На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 9 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 36 37 38 39 41 43 44 45 46 48 49 50 52 53 54 55 56 58 59 60 62 64 65 66 67 69 70 72 73 74 76 77 78 79 80 81 83 84 85 87 88 89 92 93 94 95 96

7.4. Максимізація прибутку

Метою діяльності практично будь-якої фірми є максимізація прибутку, що являє собою різницю між виручкою від реалізації (сукупним доходом) і витратами виробництва. І хоч фірма прагне до максимізації прибутку, цілком можлива ситуація, коли вона (в короткостроковому періоді) буде працювати, не отримуючи прибутку або нісши збитки, або взагалі на деякий час припинить виробництво. Все залежить від співвідношення доходу і витрат, величина яких визначається обсягом випуску, який вибирає фірма.

Звідси найважливіша задача фірми - знаходження, вибір оптимального обсягу виробництва. Робить це фірма, зіставляючи сукупний дохід, який може бути отриманий при різних обсягах виробництва, з відповідними цим об'ємам витратами.

Накресливши на одному графіку криві сукупного доходу (TR) і сукупних витрат (ТС), можна зіставити дохід і витрати, відповідний різним обсягам виробництва (мал. 7.8).

TR, ТС

Кількість продукції, ед.

Рис. 7.8. Обсяг виробництва і результати діяльності

конкурентної фірми

Аналіз графіків показує, що при різних обсягах виробництва співвідношення між сукупними витратами і сукупним доходом різні.

1. Фірма отримує прибуток, виготовляючи в об'ємах, при яких сукупний дохід більше сукупних витрат. На графіку - це обсяги виробництва, розташовані між точками критичного об'єму, за межами яких фірма несе збитки (Q3 - Q5).

2. Обсяг виробництва, при якому різниця між сукупним доходом і сукупними витратами максимальна, забезпечує фірмі максимальний прибуток (Q4).

3. Виробництво в об'ємах, при яких сукупні витрати більше сукупного доходу, приносить фірмі збитки (0 - Q3). Фірма буде працювати, отримуючи збитки, якщо ці збитки менше витрат, які вона понесла б, припинивши виробництво (постійні витрати). Взагалі, якщо фірма покриває всі свої змінні витрати і хоч би частина постійних, вона повинна проводити. Обсяг виробництва, при якому перевищення сукупних витрат над сукупним доходом мінімальне, означає отримання фірмою мінімальних збитків.

4. Обсяг виробництва, при якому сукупні витрати рівні сукупному доходу, не приносить фірмі ні прибутку, ні збитків, т. е. має місце нульовий прибуток (Q3, Q5).

5. Якщо при певному обсязі випуску збитки фірми рівні постійним витратам (FC), то фірмі байдуже проводити чи ні, оскільки припиняючи виробництво, вона все одно несе постійні витрати (Q2).

6. Обсяг виробництва, при якому збитки більше постійних витрат, свідчить про те, що фірмі потрібно тимчасово припинити виробництво (закритися) (Q1). Можливі результати діяльності фірми в залежності від обсягу виробництва представлені в табл. 7.3.

Таблиця 7.3

Результати діяльності фірми

в залежності від обсягу виробництва

Співвідношення

доходу і витрат

Результат

TR > ТС

(TR - ТС) max

TC > ТR

(TC - ТR) min

TR = ТС

(-Р) = FС

(-Р) > FС

Прибуток (Р)

Максимальний прибуток (Рmax)

Збитки (-Р)

Мінімальні збитки (-Рmin)

Нульовий прибуток (Р = 0)

Точка байдужості (фірмі байдуже, проводити чи ні)

Припинення виробництва

Отже, результат діяльності фірми залежить від ціни продукції і обсягу виробництва, що визначає дохід і витрати виробництва як конкурентної, так і неконкурентної фірм.

Для знаходження оптимального обсягу виробництва часто використовується метод зіставлення доходу, що приноситься додатковою одиницею продукції, з приростом витрат виробництва, викликаним її випуском, т. е. фірмі для визначення оптимального обсягу виробництва потрібно порівняти граничний дохід (MR) з граничними витратами (МС). Фірма, виробляюча в об'ємах, при яких MR = МС, отримує максимально можливий при даних цінах прибуток. При цьому треба пам'ятати, що цікавить фірму прибуток на всю масу випуску (а не тільки на граничну одиницю). Таким чином, оптимальний обсяг виробництва - це об'єм, при якому граничні витрати виробництва (МС) і граничний дохід (MR) рівні.

