На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 13 14

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Ленін В. І. Матеріалізм і емпіріокритицизм // Поли. собр.

соч.- Т. 18.- С. 7-384.

Ленін В. І. Конспект книги Гегеля «Наука логіки»//Там же.Т.

29.-С. 77-218.

Ленін В. І. Пісьмо до робітників і селян з приводу побе

ди над Колчаком//Там же.- Т. 39.- С. 151-159.

Матеріали XXVII з'їзду Комуністичної партії Радянського

Союза.- М.: Политиздат, 1986.- 352 з.

Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік об адво

катуре в СССР.- М.: Политиздат, 1979.- 11с.

Положення про адвокатуру Української ССР // Друга сесія Віри

хов. Ради Української ССР (десяте скликання) 30-31 окт.

1980 р.: Стеногр. отчет.- ДО., 1981.- С. 224-241.

Постанова Пленуму Верховного Суду СРСР № 1 від 16 мар

та 1971 м. «Про судову експертизу по карних справах»//СП

Пленуму Верхів. Судна СРСР, 1924-1977. -М., 1978.-Ч. 2.С.2.-С

335-342.

Постанова Пленуму Верховного Суду СРСР № 5 від 16 ию

ня 1978 р. «Про практику застосування судами законів, обеспечи

вающих обвинуваченому право на захист» // Бюл. Верхів. Суду

СССР.- 1978, - № 4.- С. 8-12.

Постанова Пленуму Верховного Суду СРСР № 8 від 28 але

ября 1980 р. «Про практику застосування судами законодавства

при переказі обвинуваченого суду»//Бюл. Верхів. Суда.- 1978.№

1. -З. 7-12.

Визначення судової колегії по карних справах Верхів

ного Суду СРСР у справі Зіракишвілі // Бюл. Верхів. Суду

СРСР,-1983. -№ 4.-З. 25-26.

Постанова Пленуму Верховного Суду СРСР № 15 від 5 де

кабря 1986 р. «Про подальше зміцнення законності при осу

ществлении правосуддя» // Бюл. Верхів. Суду СССР.- 1987 -

№ 1.-З. 8-12.

Визначення судової колегії по карних справах Верхів

ного Суду РСФСР у справі Грігорьянц//Бюл. Верхів. Судна

РСФСР.- 1980.- № 2. - С. 9.

Постанова президії Белгородського обласного суду у

справі Виродова // Бюл. Верхів. Суду. РСФСР.-1984 -№ 2.С.

9.

Адаменко В. Процессуальноє положення оборонця обвиняе

мого // Проблеми охорони прав громадян в сфері боротьби з пре

ступностью.- Іваново, 1980.- С. 32-42.

Олексія Н. С., Лукашевич В. 3. Ленінські ідеї в радянському

карному судочинстві. Збудження карної справи і

144

1970..

Олексія Н. С., Макарова 3. В. Ораторськоє мистецтво в суде.Л.

: Изд-у Ленінгр. ун-та, 1985.- 176 з.

Ароцкер Л. Е. Іспользованіє даних криміналістики в доль

ном розгляді карних дел.- М.: Юрід. лит., 1964.223

з.

Арсеньев В. Д., Заблоцкий В. Г. Використання спеціальних

знань при встановленні фактичних обставин карного

дела.- Красноярськ: Изд-у Краснояр. ун-та, 1986.- 152 з.

Баев О. Я. Конфлікти в діяльності следователя.- Воронеж:

Изд-у Воронеж, ун-та, 1981.- 160 з.

Белкин Р. С. Курс радянської криміналістики. Т. 1. Загальна тео

рия радянської криминалистики.- М.: Изд-у Акад. МВС

СРСР, 1977.-340 з.

Белкин Р. С. Курс радянської криміналістики. Т. 2. Приватні

криміналістичні теорії.- М.: Изд-у Акад. МВС СРСР,

1978.-410 з.

