На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26

2.3. Документи по оплаті труда використовуються для створення резервів з метою розкрадання власності юридичних осіб і для приховання фактів розкрадання готівки

¦ Серед витратних касових операцій найбільша питома вага 1 операції з видачі заробітної плати. Це пояснюється тим,

&облік труда і заробітної плати займає одне з центральних місць

(гстеме бухгалтерського обліку. Разом з тим саме в документах по нслению і виплаті заробітної плати частіше за все учиняються під-[ з метою приховання розкрадання грошових коштів з каси.,

До числа внутрішніх документів організації, регламентую-; організацію і оплату труда, відносяться: колективний договір

51

(в якому повинні бути визначені форма і система оплати труда, умови грошових виплат по різних критеріях, посібників, компенсацій і доплат), положення про оплату труда і про преміювання. Необхідно мати на увазі, що можуть застосовуватися почасова і відрядна форми оплати труда. При почасовій оплаті проводиться оплата за пророблений час, як правило, за час роботи відповідно до певної розцінки (незалежно від виробітку), а при відрядній - за виробіток (незалежно від проробленого часу).

Існують проста почасова і почасово-преміальна форма оплати труда. При почасово-преміальній формі оплати в колективному договорі або контракті обмовляється процентна надбавка до місячної або квартальної заробітної плати, яка є місячною або квартальною премією. Виплачується премія відповідно до умов договору або контракту в тому випадку, якщо працівником і загалом підрозділом виконаний план роботи за преміальний період.

Відрядна система оплати труда також має декілька різновидів. При прямій відрядній формі множиться число одиниць зробленої продукції на вартість (розцінку) однієї одиниці продукції. При відрядно-прогресивній формі розцінка однієї одиниці продукції підвищується із збільшенням виробітку. Акордна форма застосовується при бригадному методі роботи, в цьому випадку оплата проводиться відразу за всю зроблену роботу з урахуванням термінів це закінчення. Непрямо-відрядна форма застосовується для оплати труда деяких груп робочих. Їх заробіток становить певний відсоток від заробітку основних робітників, яких вони обслуговують.

Разом з тим при будь-якій системі оплати труда кількість відпрацьованого часу або виработка множиться на певні розцінки за одиницю часу або продукції. Тому обгрунтовані розцінки є найважливішим елементом будь-якої системи оплати труда. Вони повинні встановлюватися з урахуванням якості труда, кваліфікації працівника. Основою для визначення розцінок служать тарифно-кваліфікаційні довідники, тарифні сітки і тарифні ставки.

Тарифно-кваліфікаційні довідники містять докладні характеристики основних видів робіт з вказівкою вимог,

ьявляемих до кваліфікації виконавця (т. е. характеристики *ости і розряду роботи). Необхідна кваліфікація при ви-зенії тієї або інакшої роботи визначається розрядом (чим слож-¦¦робота, тим вище розряд).

¦Тарифна сітка представляє таблицю вживаних розрядів 1ификації робочих, тарифних коефіцієнтів, почасової і вной тарифної ставки для кожного розряду. Для промисловий-; підприємств розроблена 6-розрядна (на особливо складних ра-ах 8-розрядна) тарифна сітка.

1Для інженерно-технічних працівників і службовців устанав-етея місячні посадові оклади. Розмір окладу залежить від енностей підприємства, що виконується роботи і категорій робіт-¦ка, визначуваної за результатами професійної атестації. ¦ Вищепоказані документи є основою для начисле-не тільки основної, але і додаткової оплати труда. Ос-Вная заробітна плата нараховується за час, коли працівник при-гвовал на підприємстві. До основної заробітної плати відносить- оплата проробленого часу по тарифних ставках, долж-гним окладам, відрядним розцінкам, по середньому заробітку, плати за роботу в понаднормовий час і нічні години, за простої ¦з вини працівників, премії по постійно діючих систе-преміювання і т. п. До додаткової заробітної плати от-гится оплата труда за час, не пророблений на підприємстві, ¦*так працівник на підприємство не був, але у встановлених за-яом випадках отримує оплату за цей час (за час відпуску, ви-1ения державних обов'язків). Оплата за непроработан-час проводиться по тарифних ставках або по середньому аботку. Порядок розрахунку середнього заробітку і склад виплат, з ерих він розраховується щорічно, встановлюється Міністер-ем труда РФ і публікується друкується.