Поки граничний дохід перевищує граничні витрати, фірмі потрібно розширювати виробництво, оскільки збільшивши обсяг виробництва на одиницю, фірма збільшить свій прибуток. Але як тільки граничні витрати перевищать граничний дохід, фірмі потрібно знизити виробництво, інакше її прибуток буде скорочуватися.

Рівність MR і МС є умовою максимізації прибутку для будь-якої фірми незалежно від ринкової структури, в якій вона функціонує (довершена або незавершена конкуренція).

Ця рівність в умовах довершеної конкуренції, коли MR = р, перетворюється в рівність:

МС = MR = р.

Абсолютно конкурентна фірма досягає оптимального обсягу виробництва, максимізованого прибуток, при умові, що ціна дорівнює граничним витратам (мал. 7.9).

Кількість продукції, ед.

Рис. 7.9. Правило максимізації прибутку

Фірма отримує максимальний прибуток при (MR = МС); при Q1

загальна маса прибутку буде менше, ніж при Qe; при Q2 фірма понесе

збитки, оскільки її витрати виявляться більше її доходів

Будь-які відхилення від Qe приводять до втрат фірми або у вигляді прямих збитків при більшому обсязі виробництва, або у вигляді скорочення маса прибула при зменшенні випуску продукції.

Рівність граничних витрат і граничного доходу - це свого роду сигнал, який інформує виробника про те, чи досягнуть оптимум виробництва або можна чекати подальшого зростання прибутку.

Висновки

1. Залежність між обсягом випуску і кількістю затрачених ресурсів описується виробничою (технологічної) функцією. Изокванта - крива, що показує всі можливі поєднання ресурсів, які можуть бути використані при виробництві заданого обсягу продукції. Для того щоб з безлічі можливих варіантів виробництва вибрати економічно ефективний варіант, необхідна вартісна оцінка витрат ресурсів.

2. Обсяг виробництва у вартісному вираженні вимірюється трьома показниками: сукупним продуктом (весь обсяг випуску), середнім продуктом (випуск з розрахунку на одиницю змінного ресурсу); граничним продуктом (приріст продукції в зв'язку із збільшенням вкладень одного вигляду ресурсу на одиницю). Внаслідок дії закону убуваючої віддачі по мірі збільшення вкладень одного вигляду ресурсу і незмінності інших ресурсів граничний продукт має тенденцію до скорочення.

3. Вартість ресурсів, затрачених на виробництво продукції, називається витратами виробництва. Всі витрати в умовах обмеженості ресурсів за природою своїй є альтернативними. Економічні витрати виробництва включають в себе зовнішні витрати - грошові виплати постачальникам ресурсів і внутрішні - доходи, які могли б бути отримані при інакшому використанні власних ресурсів (упущені доходи). У короткостроковому періоді, коли всі чинники виробництва залишаються незмінними, а міняється тільки один, розрізнюють сукупні, постійні і змінні витрати виробництва на весь обсяг випуску і на одиницю продукції. Граничні витрати - це приріст витрат, пов'язаний із збільшенням обсягу виробництва на одиницю.

4. Дохід фірми залежить від ціни і обсягу виробництва. Абсолютно конкурентна фірма є ценополучателем (вона не може впливати на ринкову ціну) і тому її дохід залежить тільки від обсягу випуску. Дохід фірми, функціонуючої на ринку незавершеної конкуренції і виступаючої як ценоделатель, залежить від ціни і обсягу випуску. Розрізнюють сукупний дохід, середній дохід і граничний дохід. Для абсолютно конкурентної фірми середній, граничний дохід і ціна продукції рівні. Для фірми-монополіста граничний дохід менше ціни.

5. Мета діяльності фірми - максимізація прибутку, яка являє собою різницю між сукупним доходом і сукупними витратами. Оскільки і витрати, і дохід є функцією обсягу виробництва, то для фірми основною проблемою стає визначення оптимального (найкращого) обсягу виробництва. Фірма буде максимізувати прибуток при обсязі випуску, при якому різниця між сукупним доходом і сукупними витратами найбільша, або при об'ємі, при якому граничний дохід рівний граничним витратам. Якщо збитки фірми менше її постійних витрат, то фірмі потрібно продовжувати працювати (в короткостроковому періоді), якщо збитки більше постійних витрат, то фірмі потрібно припинити виробництво.

