва, більш низький - скорочення виробництва, т. е. між рівнем цін і національним обсягом виробництва існує пряма залежність (мал. 10.2).

Крива AS показує реальний об'єм ВНП, який буде зроблений при різних рівнях цін. Точка Qр характеризує потенційний об'єм ВНП, т. е. об'єм, який досяжний при повному використанні ресурсів суспільства, що є (при природному рівні безробіття).

Крива сукупної пропозиції складається з трьох відрізків:

- горизонтального (кейнсианского). Національний продукт може змінюватися (збільшуватися або скорочуватися) при незмінному рівні цін. Очевидно, що будь-який обсяг виробництва на відрізку 0 до Qр свідчить про недовироблення, неповне використання ресурсів. Безробіття знаходиться на високому рівні, в цих умовах підприємці можуть для збільшення обсягу виробництва наймати додаткову робочу силу, не збільшуючи заробітну плату (за комірами багато безробітних). Витрати виробництва не міняються, постійними залишаються і ціни;

- проміжного. Збільшення обсягу виробництва супроводиться зростанням цін. Безробіття по мірі просування ВНП від Q1 до Qр починає скорочуватися, вільних робочих рук стає менше, заробітна плата зростає і розширення виробництва супроводиться зростанням витрат виробництва і цін.

- вертикального (класичного). Економіка досягає меж своїх виробничих можливостей, ресурси повністю задіяні, обсяг виробництва змінитися не може, він постійний (в короткостроковому періоді). Якщо в умовах повної зайнятості підприємці будуть прагнути для збільшення виробництва найняти додаткову робочу силу, то вони можуть це зробити тільки «переманивши» працівників більш високою заробітною платою, що приведе до зростання витрат виробництва і цін. Ціни підвищаться, а збільшення виробництва в одному місці викличе скорочення виробництва в іншому і національний обсяг виробництва не зміниться.

Так само як і крива сукупного попиту, крива сукупної пропозиції може зміщатися під впливом нецінових чинників, до числа яких відносяться:

- зміни цін на ресурси. Відкриття нових родовищ, зміна демографічної ситуації, поява імпортних ресурсів і т. п. відіб'ється на ціні ресурсів, витратах виробництва, отже, і на об'ємі пропозиції;

- зміни в продуктивності ресурсів. Підвищення продуктивності ресурсів супроводиться зниженням витрат виробництва і розширенням пропозиції, і навпаки;

- зміни в оподаткуванні підприємців (зростання податків скорочує виробництво, зменшення - його розширює).

Перетин кривих сукупного попиту і сукупної пропозиції визначає рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва. Будь-який об'єм ВНП, при якому не досягається рівність сукупного попиту і сукупної пропозиції, свідчить або про недовироблення (AD > AS), або про перевиробництво (AS > AD) і неможливість реалізувати продукцію (мал. 10.3).

0 Q1 → Qe ← Q2

Валовий національний продукт

Тільки при ВНП, рівному Qe, сукупний попит рівний сукупній пропозиції. Якщо ВНП дорівнює Q1 те попит більше пропозиції і виробники будуть збільшувати виробництво, ВНП почне зростати і рухатися до Qe. Навпаки, якщо ВНП більше рівноважного (Q2), то пропозиція перевищує попит і виробників будуть вимушені скорочувати виробництво. ВНП повернеться до рівноважного рівня Qe.

Рівновага може змінюватися під впливом коливань в сукупному попиті і сукупній пропозиції.

1. Наслідки збільшення сукупного попиту при незмінності сукупної пропозиції залежать від того, на якому відрізку сукупної пропозиції вони відбуваються:

а) збільшення сукупного попиту на горизонтальному відрізку сукупної пропозиції приведе до збільшення реального об'єму ВНП, зниження безробіття, але ціни залишаться незмінними; відповідно, скорочення сукупного попиту зменшить ВНП, приведе до збільшення безробіття, але не торкнеться ціну;

б) збільшення сукупного попиту на проміжному відрізку сукупної пропозиції приведе до зростання ВНП, зниження безробіття і буде супроводитися зростанням цін, відповідно, скорочення сукупного попиту приведе до зниження ВНП, зростання безробіття.

в) збільшення сукупного попиту на вертикальному відрізку сукупної пропозиції не вплине ні на реальний об'єм ВНП, ні на рівень зайнятості (безробіття знаходиться на «природному» рівні), а ціни зростуть.

При скороченні сукупного попиту - об'єм ВНП і рівень зайнятості поменшають, але ціни не знизяться. Рівновага буде досягнута при тих же цінах і меншому об'ємі ВНП. Справа в тому, що в економіці діє так званий ефект «храповика» (храповик - це механізм, який дозволяє крутити колесо уперед, але не назад, наприклад, - завод у механічних годин). Ціни гнучкі, легко міняються в одну сторону, у бік збільшення, але в зворотну сторону вони практично не рухаються, стають негнучкими і не знижуються. Ефект «храповика» - це тенденція рівня цін до підвищення у разі зростання сукупного попиту і тенденція до збереження стабільності у разі скорочення сукупного попиту.

2. Наслідки зміни сукупної пропозиції при незмінності сукупного попиту:

а) збільшення сукупної пропозиції приведе до збільшення реального ВНП, скорочення безробіття і зменшення рівня цін;

б) скорочення сукупної пропозиції приведе до зниження реального об'єму ВНП і зростання цін.

Стан економіки, при якому обсяг національного виробництва скорочується, зростає безробіття і зростають ціни, називається стагфляцією.