Белкин Р. С. Курс Радянської криміналістики. Т. 3. Кримина

листические засобу, прийоми і рекомендації.- М.: Изд-у

Акад. МВС СРСР, 1979.-408 з.

Белкин Р. Тенденциї і перспективи розвитку криміналістики //

Соц. законность.- 1983.- № 1. - С. 24-26.

Белкин Р. С., Вінберг А. И. Кріміналістіка і доказивание.М.

: Юрід. лит., 1969.-216 з.

Бойків А. Д. Роль оборонця в попередженні преступле

ний.-М.: Юрід. лит., 1971.- 112 з.

'26. Бойків А. Д. Путі підвищення ефективності діяльності защитника.- М.: Ин-т Прокуратури СРСР, 1972.- 57 з.

Бойків А. Д. Етика професійного захисту по карним

делам.- М.: Юрід. лит., 1978.- 176 з.

Васильев А. Н. Проблеми методики розслідування окремих

видів преступлений.- М.: Изд-у Моськ. ун-та, 1978.- 72 з.

Васильев А. Н. Тактика окремих слідчих действий.М.

: Юрід. лит., 1981.- 112 з.

Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Предмет, система і теоретиче

ские основи криминалистики.- М.: Изд-у Моськ. ун-та, 1984.142

про.

31. Винберг А. И. Про наукові основи криміналістичної такти

ки // Правоведение.- 1965.- № 3. - С. 78-83.

Возгрин И. А. Криміналістична методика розслідування

преступлений.- Мінськ: Вишейш. шк., 1983.-215 з.

Видря М. Участники судового розгляду і гарантії їх

прав.- Краснодар: Изд-у Кубан. ун-та, 1979.- 101 з.

Гаврилов А. К., Асташенков В. Г. Етіко-правові питання вза

имоотношений слідчого з адвокатом // Розвиток теорії і

практики карного судочинства в світлі нового законо

дательства про Верховний Суд СРСР, Прокуратурі СРСР і пекло

вокатуре в СССР.- Воронеж, 1981.- С. 81-83.

Герасимов И. Ф. Вопроси розвитку і вдосконалення мето

дикі розслідування окремих видів злочинів // Питання

методики розслідування преступлений.- Свердловськ 1976 -

С. 5-16.

Гинзбург Г. А., Поляк А. Г., Самсонов В. А. Советський адво

кат.-М.: Юрід. лит., 1968.- 200 з.

Гольдінер В. Д. Защитітельная речь.- М.: Юрід. лит, 1970.167

з.

145

Гончаренко В. И. Іспользованіє даних природних і техни

ческих наук в карному судочинстві (етодологические

питання).- ДО.: Віща шк. Изд-у при Київ, ун-ті, 1980.157

з.

Гончаренко В. И. Кибернетіка в карному судопроизводстве.К.

: Віща шк. Изд-у при Київ, ун-ті, 1984.- 52 з.

Гончаренко В. И., Кушнір Г. А., Подпалий В. Л. Кріміналі

стическая характеристика злочинів // Криміналістика і су

деб, експертиза.- До., 1986,- Вип. 33.- С. 3-8.

Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Елькинд П. С. Проблеми дока

зивания в радянському карному процессе.- Воронеж: Изд-у

Воронеж, ун-та, 1988.- 304 з.

Грошевой Ю, М. Сущность судових рішень в радянському уго

ловном процессе.- X.: Віща шк. Изд-у при Харьк. ун-ті,

1979.-143 з.

Гуняев В. А. Содержаніє і значення криміналістичних харак

теристик злочинів // Криміналістична характеристика

преступлений.-М., 1984.-З. 58-61.

Густе Г. А. Поняття і види криміналістичної характери

стики злочинів // Криміналістична характеристика пре

ступлений.- М., 1984.- С. 43-48.

Доспулов Г. Г. Психология допиту на попередньому слід

ствії.-М.: Юрід. лит., 1976.- 112 з.

