На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ВИСНОВОК

У період будівництва комунізму відбувається подальший розвиток і вдосконалення соціалістичного права, всієї системи правового регулювання соціалістичних суспільних відносин.

У сучасних умовах з особливою виразністю виявляються наступні основні закономірності розвитку соціалістичної правової надбудови.

Підвищення ефективності соціалістичного права, його активної творчої ролі в рішенні задач комуністичного будівництва. У період будівництва комунізму ставиться задача найбільш ефективно, в повну міру використати правові важелі для створення матеріально-технічної бази комунізму, вдосконалення соціалістичних виробничих відносин, виховання нової людини. У цьому відношенні важливим об'єктивним процесом останнього часу є неухильне підвищення наукового рівня державного керівництва і правового регулювання.

Всіляке зміцнення соціалістичної законності, розвиток прав і свобод громадян, посилення їх гарантій. Комуністична партія, Радянську державу назавжди покінчили з порушеннями соціалістичної

183

законності. Взятий курс на всебічне розгортання соціалістичної демократії, розвиток і зміцнення прав і свобод громадян.

Переростання соціалістичного права в систему норм комуністичного гуртожитку. По мірі успіхів комуністичного будівництва, посилення ролі громадськості, підвищення рівня комуністичної свідомості людей відбувається поступове переростання юридичних норм в правила комуністичного гуртожитку.

Відмічені закономірності виражаються в оновленні радянського законодавства, його кодифікації, в певних перетвореннях в змісті правового регулювання, у вдосконаленні роботи правоприменительних органів.

Все це накладає свій друк і на механізм правового регулювання.

Підводячи деякий підсумок зробленій в справжній роботі характеристиці механізму правового регулювання, можна відмітити наступні характерні тенденції його розвитку в сучасний період.

Зміцнення зв'язку правового регулювання з життям, практикою. У сучасних умовах відбувається неухильне вдосконалення механізму забезпечення ефективності правового регулювання. Відбувається, зокрема, вдосконалення практики роботи правотворчих органів, все ширше залучається до правотворчої діяльності соціалістичної держави громадськість, все чіткіше працює механізм «зворотного зв'язку» правового регулювання з практикою застосування законодавства і т. д.

Зміцнення і розвиток нормативної основи правового регулювання і загальні пра у відносин. Цей об'єктивний процес харак184

теризует зміцнення соціалістичної законності, розвиток прав і свобод радянських громадян.

Розвиток перспективних способів нормативного регулювання. У період будівництва комунізму знаходять більш широке застосування перспективні способи регулювання суспільних відносин, що спираються на розвиток матеріальних і духовних стимулів. Социалистическог держава в ряді випадків використовує право не як єдиний або переважний засіб досягнення необхідного ефекту в суспільному житті, а тільки як необхідна умова, що забезпечує дію матеріальних і духовних стимулів. Позитивна поведінка людей з юридичної сторони засновується тут не на правових обов'язках (хоч і зараз вони зберігають істотне значення), а передусім на суб'єктивних правах, що передбачають можливість позитивних дій.

Звуження сфери застосування правообес-печительних актів. Підвищення комуністичної свідомості трудівників соціалістичного суспільства, перехід по деяких відносинах від государственнопра-вового регулювання до регулювання за допомогою норм громадських організацій, посилення етичних початків права - все це певною мірою скорочує необхідність використання такого додаткового елемента механізму правового регулювання, яким є пра-вообеспечительние акти. Разом з тим для сучасного періоду характерне підвищення дієвості правообес-печителиних актів, які відповідно до ленінського принципу невідворотності покарання винного направлені на проведення державно-примусових заходів в умовах найсуворішої соціалістичної законності.

У механізмі правового регулювання зростає значення «суб'єктивної сторони» - правосвідомості, правової культури. При переході до комунізму соціалістичне право у все

185

меншій мірі виступає як зовнішній чинник, що протистоїть свідомості окремих людей. Воно діє в єдності з правосвідомістю і правовою культурою, що грає самостійну регулюючу роль. Соціалістична держава зв'язує дієвість правового регулювання не тільки з нормами права, індивідуальними актами і іншими, але і рівнем правосвідомості, правової культури.

Широке проникнення етичних і безпосередньо суспільних початків в механізм правового регулювання. Підвищення ефективності соціалістичного права, переростання соціалістичного права в систему норм комуністичного гуртожитку характеризується, зокрема, розвитком і зміцненням контактів соціалістичного права з неправовими формами суспільного регулювання - нормами комуністичної моральності, неправовими нормами громадських організацій, соціалістичними звичаями. Це спричиняє за собою зростання етичного змісту соціалістичного права, більш широке використання етичних норм і неправових норм громадських організацій в правовому регулюванні.

Розвиток правового регулювання в зв'язку із зростанням ролі марксистсько-ленінської ідеології; зростання ролі юридичної науки. У період будівництва комунізму функціонування механізму правового регулювання у все більшій мірі зв'язується з впливом на суспільне життя марксистсько-ленінської партії, її ідеології, з формуванням наукового світогляду у всіх трудівників радянського суспільства на основі марксизму-ленінізму.