На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 66 67

з 2. Виконання постанов (рішень) про накладення окремих видів адміністративних стягнень

У Кодексі України про адміністративні правопорушення розділ V присвячений виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень. Звертає на себе увагу термінологія, що використовується в розділах 26-33, а саме мова йде про вживання слова «виробництво». Так, розділ 26 КУоАП закріплює виробництво по виконанню постанови про винесення попередження, розділ 27 КУоАП - виробництво по виконанню постанови про накладення штрафу, розділ 28 КУоАП - виробництво постанови про відшкодувальне вилучення предмета і т. п. Як було вже відмічено, стадія виконання постанов про накладення адміністративного стягнення полягає в суто процесуальній діяльності, направленій на звернення до виконання і забезпечення виконання постанови (рішення) у справі, а також на розв'язання проблемних питань, виникаючих в ході виконання постанови. Виконавче ж виробництво, як самостійний вигляд адміністративного виробництва, зачіпає тільки питання виконання постанов в примусовому порядку і регулюється Законом України «Про ис224

> > > 225 > > >

полнительном виробництво». Тому закріплення в Кодексі четвертої стадії виробництва у справах про адміністративні правопорушення у вигляді виробництва по виконанню того або інакшого вигляду адміністративного стягнення є не коректним, оскільки в цьому випадку поняття «виробництво» втрачає своє самостійне значення як структурний елемент адміністративного процесу. Вказані розділи (26-33 КУоАП) регламентують не виробництво по виконанню, наприклад, постанови про накладення штрафу, а регулюють порядок виконання даного постановления1 .

Порядок виконання постанови про винесення попередження регулюється ст. 306 КУоАП. Відповідно до даної статті постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження приводиться у виконання органом (посадовою особою), що виніс постанову, шляхом оголошення постанови порушнику.

Якщо постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виноситься у відсутність порушника, то воно виконується за допомогою вручення йому копії постанови протягом трьох днів, про що робиться відповідна відмітка в справі. Якщо ж попередження, як міра адміністративного стягнення, виноситься на місці здійснення правопорушення за порушення, передбачені в ч. 3 ст. 306 КУоАП (наприклад, за порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних судах - ст. 116 КУоАП), воно оформляється способом, який встановлений відповідно Міністерством внутрішніх справ або Міністерством транспорту України.

Порядок виконання постанови про накладення штрафу регулюється розділом 27 КУоАП. Даний розділ передбачає добровільний і примусовий порядок виконання постанови (рішення). Так, штраф повинен бути сплачений порушником не пізніше п'ятнадцяти днів від дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а у разі оскарження або опротестування такої постанови -

159 В новому Кодексі РФ про адміністративні правопорушення відмовилися від старого формулювання і, характеризуючи особливості виконання окремих постанов, використовують термін не «виробництво», а «порядок виконання», що відповідає по суті четвертої стадії виробництва у справах про адміністративні правопорушення.

225

> > > 226 > > >

не пізніше п'ятнадцяти днів від дня повідомлення про залишення жалоби або протесту без задоволення.

При відсутності самостійного заробітку у осіб у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років, що здійснили адміністративне правопорушення, штраф стягається з батьків або осіб, їх замінюючих.

Штраф, накладений за здійснення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу Ощадного банку України, за винятком штрафу, який стягується на місці здійснення правопорушення, якщо інакше не встановлене законодавством України. При стягуванні штрафу на місці здійснення адміністративної провини порушнику видається квитанція встановленого зразка, яка є документом суворої фінансової звітності.

У разі несплати штрафу порушником в добровільному порядку постанова про накладення штрафу прямує для примусового виконання в порядку виконавчого виробництва у відділ державної виконавчої служби по місцю проживання порушника, роботи або по місцезнаходженню його майна.

Постанова про накладення штрафу, по якому стягнення штрафу зроблене повністю, з відміткою про виконання повертається органу (посадовій особі), що виніс постанову.

Порядок виконання постанови про відшкодувальне вилучення предмета регулюється розділом 28 КУоАП. Виконання даної постанови здійснюється тільки державним виконавцем на основі Закону України «Про виконавче виробництво».

Виконання постанови про конфіскацію предмета регулюється розділом 29 КУоАП. Дана постанова виконується державним виконавцем в порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче виробництво» і іншими законами України.