Основні терміни і поняття

Виробнича функція, изокванта, сукупний, середній, граничний продукт, економічні витрати виробництва, зовнішні, внутрішні витрати, нормальний прибуток, бухгалтерський прибуток, чистий економічний прибуток, сукупні, постійні, змінні витрати виробництва на весь обсяг випуску і на одиницю продукції, сукупний, середній, граничний дохід, умову максимізації прибутку.

Контрольні питання і завдання

1. Яку залежність описує виробнича функція? Що таке изокванта? Як визначити економічно ефективний спосіб виробництва заданого обсягу продукції?

2. Існує чотири способи виробництва 10 одиниць продукції, кожному з яких відповідає різне поєднання необхідної кількості труда і капіталу.

Спосіб виробництва А Би В Г

Кількість труда, ед. 9 6 4 3

Кількість капіталу, ед. 3 4 6 8

Який спосіб виробництва є ефективним, якщо ціна одиниці труда - 200 ден. ед., а ціна одиниці капіталу - 400 ден. ед.? Чому будуть рівні витрати на виробництво?

3. Що характеризують і як обчислюються сукупний, середній і граничний продукт? Фірма використовує два вигляду ресурсів: змінний - труд і фіксований - капітал.

Число робітників, чол. 0 1 2 3 4 5 6

Сукупний продукт, ед. 0 15 40 63 76 85 90

Розрахуйте середній і граничний продукт, побудуйте і проаналізуйте відповідні криві.

4. Що собою представляють витрати виробництва? Який зв'язок між обмеженістю ресурсів і характером витрат виробництва? Що розуміється під економічними витратами виробництва? Поясніть, чим відрізняється економічний підхід до визначення величини витрат від бухгалтерського?

5. Поясніть поняття «внутрішні» і «зовнішні» витрати. Приведіть відповідні приклади. Дохід по строкових внесках становить 30% річних. Чому рівні внутрішні витрати, якщо вкладник знімає з рахунку 25 тис. крб. для споруди дачі?

6. Що таке бухгалтерський і чистий економічний прибуток? Як вони співвідносяться між собою?

7. На основі приведених нижче даних визначите зовнішні, внутрішні, бухгалтерські і економічні витрати виробництва, а також бухгалтерський і чистий прибуток (в тис. ден. ед):

Заробітна плата найманого персоналу 40,0

Можливий заробіток підприємця

на іншій фірмі 20,0

Виплата відсотків за кредит 10,0

Можливий дохід на власний капітал 5,0

Амортизація 15,0

Сировина і матеріали 20,0

Орендна плата, яку можна було б

отримати за приміщення фірми 30,0

Виручка від реалізації 200,0

8. Що розуміється в економіці під короткостроковим і довгостроковим періодами? Що таке постійні і змінні витрати? Приведіть приклади. Якщо фірма не виробляє продукцію, чи є у неї витрати виробництва? Ви вирішили зайнятися візництвом - використати свої «Жігулі» як таксі. Що Ви віднесете до постійних і змінних витрат: витрати на бензин, на оплату гаража, витрати на установку противоугонной сигналізації, страховку, чохли для сидінь, витрати на щорічний техогляд?

9. Що таке середні витрати? Як обчислюються середні постійні, середні змінні і середні сукупні витрати? Що таке граничні витрати? Чому середні і граничні витрати спочатку падають, а потім зростають? Як взаємопов'язані функції середніх і граничних витрат? Зобразіть графічно криві середніх постійних, середніх змінних, середніх сукупних і граничних витрат. Коли граничні витрати рівні середнім?

10. Обсяг випуску, ед. 1 2 3 4 5 6

Середні змінні витрати 17 15 14 15 19 19

Постійні витрати фірми рівні 24

Визначите середні постійні, середні змінні, середні сукупні і граничні витрати. Накресліть відповідні криві.

11. Чи Існує в довгостроковому періоді поняття постійних витрат? Приведіть приклади того, як після закінчення певного часу постійні витрати можуть виявитися змінними.

