На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26

1.3. Форми бухгалтерського обліку повинні забезпечувати прозорість фінансово-господарської діяльності

Ведіння бухгалтерського обліку здійснюється за допомогою використання тієї або інакшої форми учета4. Організації самостійно вибирають форму бухгалтерського обліку, виходячи з потреб свого виробництва і управління, їх складності. До числа найбільш поширених форм відносяться: меморіально-ордерна, журнально-ордерна, журнал-головна і спрощена форми обліку.

При меморіально-ордерній формі обліку на основі даних первинних документів складаються меморіальні ордери з вказівкою кореспондуючих рахунків, на яких повинні бути відображені господарські операции5. Меморіальний ордер може бути складений на кожний окремий документ або групу однорідних документів. При цьому відомості по однорідних фінансово-господарських операціях записуються в ордер одним рядком. Так, якщо до меморіального ордера прикладене 12 прибуткових касових ордерів і на кожному з них зроблена проводка-дебет рахунку 50, кредит рахунку 51 (що означає оприбуткування по касі організації готівки, отриманої в банку), то в ордер вноситься не 12 записів, а загальна сума прибуткових операцій. Касові операції до оформлення їх в меморіальних ордерах повинні бути відображені в касовій книзі.

Як правило, за меморіальними ордерами закріпляються по-тоянние номера: по обліку касових операцій - № 1; по обліку ¦операцій розрахункового рахунку і кредитів банку - № 2 і т. д. Хронологічний запис здійснюється в реєстраційному журналі, в до-¦торий записують всі меморіальні ордери по мірі їх оформле-¦ния, привласнюючи їм чергові порядкові номери. Журнал служить пя контролю за відображенням на рахунках всіх меморіальних ордерів ¦і прикладених до них первинних документів.

Після запису в реєстраційному журналі меморіальні орді- > ра використовують для відображення операцій на рахунках Головної книги, ¦по якій складається баланс організації (схема 1).

Схема!

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ

Касові

Касова

I

документи

книга

Меморіальні

Реєстраційний

ордери

журнал

>

1

Головна книга

БАЛАНС

4 Під формою бухгалтерського обліку розуміють сукупність облікових

регістрів, що використовуються в певній послідовності і взаимо

зв'язку для ведіння обліку із застосуванням методу двійчастого запису.

5 Меморіальний ордер - документ бухгалтерського оформлення, в

якому стисло викладається суть господарської операції (чи поділо

ется посилання на документ) і вказується, в які рахунки потрібно зробити

записи по даній господарській операції. Таким чином, проводки по

всіх без виключення операціях фіксуються в меморіальних ордерах

на основі первинних документів.

20

Спрощеним варіантом меморіально-ордерної форми обліку є журнал-головна форма, де Головна книга і реєстраційний журнал об'єднуються в один регістр бухгалтерського обліку - журнал-головна.

При журналию-ордерній формі документальною основою для ведіння бухгалтерського обліку є первинні документи, накопичувальні відомості і журнали-ордери. Накопичувальні відомості - це допоміжні документи, які используют21

ця для угруповання і систематизації даних, що міститься в первинних документах. Потім підсумки цих відомостей переносяться у відповідні журнали-ордери, в яких, таким чином, відбиваються всі операції за звітний період з угрупованням їх по відповідним кореспондентським счетам6.

Журнали-ордери використовуються як для обліку операцій по якому-небудь одному рахунку, так і декільком взаємопов'язаним рахункам. Вони являють собою регістри, призначені для кредитових записів того рахунку, операції якого враховуються в даному журналі-ордері; в колонках журналу ордера вказуються кореспондуючі рахунки, що дебетуються. Наприклад, журнал-ордер 01 - по кредиту рахунку 50 («Каса»); журнал-ордер 02 - по кредиту рахунку 51 («Розрахунковий рахунок»); журнал-ордер 03 - по кредиту рахунків 60, 71, 68, 76, 66 («Розрахунки з постачальниками і підрядчиками», «Розрахунки з підзвітними особами», «Розрахунки по податках і зборах», «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках»). Таким чином, місячні підсумки журналу-ордера показують суму кредитового обороту по даному рахунку з підрозділом її по рахунках, що дебетуються.

Загальний підсумок з кожного журналу-ордера переноситься в Головну книгу.

Система документообігу при використанні журнально-ор-дерной форми приведена в схемі 2.

