На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 4 5 6 7 9 10 12 13 14 17 20 21 22 23 24 25 26 28 29

2.1. Загальні правила ведіння бухгалтерського обліку операцій з векселями

При відображенні в бухгалтерському обліку операцій з векселями необхідно керуватися наступними нормативними документами:

- Положення по ведінню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності, утв. наказом Мінфіну РФ від 28 липня 1998 р. N 34н;

- Положення по бухгалтерському обліку "Облік позик і кредитів і витрат по їх обслуговуванню" ПБУ 15/01, утв. Наказом Мінфіну РФ від 2 серпня 2001 р. N 60;

- План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій і Інструкцією по його застосуванню, утв. наказом Мінфіну РФ від 31 жовтня 2000 р. N 94н;

- Лист Мінфіну РФ від 31 жовтня 1994 р. N 142 "Про порядок відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій з векселями, вживаними при розрахунках організаціями за постачання товарів, виконані роботи, надані послуги" (з урахуванням листа Мінфіну РФ від 16 липня 1996 р. N 62) - в частині, що не суперечить Плану рахунків;

- Наказ Мінфіну РФ від 15 січня 1997 р. N 2 "Про порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з цінними паперами" - в частині, що не суперечить Плану рахунків.

Крім того, варто звернути увагу, що в банківській практиці дисконт векселів - це обліковий відсоток, що стягується банками при обліку векселів, що являє собою виражену у відсотках різницю між сумою векселя і сумою, що сплачується банком при купівлі векселя до настання терміну платежу (Лист ЦБР від 9 вересня 1991 р. N 14-3/30 "Про банківські операції з векселями"). При цьому у відповідності з ПБУ 15/01 "Облік позик і кредитів і витрат по їх обслуговуванню" під дисконтом векселя для цілей бухгалтерського обліку розуміється різниця між сумою, вказаною у векселі, і сумою фактично отриманих грошових коштів або їх еквівалентів при розміщенні цього векселя.

Розглянемо порядок відображення операцій з векселями у кожної з сторін.

а) організація, що видала товарний вексель - векселедавець

Для узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками призначений рахунок 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками". Рахунок 60 кредитується на вартість товарно-матеріальних цінностей (згідно з розрахунковими документами постачальника), що приймаються до бухгалтерського обліку в кореспонденції з рахунками обліку цих цінностей. Рахунок 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" дебетується на суми виконання зобов'язань (оплату рахунків), включаючи аванси і попередню оплату, в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів і інших активів.

Суми заборгованості постачальникам і підрядчикам, забезпечені виданими організацією власними векселями, не списуються з рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", а враховуються відособлено в аналітичному обліку (можливо на окремому субрахунку "Векселя видані" рахунки 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"). При цьому побудову аналітичного обліку повинно забезпечити можливість отримання необхідних даних по виданих векселях, термін оплати яких не наступив, а також по векселях з простроченим терміном оплати.

Векселедавець суму відсотків, належних до сплати по векселю, в залежності від конкретного змісту господарської операції відображає по дебету рахунків обліку виробничих запасів, витрат на виробництво і т. п. в кореспонденції з кредитом рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками". З метою рівномірного (щомісячного) включення вищепоказаних сум по векселях, виданих за виконані роботи і надані послуги, у витрати виробництва (звертання) протягом терміну дії векселя організація має право врахувати їх на рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів".

б) Організація, одержувач товарного векселя- векселедержатель

Для узагальнення інформації про доходи і витрати, пов'язані із звичайними видами діяльності організації, а також для визначення фінансового результату по них призначений рахунок 90 "Продажу".

При визнанні в бухгалтерському обліку згідно з вимогами ПБУ 9/99 "Доходи організації" сума виручки від продажу відбивається по кредиту рахунку 90 "Продажу", субрахунок 90-1 "Виручка" і дебету рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками". Одночасно собівартість проданої продукції списується з кредиту рахунку 43 "Готова продукція" (або з кредиту рахунку 41 "Товари", рахунку 20 "Основне виробництво" в частині виконаних робіт, наданих послуг, т. п.) в дебет рахунку 90, субрахунок 90-2 "Собівартість продажу". Суми податку на додану вартість, належні до отримання (отримані) від покупця (замовника) і сплати до бюджету, враховуються по дебету субрахунку 90-3 "Податок на додану вартість" в кореспонденції з рахунком 68 "Розрахунки по податках і зборах".

Щомісяця зіставленням сукупного дебетового обороту по субрахунках 90-2 "Собівартість продажу", 90-3 "Податок на додану вартість", 90-4 "Акцизи" і кредитового обороту по субрахунку 90-1 "Виручка" визначається фінансовий результат (прибуток або збиток) від продажу за звітний місяць. Цей фінансовий результат щомісяця (заключними оборотами) списується з субрахунку 90-9 "Прибуток / збиток від продажу" на рахунок 99 "Прибутку і збитки". Загалом синтетичний рахунок 90 "Продажу" сальдо на звітну дату не має.

