На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26

4.3. Сліди злочинів при розрахунках по акредитиву

При використанні акредитивної форми розрахунків грошові кошти платника, призначені для оплати товарів і послуг, депонуються на окремому рахунку в банку, обслуговуючому одержувач (виконуючий банк). Основою виникнення акредитивного зобов'язання є доручення платника про відкриття акредитива, яке він дає обслуговуючому його банку (банк-емітент). Перерахування коштів на рахунок одержувача (виконання акредитива) можливе тільки після представлення у виконуючий банк відповідних документів, передбачених умовами акредитива. Як правило, це документи, підтверджуючі факт відвантаження продукції, виконання робіт, надання послуг.

Чинним законодавством передбачена можливість використання декількох видів акредитива: покритого (депонованого) і непокритого (гарантованого); відзивного і безвідзивного.

Відкриття покритого (депонованого) акредитива означає, що банк платника повинен перерахувати суму акредитива (покриття) в розпорядження банку одержувача на весь термін дії акредитива. У цьому випадку всі розрахунки, пов'язані з виконанням акредитива, здійснюються за рахунок коштів, перерахованих банком платника.

Необхідною умовою для відкриття непокритого (гарантованого) акредитива є наявність кореспондентських відносин між банками платника і постачальника, оскільки сума акредитива нікуди не перераховується. Однак банк постачальника при виконанні акредитива дістає право на списання грошових коштів з кореспондентського рахунку банку платника, що ведеться у нього.

106

Відкриття відзивного акредитива дає банку платника право змінити або відмінити акредитив без попереднього узгодження з постачальником (наприклад, у разі недотримання умов, передбачених договором). Всі розпорядження про зміну умов відзивного акредитива платник може давати тільки через свій банк, який сповіщає виконуючий банк, а останній - вже самого постачальника. У відповідності зі ст. 868 ГК РФ всякий акредитив вважається відзивним, якщо в його тексті не буде прямо вказано на те, що відкривається безвідзивної акредитив.

Безвідзивної акредитив не може бути відмінений без згоди одержувача коштів.

Для відкриття акредитива платник представляє обслуговуючому його банку акредитив ф.0401063. До числа обов'язкових відомостей, що указуються в акредитиві, відносяться: вигляд акредитива; умова оплати акредитива (з акцептом або без акцепту); номер рахунку, відкритий виконуючим банком для депонування коштів при покритому (депонованому) акредитиві; термін дії акредитива з вказівкою дати (число, місяць і рік) його закриття; повне і точне найменування документів, проти яких проводиться платіж по акредитиву; найменування товарів (робіт, послуг) для оплати котори^рткривается акредитив, номер і дата основного договору, термін відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), вантажоодержувач і місце призначення (при оплаті товарів). Ці відомості вказуються нарівні з обов'язковими реквізитами, передбаченими п. 2.10 Положення про безготівкові розрахунки.

Порядок розрахунків по акредитиву встановлюється в договорі, укладеному між контрагентами (платником і одержувачем I грошових коштів). У договорі вказуються наступні відомості: найменування банку-емітента і виконуючого банку; найменування одержувача коштів; сума акредитива; вигляд акредитива; спосіб сповіщення одержувача коштів про відкриття акредитива; спо-¦соб сповіщення платника про номер рахунку для депонування

коштів, відкритого банком одержувача; повний перелік і точна характеристика документів, що представляються одержувачем коштів; терміни дії акредитива і представлення документів, подтвер107

ждающих постачання товарів (виконання робіт, надання послуг), а також вимоги до оформлення вказаних документів; умова оплати (з акцептом або без акцепту); відповідальність за невиконання (неналежне виконання) зобов'язань.

Обмеження прав власника рахунку на розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на йому не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством, тобто банк не має право визначати і контролювати напрями використання грошових коштів клієнта і встановлювати інші, не передбачені законом або договором банківського рахунку, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами по своєму розсуду. Таким чином, банк-емітент не зобов'язаний перевіряти відповідність умов виконання акредитива, вказаних в акредитиві і договорі платника з одержувачем коштів.

