На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26

3.1. Дотримання основних вимог до документального оформлення руху матеріалів - безумовна вимога Закону

Головною метою господарської діяльності значної час-Мги підприємств є отримання прибутку шляхом виробництва реалізації продукції, для виготовлення якої використовуються I сировина, матеріали, паливо і інші подібні матеріальні цін-(- ности. Тому нарівні з обліком готової продукції облік придбання, зберігання і використання матеріалів складає один з - найбільш важливих дільниць бухгалтерської роботи.

Сучасне підприємство використовує різні матеріали, ¦які класифікуються в обліку таким чином.

1. Сировина і матеріали. До сировини відносяться продукти добую

щей промисловості і сільського господарства, що поступають в пері-

[ работку (руда, бавовна, молоко). Матеріали діляться на основні, ¦з яких виготовляється власне продукція, і вспомогатсль-шс, які додають продукції особливі якості, споживаються в ¦процесі використання предметів труда, використовуються для содер-ания приміщень в чистоті, на канцелярські цілі і т. п.

2. Куповані напівфабрикати, комлектуючий вироби, кон

струкції і деталі, які використовуються в процесі виробництва

етовой продукції і вимагають додаткової обробки і зборки.

3. Паливо - це матеріали, призначені для виробітку

Енергії, опалювання будівель, експлуатації транспортних засобів,

яа технічні потреби підприємства.

84

85

Тара і тарние матеріали, призначена для изготовле

ния тари і її ремонту.

Інші матеріали - відходи виробництва (тружка, обріз

ки), відходи від утилізації непоправного браку, матеріальні

цінності, отримані від списання основних коштів.

Будівельні матеріали, що використовуються для будівельних

і монтажних робіт.

Запасні частини - деталі, що виготовляються або приобретае

мие підприємством для заміни зношених частин і ремонту ос

новних коштів.

Інвентар і господарські обладнання - різний

інвентар, інструменти, господарські обладнання і інші

кошти труда, які включаються до складу коштів в обороті.

Ця класифікація встановлена в основу організації бухгалтерського обліку матеріальних ресурсів: на кожну групу матеріалів відкривається окремий субрахунок рахунку 10 «Матеріали».

З метою оперативного обліку кожному найменуванню матеріалів привласнюється номенклатурний номер, який вказується на всіх прибуткових і витратних документах, що відносяться до відповідного найменування матеріалу.

Документування надходження матеріалів залежить від источ

ников їх отримання. До них відносяться: постачальники; підзвітні

особи, що придбавають матеріали за готівковий розрахунок; відходи соб

ственного виробництва; металолом, запасні частини, будівник

ние матеріали списання основних коштів, що утворилися за рахунок;

надлишки, виявлені інвентаризацією. ;

На основі договору постачання постачальник відвантажує матеріали і оформляє рахунок-фактуру, сертифікат якості, платіжні і відвантажувальні документи. Документи постачальника звичайно поступають у відділ постачання підприємства-покупця, де перевіряються з позицій дотримання умов постачання і реєструються в журналі поступаючих вантажів. Транспортні документи передаються експедитору для отримання вантажу, а рахунки-фактури і платіжні документи - бухгалтерії для обліку розрахунків з постачальниками і складу для приймання поступаючих цінностей.

При отриманні вантажу від транспортних організацій в обов'язок експедитора входить його звірка з чи транспортними документа-.

У разі виявлення розходжень складається комерційний акт, службовець основою для пред'явлення претензій до анспортной організації. При виявленні якісних або ко-лчественних розходжень між даними супровідних документів постачальника і матсриала-¦¦і, що фактично поступили оформляється акт про приймання матеріалів. Документ складається в двох примірниках за обов'язковою участю приймальної комис-підприємства, матеріально-відповідальної особи, представники постачальника або його довіреного обличчя або представника сто-енней організації (як правило, таким представником виступа-г експерт). Отримані цінності доставляються на склад предпри-¦ятия і передаються комірнику під розписку.

