На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26

1.1. Призначення і роль документів в господарському обліку

Документи мають надзвичайно важливе значення в діяльності будь-якого господарюючого суб'єкта, оскільки всі господарські операції, ділові і правові відносини організацій і окремих громадян оформляються шляхом складання документів. Передусім вони забезпечують достовірність і точність даних всіх видів господарського обліку, а також є основним джерелом інформації про господарські процеси, що відбуваються в організації. За допомогою документів перевіряється правильність, доцільність і законність довершених господарських операцій, проводиться всебічний аналіз господарської діяльності. Вони служать цілям оперативного керівництва виробництвом, сприяють здійсненню планування і прогнозування діяльністю організації, є основою для формування бухгалтерської звітності господарюючого суб'єкта і даних про його фінансове положення. Нарешті, документи використовуються як джерела доказів в цивільному і карному процесі.

Сучасні організації, підприємства і установа мають

досить розвинену систему документації, що відображає различ

ние аспекти їх діяльності. >

/. Документи самої організації: статут і (або) засновницький договір; документи, що регламентують правове положення виконавчих органів і конкретизуючі повноваження керівних працівників організації; протоколи загальних зборів учасників

(акціонерів) і протоколи засідань виконавчих ор-[ганов; організаційно-розпорядливі документи (накази, розпорядження); договори з контрагентами і книга їх обліку; гарантійні листи про оплату товарів і послуг; розписки; копії актів гвизий, внутрішньогосподарських перевірок і аудиторські висновки; фінансово-господарська і інакша документація; чорнові замін про дії, довершені в зв'язку з виконанням договірних зобов'язань (про кількість виготовленої продукції, наданих послугах, розрахунках і взаємозаліках, грошових сумах, сокри-«IX від обліку, і т. п.).

Аналіз цих документів дозволяє встановити час і місце сударственной реєстрації господарюючого суб'єкта; визначити арактср і структуру організації; персональний склад її учре-ителей і учасників; порядок створення і компетенцію органів лравления; порядок і умови розподілу прибули; производ-гвенние і фінансові зв'язки організації; факт наявності в орга-1зації відомостей, що становлять комерційну таємницю і коло осіб, другого доверени дані відомості; прийняту в організації сис-лу документообігу, обліку і контролю; режим роботи. 2. Банківські документи і расчепто-грошові документи ганизацше. картка із зразками підписів і відтиснення друку, пе-даиска про внесення змін в дану картку, заяву об критії рахунки (рахунків), договори на відкриття банківських рахунків асчетних, поточних, депозитних і інш.), документи по расчетно-ссовому обслуговуванню організації і її кредитні справи, доку-1ти банківського контролю за валютними операціями, осуществ-: мими організацією, грошові чеки, оголошення на внесок науковими, розрахункові документи для здійснення безготівкових і л. п.

¦^ Аналіз цих документів дозволяє встановити коло осіб, за чиєї 1исью банк приймав розрахункові документи організації, хто (працівників організації (крім керівника і головного бухра) був наділений цим правом, протягом якого періоду, чи мсня-сь дані особи і як часто; коли, в якій сумі і на які I знімалися готівка грошові кошти з банківського рахунку, 1 навпаки, коли і в яких сумах на банківський рахунок зачислясь готівкова грошова виручка організації; які рахунки і в

8

яких банках були відкриті даною організацією; якого роду операції здійснювалися по цих рахунках; перелік організацій-контрагентів, з якими здійснювалися розрахунки.

Документи, видані організації уповноваженими госу

дарством органами: свідчення про державну реєстрацію

і ліцензію. Ці документи повинні відповідати встановлений

ним зразкам, мати обов'язкові реквізити і містити необхо

димую інформацію, що стосується факту реєстрації суб'єкта і

видачі йому ліцензії.

Документи органів державної реєстрації. Відомості,

що містяться в цих документах, дозволять підтвердити або опро

вергнуть факт державної реєстрації господарюючого

суб'єкта; встановити дату надходження документів, необхідних

для реєстрації, і дату реєстрації; отримати відомості про відмову

в реєстрації даного суб'єкта або про анулювання государ

ственной реєстрації.

Документи податкових органів: документи податкової звіт

ности кожного платника податків, поставленого на податковий

облік, акти документальних перевірок платника податків по воп

росах дотримання ним податкового законодавства і заперечення

на них, сповіщення про відкриття банківських рахунків, документи, свя

занние із застосуванням контрольно-касових машин. Відомості, з

що тримаються в цих документах, дозволять встановити дату поста

новки господарюючого суб'єкта на податковий облік; кількість і

види банківських рахунків, відкритих ним в тих або інакших банках; мавши

шие місце факти порушень податкового законодавства і в чому

вони виражалися; чи притягувалися винні в цих порушеннях

обличчя до адміністративної або карної відповідальності.

Документи ліцензуючих органів. Дослідження даних

документів дозволяє отримати відомості про ліцензії, видані

даному господарюючому суб'єкту, фактах їх припинення,

поновлення і анулювання.

Документи органів державного контролю, на які

покладений обов'язок по забезпеченню законності в соответству

ющих галузях (иториальние органи і структури Рострудін-спекциї,

Росалкогольмонополії, Федеральної комісії по цін

ним паперам, Федеральної служби по експортному і валютному

10

«тролю, Федерального управління про неспроможність (банкрот- і інш.). При цьому необхідно отмстить, що аналіз матеріалів

еверок, що проводяться органами державного контролю, позво- виявити не тільки конкретні організації, що допускають ті ¦й інакші правопорушення, але і характер цих порушень, міра

поширеності. Л Цілком зрозуміле, що ми привели далеко не повний перелік

кументов, в яких знаходять відображення різні факти хозяй¦

вснной життя організацій, підприємств і установ. На наш

гляд, класифікація документів, що Утворюються в діяльності

Езяйствующих суб'єктів, є предметом окремого иссле»

нания.