12. Охарактеризуйте основні види ефекту масштабу. Якщо обсяг виробництва збільшився на 20%, а витрати виробництва зросли: а) на 20%, би) на 10%, в) на 30%, то який ефект масштабу має місце в кожному випадку?

13. Що таке сукупний дохід фірми і як він обчислюється? Що собою представляють криві сукупного доходу конкурентної і неконкурентної фірм?

14. Як обчислюється середній дохід фірми? Як співвідносяться середній дохід фірми і ціна на її продукцію? Як виглядають криві середнього доходу конкурентної і неконкурентної фірм?

15. Що таке граничний дохід і як він обчислюється? Накресліть криві граничного доходу конкурентної і неконкурентної фірм. Як співвідносяться середній і граничний дохід конкурентної фірми і ринкова ціна? Поясніть, чому в умовах незавершеної конкуренції граничний дохід менше ціни.

16. Обсяг

випуску, ед. 0 5 10 15 20 25 30 35

Ціна продукції

Конкурентної

фірми, ден. ед. 20 20 20 20 20 20 20 20

Ціна продукції

неконкурентної

фірми, ден. ед. 40 36 32 28 24 20 16 12

Розрахуйте сукупний, середній і граничний дохід для: а) конкурентної фірми; б) неконкурентної фірми. Накресліть на одному графіку сукупний дохід конкурентної фірми і неконкурентної фірми; на іншому - середній і граничний дохід також конкурентної і неконкурентної фірм. Проаналізуйте криві.

17. Чому обсяг виробництва є основним чинником, від якого залежить прибуток фірми? Фірми, виробляючі собі в збиток, повинні відразу закриватися. Чи Вірне це?

18. Відповідайте на наступні питання:

Який повинен бути обсяг випуску, щоб фірма отримала максимальний прибуток?

Якщо крива сукупного доходу знаходиться нижче за криву сукупних витрат, який буде результат діяльності фірми?

Який буде результат діяльності фірми, якщо її сукупний дохід рівний сукупним витратам при даному випуску продукції?

Що таке точка байдужості? При якому обсязі випуску вона досягається?

При яких умовах фірма припинить виробництво?

19. По-якому повинне бути співвідношення між MR і МС, якщо фірма прагне до максимізації прибутку? Чому при відхиленні обсягу виробництва від величини, відповідної рівності граничних витрат граничному доходу, прибуток фірми меншає? Як слід себе вести фірмі, прагнучій максимізувати прибуток, якщо граничний дохід більше (менше) граничних витрат?

20. Обсяг випуску, ед. 0 1 2 3 4 5 6

Граничні

витрати, ден. ед. 30 20 10 15 25 30

Граничний

дохід, ден. ед. 30 30 30 30 30 30

На основі приведених даних накреслите криві граничного доходу і граничних витрат абсолютно конкурентної фірми.

Який обсяг виробництва буде оптимальним? Що станеться, якщо фірма збільшить або зменшить обсяг випуску на одиницю?

Тести

1. Виробнича функція показує:

а) можливість збільшення одного продукту при скороченні виробництва іншого;

б) можливі обсяги виробництва 2-х продуктів при повному використанні ресурсів, що є;

в) максимальний випуск продукції, який може бути досягнутий при використанні даного об'єму ресурсів;

г) всі відповіді невірні.

2. Изокванта характеризує:

а) витрата виробничих чинників;

б) комбінацію чинників виробництва, що забезпечує мінімальні витрати;

в) можливості взаємозамінності чинників виробництва;

г) результат взаємодії чинників виробництва.

3. Витрати труда: 1, 2, 3. Сукупний продукт: 20, 60, 120.

Граничний продукт при кожному об'ємі витрат труда рівний:

а) 40, 60; в) 20, 40, 60;

б) 20, 30, 40; г) 40, 60, 90.

4. Витрати труда: 1, 2, 3. Сукупний продукт: 20, 60, 120.

Середній продукт при кожному об'ємі витрат труда рівний:

а) 40, 60; в) 20, 40, 60;

б) 20, 30, 40; г) 40, 60, 90.

