На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26

2.4. Методи діагностики розкрадання готівки і зловживання службовими повноваженнями шляхом аналізу документів по оплаті труда

Розкрадання грошових коштів, нарахування, що здійснюються в процесі і виплати заробітної плати, в більшості випадків переховуються фальсифікаціями в різних документах по обліку і видачі зарплати і інакших видів виплат.

Способи фальсифікацій в платіжній (розрахунково-платіжної) відомості в умовах ручної обробки даних:

Завищення підсумкової суми в платіжній відомості шляхом

збільшення загального підсумку в графі «До видачі на руки». Такий під

балку виявляється шляхом арифметичної перевірки графи «До видачі

на руки» і зіставленням отриманих сум з даними розрахунок

ний відомості.

Завищення підсумку графи «До видачі на руки» в расчетно-пла

тежной відомості з одночасним заниженням підсумкової суми

в графі «Втримані податки». При цьому сума в графі «Всього на

числено» буде відповідати сумі, вказаній в документах,

що є основою для нарахування заробітної плати. Таку

фальсифікацію можна виявити при арифметичній перевірці, в ході кото

рій буде виявлена невідповідність загальної суми зроблених

утримань і виданих на руки грошей з підсумковими даними.

Необгрунтоване збільшення в розрахунково-платіжних (латеж

них) відомостях грошових виплат деяким працівникам за рахунок

спотворення (у бік зменшення) підсумкових сум утримань по

податках, виконавчим листам і інакшим виплатам.

У цьому випадку сума в графі «Всього нараховано» буде відповідати даним первинних документів. Однак внаслідок зіставлення всіх утримань з підсумковою сумою і перерахунку на58

ділених, втриманих і виданих грошей по кожному працівнику #огут бути виявлені розходження, що свідчать об внесе-зії підроблених записів в платіжні документи.

4. Дописки сум після видачі працівникам заробітної плати в

еафс «До видачі на руки» в розрахунково-платіжних (платіжних) ве>

мостях. Такі фальсифікації можуть бути довершені тільки по змові

ассира з бухгалтером-розрахівник або одним бухгалтером, якщо

цн виконує обов'язки касира.

У цьому випадку бухгалтер-розрахівник при складанні ведомо-ги завищує підсумок в графі «До видачі на руки» на певну ¦умму і передасть це на підпис головному бухгалтеру і руководите-пю організації, яким, як правило, не проводять рахункової перевірки відомості. Після видачі заробітної плати, коли всі працівники розписалися в отриманні грошей, злочинці «развертива-¦від» суму, на яку був заздалегідь завищений підсумок ведене-1. Робиться це шляхом дописок або виправлення цифр в графі ! < До видачі на руки», а створеним таким чином «надлишки» грошей вилучаються з каси.

Потрібно отмстить, що фальсифікація документа не може бути Постановлена за допомогою підрахунку всіх сум по графі «До видачі ча руки». Подібні фальсифікації виявляються внаслідок сопоставле- платіжної відомості з розрахунковою, особовими рахунками, розрахунковими листками і інакшими первинними документами (табелями, вбраннями і інш.).

Аналогічні дописки також можуть бути зроблені в расчетно-Цплатежной відомості. У цьому випадку нарівні із зіставленням дан-шх відомості і вищеперелічених документів фальсифікація може 5ить виявлений за допомогою перерахунку грошових сум расчетно-пла-Цтежной відомості порядково (по горизонталі).

5. Включення в платіжні документи звільнених, вмерлих або

¦тимчасово відсутніх працівників організації (аходящихся в

^різних відпусках: черговому, дородовом і післяпологовому, по ухо1ду

за дитиною; неработающих в зв'язку з хворобою і пр.).

Для виявлення подібного роду фальсифікацій необхідно зіставити ¦ дані розрахунково-платіжної (розрахункової і платіжної) відомості з (кументами відділу кадрів (наказами про звільнення, відпускними ^записками, трудовими книжками), бухгалтерії (розрахунковими лист-рами, особовими рахунками) і первинними документами (белями,

59

вбраннями, маршрутними листами і інш.). Нарівні з цим потрібно також звернути увагу на підписі працівників в платіжних документах: чи не виконані підписи від імені різних працівників одним і тим же почерком або підписи від імені однієї і тієї ж особи різними почерками.