При видачі покупцем власного векселя в забезпечення погашення заборгованості по оплаті відвантажених товарів заборгованість покупця враховується у продавця як і раніше на рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" з відображенням отримання векселя в аналітичному обліку. При цьому побудова аналітичного обліку по рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" повинно забезпечувати можливість отримання необхідних даних по векселях, термін надходження грошових коштів по яких не наступив; векселям, дисконтованим (врахованим) в банках; векселям, по яких грошові кошти не поступили в термін. Враховуючи, що отриманий вексель є цінним папером, а означає може виступати об'єктом цивільних правовідносин (наприклад, продаватися або інакше використовуватися векселедержателем по своєму розсуду), то його оприбуткування необхідно відобразити в бухгалтерському обліку проводкою по дебету рахунку 58 "Фінансові вкладення" субрахунок 2 "Боргові цінні папери" і кредиту рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" субрахунок "Векселі отримані".

Пред'явлення до оплати (погашенню, викупу) або реалізація (передача третім особам) вказаних векселів згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку проводиться по дебету рахунку 91 "Інші доходи і витрати" і кредиту рахунку 58 "Фінансові вкладення" субрахунок "Боргові цінні папери".

Отримання грошових коштів у організації-векселедержателя в рахунок оплати векселя відбивається по дебету рахунків обліку грошових коштів і кредиту рахунку 91 "Інші доходи і витрати". Одночасно, на дану суму дебетується рахунок 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" субрахунок "Векселі отримані" і рахунок 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" по закриттю основної заборгованості покупця.

При передачі векселедержателем векселя до закінчення терміну платежу третім особам (продаж векселя) надходження коштів від покупця векселя відбивається по дебету рахунків обліку грошових коштів (або інакшого имуществав залежності від конкретного змісту господарської операції) і кредиту рахунку 91 "Інші доходи і витрати". Одночасно, на дану суму дебетується рахунок 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" субрахунок "Векселі отримані" і рахунок 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" по закриттю основної заборгованості покупця.

У тому випадку, якщо сума коштів, що фактично поступили менше або більше тієї, яку організація могла розраховувати отримати по векселю виходячи з номінала і умов його емісії, вказана різниця виявляється векселедержателем на рахунку 91 "Інші доходи і витрати" з подальшим відображенням на рахунку 99 "Прибули і збитки".

Якщо ж в встановлений термін заборгованість, що рахується у векселедержателя на рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" субрахунок "Векселі отримані", не буде оплачена (погашена) векселедавцем (інакшою особою), ця заборгованість переводиться на рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 76-2 "Розрахунки по претензіях".

При опротестуванні векселя сума витрат по опротестуванню відбивається по дебету рахунку 91 "Інші доходи і витрати" і кредиту рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 76-2 "Розрахунки по претензіях". Перерахування вказаних сум показується по дебету рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 76-2 "Розрахунки по претензіях" і кредиті рахунків обліку грошових коштів (кредиту рахунків обліку надходжень інакших активів).

в) Забалансовий облік векселів

Для контролю за індосованими власними товарними векселями векселедавцем застосовується забалансовий рахунок 009 "Забезпечення зобов'язань і платежів видані". На цьому забалансовому рахунку індосовані векселі рахуються до витікання терміну пред'явлення у встановленому порядку претензій, отримання сповіщення про їх оплату або оплати їх організацією.

Організація, що видала аваль (поручительство по векселю), відображає його на забалансовому рахунку 009 "Забезпечення зобов'язань і платежів видані".

Векселі, передані банку в забезпечення позики або для інкасування, продовжують рахуватися в бухгалтерському обліку у організації-векселедержателя з вказівкою в аналітичному обліку банку, якому вони передані в заставу або на інкасо.

г) Облік фінансових векселів

Порядок обліку фінансових векселів, т. е. векселів, звертання яких не пов'язане з оплатою товарів (робіт, послуг), має свої відмітні особливості. Згідно з наказом Мінфіну РФ від 15 січня 1997 р. N 2 "Про порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з цінними паперами" вкладення коштів у вигляді інвестицій в цінні папери в бухгалтерському обліку відбиваються як фінансові вкладення.

Для обліку придбаних цінних паперів організації користуються рахунком 58 "Фінансові вкладення" субрахунок 58-2 "Боргові цінні папери".

Фінансові вкладення приймаються до бухгалтерського обліку в сумі фактичних витрат для інвестора.

Фактичними витратами на придбання цінних паперів можуть бути: суми, що сплачуються відповідно до договору продавцю; суми, що сплачуються спеціалізованим організаціям і інакшим особам за інформаційні і консультаційні послуги, пов'язані з придбанням цінних паперів; винагороди, що сплачуються посередницьким організаціям, з участю яких придбані цінні папери; витрати по сплаті відсотків по позикових коштах, що використовуються на придбання цінних паперів до прийняття їх до бухгалтерського обліку; інакші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням цінних паперів.