Доспулов Г. Г. Оптимізація попереднього следствия.Алма-Ата:

Наука, 1984.- 208 з.

Драпкин Л. Я. Понятіє і класифікація слідчих ситуа

ций // Науч. тр. Свердл. юрид. ин- Свердловськ, 1975.Вип.

41.- С. 26-44.

Дулов А. В., Нестеренко П. Д. Тактика слідчих дейст

вий.- Мінськ: Вишейш. шк., 1971.- 272 з.

Калитвин В. В. Оборонець як суб'єкт доведення в раду

ском карному судочинстві // Розвиток теорії і практики

карного судочинства в світлі нового законодавства

про Верховний Суд СРСР, Прокуратурі СРСР і адвокатурі в

СССР.-Воронеж, 1981-З. 77-78.

Канівський Л. Л. Організация розслідування і тактика следст

венних дій у справах несовершеннолетних.- Уфа: Изд-у

Башкир, ун-та, 1978.- 88 з.

Карнеева Л. М., Кертес И. Істочники доказів по раду

скому і угорському законодательству.- М.: Юрід. лит., 1985.136

з.

Кертес Імре. Тактика і психологічні основи допроса.М.

: Юрід. лит., 1965.- 164 з.

Киселев Я. С. Етика адвоката.- Л.: Изд-у Ленінгр. ун-та,

1974.- 103 з.

Клаптиків В. В. Кріміналістічеська характеристика преступле

ний: стан і перспективи досліджень // Кріміналістіче

ская характеристика преступлений.- М., 1984.- С. 19-25.

Кобликов А. С. Право обвинуваченого на захист при виробництві

попереднього следствия.- М.: Госюриздат, 1961.- 80 з.

Коврига 3. Ф. Кримінально-процесуальна ответственность.- У

ронеж: Изд-у Воронеж, ун-та, 1984.- 190 з.

Кокорев Л. Д. Подсудімий в радянському карному процессе.Воронеж:

Изд-у Воронеж, ун-та, 1974.- 270 з.

Кокорев Л. Д. Проблеми кримінально-процесуального захисту в

світлі нового законодавства про адвокатуру в СРСР // Разві

тие теорії і практики карного судочинства в світлі но146

СРСР і адвокатурі в СССР.- Воронеж, 1981.- З, 68-74.

Колбая Г. Н. Соотношеніє попереднього слідства і су

дебного разбирательства.- М.: Юрід. лит., 1975.- 152 з.

Колдин В. Я., Польовий Н. С. Інформаційні процеси і

структури в криминалистике.- М.: Изд-у Моськ. ун-та, 1985.134с.

Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Кріміналістічеська ха

рактеристика преступлений.- X.: Юрід. ин-т, 1985.- 93 з.

Комісарів В. І. Наукові, правові і етичні основи

слідчої тактики.- Саратов: Изд-у Сарат. ун-та, 1980.140

з.

Коновалова В. Е. Криміналістична тактика: принципи і

функції//Криміналістика і судова експертиза.- До., 1981.Вип.

22.- С. 40-47.

Коновалова В. Е., Колесніченко А. Н. Теоретічеськиє проблеми

криміналістичної характеристики // Криміналістична ха

рактеристика преступлений.-М., 1984.- С. 15-19.

Конституційні основи правосуддя в СРСР / Під ред.

В. М. Савицкого.- М.: Наука, 1981.-366 з.

Криміналістика / Під ред. І. Ф. Пантелеєва, Н. А. Селівано

ва.-М.: Юрід. лит., 1984.-544 з.

Крилов И. Ф, Криміналістична характеристика і її місце

в системі науки криміналістики і у вузовской програмі //

Криміналістична характеристика преступлений.- М., 1984.С.

31-34.

Куцова Е. Ф. Гарантії правий особистості в радянському карному

процессе.-'М.: Юрід. лит., 1973.- 199 з.

Ларин А. М. От слідчої версії до истине.- М.: Юрід. лит.,

1976.-199 з.