Час виконання державних і суспільних обязан-стей оплачується по среднедневному або среднечасовому заражу за два останніх календарних місяця роботи, а для работ-ков, що проробили в організації менше двох місяців, - з рахунку середнього заробітку за фактично пророблений час. Оплата днів відпуску проводиться по середньому денному зара-ку за три місяці, попередні відпуску. Середній денний

52

53

чараооток для оплати відпусків і виплати компенсацій за невикористані відпуски визначається таким чином:

при оплаті відпуску, встановленого в робочих днях, шляхом ділення суми нарахованої заробітної плати в розрахунковому періоді на кількість робочих днів в цьому періоді по календарю шестиденного робочого тижня;

при оплаті відпуску, встановленого в календарних днях, шляхом ділення суми нарахованої заробітної плати в розрахунковому періоді на кількість календарних днів в цьому періоді.

У такому ж порядку визначається середній денний заробіток при встановленні працівникам організації неповного робочого тижня або неповного робочого дня.

По середньому заробітку також виробляються виплати працівнику за невикористаний відпуск при звільненні. Кількість днів невикористаного відпуску визначає відділ кадрів пропорціонально кількості відпрацьованих місяців з моменту останнього відпуску.

При звільненні працівника в зв'язку з призовом в армію, скороченням штату працівників і в інших встановлених законом випадках працівнику виплачується вихідна допомога в розмірі середньомісячного заробітку. ,

Загальна сума коштів, призначених на оплату труда за певний час всім працівникам організації, складає плановий фонд оплати труда, а фактично нарахована за певний період- фактичний фонд оплати труда працівників. 'Заробітна плата, нарахована у іноземній валюті, перссчити-вастся по курсу Центрального банку РФ і включається в фонд оплати купа в рублях. При натуральній формі оплати труда і наданні працівникам трудових і соціальних пільг розмір оплати труда визначається виходячи з ринкових цін.

Основою для розрахунків по оплаті труда служать наступні первинні документи: наказ про прийом на роботу, особиста картка, наказ про переклад на іншу роботу, записка про надання відпуску, наказ про припинення трудового договору, табель обліку робочого часу, особовий рахунок, трудовий договір.

Наказ (розпорядження) про прийом па роботу (ф. № Т-1) застосовується для обліку осіб, знову прийнятих на роботу. На основі данI

документа відділ кадрів заповнює особисту картку і робить льоток в трудовій книжці, а бухгалтерія відкриває особовий рахунок. Особиста картка (ф. № Т-2) заповнюється працівником відділу

ев і містить основні дані про працівника. ¦ Наказ (розпорядження) про переклад на іншу роботу (ф. № Т-5) ¦ > именяется при оформленні перекладу працівника з одного цеху Цгдела, дільниці) в іншій. На основі даного документа дела-гя відмітки в особистій картці, трудовій книжці і особовому рахунку

шику.

I Записка про надання відпуску (ф. № Т-6) застосовується для ермления щорічного і інших видів відпусків, що надаються шкам відповідно до КзоТ РФ, положень, колективам договором і графіком відпусків. У разі надання набряку без оплати в записці повинна бути зроблена відповідна Кпісь.

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору ¦ц.№ Т-8) застосовується при звільненні працівника. На основі 1ного документа бухгалтерія проводить розрахунок з гником, що звільняється.

Табель (ф. № Т-12 і ф. № Т-13) застосовується для обліку робочого гмени всіх категорій працюючих, а також для контролю за со-рюденисм робочими і службовцями встановленого режиму рабо часу, для розрахунків з ними по заробітній платі і для підлоги-даних

про відпрацьований час. Форма № Т-12 застосовується для обліку робочого часу і рас-га заробітної плати, а форма № Т-13 застосовується тільки для пара робочого часу без розрахунку заробітної плати.

Особовий рахунок (ф. № Т-54) застосовується для відображення сведе-лй про заробітну плату за минулі періоди. Оформляється на каж-его працівника організації і служить для обліку всіх видів начис-ений і утримань із заробітної плати на основі первинних екументов по обліку виробітку і виконаних робіт, отработан-его часу і документів на різні види оплат. Розрахунки по оп-: труда в особових рахунках проводяться щомісяця. Трудовий договір (контракт) передбачає виконання аботи по певній спеціальності, кваліфікації або долж-ести. Коло обов'язків працівників визначається відповідно

54

55

до тарифно-кваліфікаційних довідників, посадових інструкцій і уточнюється в трудовому договорі (контракті). Укладаючи трудовий договір (контракт), громадянин підпадає під дію трудового законодавства: йому повинні надаватися відповідні соціальні гарантії і пільги (оплата лікарняних листів, відпуски і т. п.).