При постановці на облік об'єктів фінансових вкладень необхідно звернути увагу на п.44 Положення по ведінню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності (утв. Наказом Мінфіну РФ від 29 липня 1998 р. N 34н). Весь облік фінансових вкладень на балансі інвестора залежить від моменту переходу права на об'єкт фінансових вкладень.

Якщо права на об'єкт перейшли до інвестора в момент оплати цінного паперу, то в бухгалтерському обліку проводиться запис:

Д-т 58-2 К-т 51 - на повну суму фінансових вкладень.

Якщо права на об'єкт перейшли до інвестора раніше або пізніше моменту оплати цінного паперу, то в бухгалтерському обліку проводиться запис:

Д-т 58-2 К-т 76 - на повну суму фінансових вкладень.

Даний запис проводиться незалежно від моменту оплати вартості фінансових вкладень.

Якщо до інвестора не перейшли права на об'єкт, то в бухгалтерському балансі показується дебіторська заборгованість:

Д-т 76 К-т 51 (50 і т. д.) - на суму внесених грошових коштів.

Продаж фінансового векселя у векселедержателя відбивається по дебету рахунку 91 "Інші доходи і витрати" в кореспонденції з кредитом рахунку 58 "Фінансові вкладення" субрахунок 58-2 "Боргові цінні папери" на повну суму фактичних фінансових вкладень організації при придбанні векселя. При цьому по кредиту рахунку 91 "Інші доходи і витрати" в кореспонденції з дебетом рахунків обліку грошових коштів або інакшого майна (якщо воно поступає в оплату проданого векселя) відбивається продажна вартість векселя, узгоджена з покупцем. Виявлене на рахунку 91 "Інші доходи і витрати" сальдо по даній операції буде показувати прибуток або збиток від продажу цінного паперу і в кінці звітного періоду підлягає списанню на рахунок 99 "Прибутку і збитки".

д) Витрати по придбанню бланків векселів.

При ведінні обліку вексельних операцій потрібно пам'ятати про витрати, пов'язані з придбанням бланків векселів. У залежності від вигляду векселя (фінансовий або товарний), можна говорити про два варіанти обліку витрат по придбанню бланків векселів.

По товарних векселях.

У цьому випадку підприємство купує чисті бланки векселів. Далі векселі використовуються для оформлення розрахункових зобов'язань за отримані товарно-матеріальні цінності.

Для відображення даних витрат по рахунках бухгалтерського обліку можливо використати рахунок 26 "Загальногосподарський витрати". Бланки векселів при їх придбанні повинні бути враховані по дебету рахунку 50 "Каса" субрахунок 50-3 "Грошові документи" в фактичних витратах на їх придбання. При оформленні векселя як боргового зобов'язання і передачі його векселедержателю, бланк векселя необхідно списати з обліку, відобразивши операцію по кредиту рахунку 50 "Каса" субрахунок 50-3 "Грошові документи" і дебету рахунку 26 "Загальногосподарський витрати".

По фінансових векселях.

При придбанні фінансових векселів (як правило, це банківські векселі) у підприємства виникає дві статті витрат: вартість бланка векселя і вартість векселя як цінного паперу. У розрахункових документах дані витрати можуть бути відображені як окремими рядками, так і одним рядком без розділення на складові. При відображенні в бухгалтерському обліку витрат по придбанню фінансового векселя необхідно керуватися наказом Мінфіну РФ від 15 січня 1997 р. N 2 "Про порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з цінними паперами". У відповідності з п.4 Порядку... в тих випадках, коли організація придбаває векселі як об'єкт фінансових вкладень, облік їх здійснюється відповідно до пункту 3. Згідно п.3.2 фінансові вкладення приймаються до бухгалтерського обліку в сумі фактичних витрат для інвестора. Всі витрати повинні бути безпосередньо пов'язані з придбанням цінних буму м. Для попереднього обліку фактичних витрат по придбанню цінних паперів можна використати окремий субрахунок рахунку 76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами".

Таким чином, всі витрати по придбанню фінансових векселів, в тому числі і вартість бланка векселя, повинні бути враховані по дебету рахунку 76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами". При фактичному отриманні векселя повна вартість придбаного векселя відбивається по дебету рахунку 58 "Фінансові вкладення" субрахунок 58-2 "Боргові цінні папери".

У бухгалтерському обліку всі вказані операції можна згрупувати таким чином:

Д-т 76 К-т 51 - відображена вартість векселя,

Д-т 76 К-т 51 - відображена вартість бланка векселя,

Д-т 58-2 К-т 76 - відображена повна вартість векселя.

Таким чином, вартість бланка векселя відноситься на збільшення вартості придбаного активу.