Ларин А. М. Презумпція невиновности.- М.: Наука, 1982.151

з.

Леоненко В. В. Профессиональная етика учасників карного

судопроизводства.- До.: Наук, думка, 1981.- 162 з.

Либус И. А. Презумпция невинності в радянському карному

процессе.- Ташкент: Узбекистан, 1981.- 232 з.

Вдосконалення кримінально-процесуального законодавства

і охорона прав особистості / Ф. А. Лопушанський, В. В. Леоненко,

Г. І. Чанглі і інш.- До.: Наук, думка, 1983.-223 з.

Лузгин И. М. Деякі аспекти криміналістичної харак

теристики і місце в ній даних про приховання злочинів // Крі

миналистическая характеристика преступлений.- М., 1984.С.

25-30.

Лупинская П. А. Доказиваніє в радянському карному процес

се.-М.: ВЮЗИ, 1966.- 102 з.

Макарова 3. В. Науково-технічні кошти в уголовно-процес

суальной діяльності адвоката // Актуальні проблеми укреп

ления соціалістичної законності і правопорядка.- Куйби

шев, 1982.- С. 112-117.

Макарова 3. В. Обязанность адвоката-оборонця по доказива

нию - важлива гарантія права обвинуваченого на захист // Проб

леми охорони прав громадян в сфері боротьби з преступностью.Иваново,

1980.- С. 26-32.

Мартинчик З., Тітаренко В. Методіка участ! адвоката в кри-мшальних

справах//Рад. право.- 1977.- № 1. - С. 70-73.

Медведев Н. Н. Кріміналістіка і карний процес // Тр. Ір-кут.

ун-та.-Иркутск, 1971.-Вип. 11, т. 81, ч. 4.-С. 129-150.

147

80. Меженцева п. л. /або, "1"' "-«~- -

виробництві // Вопр. боротьби з преступностью.- М., 1982.- Вип. 37.- С. 57-66.

Методика розслідування окремих видів преступлений.- М.:

ВЮЗИ, 1982.- 66 з.

Митричев С. П. Методіка розслідування окремих видів пре

ступлений // Криміналістика і судова експертиза.- До.,

1973.- Вип. 10.- С. 27-33.

Митрохин Н. П. Законність і демократизм попереднього

следствия.- Мінськ: Вишейш. шк., 1979.- 206 з.

Михеенко М. М. Доказиваніє в радянському карному судопро

изводстве.- До., Віща шк. Изд-у при Київ, ун-ті, 1984.- 133 з.

Мотовиловкер Я. О. Про принципи об'єктивної істини, презумп

ції невинності і состязательности.- Ярославль: Изд-у Яро

славши, ун-та, 1978.- 96 з.

Мухин И. И. Об'ектівная істина і деякі питання оцінки

судових доказів при здійсненні правосудия.Л.

: Изд-у Ленінгр. ун-та, 1971.- 183 з.

Некрасова М. П. Про деякі аспекти процесуального поло

жения адвоката-оборонця // Вопр. організації суду і осуще

ствления правосуддя в СССР.- Калінінград, 1977.- Вип. 5.С.5.-С

125-141.

Некрасова М. П. До проблеми законного інтересу обвинуваченого //

Розвиток науки і практики карного судочинства в све

ті вимог Конституції СССР.- М., 1978.- С. 164-166.

Некрасова М. П., Осяк О. В., Цветінович А. Л. Про колізію

позицій обвинуваченого і оборонця в карному процесі // Вопр.

організації суду і здійснення правосуддя в СССР.- Ка

лининград, 1975.- Вип. 4.- С. 93-104.

Про практику застосування судами РСФСР законодавства, свя

занного із забезпеченням права обвинуваченого (підсудного) на

захист, і деяких інших норм, що гарантують права лич

ности в радянському карному судочинстві // Бюл. Верхів.

Суду. РСФСР.-1980 -№11.- С. 11-17.

