На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15

з 5. ВБИВСТВО З МЕТОЮ ПРИХОВАТИ ІНШИЙ ЗЛОЧИН АБО ПОЛЕГШИТИ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ І ОДИНАКОВО ЗВ'ЯЗАНЕ З ЗГВАЛТУВАННЯМ

Серед обставин, що характеризують мотив і мету злочину, закон передбачає вбивство з метою приховати або полегшити здійснення іншого злочину, а одинаково зв'язане із згвалтуванням (п. «е» ст. 102 УК РСФСР).

B_ji^«е» ст 102 УК РСФСР по сущий^еству^пдедусжахр*-вается три різних вида-убшгства^ Обставиною. повЪ1ша1о1дyen; м.-. Ь^Шественную''опасность з17^

пут по гдбе факт здійснення втси-непоєднання

стдедиой_цели, ради здійснення котоpound; ии_в!^швл.1й. приносить й жертву, життя іншого. . людини, В чинному законодавстві ця думка виражена більше за отчет-шво, оскільки, на відміну від УК РСФСР 1926 р., воно нс\ ^вязььзает кваліфікацію діяння з тягарем злочину, з метою приховання або для полегшення якого здійснюємося вбивство.

ms

Незважаючи на певну схожість, окремі види вбивства, передбачену п «е» ст 102 УК РСФСР, істотно відрізняються ^^ежду собо^г^_а^н^шиоЙpound; азом^по

^&з^ їх вибувають

if Уpound;»шpound; т_вя приховати інший злочин виаи вается визначеними, xapaKTl^Hbijg¦Qgnr~5toro престугь Ш^^З"- боягузтвом, стремлением_ддйежехь дявязания за раніше довершене пра

Причому,_д_етом випадку по мотивупреступной 71еятельно >. 1и-убййство. шШЬгпа~~йpound; твпя8ет з престудде,

нлями, для- сгжрихия.-якого воно здійснюється..

тив, в у_бийствех._цpound; ллю полегшити соведщени^ пр_еКак

свідчить судова практика, вбивство з метою приховати інший злочин частіше за все викликається бажанням уникнути відповідальності і покарань за раніше довершене розкрадання державного, обществен ного і особистого майна громадян, вбивство і інші злочини проти особистості Оскільки виникнення вказаної мети пов'язано з фактом здійснення дру гого злочину, таке вбивство, як щжило, відбувається услід за здійсненням іншого злочину

Мильников, будучи нетверезий-, зайшов в будинок гр-ки К. v попросив її сходити в селище за горілкою, для чого дав їй 6 рублів Оскільки До довго не поверталася, вирішив сам піти в селище Зустрівши До, Мильников зажадався від неї горілку, на що До відповіла, що сховала її в балці а коли там вони нічого не виявили, сказала, що горілку хтось украв Винний став бити До, схопив її за горло, зламав подъязичную кістку і рожки щлтовмл ного хряща, заподіявши потерпілою тяжке тілесне по вреждение Коли До-сказала, що вона заявить про це, винний зштовхнув її із залізничного полотна в ріку потерпіла впала і потонула Верховний Суд РСФСР визнав в діях осудженого наявність сукупності злочинів, передбачених ст ст 108, ч 1 і 102 п «е» УК РСФСР !

1 Архів Верховного Суду РСФСР ле! Ии від 4 жовтня 1966 г

104

Опредепеніє Смебної

Правильне встановлення мотивів можТТость в каЖйо1ГТготШ5тТГо'м випадку~сказаному, ТГа1гПГЯ~оТТо~ як спосіб здійснення злочину і-пі кяк бредство~^госокрития. Особливе значення "це, абсдштель ство. має при розмежуванні пачбоя > _хйшаяженного з убийстйШ^від інших заможно х злочинів, ос-чожненних

насильними uu^m ательствами*"на "особистість потерпілого

геЩЦпешшш при вбивстві з метою приховати інше л^естугшеш1е_щ [егд^ от_

1£1удления. лм^могти^^^~й'другие їм або інакшим причинам _ !^Н_£ Овер_шенном прЕстуТплешшГ

