Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26

2.1. Документи по обліку касових операцій як засіб здійснення розкрадання власності юридичних осіб і зловживань службовими повноваженнями

Основним нормативним документом, регулюючим роботу організацій з грошовою готівкою, є Порядок ведіння касових операцій в Російській Федерації, затверджений Рішенням Ради директорів Центрального банку Росії від 22 вересня 1993 р. № 40 (Далі - Порядок ведіння касових операцій).

Порядок ведіння касових операцій полягає в наступному.

1. Оформлення первинних документів по приходу і витраті готівки грошових коштів.

Прийом готівки касами проводиться по прибуткових касових ордерах, підписаних головним бухгалтером або особою, на це уповноваженим, письмовим розпорядженням керівника організації. Особі, що внесла готівку в касу організації, видається квитанція до прибуткового касового ордера ф. ДО-1, підписана головним бухгалтером (особою, на це уповноваженим) і касиром і завірена відтисненням друку (штампу) касира або відтисненням касового апарату.

Видача готівки з каси проводиться п > витратним касовим ордерам ф. ДО-2 або інакшим належним образом оформленим документам (атежним або расчстно-платіжним ведо36

л, заявам на видачу грошей, рахункам і інш.)17. Вказані енти на видачу грошей повинні бути підписані руководите-анизації і головним бухгалтером (ицом, на це уполномо1ММ

).

^ Реєстрація бухгалтером первинних документів по прийому аче готівки в журналі реєстрації прибуткових ирас-иЛх касових ордерів ф. ДО-318. \. Фіксація всіх фактів прийому і видачі грошової наличнос-формленних прибутковими, витратними касовими ордерами і - мми відповідними документами в касовій книзі ф. ДО-4. Кожна організація веде тільки одну касову книгу, яка «а бути пронумерована, прошнурована і опечатана сургуч-аи мастичной друком. Записи в касовій книзі производят-гаазу же після отримання або видачі грошей на основі соот-ргвующего ордера (іншого замінюючого його документа) і вірячи в двох примірниках через копіювальний папір. Перші і вие примірники листів нумеруються однаковими номерами рвие примірники залишаються в касовій книзі, а другі екзем-при служать звітом касира).

¦%4. Щоденний (в кінці робочого дня) підрахунок касиром підсумків аций за день і виведення залишку грошей по касі на наступне

їло.

\ 5. Здача в бухгалтерію звіту касира (другий примірник запи-\ в касовій книзі за день) з додатком прибуткових і расход касових ордерів під розпис в касовій книзі. ¦1 Згідно п. 7 ст. 9 Федеральних закони «Об бухгалтерському уче-Ш первинні і зведені облікові документи можуть вестися як на мажних, так і на машинних носіях інформації. Тому в ганизациях при умові забезпечення повного збереження доку-^нтов касова книга може вестися автоматизованим спосо-¦ > м. У цьому випадку листи касової книги складаються у вигляді двох

17 Виходячи з того, що платіжні і розрахунково-платіжні відомості,

1вления на видачу грошей, рахунки прирівняні до витратним касовим ор-рам,

вони оформляються відтисненням штампу, вмісним реквізити рас-ного

касового ордера.

18 Після реєстрації прибуткових і витратних касових ордерів в даний

ом журналі ним привласнюються чергові порядкові номери.

37

машинограмм: «Вкладний лист касової книги» і «Звіт касира». Обидві вказані машинограмми повинні складатися на початок наступного дня, мати однаковий зміст і включати всі реквізити, передбачені формою касової книги. Нумерація листів касової книги в цих машинограммах здійснюється автоматично в порядку зростання з початку року.

У машинограммах «Вкладний лист касової книги», складених в останній робочий день місяця, автоматично друкується загальна кількість листів в касовій книзі за кожний місяць, а в складених в останній робочий день календарного року - загальна кількість листів касової книги за рік.

Касир після отримання машинограмм «Вкладний лист касової книги» і «Звіт касира» зобов'язаний перевірити правильність складання цих, документів, підписати їх і передати звіт касира разом з прибутковими і витратними касовими документами в бухгалтерію під розпис у вкладному листі касової книги.

По закінченні календарного року (або з мерс потреби) машинограмми «Вкладний лист касової книги» брошуруються в хронологічному порядку. Загальна кількість листів за рік завіряється підписами керівника і головного бухгалтера організації, і книга опечатується.

Обов'язки по прийому, видачі готівки і оформленню касових документів покладені на касира. Касиру заборонено передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам. У разі необхідності тимчасової заміни касира виконання його обов'язків за письмовим наказом керівника організації покладається на іншого працівника, з яким повинен бути укладений договір про повну матеріальну відповідальність.

У організаціях, що мають велику кількість підрозділів або що обслуговуються централізованою бухгалтерією, оплата труда, видача посібників по соціальному страхуванню, стипендій може вироблятися за письмовим наказом керівника організації іншими, крім касира, особами. У цьому випадку з вказаними особами укладається договір про повну матеріальну відповідальність, і на них розповсюджуються всі права і обов'язки, встановлені для касирів.

38

Так малих підприємствах, що не мають в штаті касира, його обя-¦юсти можуть виконуватися головним бухгалтером або іншим ра-дком по письмовому розпорядженню керівника организа-н при умові укладення з ним договору про повну материаль-[ відповідальність.