Малим предприятиям7 з простим технологічним процесом виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, име6

При роботі з даними документами необхідно мати на увазі, що

журнали-ордери заповнюються по кредитовій ознаці (азиваются торб

ми тих господарських операцій, які зачіпають кредит соответству

ющего рахунку з вказівкою рахунків, що одночасно дебетуються ), а накопичувач

ние відомості - по дебетовій ознаці.

7 Згідно з Федеральним законом «Про державну підтримку

малого підприємництва в Російській Федерації» від 14.06.95 і (

змінами, внесеними Федеральним законом «Про єдиний податок на

ставлений дохід для певних видів діяльності» від 31.07.98 м.) до

суб'єктів малого підприємництва відносяться організації, в статут

ном капіталі яких частка участі Російської Федерації, суб'єктів

Російської Федерації, громадських і релігійних організацій (бъе

динений), добродійних і інакших фондів не перевищує 25 процен

тов; частка, належна одному або декільком юридичним особам,

22

Схема 2

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ

Касові документи

1

Накопичувальні відомості

>

1 >

Журналів-ордера

< -

Касова книга

>

1

Головна книга

БАЛАНС

що не є суб'єктами малого підприємництва, не перевищує 25 відсотків, і в яких середня чисельність працівників не перевищує наступних граничних рівнів: в промисловості, будівництві і на транспорті - 100 чоловік; в сільському господарстві і в науково-технічній сфері - 60 чоловік; в оптовій торгівлі - 50 чоловік; в роздрібній торгівлі і побутовому обслуговуванні населення - 30 чоловік; в інших галузях і при здійсненні інших видів діяльності - 50 чоловік. Під суб'єктами малого підприємництва розуміються також фізичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи.

Згідно з листом Госналогслужби РФ «Роз'яснення об критерії віднесення до суб'єктів малого підприємництва іноземних юридичних осіб» від 11.07.96 м. № 06-1-14/8702 підприємства, створені відповідно до законодавства Російської Федерації, в статутному капіталі яких частка одного або декількох іноземних юридичних осіб перевищує 25 відсотків, а також іноземні юридичні особи, що здійснюють свою діяльність в Російській Федерації через постійні представництва, не можуть бути віднесені до суб'єктів малого підприємництва.

23

ющим незначне число господарських операцій (як правило, не більш ста в місяць), рекомендується застосовувати спрощену форму бухгалтерського обліку*1. Є два різновиди цієї форми: проста - без використання регістрів обліку майна малого підприємства і форма бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна.

Малі підприємства, що здійснюють незначну кількість господарських операцій (як правило, не більш тридцяти в місяць), не здійснюючі виробництва продукції і робіт, пов'язаного з великими витратами матеріальних ресурсів, можуть вести облік всіх операцій в Книзі (журналі) обліку фактів господарської діяльності ф. ДО-1.

Книга є комбінованим регістром бухгалтерського обліку, який містить всі вживані малим підприємством бухгалтерські рахунки. Підприємство може вести Книгу у вигляді відомості, відкриваючи її на місяць, або в формі книги, в якій облік операцій ведеться весь звітний рік. Реєстрація господарських операцій в Книзі повинна здійснюватися в хронологічній послідовності на основі первинних документів, а суми по кожній операції відбиватися методом двійчастого запису одночасно по двох взаємопов'язаних рахунках. Підрахунок підсумкових сум по дебету і кредиту всіх рахунків виготовляється в кінці місяця, після чого по кожному рахунку виводиться сальдо. Нарівні з Книгою ф. До-1 мале підприємство повинне вести відомість обліку заробітної плати ф. В-8 для обліку розрахунків з працівниками по оплаті труда і з бюд* жетом по прибутковому податку (схема 3).

Малі підприємства, що здійснюють виробництво продукцій; і робіт, можуть застосовувати другий різновид спрощеної форми бухгалтерського обліку. Ця форма нарівні з Книгою обліку фактів господарської діяльності передбачає ведіння наступних відомостей обліку: основних коштів, нарахованих амортизаційних відрахувань ф. В-1; виробничих запасів і товарів, а також ПДВ, сплаченого по цінностях ф. В-2; витрат на виробництво

Схема 3

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ

Касові документи

>

1

Відомість обліку заробітної плати ф/В-8

Касова книга

>

1

Книга обліку фактів господарської діяльності

1

БАЛАНС

ф. В-3; грошових коштів і фондів ф. В-4; розрахунків і інших операцій ф. В-5; реалізації ф. В-6; розрахунків з постачальниками ф. В-7; оплати труда ф. В-8. Вказані відомості є регістрами бухгалтерського обліку. Сума по будь-якій операції записується в двох відомостях одночасно: в одній - по дебету рахунку з вказівкою номера рахунку (в графі «Кореспондуючий рахунок»), що кредитується, в іншій - по кредиту кореспондуючого рахунку з вказівкою номера рахунку, що дебетується. При цьому в обох відомостях в графах «Зміст операції» на основі первинних документів робиться запис про суть довершеної операції. Узагальнення місячних підсумків виготовляється у відомості ф. В-9 і на її основі становиться оборотна ведомость9, по якій виводиться баланс (схема 4).