^ цим в судовій практиці неїдко виникає - ееврое про розмежування вбивства з 1елью приховати друрее-яреступление і-вбивства, довершений-ого в зв'язку" з вьдщднедием. потерпілим свого служеб ного або суспільного боргу (п. «в» ст. 102 УК- РСФСР) При рішенні етого'вопртгба деякі криміналісти ольшое значення додають тому, коли було довершене "вбивство потерпілого, до того як органам влади було заявлено про довершений злочин або після цього ' Безсумнівно, дана обставина надає біль шое мотивационное*вплив на протиправну поведінку винного Однак вирішальне значення має не сам по собі вказаний факт, а відношення до нього винов ного Цілком можуть бути випадки, коли вбивство потер що співав, що відбувся після того, як факт здійснення іншого злочину став відомий органам влади, викликається не помстою, а виключно прагненням приховати цей злочин, утруднити розслідування і з бігти відповідальності. Оскільки^акон зв'язує jKBa л і 4щ^ашю_,£ ассматр_ив аемихлресгулленйй'с'ЗГар актор об м мотиву R^seflikiliwaiQM&JLpA^

иск4хь_в_срдержанії цих ознак _

' «По п «е» ст 102 УК РСФСР дії виноаного можуть бьпь кваліфіковані тільки при умові, якщо ще не заявлено органу влади про довершений иля підготовлюваний злочин. Еста ж така заява зроблено потерпілим і 1иновний, здійснюючи вбивство, знає про це, його дії кваліфікуються по п «в» ^ < f? УК РСФСР як вбивство з помсти е зв'язку з виконання^ ~ суспільного обов'язку» (СВ Бородін Кваліфікація убг * 1ействующем\ зако'чсдательству, М 1966, сяр &Ь)

слуяшт ного або

п. «в» ст. 102 УК РСФСР,

креступдения

суспільного боргу, коюри; і~*і визначає еюих П^бй

здійснюється під час виконання потедпедтим гвпрго службового илpound;^би^стве1Шааа > -ХР-_ономожет бути мотиШрова5о'нyen; Тільки M^cT^roj^j^^oj^jm^jCTpeM^е^ HHejLMffiyjy^J^j^rcflbaocTjo^^

яйю етихо5ядзинпстей, ... пкядять_шшротивление і т. д.

!

Ці мотиви! убийетва-н^-морут бути сумісними з метою преступной_деятельности, що є характерною для злочину, предусмотренного-н. «е» ст. 102 УК РСФСР. Як било' відмічене* дащшй,_дели відповідають і свій специфічні мотиви

Конкретну* спрямованість злочинних дій винного у вбивстві, потерпілим від якого є обличчя, що виконує свій службовий або суспільний обов'язок, в каекдом випадку визначити неважко, якщо брати до уваги всю сукупність обставин, при яких був довершений злочин. Важливу роль в цьому відношенні грає де тільки факт заяви органам влади про довершений злочин, але-і характер злочину, спосіб, обстановка, а також інші обставини

ПуНКТ «е» СТ. 102 УК РГФГ. Р

уН З

ними складами злочину

"ЧИСЛе

р

гиянягилпиянирм З^бииство, стий" сл,

- навйолее

частий" випадок, ^. яким связанд_лпим€нение п «е»

ст. 102 УК РСФСР. "- -

Як і ^лруг"^ глутяятГ¦

Як і ^_лруг у рур

ст. Ш2 УК РСФСР, jҐj6_hhctbo, зв'язане з нааасило-ванием, частіше за все це - убийствоТцелью нею > атБ'В¦Яе-ступльовіє, що обумовлюється такими ^мотивами, як прагнення уникнути викриття" й~ответственнйетй, отом-ст@2рпжазаяясе^опротивление 1й т. д. JBместе з тим йо суб'єктивній стороні, зокрема ло осойтпЪез