Постанова об конфіскацію предмета, гроші з відміткою про виконання повертається суду, що виніс постанову.

Порядок виконання постанови про позбавлення спеціального права регулюється розділом 30 КУоАП. Так, постанова про позбавлення права управління транспортними засобами приводиться у виконання посадовими особами органів внутрішніх справ, перерахованими в п. 2

226

> > > 227 > > >

ч. 2 ст. 222 КУоАП (наприклад, начальник або заступник начальника відділення Державної автомобільної інспекції і інш.).

Постанова про позбавлення права полювання приводиться у виконання посадовими особами, які перераховані в ч. 2 ст. 242 КУоАП (наприклад, керівник спеціально уповноваженого центрального органу исполнительгой влади в області лісового господарства, його заступники і т. п.).

Постанова про позбавлення права управління річковими і маломірними судами виконується начальником Головної державної інспекції України по безпеці судноплавства і його заступниками, капітаном річкового порту.

У разі винесення постанови про позбавлення права управління транспортним засобом, річковим або маломірним судном, вилучене з метою забезпечення виробництва у справах про адміністративні правопорушення водійський посвідчення (свідчення, диплом) особі, відносно якого застосована дана міра адміністративного стягнення, не повертається. При цьому дія виданого замість вилученого водійський посвідчення (свідчення, диплома) тимчасового дозволу на право управління транспортним засобом, річковим або маломірним судном продовжується до витікання терміну, встановленого для подачі жалоби, або до прийняття рішення по жалобі.

Якщо внаслідок розгляду жалоби буде прийняте рішення про скасування постанови і припиненні справи або про заміну позбавлення права управління транспортним засобом, річковим або маломірним судном інакшою мірою стягнення, то вилучене водійський посвідчення (свідчення, диплом) повертається особі, у якої воно було вилучене.

Виконання постанови про позбавлення права полювання проводиться шляхом вилучення свідчення мисливця. У разі ухиляння особи, позбавленого права полювання, від здачі свідчення мисливця до органів мисливського господарства, вилучення свідчення виготовляється в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі лісового господарства.

Стаття 320 КУоАП передбачає, що при добросовісному відношенні до труда і зразковій поведінці обличчя позбавленого на певний термін права управління транспортним засобом, річковим, маломірним судном або права полювання, орган (посадова особа), що наклав стягнення,

227

> > > 228 > > >

може після закінчення не менше за половину призначеного терміну скоротити по клопотанню громадської організації, трудового колективу термін позбавлення вказаного права.

Водії транспортних засобів, судоводій і особи, що порушили правила полювання, вважаються позбавленими спеціального права від дня винесення постанови про позбавлення цього права. Якщо вказані обличчя, позбавлені спеціального права, ухиляються від здачі документа, що засвідчує це право, то термін позбавлення їх спеціального права обчислюється від дня здачі або вилучення такого документа.

Після закінчення призначеного терміну позбавлення спеціального права, а також у разі його скорочення у відповідності зі ст. 320 КУоАП особі, відносно якого застосована дана міра адміністративного стягнення, повертаються у встановленому порядку вилучені у нього документи. Вилучене посвідчення водія транспортного засобу повертається особі, позбавленій права управління транспортними засобами, після проходження ним перевірки знань правил дорожнього руху в Державній автомобільній інспекції.

Порядок виконання постанови про застосування виправних робіт регулюється розділом 31 КУоАП. Виконується дана постанова органом Державного департаменту України, якому постанова прямує районним (міським) судом (суддею) не пізніше ніж на наступний день після його винесення.

Цей вигляд стягнення від'їжджається по місцю постійної роботи порушника з утримання з його заробітку в дохід держави певного відсотка (до 20%) протягом терміну відбування (до двох місяців).

Відбування виправних робіт обчислюється часом, протягом якого порушник працював і з його заробітку проводилося утримання.

Число днів, відпрацьованих порушником, повинне бути не менше числа робочих днів, що доводяться на встановлений районним (міським) судом (суддею) календарний термін стягнення. Якщо порушник не відпрацював вказаної кількості робочих днів і відсутні основи для заліку невідпрацьованих днів в термін стягнення, відбування виправних робіт продовжується до повного відробляння порушником встановленої кількості робочих днів.