* См.: Про типові рекомендації по організації бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва: Наказ Мінфіну РФ від 21.12.98 м. №64н.

9 Оборотна відомість являє собою перелік рахунків, які застосовувалися організацією протягом одного місяця. У ній вказуються залишки по рахунках на початок і кінець місяця, а також обороти за місяць.

24

25

Федеральним законом «Про бухгалтерський облік» і рядом інших нормативних актов10для суб'єктів малого підприємництва передбачена спрощена система оподаткування, обліку і звітності. Дія спрощеної системи розповсюджується на індивідуальних підприємців і організації з граничною чисельністю працюючих до 15 чоловік (включаючи працюючих за договорами цивільно-правового характеру, а також працівників представництв, філіали і інших відособлених підрозділів) незалежно від виду здійснюваної ними діяльності. Під дію спрощеної системи не підпадають організації, зайняті виробництвом підакцизної продукції, кредитні організації, страхувальники, інвестиційні фонди, професійні учасники ринку цінних паперів, підприємства грального і розважального бізнесу, а також господарюючі суб'єкти інших категорій, для яких Міністерством фінансів Російської Федерації встановлений особливий порядок ведіння бухгалтерського обліку і звітності.

Суть спрощеної системи оподаткування полягає в заміні сплати сукупності федеральних, регіональних і місцевих податків і зборів сплатою єдиного податку, що обчислюється за результатами господарської діяльності організацій за звітний період". Індивідуальним підприємцям сплата прибуткового податку на дохід, отриманий від здійснюваної підприємець^ ской діяльності, замінюється сплатою вартості патенту на заняття даною діяльністю.

При спрощеній системі обліку і звітності ведеться книга обліку доходів і витрат, в якій в хронологічної последователь10

Ст. 4 Федеральних закони «Про бухгалтерський облік»; Федеральної закон від 29.12.95 м. «Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності для суб'єктів малого підприємництва; Наказ Мінфіну від 22.02.96 м. № 18 «Про форму книги обліку доходів і витрат і порядку відображення в ній господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку і звітності»; Наказ Госналогслужби РФ від 24.01.96 м. № ВГ-3-02/5. «Про затвердження форм документів, необхідних для застосування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб'єктами малого підприємництва».

" За організаціями, що застосовують спрощену систему, зберігається діючий порядок сплати митних платежів, податку на придбання автотранспортних коштів, ліцензійних зборів, відрахувань в державні соціальні позабюджетні фонди.

26

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ

Касові документи

Книга обліку фактів господарської діяльності

Відомість обліку ф. В-2

Відомість обліку ф. В-5

Відомість ф. В-9

Оборотна відомість

Схема 4

Касова книга

Відомість обліку ф. В-4

Відомість обліку ф. В-3

Відомість обліку ф. В-1

Відомість обліку ф. В-8

Відомість обліку ф. В-7

Відомість обліку ф. В-6

БАЛАНС

ности на основі первинних документів відбиваються господарські операції, здійснені в звітному періоді. Вказана книга відкривається на один календарний рік і ведеться за спрощеною формою, тобто без застосування способу двійчастого запису і плану рахунків. У той же час зберігається діючий порядок ведіння касових операцій і представлення необхідної статистичної звітності.

27

Документом, що засвідчує право застосування спрощеної системи, є патент, що видається терміном на один календарний рік. Оформлення і видача патенту покладена на податкові органи по місцю постановки господарюючих суб'єктів на податковий облік. Одночасно з видачею патенту податковий орган реєструє книгу обліку доходів і витрат організації (індивідуального підприємця) і проставляє на її першій сторінці реєстраційний номер патенту і дату його видачі. Дублікати патентів зберігаються в податкових органах.

Таким чином, при використанні спрощеної системи документальною основою для ведіння бухгалтерського обліку є первинні документи, в тому числі касові, і книга обліку доходів і витрат.