Зразків В. А. Кріміналістічеська характеристика преступле

ний: дискусійні питання і шляхи їх вирішення // Кріміналі

стическая характеристика преступлений.- М., 1984.- С. 7-15.

Суспільні і особисті інтереси в карному судопроизвод

стве.- Воронеж: Изд-у Воронеж, ун-та, 1984.- 158 з.

Палиашвили А. Я- Експертиза в суді по карним делам.М.

: Юрід. лит., 1973.- 142 з.

Пантелеев И. Ф. Кріміналістіка - наука про розкриття преступ

лений // Криміналістичні проблеми просторово-часів

них чинників в методиці розслідування преступлений.- Ір

кутск, 1983.- С. 3-21.

Пашкевич П. Ф. Процессуальний закон і ефективність уго

ловного судопроизводства.- М.: Юрід. лит., 1984.- 176 з.

Перлов І. Д. Защита і правосуддя // Роль і задачі радянської

адвокатури.- М., 1972.- С. 124-153.

Петрухин И. Л. Про розширення захисту на попередньому слід

ствии//Сова. гос-у і право.- 1982.- № 1. - С. 62-70.

Побегайло Г. Д. Некоторие аспекти формування внутрішньо

го переконання адвоката // Актуальні питання розвитку і совер

шенствования законодавства про судоустрій, судопроиз

водстве і прокурорському надзоре.- М., 1981.- С. 68-77.

Польовий Н. С. Кріміналістічеська кибернетика.- М.: Изд-у

Моськ. ун-та, 1982.- 208 з.

148

1 пп тт * " . , . I і г! Г7".", - . * ъл/~ <г~'

вин, а. М. Савіцкий, л. л. мельников.- м.: павука, 1У'з.- 224 з.

Порубов Н. І. Наукові основи допиту на попередньому

следствії.- Мінськ: Вишейш. шк., 1978.- 176 з.

Право обвинуваченого на захист в соціалістичному карному

процесі/Під ред. В. М. Савицкого.- М.: Наука, 1983.- 286с.

Проблеми судової етики/Під ред. М. С. Строговича.- М.:

Наука, 1974 -272 з.

Ривлин А. Л. Організация адвокатури в СССР.- До.: Віща шк.^

Головне изд-у, 1974.- 147 з.

Савицкий В. М. Государственноє обвинувачення в суде.- М.: Нау

ка, 1971.-342 з.

Савицкий В. Допрос в суді//Сові. юстиция.- 1973.- №5. -

С. 17-19.

Савицкий В. М. Правосудіє і особистість//Сова. гос-у і право.1983.- право.-1983

№ 5.- С. 55-63.

Селиванов Н. А. Советська криміналістика: система понятий.М.

: Юрід. лит., 1982.- 150 з.

Радянський карний процес / Під ред. Л. М. Карнеєвой і інш.' -

М.: Юрід. лит., 1980.-568 з.

Стецовский Ю. О процесуальної самостійності адвоката-оборонця

// Сов.. юстиция.-1966 -№ 16.- С. 12-14.

Стецовский Ю. И. Адвокат в карному судопроизводстве.- М.:

Юрід. лит., 1972.- 159 з.

Стецовский Ю. И. Питання права неповнолітнього обви

няемого на захист в стадії попереднього расследования.Волгоград:

РИО ВСШ МВС СРСР, 1979.-96 з.

Стецовский Ю. И. Кримінально-процесуальна діяльність захистів

ника.-М.: Юрід. лит., 1982.- 176 з.

Стремовский В. А. Еффектівние міри забезпечення права обви

няемого на захист на попередньому слідстві//Проблемі

охорони прав і інтересів обвиняемого.- Кемерово, 1983.' -

С. 43-52.

Строгович М. С. Курс радянського карного процесса.- М.:

Наука, 1968.-Т. 1.-470 з.