6. Нарахування заробітної плати підставним або вимишленим особам за фактично невиполнявшуюся або раніше виконану і вже оплачену роботу. Для виявлення таких фальсифікацій необхідно зіставити дані розрахунково-платіжної (розрахункової і платіжної) відомості з документами відділу кадрів (наказами і заявами про прийом на роботу, трудовими книжками), первинними документами (табелями, вбраннями і інш.), особовими рахунками, розрахунковими листками.

У ході дослідження документів необхідно звернути увагу на підписі працівників у відомостях, а також врахувати можливість повторного нарахування і виплати грошових сум одним і тим же особам по різних відомостях або витратному касовому ордерам28.

Нерідкі випадки, коли прізвищу тимчасово відсутніх або звільнених, а також вимишлених і підставних осіб або працівників, яким повторно нарахована заробітна плата, включаються у відомості після виплати грошей. З цією метою бухгалтер-розрахівник залишає в кінці відомості вільні рядки, що дозволяє приховати факт фальсифікації як від співробітників організації, так і від це

керівництво.

Крім різних відомостей підроблені записи можуть вноситися в первинну документацію по обліку труда і заробітної плати шляхом завищення об'єму і вартості виконаних робіт, завищення тарифних ставок і розрядів окремим працівникам, необгрунтованого застосування удорожающих коефіцієнтів, включення в ці документи підставних або вимишлених осіб.

28 Згідно п. 17 Правив ведіння касових операцій оплата труда,

виплата посібників але соціальному страхуванню і стипендій проводиться

але платіжним (расчетпо-платіжним) відомостям без складання витрата

ного касового ордера на кожного одержувач. Разові видачі грошей по

оплаті труда окремим особам проводяться, як правило, але витратним

касовим ордерам. - - -

60

«З метою завищення об'єму і вартості виконаних робіт в Йах приймання виконаних робіт вказуються фактично не-яолнявшиеся роботи, раніше виконані і вже оплачені,; е складні і трудомісткі в порівнянні з фактично випол-ними, завищується вартість використаних матеріалів, вхо-¦цих в загальну вартість робіт, що указується в актах. Поряд з ¦ами приймання робіт фальсифікації можуть учинятися в робочих вбраннях їм включення в них робіт, не вказаних в актах приймання, або (особистого роду додаткових робіт, які фактично не (цюлнялись, необгрунтованого застосування удорожающих коеффи-, центів і нарахування різних доплат. Згодом докумен-м, вмісні спотворені відомості про види, кількість і сто-рости виконаних робіт, служать основою для штучно-¦ завищення витрат на оплату труда.

Для виявлення таких фальсифікацій необхідно: вивчити і сопоста-кгь дані актів приймання виконаних робіт, робочих вбрань, вчетов про використання матеріалів, документів по надходженню - оприбуткуванню матеріалів (облікових документів бухгалтерії і Матеріальних звітів складу); звірити вбрання з платіжними (рас-¦етно-платежними) відомостями, витратними касовими ордера і особовими рахунками; встановити, чи не виписувалися вбрання - а фактично невиполнявшиеся роботи, в тому числі на облич, що не працювали і не оформлених в даній організації.

Необгрунтоване збільшення заробітної плати також возмож- > за рахунок приписок робочих годин, днів або завищення тариф-их ставок, розрядів. У першому випадку необхідно зіставити робочі вбрання з табелями обліку робочого часу, лікарняними рйстами, наказами про надання відпусків, прийом і звільнення з роботи. У другому - перевірити відповідність тарифних ставок кваліфікаційним розрядам працівників і зіставити ці Дані з наказами або протоколами про тарифікацію, наказами об

рисвоенії розрядів.

Крім основної заробітної плати працівникам організацій нараховується і виплачується додаткова заробітна плата - рплата відпусків. При цьому необхідно мати на увазі, що оплата щорічного відпуску проводиться по середньому заробітку незалежно від того, відрядно, почасово або по інакших системах оплачується труд працівника.

61

Незаконне нарахування сум за відпуск може здійснюватися шляхом оформлення фіктивного наказу про надання відпуску підставним і вимишленим особам, збільшення відпускних сум за рахунок завищення середнього заробітку або тривалості отпуска24.

Виявлення такого роду фальсифікацій передбачає: зіставлення розрахунково-платіжних відомостей (відомості на оплату труда і відомості на оплату відпусків), витратних касових ордерів із заявами про надання відпуску і відповідними наказами, первинними документами по обліку труда і заробітної плати (табелями, вбраннями), особовими рахунками, документами, в яких підраховувався середній заробіток і розраховувалися відпускні суми, наказами про відгук співробітників з відпуску, наказами про прийом, звільнення, переклад на іншу роботу. Аналіз вказаних документів дозволить встановити, чи є те або інакше обличчя працівником даної організації; чи не були нараховані відпускні суми працівникам, що не використали відпуск; правильність і законність розрахунків середнього заробітку для оплати відпуску і його тривалості.

