На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 66 67

з 1. Адміністративна відповідальність як особливий вигляд юридичної відповідальності

Адміністративна відповідальність частіше за все визначається через поняття юридичної відповідальності, т. е. як вигляд юридичної відповідальності, якому властиві її загальні ознаки, а також маючий цілий ряд своїх специфічних особливостей, які дозволяють відрізнити адміністративну відповідальність від інших видів відповідальності (карної, дисциплінарної, цивільної).

До загальних ознак, які властиві юридичній відповідальності, звичайно відносять такие16:

14 Братусь С. Н. Юрідічеська відповідальність і законность.- М.: Ізд. «Юрід. лит.», 1976; Никольский Л., Ваннер А. Судебная практика у справах про самовільне будівництво // Соц. законність, 1968.- № 3. - С. 15; Масленников М. Я. Деятельность народного суду по розгляду справ об адміністративну правонарушениях.- Калінін, 1983.

15 Міколенко А. И. Проблеми відшкодування шкоди, заподіяного адміністративним правопорушенням.: Діс. ... канд. юрид. наук.- X.: Ун-т внут. справ., 2000.; Миколенко О.І. Про деякі питання захсту прав потерпілого в провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Правова держава.- № 3.- 2001. - С. 66-69.

16 Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Учебник.- Харків: Ізд. «Консум», 2000.- С. 466-468; Загальна теорія права і держави: Підручник / Під ред. В. В. Лазарева - М.: Юрист, 1994.- С.204-206.

14

> > > 15 > > >

1. Реалізовується юридична відповідальність за допомогою застосування заходів державного примушення;

2. Виражається юридична відповідальність в обов'язку особи зазнавати певних поневірянь матеріального і морального характеру.

3. Юридична відповідальність наступає тільки за довершені правопорушення.

4. Застосовується юридична відповідальність до винних осіб тільки компетентними органами згідно суворому із законом.

5. Безпосередня реалізація юридичної відповідальності можлива тільки через відповідні процесуальні форми, оскільки без існування такої процесуальної форми юридична відповідальність неможлива.

Ці ознаки мають також безпосереднє відношення і до адміністративної відповідальності. Однак як будь-який інший вигляд юридичної відповідальності, адміністративна відповідальність володіє своїми властивими тільки їй ознаками. До таких ознак можна віднести:

По-перше, основою адміністративної відповідальності є здійснення адміністративної провини. Стаття 72 Кримінально-процесуального кодексу України в старій редакції (до 12.07.2001 м.), а також ст. 51 Карного Кодексу України (далі УК України) від 1960 р. передбачали можливість залучення до адміністративної відповідальності осіб, що здійснили діяння, вмісне ознаки злочину, але що не представляють великої суспільної небезпеки. Чинне ж карне і кримінально-процесуальне законодавство виключає таку можливість, тому єдиною основою адміністративної відповідальності є здійснення адміністративної провини.

По-друге, до адміністративної відповідальності залучають органи і яким таке право надано чинним законодавством (розділ 17 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Деякі вчені, характеризуючи дану ознаку адміністративної відповідальності, роблять акцент не на слові «право» притягувати до адміністративної відповідальності, а на слові «обов'язок»17. Дійсно, характеризуючи повноваження орга17

Адміністративне право України (Загальна частина): Учбове пособие.- X.: ТОВ «Одіссей», 1999.- 224с.- С. 120.

15

> > > 16 > > >

нов державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і судів загальної юрисдикції з питань залучення винних до адміністративної відповідальності, необхідне одночасно говорити про їх право на здійснення даних повноважень і обов'язку по їх здійсненню у випадках, передбачених законодавством. У цей час до органів адміністративної юрисдикції, що мають право накладати адміністративні стягнення, відносяться: адміністративні комісії при виконавчих комітетах міських, сільських і селищних рад; виконавчі комітети сільських, селищних рад; місцеві суди (судді); органи внутрішніх справ, органи державних інспекцій і інші органи державної виконавчої влади (посадові особи), уповноважені на те чинним законодавством.

По-третє, адміністративна відповідальність полягає в застосуванні до винних осіб заходів адміністративної відповідальності, а саме, заходів стягнення (ст. 24 КУоАП), заходів примушення, вживаних до осіб у віці від 16 до 18 років (ст. 241 КУоАП) і адміністративних стягнень (санкцій), вживаних згідно із законодавством до юридичним лицам18:

18 Деякі вчені, характеризуючи поняття адміністративної відповідальності, ставлять знак рівності між поняттями «міри адміністративної відповідальності» і «адміністративні стягнення». Тому і характеризують адміністративну відповідальність як міру державного примушення, що полягає в застосуванні до особи, що здійснила правопорушення, заходів адміністративного стягнення (Адміністратівна відповідальність в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. А. Т. Комзю- X, 1998.- С.7; Алехин А. П. Адміністратівноє право Російської Федерації. Учебник.- М.: Ізд. «ЗЕРЦАЛО», 1996.- С. 269; Адміністративне право України: Підручник. 2-е изд. / Під ред. Ю. П. Витяка.- X.: Ізд. «Право», 2003.- С. 177; Бахрах Д. Н. Адміністратівная відповідальність громадян в СРСР: Учбове пособие.- Свердловськ, 1989.- С. 23; Гончарук СТ. Адміністратівна відповідальність за законодавством України: Навчальний посібник.- До., 1995.- С.19; Иванов В. В. Матеріально-правові і процесуальні гарантії законності залучення до адміністративної ответственности.- Одеса.: Ізд. «Астропринт», 2001.- С. 23; Тіхоміров СВ. Адміністративне право Російської Федерації. Учбове пособие.- М.:

16

> > > 17 > > >

В-четвертих, законодавством України передбачений особливий порядок залучення до адміністративної відповідальності. Виробництво у справах про адміністративні правопорушення в порівнянні з карним і цивільним судочинством спрощене, що дає можливість оперативно і без зайвих матеріальних витрат захистити права, свободи і законні інтереси громадян, організацій і держави, а також притягнути правопорушника до відповідальності.