Строгович М. С. Кримінально-процесуальна форма і забезпечення

прав обвинуваченого//Актуального проблеми зміцнення социали

стической законності і правопорядка.- Куйбишев, 1982.С.

88-93.

Строгович М. С. Право обвинуваченого на захист і презумпція

невиновности.- М.: Наука, 1984.- 142 з.

Строгович М. С., Алексеєва Л. Б., Ларін А. М. Советський уго

ловно-процесуальний закон і проблеми його еффективности.М.

: Наука, 1979.- 319 з.

Сухов С. П. До питання про структуру і зміст криминали

стической тактики // Теоретичні проблеми криминалистиче

ской тактики.- Свердловськ, 1981.- С. 18-26.

Тактика захисту на попередньому слідстві і в суді пер

завивання инстанції.-До.: ОНІЇ судового захисту, 1979.- 52 з.

Танасевич В. Г. Про предмет радянської криміналістики//Вопр.

боротьби з преступностью.- М., 1976.- Вип. 24.- С. 108-130.

Теорія доказів в радянському карному процессе.- М.:

Юрід. лит., 1973.- 735 з.

Титаренко В. Пітанія тактики захисту на попередньому їв! подітий-в

! // Радий. право.- 1970.-№ П.-З. 56-59.

149

1^4. I ширепъ*-* ^, ^. ~~ < ^

водстве слідчих і судових дій // Криміналістика і судова експертиза.- До., 1979.- Вип. 19.- С. 33-38.

Торянников А. Г. Совершенствованіє процесуальних гарантій

реалізації права оборонця на заяву клопотання і при

несіння жалоб в стадії попереднього слідства // Актуаль

ние питання розвитку і вдосконалення законодавства про

судоустрій, судочинство і прокурорську надзоре.М

" 1981.-З. 78-83.

Фаткуллин Ф. Н. Общиє проблеми процесуального доказива

ния.- Казань: Изд-у Казан, ун-та, 1973.- 176 з.

Шаламов М. П. Защитник на попередньому следствії.- М.:

ВЮЗІ.1973.-37 з.

Шафир Г. М. Некоторие питання методики і тактика захисту

на попередньому слідстві // Питання захисту по карних

делам.- Л., 1967.- С. 68-89.

Шейфер С. А. Следственние дії. Система і процессуаль

ная форма.- М.: Юрід. лит., 1981.-127 з.

Шиканов В. И. Про теорію і тактику доведення // Питання кри

миналистической тактики.- Ташкент, 1978.- С. 19-23.

Шиканов В. И. Теоретічеськиє основи тактичних операцій в

розслідуванні преступлений.- Іркутськ: Изд-у Іркут. ун-та,

1983.- 200 з.

Шиканов В. И. Про міждисциплінарну характеристику окремих

видів злочинів // Криміналістична характеристика пре

ступлений.- М., 1984.- С. 40-43.

133. Ш/шлеа В. Н. Участники карного процесса.- Мінськ: Изд-у Білорус, ун-та, 1970.- 176 з.

Елькинд П. С. Суть радянського кримінально-процесуального

права.- Л.: Изд-у Ленінгр. ун-та, 1963.- 171 з.

Яблоков Н. П. Методіка розслідування і правова кибернети

ка (загальні положення) // Вести. Моськ. ун-та. Право.- 1976.№

5. - С. 29-35.

Якуб М. Л. Процессуальная форма в радянському карному су

допроизводстве.- М.: Юрід. лит., 1981.- 144 з.

Якубович Н. А. Теоретічеськиє основи попереднього слід

ствия.-М.: РИО ВШ МВС СРСР, 1971.- 147 з.

Якубович Н. А. Загальні проблеми криміналістичної такти

ки//Радянський криміналістика: Теорет. пробл.- М., 1978.С.

131-168.

Якубович Н. А. Кримінально-процесуальні відносини і їх участ

ники в попередньому розслідуванні // Вопр. боротьби з пре

ступностью.- М., 1982.- Вип. 37.- С. 66-77.