Аналогічним образом фальсифікації можуть учинятися і при нарахуванні додаткових винагород постійного або одноразового характеру (премій, особливих доплат і надбавок, заохочень за виконання окремих доручень, не вхідних в коло обов'язків працівника). У цьому випадку також може мати місце нарахування винагород підставним і вимишленим особам, завищення преміальних сум окремим працівникам, зокрема шляхом приписок показників, що дають підставу для нарахування винагород.

Для виявлення таких фальсифікацій необхідне зіставлення наказів про преміювання і преміальних відомостей з первинними документами (абелями, вбраннями, накладними на здачу готовій,:

9 При підрахунку середнього заробітку для оплати відпуску і виплати компенсацій за невикористаний відпуск враховуються всі види заробітне) плати незалежно від систематичності їх виплати, в тому числі: виробничі премії, премії за складання річного звіту, доплати за понаднормові роботи і за роботу в нічний час, надбавки за вислугу років, зарплата за час використаного відпуску, оплата за час простою, оплата за час виконання державних обов'язків, за час проходження військових зборів, допомоги по тимчасовій непрацездатності.

водукції), особовими рахунками, документами відділу кадрів (при-1ми про прийом і звільнення з роботи, трудовими книжками), ^ментами, що є основою для нарахування премій зкументами про економію сировини і матеріалів, актами дострокової

об'єктів і безаварийной роботи і пр.). ¦¦ Однак нерідкі випадки, коли працівники організації по тих 'і інакших причинах не отримують належні їм грошові аплати. Незатребувана (невидана) заробітна плата (в те-Йние трьох днів в місті і п'яти днів в сільській місцевості і дру-¦Х віддалених районах) визначається як депонована, а обличчя, ¦ що не отримали, вважаються депонентами. Після закінчення трьох (або ги) робочих днів касир повинен: в платіжній (расчетно-платеж-й) відомості проти прізвищ осіб, яким не зроблені вип, поставити штамп (зробити відмітку від руки): «Депонірова-¦ > »; скласти реєстр депонованих сум; в кінці платіжній Цасчетно-платіжній) відомості зробити напис про фактично сплачених і належних депонуванню сумах і скріпити дпись своїм підписом; записати в касову книгу фактично лопаченную суму. Депоновані суми підлягають здачі в касу анка по оголошенню про внесок готівки денег30.

Облік депонентів і виплата депонованих сум в организа-«і можуть здійснюватися по декількох документах: облік- в 'шге обліку депонованої заробітної плати, реєстрі обліку Ьпонентов, відомості обліку депонованої заробітної плати картках обліку депонентів; виплата - по витратних кас-вим ордерах або відомостях на видачу депонованої зара-етной плати. При необхідності депоновані суми можуть посилатися поштою з оформленням поштових переказів, квитан-ії яких повинні бути прикладені до витратного касового ор-брешу або платіжної відомості.

Дослідження даних документів має на меті виявлення фак-ев списання у витрату незатребуваних депонованих сум, в

30 Оголошення про внесок готівкою є документом, яким пред-шяется банку при внеску на розрахунковий (поточний) рахунок організації ничних грошей, отриманих за реалізовані товари, виконані ра-[ і послуги, як платежі від інших організацій і інакших постун-ений.

62

63

тому числі про нарахування яких одержувачі навмисно не інформовані (наприклад, у разі нарахування додаткової заробітної плати сезонним робітником). Невідповідність відомостей, що містяться в розрахунково-платіжній відомості, книзі обліку депонентів, відомості на видачу депонованих сум, витратних касових ордерах, особових рахунках, документах відділу кадрів, табелях, вбраннях і інших первинних документах, може свідчити про включення у відомості на виплату депонентських сум підставних і вимишлених осіб, оформлення підроблених відомостей або витратних касових ордерів на облич, що не є депонентами, внесенні в книгу обліку депонентів даних неіснуючих витратних касових ордерів.