5. З збільшенням вкладень змінного чинника граничний продукт:

а) спочатку скорочується, потім зростає;

б) спочатку зростає, потім скорочується;

в) збільшується зростаючими темпами;

г) убуває зростаючими темпами.

6. Економічні витрати виробництва - це:

а) всі платежі, необхідні щоб залучити і втримати обмежені ресурси в межах даного напряму діяльності;

б) витрати виробництва продуктів-замінників;

у) вартість продукції, від виробництва якої доводиться відмовитися в зв'язку з виробництвом даного продукту;

г) витрати виробництва конкуруючих фірм, що випускають аналогічну продукцію.

7. Зовнішні витрати виробництва - це:

а) доходи, які міг би отримати власник при альтернативному використанні власних ресурсів;

б) платежі, які забезпечують використання чужих ресурсів в даному виробництві;

в) доходи постачальників ресурсів самостійних по відношенню до даного підприємства;

г) витрати на власний і ресурс, що самостійно використовується.

8. Внутрішні витрати - це:

а) доходи, які міг би отримати власник при альтернативному використанні власних ресурсів;

б) платежі, які забезпечують використання чужих ресурсів в даному виробництві;

в) доходи постачальників ресурсів самостійних по відношенню до даного підприємства;

г) витрати на власний і ресурс, що самостійно використовується.

9. Економічні витрати виробництва включають:

а) зовнішні і внутрішні витрати, в тому числі нормальний прибуток;

б) зовнішні витрати, але не включають внутрішні;

у) внутрішні, але не включають зовнішні витрати;

г) внутрішні і зовнішні витрати, але не включають нормальний прибуток.

10. Постійні витрати фірми - це:

а) витрати на ресурси по цінах, що діяли в момент їх придбання;

б) мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу виробництва;

у) витрати, які несе фірма навіть в тому випадку, якщо продукція не проводиться;

г) внутрішні витрати.

11. З збільшенням обсягу виробництва загальні змінні витрати виробництва:

а) рівномірно падають;

б) рівномірно зростають;

в) не міняються;

г) зростають різними темпами.

12. З збільшенням обсягу виробництва загальні постійні витрати виробництва:

а) рівномірно падають;

б) рівномірно зростають;

в) не міняються;

г) зростають різними темпами.

13. Граничні витрати виробництва - це:

а) витрати виробництва додаткової одиниці продукції;

б) мінімальні витрати виробництва;

в) постійні витрати з розрахунку на одиницю продукції;

г) всі відповіді невірні.

14. Якщо фірма збільшує витрати на ресурси на 10%, а обсяг виробництва зростає на 15%, то в цьому випадку:

а) спостерігається негативний ефект масштабу;

б) спостерігається позитивний ефект масштабу;

в) діє закон убуваючої віддачі;

г) фірма отримує максимальний прибуток.

15. Сукупний дохід - це:

а) додатковий дохід, що отримується від продажу додаткової одиниці продукції;

б) твір ціни на обсяг реалізованої продукції;

в) дохід, що отримується в середньому від продажу одиниці продукції;

г) різниця між виручкою від реалізації і витратами виробництва.

16. Приріст сукупного доходу внаслідок продажу додаткової одиниці продукції - це:

а) прибуток;

б) середній дохід;

в) сукупний дохід;

г) граничний дохід.

17. Граничний дохід конкурентної фірми:

а) постійний і рівний ціні товару;

б) падає із збільшенням обсягу виробництва;

в) зростає із збільшенням обсягу виробництва;

г) вірні всі відповіді.

18. Фірма буде отримувати прибуток, якщо:

а) сукупні витрати більше сукупного доходу;

б) сукупні витрати менше сукупного доходу;

в) середній дохід рівний граничним витратам;

г) сукупний дохід рівний сукупним витратам.

19. Фірма припинить виробництво (закриється) в короткостроковому періоді, якщо:

а) її сукупні витрати більше її сукупного доходу;

б) вона несе збитки;

в) її збитки більше її постійних витрат;

г) її збитки більше змінних витрат.

20. Щоб отримати максимум прибутку, фірма повинна вибрати такий обсяг випуску, при якому:

а) граничні витрати рівні ціні продукту;

б) граничні витрати рівні сукупним витратам;

в) граничний дохід рівний граничним витратам;

г) середні сукупні витрати рівні граничному доходу.

================================== * * * ===================================