На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26

4.2. При розрахунках платіжними дорученнями можуть бути довершені протиправні дії

Платіжні доручення (банківські перекази) є однією з самих поширених форм розрахунків. Це пояснюється їх

101

Схема 6

універсальністю: платіжні доручення можуть Використовуватися для попередньої оплати товарів, робіт, послуг або для здійснення періодичних платежів; перерахування грошових коштів за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги; до бюджетів всіх рівнів і у позабюджетні фонди; з метою повернення, розміщення кредитів (позик) або депозитів і сплати відсотків по них; переліку по розпорядженнях фізичних осіб або на користь фізичних осіб (в тому числі без відкриття рахунку), а також в інших цілях, передбачених законодавством або договором. Платіжні доручення приймаються банком від клієнтів незалежно від наявності грошових коштів на рахунку плательщика74.

Виконання платіжного доручення платника складається в тому, що його банк, що прийняв зобов'язаний перерахувати вказану в дорученні суму банку, в якому відкритий рахунок одержувача. При цьому на примірнику доручення, який повертається клієнту, крім дати, штампу банку і підпису операційного працівника проставляється відмітка «Прийнято банком».

Пооперационний порядок розрахунків з використанням платіжних доручень представлений на схемі 6.

Операція I - платник грошових коштів (покупець, замовник) представляє обслуговуючому його банку платіжне доручення в п'яти примірниках; один примірник з відміткою банку про виконання повертається платнику.

Операція 2 - банк платника на основі першого примірника доручення списує з розрахункового (поточного) рахунку клієнта грошові кошти.

Одержувач

Платник

10

10

БАНК

БАНК

Розрахунковий

(поточний) рахунок

платника

Розрахунковий

(поточний) рахунок

платника

РКЦ

РКЦ

Коррахунок банку одержувача

Коррахунок банку платника

Операція 3 - банк платника відправляє в РКЦ по місцю відкриття свого коррахунку відповідним образом оформлені три примірники платіжного доручення

75

74 У разі відсутності або недостатності грошових коштів на рахунку платника, а також, якщо договором банківського рахунку не визначені умови оплати розрахункових документів зверх грошових коштів, що є на рахунку, платіжні доручення вміщуються в картотеку по рахунку «Розрахункові документи, не Оплачені в термін». Оплата цих розрахункових документів здійснюємося по мірі надходження коштів в черговості, встановленій законодавством, при цьому допускається часткова сплати платіжних доручень з Картотеки по рахунку «Розрахункові документи, не оплачені в йрок > ». ; :; ' -

75 Кількість примірників платіжного доручення, що представляються в РКЦ банком, залежить від вигляду платежу, вказаного в платіжному дорученні: поштою, телеграфом, електронний розрахунок. При поштових платежах в РКЦ представляється три примірники доручення, при телеграфних - один примірник, який залишається в документах дня РКЦ, обслуговуючого банк платника, при електронних - два примірники електронних платіжних документів. У останньому випадку електронні платіжні документи, записані на магнітному носії (дискеті), передаються в РКЦ кур'єром або спецзв'язком, або але телекомунікаційним каналам з исноль? зованием електронного цифрового підпису, що не вимагає підтвердження на паперовому носії.

102

103

Операція 4 - на основі отриманого платіжного час чения РКЦ списує з коррахунку банку платника грошові кошти.

Операція 5 - РКЦ направляє банку платника виписку з кореспондентського рахунку, підтверджуючу списання грошових коштів з його коррахунку.

Операція 6 - РКЦ банку платника направляє два примірники платіжного доручення в РКЦ банку одержувача.

Операція 7 - РКЦ банку одержувача зараховує грошові кошти на коррахунок банку одержувача.

Операція 8 - РКЦ направляє банку одержувача два примірники платіжного доручення і виписка з кореспондентського рахунку, підтверджуюча зарахування грошових коштів на його коррахунок.

Операція 9 - банк одержувача на основі отриманих від РКЦ документів зараховує кошти на розрахунковий (поточний) рахунок одержувача.

Операція 10- банк одержувача направляє своєму клієнту виписку з його розрахункового (поточного) рахунку, підтверджуючу зарахування грошових коштів, з додатком одного примірника платіжного доручення.

У свою чергу банк платника направляє своєму клієнту виписку з його розрахункового (поточного) рахунку, підтверджуючу списання грошових коштів.

Відносна простота документообігу створює передумови для використання платіжних доручень з метою приховання розкрадання грошових коштів. Мова йде про матеріальну фальсифікацію, коли в примірник платіжного доручення, що залишається в справах організації-платника, вносять зміни дати, суми господарської операції або виготовляють цілком підроблений документ. У першому випадку має місце повторне використання архівного примірника платіжного доручення, який забезпечений всіма необхідними реквізитами банку, підтверджуючими перерахування коштів. У другому - працівники бухгалтерії виготовляють і приймають до обліку цілком підроблений примірник платіжного доручення, на основі якого роблять відповідні записи в облікових регістрах. Подібного роду фальсифікації виявляються за допомогою різних методів документальної перевірки.

104

Аналіз платіжного доручення потрібно починати з його зовнішнього огляду. У процесі формальної перевірки з'ясовується дотримання встановленої форми документа (використання бланка належної форми, наявність в ньому необхідних реквізитів), автентичність документа і його реквізитів (наявність підчисток, слідів труєння, приписок і інакших змін цифрових і інших записів; сумнівних відтиснень штампів банку; підписів неуповноважених осіб).

Методом зустрічної перевірки зіставляється зміст різних примірників платіжного доручення, які повинні знаходитися у всіх учасників розрахунків, а методом взаємного контролю - звіряється зміст платіжного доручення з даними банківської виписки і особового рахунку організації. У результаті можуть бути виявлені: розходження в змісті різних примірників платіжного доручення; відсутність примірників відповідного платіжного доручення у деяких учасників розрахунків; невідповідність змісту платіжного доручення даним банківської виписки, невідповідність даних особового рахунку організації ¦ даним платіжного доручення і банківської виписки.

Ця робота може істотно ускладнитися, коли організація працює з банком з використанням електронної системи «КЛІЄНТ - БАНК», оскільки в цих випадках розпорядження про перо-¦ рахуванні грошових коштів з рахунку клієнта проводиться за допомогою комп'ютера і модемного зв'язку. Автентичність платежу підтверджується електронної цифровий подписью76.

Як клієнт банку може фігурувати організація, I зареєстрована на підставне обличчя по втрачених або під-¦ помилковим документам. Звичайно мета створення такої організації і ^відкриття розрахункового рахунку полягає в проведенні декількох Цкрупних розрахункових операцій з безготівковими коштами з метою ¦їх розкрадання або легалізації. При цьому неможливо провести ^зустрічну перевірку, оскільки комп'ютер, з якого проводиться

76 См.: Правила ведіння бухгалтерського обліку в кредитних организа, розташованих на території Російській Федерації: І нстру кция ^Центрального банку Росії від 18.06.97 м. № 61 (із змінами, внесений-~ ні Вказівкою Центрального банку Росії від 04.12.2000 м. № 861-У).

105

передача інформації про проведення операцій по розрахунковому рахунку, може знаходитися де бажано - вдома, в офісі, в тому ж банку, де відкритий розрахунковий рахунок організації. Нерідко після проведення відповідних розрахункових операцій комп'ютер фізично знищується, щоб не залишилося ніяких слідів.