Для оприбуткування матеріальних цінностей, що поступили кла-евщиком оформляється прибутковий ордер, який складається в яом примірнику в день надходження цінностей на склад. Якщо рголичество і якість матеріалів, що поступили відповідає даний-¦ним, вказаним в документах постачальника, приймання може оформ-ця штампом (з реквізитами прибуткового ордера) на супроводи-¦ тельних документах постачальника.

Матеріали, що поступають від цехів підприємства, оформляються ^накладними на внутрішнє переміщення матеріалів, складеними в двох примірниках.

У всіх прибуткових документах вказується, від кого поступив еиал, на який склад, номенклатурний номер, найменування, ничество, ціна, сума матеріалів, що поступили, хто здав і хто еинял, дата і номер документа.

Зі складу матеріали відпускаються у виробництво на виготовлення продукції, в переробку на інші підприємства, для реа-лзації на сторону, для безвідплатної передачі стороннім організаціям, для внутрішнього переміщення в інші склади. Доку-ентальное оформлення відпуску матеріалів зі складу залежить від ничества матеріалів, що відпускаються і від того, хто є по-еителем.

Для обліку видачі матеріалів цехам (тобто внутрішньому систе-яческому потрсбителю) ГвТ1рсделах встановленого на предприя-[ ліміту оформляються лимитно-заборние карти. Вони виписи-гся відділом постачання на один або декілька найменувань

86

87

матеріалів, що використовуються для виготовлення одного виду продукції, з одного складу. Лимитно-заборная карта може оформлятися на 10-15 днів і на один місяць в двох примірниках (один - складу, інший - цеху-одержувачу).' При отриманні матеріалу представник цеху розписується в карті складу, а комірник - в карті цеху, що забезпечує підтвердження відпуску і взаємний контроль.

Нерегулярне споживання матеріалів (наприклад, на поточний ремонт, канцелярські витрати), заміна матеріалів і понадлімітний відпуск оформляються вимогами, що складаються в двох примірниках. Вимоги на понадлімітний відпуск виписуються тільки з дозволу особи, уповноваженого дозволяти таку витрату матеріалів. Для оформлення понадлімітного відпуску, як правило, застосовуються вимоги, що мають певну відмітну ознаку, наприклад, кольорову діагональну смугу, кольоровий знак в кутку документа.

Відпуск матеріальних цінностей в різні підрозділи підприємства, розташовані за його межами, або стороннім організаціям оформляється накладною на відпуск матеріалів на сторону, яка складається в двох примірниках. При вивозі матеріалів автотранспортом складається товарно-транспортна наклад^ ная типової форми.

У всіх вищеперелічених витратних документах вказується номенклатурний номер матеріалу, номер складу матеріалів, через кого відпущений матеріал, на які цілі (вид продукції, стаття витрат), цех-одержувач, кількість (зажадати і відпущено). На складі ведеться кількісно-сортовий облік матеріалів. Для цього бухгалтерія на кожний номенклатурний номер матеріалів відкриває картку складського обліку, яка реєструється в спеціальному реєстрі і передається завідуючому складом під розписку. У картці вказуються номер складу, місце зберігання матеріалу, марка, сорт, профіль, розмір, одиниця вимірювання, ціна, норма запасу і найменування матеріалу. По мірі надходження і витрачання того або інакшого матеріалу комірник записує у відповідну картку дані кожного прибуткового (витратного) документа, а - дані лимитно-заборних карт вказує по підсумку. Контроль за правильністю записів в картках складського обліку

88

I покладається на бухгалтерію, що повинно підтверджуватися підписом працівника бухгалтерії в останній графі картки.

Всі прибутково-видаткові документи на матеріали, персчислен- ние в картках складського обліку, підлягають здачі в бухгалтерію ! по реєстру типової форми. Реєстри складаються окремо по при-? ходу і витраті матеріалів і по кожному складу. За даними реєстрів і прикладених до них первинних документів бухгалтери ставляст накопичувальні відомості по приходу і витраті маті лов за місяць.

По закінченні місяця комірник переносить залишки карток в I: відомість (книгу) залишків матеріалів на складі. Потім мость передається в бухгалтерію або в обчислювальний центп залишки матеріалів по кожному складу звіряються з даними уче-1 та, який ведеться у відомостях руху матеріалів