106

bob і ціліше, дане,

£ оЛ€. е¦Ц, иРокpound; е-зі

в процесі совершей^ доловсто садизму,. и_Мовлетвоpound;^ния

Іншими ете

фц у

вбивство передбачаєте не тільки тщащ^ намір, при якій^ - тщптрние жидни J^IgB.neBHierQ не_ тНдпрчяртся в_ целдЛе^твия,. Така хар? ктеристика спонукальних причин У^бийства, сопряже0ного З изнасил°-' ванием, дає возмо^н-ость більше за пр^ви/115110 Вирішити ДРУ" гие питання, связаннее з ответствецно071510 за це пРе" ступление, зокрема питання об осіб*' К0ТОРие МОЖУТЬ бути потерпілими п^ > і даному уб^ Основою вид^лдения убийстия, пячирм хду^і:^5~ прост::^

проств^^Р

лпияние.. але і лйшаеШотерпевшую жда^

з цим потерпевшимJlpn вбивстві, сопйяж-нн з изна~ ^^й може б^Ггь лише лиш) ^Г0™1"61»»1 кіт°-

1 > ого про^ило застосований^ н в. ого акту. ГГрдчем^юнятием юя'в ^

иш) асилие з цедью ^оведшения поло^

5а5а У^ІЇС1ва

днног^

охвативаются'все cj^ali УМИШЛЩргР лимений - ЦИТЬ потерпілої, незалежно від мотивів ^, ^. лей' ^від°Рие пвеследовад_^ино1нЩ, здійснюючи пЩ0^^ш- ЯКЩО же при аяадшжяних. < ЗЙpound;59ятельствах лиш^^я-жиани особа > не яЪляющееся_поте^п^т53^сШй^алова1ШИг-ио" *"*" торое, на думку вйн^вногомогло вос1^£ ЙЙХ"9~ать з"

таке

або повідомить^

як вбивство з щілина*про приховати иенжил^ > ва1ше або

Як було відмічено вище, вбивство, упряженное із згвалтуванням, по характеру намірів ~ це частіше все" го вбивство з метою приховати соверщен^*ое пРестУпление Разом з тим, мині такої мети не в^з? гда може служити основою для кваліфікації уб*яйства як зв'язаного з. згвалтуванням. У законі е2Ш№Еpound;2МеЩ > й:

ном

є у вигляду таке убийсдвр^которде сполучається вре-^енНГилргтом г твертенним_изнасилованием, Еслд же "убийствопотер певшей_£ овеpound; щаетpound; я. через дродолжител ь-ное врШя"*після изнасидавдвиЯн-ха воно яе'должно рас-смат^ватъся как. Позбавлення життя "потерпілої т цьому випадку виступає як засіб приховання"_41аяее ^олерше. ннрpound; об злочини. Інакше рішення привело б до того, що будь-яке вбивство, якщо тільки воно в якійсь мірі пов'язане з раніше довершеним згвалтуванням, довелося б кваліфікувати як зв'язане із згвалтуванням, що суперечило-би значенню і змісту закону.

У випадках, передбачених п. «е» ст. 102 УК, по суті имеетгаг поєднання різних складів, в зв'язки з чим і відповідальність за їх здійснення повинна визначатися за правилами про сукупність злочинів. Інакше вирішується це питання застосовно до вбивства, зв'язаного із згвалтуванням. Згідно з постановою Пленуму Верховного Суду СРСР від 3 липня 1963 р. умисне вбивство, зв'язане із згвалтуванням, підлягає кваліфікації тільки по ст. 100 п. «е» УК РСФСР і відповідним статтям У1£_других союзних республік без додаткової кваліфікації згідно із законом, що передбачає відповідальність за згвалтування '.

Следуед-сохдаситься з думкою С_В. Бородина, що

^ вимогами

закону про сукупність злочинів 2. У цьому випадку обставиною, обтяжуючою відповідальність за умисне вбивство, є не саме по собі. факт здійснення згвалтування, а зумовлене ним спонукання здійснити вбивство або таке насилля, яке приводить" до позбавлення життя. Хоч згвалтування і ^зв'язане з ним вбивство і сполучаються між собою по зволікавши місцю, проте, як по своєму-зовнішньому вираженню, так і внутрішньому змісту це - різні злочини і тому кожне з цих злочинів повинно отримати самостійне відображення в кваліфікації.

1 Збірник постанов Пченума Верховного Суду СРСР 1924-1963, М., 1964, стор. 282. *.

2 СВ Бородін Указ раоота, стор. 67.

108