На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 9 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 36 37 38 39 41 43 44 45 46 48 49 50 52 53 54 55 56 58 59 60 62 64 65 66 67 69 70 72 73 74 76 77 78 79 80 81 83 84 85 87 88 89 92 93 94 95 96

8.1. Попит на економічні ресурси

Розглянуті вище витрати виробництва являють собою витрати ресурсів, що придбаваються фірмами на ринках ресурсів. На цих ринках діють ті ж закони попиту і пропозиції, той же механізм ринкового ціноутворення. Однак ринки ресурсів в більшій мірі, ніж ринки кінцевих продуктів, знаходяться під впливом внеекономических чинників - держави, профспілок, інших громадських організацій (рух «зелених» і т. п.).

Ціни ресурсів, які формуються на відповідних ринках, визначають:

- доходи власників ресурсів (для покупця ціна - це витрата, витрата; для продавця - дохід);

- розподіл ресурсів (очевидний, що чим дорожче ресурс, тим ефективніше він повинен використовуватися; таким чином, ціни на ресурси сприяють розподілу ресурсів між галузями і фірмами);

- рівень витрат виробництва фірми, які при даній технології цілком залежать від цін ресурсів.

На ринку ресурсів як продавці виступають домохозяйства, які продають підприємствам належні їм первинні ресурси - труд, підприємницькі здібності, землю, капітал і фірми, які продають один одному так звані проміжні продукти - товари, необхідні для виробництва інших товарів (ліс, метал, обладнання і т. п.). Покупцями на ринку ресурсів виступають фірми. Ринковий попит на ресурси - це сума попитів окремих фірм. Від чого ж залежить попит на ресурси, що пред'являється окремою фірмою?

Попит на ресурси залежить від:

- попиту на товар, у виробництві якого використовуються ті або інакші ресурси, т. е. попит на ресурси - це похідний попит. Очевидно, що якщо зростає попит на автомобілі, то підвищується їх ціна, збільшується випуск і зростає попит на метал, гуму, пластмасу і інш. ресурси;

- граничної продуктивності ресурсу, що вимірюється, нагадаємо, граничним продуктом (МР). Якщо купівля станка дає більший приріст випуску, ніж наймання одного робітника, то, очевидно, фірма, при інших рівних умовах, вважатиме за краще купити станок.

З урахуванням цих обставин кожна фірма, пред'являючи попит на ресурси, зіставляє той дохід, який вона отримає від придбання даного ресурсу, з витратами на придбання цього ресурсу, т. е. керується правилом:

MRP = MRC,

де

MRP - гранична прибутковість ресурсу;

MRC - граничні витрати ресурсу.

Гранична прибутковість ресурсу або граничний продукт ресурсу в грошовому вираженні характеризує приріст сукупного доходу внаслідок застосування кожної додаткової одиниці ресурсу, що вводиться. Придбавши одиницю ресурсу і використавши його у виробництві, фірма збільшить обсяг виробництва на величину граничного продукту (MP). Продавши цей продукт (по ціні р), фірма збільшить свій дохід на величину, рівну виручці від продажу цієї додаткової одиниці, т. е.

MRP = MP × р.

Таким чином, MRP залежить від продуктивності ресурсу і ціни продукції.

Граничні витрати ресурсу характеризують приріст витрат виробництва в зв'язку з придбанням додаткової одиниці ресурсу. У умовах довершеної конкуренції цей приріст витрат рівний ціні ресурсу.

Допустимо, що фірма при заданій величині капіталу (З) може розширити обсяг випуску (ТР), збільшуючи чисельність робітників (L) (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

Число робітників (L)

Сукупний

продукт, ед.

(ТР)

Граничний

продукт, ед.

(МР)

Ціна продукту, ден. ед. (р)

Граничний

продукт в

грошовому

вираженні,

ден. ед. (MRP)

0

0

2

30

60

1

30

2

25

50

2

55

2

23

46

3

63

2

13

26

4

76

2

9

18

5

85

2

5

10

6

90

2

Наймаючи кожного подальшого робітника, фірма збільшує свій дохід, але внаслідок дії закону убуваючої віддачі, темпами, що все сповільнюються. Перший робітник збільшив дохід фірми на 60 ден. ед., другої - на 50 ден. ед., третій - на 46 ден. ед. і т. д. Передбачимо, що заробітна плата становить 30 ден. ед., тоді фірма найме трьох робітників, оскільки кожний з них буде створювати дохід, більший, ніж його заробітна плата. Четвертий і подальші робітники приносили б фірмі збитки, оскільки їх зарплата перевищувала б дохід, який вони могли б принести.

Таким чином фірма визначає попит на окремий ресурс, але у виробництві використовується безліч ресурсів і кінцева віддача залежить не тільки від продуктивності даного ресурсу, але і від тих пропорцій, в яких сполучаються ресурси. Адже продуктивність робітника залежить не тільки від його уміння, навиків, кваліфікації, але і від того, наскільки технічно оснащений його труд. Звідси виникає питання, по-якому повинне бути співвідношення різних ресурсів або яке їх співвідношення буде оптимальним, т. е. забезпечить фірмі найменші витрати виробництва певної кількості продукції.

Фірма досягне найменших витрат виробництва певного обсягу випуску, якщо при попиті на ресурси буде дотримуватися правило: відношення граничного продукту одного ресурсу до ціни цього ресурсу дорівнює відношенню граничного продукту іншого ресурсу до ціни цього ресурсу і т. д., т. е.

= = ...,

р L р З

MPL MPC

де

МРL і МРС - відповідно, граничний продукт труда і граничний продукт капіталу;

рL і рС - відповідно, ціна труда і ціна капіталу;

При дотриманні цієї умови фірма знаходиться в стані рівноваги, т. е. віддача всіх чинників однакова і ніякий перерозподіл грошових коштів між ресурсами не знизить витрати виробництва.

Існує безліч обсягів випуску, при яких витрати виробництва мінімальні, але є тільки один обсяг виробництва, який забезпечує максимальний прибуток. Яке ж поєднання ресурсів дозволить максимізувати прибуток?

Правило максимізації прибутку є подальшим розвитком правила мінімізації витрат. Фірма забезпечить отримання максимального прибутку, якщо відношення граничної прибутковості одного ресурсу до ціни цього ресурсу буде таке, що дорівнює відношенню граничної прибутковості іншого ресурсу до ціни цього ресурсу і буде таке, що дорівнює одиниці, т. е.:

р L р З

= = 1.

MRPL MRPC

Або іншими словами, фірма максимізувала прибуток, якщо застосовує таке співвідношення ресурсів, при якому гранична прибутковість кожного ресурсу рівна його ціні.