Для здійснення розрахунків по покритому (депонованому) акредитиву банк-емітент перераховує грошові кошти, зняті з рахунку платника, в банк одержувача. Останній зараховує кошти, що поступили на отдельнийлицевой рахунок балансового рахунку «Акредитиви до оплати», який відкривається по кожному аккредитиву77. При цьому акредитив може бути призначений для розрахунків тільки з одним постачальником, а виплата з акредитива готівкою не допускається.

Для отримання коштів по акредитиву необхідно представити виконуючому банку реєстр рахунків ф.0401065, відвантажувальні і інші документи, передбачений умовами акредитива. Вказані документи представляються в межах терміну дії акредитива. Реєстр рахунків оформляється в чотирьох примірниках: 1-й примірник вміщується в документи дня банку і є основою для списання грошових коштів з рахунку «Акредитиви до оплати» по покритому (депонованому) акредитиву або з кореспондентського рахунку банку платника, відкритого у виконуючому банку, по непокритому (гарантованому) акредитиву, 2-й і 3-й екземпчяри - з додатком товарно-транспортних і інакших тре77

При надходженні від банку платника непокритого (гарантованого) акредитива сума акредитива враховується виконуючим банком на рахунку «Гарантії, поручительства, отримані банком».

108

уемих умовами акредитива документів прямують банку-штенту для вручення платнику і відображення по рахунку «Вис-ченние акредитиви» або «Гарантії, видані банком» (в залежності від вигляду акредитива), 4-й примірник видається получате- коштів як розписка в прийомі реєстру рахунків. Исполня-дий банк зобов'язаний перевірити відповідність документів, з'явившись-¦енних одержувачем коштів, документам, передбаченим акк-! детивом, а також правильність оформлення реєстру рахунків, соот-зие підписів і відтиснення друку одержувача коштів зразкам, Виявленим в картці із зразками підписів і відтиснення друку.

Банк одержувача не може перевірити фактичне виконання > говору, по якому виробляються розрахунки. Однак на нього воз-ается обов'язок по перевірці відповідності документів, перед-¦гавленних одержувачем, документам, передбаченим аккреди-! вом, а також правильність оформлення реєстру рахунків, соответ-вия підписів і відтиснення друку одержувача коштів зразкам, за-гсенним в картці із зразками підписів і відтиснення друку. У цучае встановленні порушень в частині уявлення докумен-ев, передбачених акредитивом, а також неправильного офор-тсния реєстру рахунків платіж по акредитиву не проводиться, до-рменти повертаються одержувачу коштів. Одержувач коштів траві повторно представити документи, передбачені аккре-1вом, до витікання терміну його дії.

Закриття акредитива у виконуючому банку виготовляється в редующих випадках: після закінчення терміну акредитива (в сумі ак-едитива або його залишку); на основі заяви одержувача Ьдств про відмову від подальшого використання акредитива до течії терміну його дії; по розпорядженню платника об Елном або частковому відгуку акредитива. При відгуку аккреди- закривається або його сума меншає в день отримання від анка-емітента розпорядження платника про повне або частич-відгуку акредитива. При частковому відгуку акредитива на дівою стороні акредитива виконуючим банком проставляється льоток «Частковий відгук», сума, позначена цифрами, обво-атся і проставляється нова сума. На оборотній стороні покри-¦ (депонованого) акредитива проводиться запис об разме-*суми, що-повертається і даті повернення, яка завіряється подпи109

сью відповідальних виконавці банку з вказівкою прізвища, а також штампом банку. Невикористана або відкликана сума покритого (депонованого) акредитива підлягає поверненню виконуючим банком платіжним дорученням банку-емітенту одночасно із закриттям акредитива або зменшенням його суми. Про закриття акредитива виконуючий банк повинен направити в банк-емітент повідомлення.

Таким чином, суть доручення платника полягає не в переказі грошових коштів на рахунок постачальника (виконавця робіт, послуг), а в їх депонуванні. Отримання грошових коштів при виконанні акредитива вимагає від їх одержувача дотримання умов акредитива, які визначаються договором і дублюються в акредитиві. При цьому на банк одержувача покладається обов'язок перевірити дотримання його клієнтом, всіх умов акредитива.