Якщо заробітна плата і інакші виплати перераховувалися поштовими переказами, необхідно з'ясувати, чи є обличчя, вказані у другому примірнику реєстру одержувачів грошових суммъх депонентами, звірити обидва примірники реєстру і встановити їх відповідність даним поштової квитанції по кількості і загальній сумі поштових переказів. Взаимосверка вказаних документів дозволить виявити факти включення підставних і вимишлених осіб в реєстр, додатки до платіжного документа фіктивної квитанції про поштовий переклад, внесення в платіжні документи і книгу обліку депонованих грошових сум даних неіснуючих поштових квитанций32.

31 Оформлення і відправлення поштових переказів підприємством зв'язку

здійснюється на основі реєстру одержувачів грошових сум, кото

рий складається в двох примірниках. Реєстр повинен містити прізвища

одержувачів переказу і суми переказів. При прийомі переказів робіт

ник підприємства зв'язку на кожному листі реєстру ставить відтиснення календар

ного штемпеля, а на останньому - розписується. Перший примірник реї

стра і оплачені перекази по закінченні звітного періоду (е пізніше

1-го числа наступного місяця) висилаються разом із звітністю перед

приятия зв'язку по перевідних операціях в поштамт (вузол зв'язку), а потім -

в Бюро контролю переказів (Зональний обчислювальний центр), другої -

разом з поштовими квитанціями видається відправнику.

32 Підприємство зв'язку незалежно від кількості переказів виписи

вает одну поштову квитанцію, в якій проставляються номери, количе

ство прийнятих по реєстру переказів і найменування їх органи

зації, що здала, у верхній частині квитанції робиться напис або ставиться відтиснення

штампу «Безготівковий розрахунок».

64

IВ теперішній час нарівні з ручною обробкою даних исполь-гся механізований облік заробітної плати. У умовах ме-яизированной обробки даних бухгалтер передає в обчисли-1ьний центр або безпосередньо на комп'ютер первинні до-¦менти - основи для нарахування заробітної плати (табелі, еяди) і зведену документацію (довідки про інші види начис-мй), складену на основі наказів, про преміювання, отсеке, листків непрацездатності і пр. У всіх кументах, що передаються ^нарівні з прізвищем працівника вказується його табель-га номер, якій є кодовим позначенням лицьового сче-¦. По складеній програмі ЕОМ обробляє первинну ^формацію і групує її по різним разработочним табли-1, відомостям і іншим зведеним документам. Фальсифікації в обліку з використанням коштів механізації совер-аются шляхом введення в комп'ютер відомостей, не відповідних евичним документам; неправильного кодування операцій в ¦рвичних документах; внесення змін в програму по обра-гке даних.

Для встановлення фактів спотворення первинної інформації, еходимо зіставити дані розрахункових відомостей з первич-лми документами (табелями, вбраннями, листками нетрудоспособ-зсти і інш.), документами відділу кадрів (де ведеться пофамиль-т облік облікового складу працівників організації і закреплен-лх за ними і тимчасово вільних табельних номерів), а також Ваїмосвязанние показники розрахункової і платіжної відомостей. Частіше за фальсифікацію зазнають платіжні відомості, ко-ерими оформляються позачергові виплати (оплата відпуску, вне-пановис аванси і т. п.). Особливість складання відомостей по - ш видам оплат полягає в тому, що на ЕОМ передаються не рвичние документи, а узагальнені довідки. У цих довідках зиваются табельні номери відповідних працівників, код отрути оплати і нараховані суми. Так, в довідки про інші види йчислений, можуть включатися прізвища вимишлених або под-гавних осіб з використанням вільних табельних номерів ееменно відсутніх працівників організації або звільнених рудників. Дослідження платіжних відомостей по інших видах «числений передбачає взаимосверку даних відомості, довідок

65

бухгалтерії з відповідними документами відділу кадрів і первинними документами.

Зміна коду операції в первинних документах спричиняє за собою спотворення відомостей в розроблених ЕОМ відомостях і таблицях. Неправильне кодування операцій використовується при нарахуванні заробітної плати підставним особам (вказується інший табельний номер, проводиться невиправдане пільгове утримання), для незаконного перерахування грошових коштів під виглядом заробітної плати на банківські рахунки окремих осіб. Для виявлення таких фальсифікацій необхідне зіставлення даних відомостей, разработочних таблиць з підсумковими показниками інших відомостей (таблиць), що відображають одну і ту ж операцію. Наприклад, сума підсумків двох відомостей - видачі заробітної плати і розподіл утримань по їх видах - повинна відповідати загальному підсумку, відомості нарахування заробітної плати; підсумок відомості розподілу заробітної плати по категоріях персоналу повинен бути рівний підсумку відомості нарахування заробітної плати.