По-п'яте, основи і порядок залучення винних осіб до адміністративної відповідальності регулюється нормами адміністративного права. Основним джерелом законодавства про адміністративну відповідальність є Кодекс України про адміністративні правопорушення, який складається з 5 розділів, 33 розділів і біля

Ізд. «Юрлитинформ», 2003.- С. 267. Досить широке трактування адміністративної відповідальності дається в підручнику В. К. Колпакова і О. В. Кузьменко. Вони розглядають адміністративну відповідальність як примусове, з дотриманням встановленої процедури, застосування правомочним суб'єктом передбачених законодавством за довершену адміністративну провину заходів впливу, які виконані правопорушником (Ковпаків В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право Україні: Підручник.- ДО.: Юрінком Інтер, 2003.- С. 252). Однак далі, характеризуючи ознаки адміністративної відповідальності, В. К. Колпаков і О. В. Кузьменко підкреслюють, що адміністративна відповідальність полягає в застосуванні до винних адміністративних стягнень. І в підтвердження сказаному, підкреслюють, що в ст. 23 КУоАП закріплено, що адміністративне стягнення є мірою відповідальності. Хочемо заперечити з цього приводу, оскільки законодавство не говорить про те, що адміністративне стягнення це єдина міра адміністративної відповідальності. Тому, на наш погляд, найбільш вірно характеризує адміністративну відповідальність визначення, запропоноване В. В. Бітяком і В. В. Зуєм (Адміністративне право України (Загальна частина). Учбове пособие.- X.: ТОВ «Одіссей», 1999.- С. 121), де під адміністративною відповідальністю розуміється вигляд юридичної відповідальності фізичних і юридичних осіб перед органами виконавчої влади, а у випадках, встановлених законом, - перед судом (суддею) за порушення загальнообов'язкових адміністративно-правових норм на основі застосування до винних адміністративних стягнень і заходів впливу до неповнолітнім, передбачених ст. 241 КУоАП.

17

> > > 18 > > >

360 статей, чисельність яких постійно міняється. Однак на відміну від кримінального права, де Карний Кодекс є єдиним джерелом законодавства (ч. 1 ст. 3 УК України), в адміністративному праві питання встановлення і залучення до адміністративної відповідальності регулюються крім законів і інших нормативно-правових актами19.

В-шестих, суб'єктами адміністративної відповідальності можуть бути як фізичні, так і юридичні лица20.

В-сьомих, адміністративна відповідальність реалізовується органом (посадовою особою), якому порушник безпосередньо по службі не підлеглий. Тим самим адміністративна відповідальність відрізняється від дисциплінарної, де така соподчиненность обов'язкова.

В-восьмих, адміністративна відповідальність менше за сурова, ніж карна. Це виявляється в тому, що адміністративні стягнення не спричиняють за собою судимості, звільнення з роботи і, як правило, не пов'язані з лише19

За станом законодавства України про адміністративну відповідальність на 01.07.2003 м. до таких нормативно-правових актів відносяться Закони України: «Про боротьбу з корупцією»; «Про надзвичайний стан», «Про об'єднання громадян»; «Об відповідальність підприємств, установи і організації за порушення законодавства про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення» і інш. Проблема полягає в тому, що така відповідальність передбачається не тільки законами, але і підзаконними актами, що суперечить ст. 92 Конституції України, що передбачає, що діяння, які є адміністративними правопорушеннями, і відповідальність за них визначаються виключно законами України.

20 Аналіз чинного законодавства України дозволяє зробити висновок про те, що в рамках адміністративного права можна виділити подинститут адміністративної відповідальності юридичних осіб (Бітяк Ю. П., Зуй В. В. Адміністратівноє право України (Загальна частина). Учбове пособие.- X.: ТОВ «Одіссей», 1999.- С. 133-136; Адміністративне право України. Підручник. 2-е изд. / Під ред. Ю. П. Битяка.- X.: Ізд. «Право», 2003.- С. 194-197). Так, В. В. Іванов зазначає, що законодавець в розв'язанні даного питання обрав два шляхи: 1) поширення вже передбачених КУоАП заходів стягнення (наприклад, штраф) на юридичних облич і 2) введення нових санкцій, які застосовуються тільки до юридичних осіб і передбачені іншими нормативними актами.

18

> > > 19 > > >

ниєм свободи. Тільки адміністративний арешт, як вигляд адміністративного стягнення, являє собою короткочасне, до п'ятнадцяти діб, позбавлення свободи правопорушника.

Поняття адміністративної відповідальності не закріплене в чинному законодавстві України, хоч, воно вже давно існує і вироблене наукою адміністративного права. Проблема полягає в тому, що вчені по-різному розглядають дану правову категорію. Тому існує безліч визначень адміністративної відповідальності. Виходячи з вище сказаного, можна дати наступне визначення адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність - це особливий вигляд юридичної відповідальності, передбачений чинним адміністративним законодавством, наступаючий за здійснення адміністративної провини і що полягає в накладенні в особливому процесуальному порядку на винних облич адміністративних стягнень і заходів впливу, вживаних до неповнолітніх, органами адміністративної юрисдикції (органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, судами загальної юрисдикції і їх посадовими обличчями), за допомогою чого реалізовується обов'язок особи, винної в здійсненні адміністративної провини, зазнати передбачених чинним законодавством поневірянь матеріального, морального і організаційного характеру.