Схема 7

Постачальник - одержувач

5

Покупець - платник

грошових коштів

коштів

у

до / 10 >

> г би

4

7

>

4

Г 1

10

> анк одержувачі коштів

рахунковий - Особовий рахунок кущий) ! рахунки: т . ; «Акредитиви лучателя - до оплати»

% Банк платника ере

- ¦' - -

*Рахунок - Розрахунок

«Виставлені! (текуи.

Акредитиви» ; рахунок

- плател

]

дств

Ра

( сч <8

ний 1ИЙ)

ицика

А 1

Порядок акредитивної форми розрахунків представлений на схемі 7.

Операція 1 - платник представляє в обслуговуючий його банк акредитив.

Операція 2 - банк-емітент перераховує грошові кошти, зняті в покриття акредитива з рахунку платника, в исполня110

ющий банк на окремий особовий рахунок рахунку «Акредитиви до оплати».

Операція 3- банк-емітент враховує суми по покритих (депонованим) акредитивах на рахунку «Виставлені акредитиви».

Операція 4 - постачальник сповіщається про відкриття акредитива. Операція 5 - постачальник відвантажує товар платнику. Операція 6 - постачальник пред'являє банку реєстр рахунків, відвантажувальні і інші документи, підтверджуючий відправку товару, для отримання платежу.

Операція 7 - зарахування коштів на рахунок постачальника, акредитив в банку постачальника закривається.

Операція 8 - пересилка реєстру рахунків з додатком товар але-транспортних і інших документів, передбачених умови-До мі акредитива.

Операція 9 - в банку платника сума виконаного акредитива відбивається на рахунку «Виставлені акредитиви».

Операція 10 - платнику і постачальнику видаються виписки (з рахунків, а платнику - реєстр рахунків з додатком товарно-[ транспортних і інших документів.

Вищевикладене дозволяє зробити висновок, що акредитивна ¦форма розрахунків менш вразлива в порівнянні з розрахунками платіжними дорученнями. Це пояснюється наявністю визначених га-¦рантий у постачальника (в частини своєчасності і повноту отримання платежу) і покупця (в частині отримання замовленої продук-Чії відповідно до передбачених умов). Наявність цих арантий значною мірою залежить від якості контролю, ко-орий здійснює виконуючий банк. Однак відповідно до ействующим законодавства банк не може і не зобов'язаний осуще-гвлять фактичну перевірку виконання постачальником (одержувачем коштів) умов договору, укладеного із замовником (пла-Вельщиком коштів). Контрольні функції банку укладаються в оверке документів, представлених одержувачем, на предмет їх етветствия один одному і умовам акредитива, а також соблюде-ая одержувачем терміну дії акредитива, термінів відвантаження і "едставления документів. Отже, можлива ситуація,

111

при якій внаслідок представлення в банк підроблених відвантажувальних і інакших документів оплата по акредитиву буде зроблена. Крім того, здійсненню розкрадання нерідко сприяє неналежний контроль з боку працівників виконуючого банку за дотриманням термінів дії акредитива і вимог, що стосуються зміни умов акредитива.

Положенням про безготівкові розрахунки передбачено, що у разі зміни умов акредитива платник представляє в банк-емітент розпорядження, складене в довільній формі в трьох примірниках і оформлене підписами осіб, що мають право підпису розрахункових документів, і відтисненням друку. На кожному примірнику розпорядження відповідальний виконавець банку проставляє дату, штамп і підпис. Один примірник розпорядження залишається в банку-емітенті, а два примірники - пересилаються у виконуючий банк. Один примірник розпорядження передається виконуючим банком одержувачу коштів, іншої - служить основою для зміни умов акредитива. Таким чином, банк має право приймати до виконання розпорядження, оформлене і відправлене банком-емітентом. Однак відомі випадки, коли банк одержувача приймав до виконання підроблене розпорядження про зміну умов акредитива, представлене одержувачем коштів. Розпорядження торкалося продовження термінів дії акредитива і зміни переліку документів для відкриття акредитива. У результаті у виконуючий банк були представлені підроблені документи на відкриття акредитива, а грошові кошти неправомірно перераховані на рахунок одержувача.

Для виявлення подібного роду фальсифікацій необхідно зіставити документи, що послужили основою для відкриття і виконання акредитива. Особливу увагу необхідно приділити документам, на основі яких змінювалися умови акредитива і здійснювалися операції по виплаті грошових сум по акредитиву.