У термін відбування стягнення зараховується час, протягом якого порушник не працював по шанобливих

228

> > > 229 > > >

причинах, і йому згідно із законом виплачувалася заробітна плата. У цей термін також зараховується час хвороби, час, наданий для догляду за хворим, і час, проведений у відпуску по вагітності і родам. Час хвороби, викликаної сп'янінням або діями, пов'язаним з сп'янінням, в термін відбування виправних робіт не зараховується.

Ефективне виконання постанови про застосування виправних робіт, їх виховальний вплив багато в чому залежать від дій власника підприємства, установи або організацій, де залучений безпосередньо від'їжджає призначений йому вигляд стягнення.

На власника підприємства, установи і організації або уповноваженого ним органу по місцю відбування порушником виправних робіт покладається:

- правильне і своєчасне виробництво утримань із заробітку порушника в дохід держави і своєчасний переклад втриманих сум у встановленому порядку;

- трудове виховання порушника;

- повідомлення органів, що відають виконанням даного вигляду стягнення, про ухиляння порушника від відбування стягнення.

Якщо обличчя ухиляється від відбування виправних робіт, застосованих за здійснення дрібного хуліганства, постановою судді невідбутий термін виправних робіт може бути замінений штрафом в розмірі від трьох до семи не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян або адміністративним арештом з розрахунку один день арешту за три дні виправних робіт, але не більш ніж на п'ятнадцять діб.

Порядок виконання постанови про застосування адміністративного арешту регулюється розділом 32 КУоАП. Так, ст. 326 встановлює, що постанова районного (міського) суду (судді) про застосування адміністративного арешту приводиться у виконання негайно після його винесення.

Обличчя, піддані адміністративному арешту, містяться під вартою в місцях, визначуваних органами внутрішніх справ. При виконанні постанови про застосування адміністративного арешту арештовані зазнають особистого огляду.

Термін адміністративного затримання зараховується в термін адміністративного арешту, однак особам, подвергну229

> > > 230 > > >

тим адміністративному арешту, за час знаходження під арештом заробітна плата по місцю постійної роботи не виплачується.

Особи, піддані адміністративному арешту за деякі види адміністративних стягнень, передбачених в ч. 1 ст. 328 КУоАП (наприклад, дрібне хуліганство, розпивання спиртних напоїв в суспільних місцях і поява в суспільних місцях в п'яному вигляді і інш.), використовуються на фізичних роботах. Організація трудового використання осіб, підданих адміністративному арешту, покладається на виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

Розділ 33 КУоАП передбачає порядок виконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди.

Постанова у справі про адміністративне правопорушення в частині відшкодування майнового збитку є виконавчим документом. Така шкода повинна бути відшкодована порушником в добровільному порядку не пізніше п'ятнадцяти днів від дня вручення йому копії постанови, а у разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніше п'ятнадцяти днів від дня повідомлення про залишення жалоби або протесту без задоволення.

У разі невиконання постанови у справі про адміністративне правопорушення в добровільному порядку, воно прямує для стягнення збитку в порядку виконавчого виробництва.

> > > 231 > > >

Зразки процесуальних

документів, які складаються

в порядку виробництва у справах про

адміністративні

правопорушення

Законодавство України про адміністративну відповідальність передбачає безліч органів (посадових осіб), які мають право складати протокол про адміністративне правопорушення (ст. 255 КУоАП), інакші протоколи, пов'язаний із здійсненням заходів забезпечення виробництва у справах про адміністративні правопорушення (розділ 20 КУоАП) і приймати постанову (рішення) про накладення адміністративного стягнення (розділ 17 КУоАП). Однак, незважаючи на наявність норм, що встановлюють основні вимоги, що пред'являються до змісту і оформлення цих процесуальних документів (ст. ст. 256, 261, 264, 265, 283 КУоАП), компетентні органи державної виконавчої влади розробляють свої типізовані форми протоколів і постанов, закріплюючи їх у відповідних інструкціях і положеннях.

Посилаючись на ст. 10 Конституції України, де закріплено, що державною мовою в Україні є українська мова, а також на ст. 11 Закону України від 28 жовтня 1989 р. «Про мови в Української ССР», де закріплено, що мовою роботи, діловодства і документації, а також взаємовідносин державних органів є українська мова, запропонуємо зразки процесуальних документів на українській мові.

231