Договір підряду (доручення) - цивільно-правовий договір, по якому одна сторона зобов'язується виконати роботу, а друга - її прийняти по завершенні і сплатити відповідно до договору. Оскільки договори цивільно-правового характеру відповідно до Цивільного кодексу РФ не відносяться до трудових договорів, облік і оплата труда по них трохи інакші, чим при трудовому договорі. За договором підряду підрядчик зобов'язується виконати своїми силами і на свій ризик певний об'єм роботи ио завданню замовника з свого матеріалу або матеріалів замовника. Замовник зобов'язується прийняти і сплатити виконану роботу, якщо вона відповідає умовам договору і характеристикам якості. Підрядчик не включається в трудовий колектив і не підкоряється правилам внутрішнього трудового розпорядку. Чинне трудове законодавство не розповсюджує на працівників, що уклали з організацією цивільно-правовий договір (підряду, доручення, авторський договір і т. п.), надання в обов'язковому порядку щорічно оплачуваних відпусків. Однак у разі включення в текст договору (розділ «Особливі умови») положень про оплату відпуску, часу хвороби і проч., вказаних пільги повинні бути надані роботодавцем в порядку виконання цього договору.

При завершенні робіт за договором підряду складається при-емо-сдаточпий акт, в якому вказуються реквізити сторін і всі характеристики його виконання. Таким чином, договір підряду (доручення) припиняє свою дію при досягненні результату, який був в ньому обумовлений, а оплата проводиться по узгодженню сторін.

На основі даних перерахованих первинних документів складаються розрахункова відомість, платіжна відомість, розрахунково-платіжна відомість. Вказані відомості можуть складатися як загалом по організації, так і роздільно по підрозділах.

Розрахункова відомість (ф. № Т-51) призначена для розрахунку заробітної плати, застосовується в невеликих організаціях, а так¦

в організаціях з постійним складом працюючих з метою поранення дублювання записів. Оформляється дана відомість

журналу.

Платіжна відомість (ф. № Т-53) застосовується для обліку ви-т заробітної плати.

При виплаті грошових сум невеликому числу осіб допуск-ця застосування платіжної відомості ф. № Т-53а. Розрахунково-платіжна відомість (ф. № Т-49 і ф. № Т-49а) ис-1ьзуется для розрахунку і видачі заробітної плати всім категори-працівників організації. Складається на основі даних дсвих рахунків.

Форма № Т-49а застосовується в організаціях з невеликим ко-чеством працівників, а також у випадках, коли необхідне произ-ги розрахунок декільком працівникам.

Для узагальнення інформації про суми нарахованої оплати тру-утриманнях з неї, виплати і про заборгованість організації сд працівниками по оплаті труда служить рахунок 70 «Розрахунки з соналом по оплаті труда». На даному рахунку враховуються рас-ги по заробітній платі працівників організації, як що перебувають [штаті, так і не вхідних в обліковий склад. Облік ведеться по Цьому видам оплати труда, преміям, посібникам, пенсіям працюю-1м пенсіонерам і інакшим виплатам, а також по виплаті доходів ' акціям і іншим цінним паперам даної організації.

По кредиту рахунку 70 отрежаются суми оплати труда, належні працівникам, суми нарахованих посібників по соціально-страхуванню, пенсій і інших анологичних виплат, а також рмми нарахованих доходів від участі в капіталі організації. 1о дебету - суми виплаченої заробітної плати, премій, по-5ий, пенсій, доходів від участі в капіталі організації, а так-нарахованих податків, платежів по виконавчим докумен-ам і інших утримань.

Таким чином, на основі записів, зроблених по рахунку 70, ежно отримати узагальнені дані про суму заробітної плати і Иих видів виплат, нараховану всім працівникам організації; об ¦Мме утримань і виплат, зроблену в погашення заборгований-¦ости всім працівникам організації, а також про залишок цієї за-елженности.

56

57

Дослідження вищеперелічених документів дозволяє встановити період, за який нарахована оплата труда і інакші види виплат конкретному працівнику або колективу організації загалом; період, за який ці виплати не проводилися; конкретні суми як виплаченої, так і неоплаченої заробітної оплати і інакших видів виплат; ким ці документи були складені і підписані.