На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 66 67

з 3. Перевірка законності постанови (рішення) і винесення рішення по жалобі, протесту прокурора і його реалізація

Жалоба і протест на постанову у справі про адміністративне правопорушення розглядаються правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний термін від дня їх надходження, якщо інакше не встановлене законами України (ст. 292 КУоАП).

Орган (посадова особа) при розгляді жалоби або протесту на постанову у справі об административ157

В Кодексі України про адміністративні правопорушення недостатньо чітко вирішений питання, кому має право направляти свій протест прокурор? Аналіз статей 290, 291, 292, 293 КУоАП дозволяє зробити висновок, що в порядку виробництва у справах про адміністративні правопорушення протест на постанову органу державного управління може бути направлений до вищестоящого органу, а на постанови судді районного (міського) суду - самому судді або голові вищестоящого суду.

218

> > > 219 > > >

ном правопорушенні перевіряє законність і обгрунтованість винесеної постанови.

Кодекс України про адміністративні правопорушення не встановлює перелік питань, належних з'ясуванню при розгляді жалоби або протесту прокурора. Однак такий перелік міститься в ст. 247 ГПК України і торкається порядку розгляду жалоб місцевими судами загальної юрисдикції. Ці положення цивільно-процесуального законодавства, регулюючі порядок розгляду жалоб судами загальної юрисдикції, можна розглядати і відносно порядку розгляду жалоб інакшими органами, передбаченими в КУоАП.

До питань, належних з'ясуванню при перевірці законності і обгрунтованості постанови (рішення) про накладення адміністративного стягнення відносяться:

1) правильність дій адміністративного органу і його правомочність по накладенню адміністративних стягнень;

2) наявність нормативної основи для накладення стягнення (матеріально-правових основ і процесуальних передумов);

3) дотримання порядку залучення до адміністративної відповідальності;

4) відповідність вигляду і розміру накладеного стягнення тому, яке передбачене законом за дане правопорушення;

5) на скільки враховані при визначенні вигляду і міри адміністративного стягнення тягар правопорушення, дані про особистість винного і його майнове положення;

6) чи враховані терміни давності накладення адміністративного стягнення і виконання постанови у справі.

При розгляді жалоб (протестів) на постанови у справах про адміністративні правопорушення з'ясовуються також інакші обставини, вказані в ст. 280 КУоАП. У тому числі: чи заподіяний адміністративною провиною майновий збиток; чи відшкодований він до розгляду справи; чи вирішене питання про його відшкодування в постанові у справі; чи відповідає розмір шкоди, що відшкодовується, розмірам встановленим в ст. 40 КУоАП і т. п.

Орган, що розглядає жалобу (протест), повинен з'ясовувати ці обставини і в тих випадках, коли вони не є предметом жалоби. Інакшими словами, при рассмот219

> > > 220 > > >

ренії жалоб і протестів справа перевіряється в повному об'ємі, як в оскарженій частині, так і в не оскарженій.

Наступним етапом стадії перегляду постанови (рішення) у справі є винесення рішення по жалобі, протесту прокурора і його реалізація.

Розглянувши жалобу або протест прокурора по суті орган (посадова особа) приймає одне з наступних рішень:

По-перше, залишає постанову без зміни, а жалобу або протест без задоволення, якщо прийде до висновку, що адміністративне стягнення було накладене з дотриманням всіх вимог законодавства.

По-друге, відміняє постанову у справі і направляє матеріали справи на новий розгляд, якщо в ході перегляду справи буде встановлено, що постанова винесена органом (посадовою особою), який не був правомочний вирішувати дану справу.

По-третє, відміняє постанову і припиняє справу, якщо в матеріалах справи будуть встановлені обставини, що виключають виробництво у справі, передбаченим ст. 247 КУоАП (див. з 1 розділу 8). Скасування постанови з припиненням справи про адміністративне правопорушення спричиняє за собою повернення стягнутих грошових сум, відшкодувально вилучених і конфіскованих предметів, а також скасування інших обмежень, пов'язаних з цією постановою. При неможливості повернення предмета повертається його вартість. Відшкодування збитку, заподіяного громадянинові незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту або виправних робіт, виготовляється в порядку, встановленому законами України158.

В-четвертих, змінює міру стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення. При цьому необхідно враховувати, що стягнення не може бути посилене, оскільки на стадії перегляду поворот до гіршого законом не допускається (п. 4 ч. 1 ст. 293 КУоАП).

158 Закон України від 1 грудня 1994 р. «Про порядок відшкодування шкоди, заподіяного громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудебного слідства, прокуратури і суду (ВВР, 1995.- №1. - ст. 1)

220

> > > 221 > > >

Копія рішення по жалобі або протесту на постанову у справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів висилається особі, відносно якого воно винесене. У той же термін копія постанови висилається потерпілому на його прохання, а про результати розгляду протесту повідомляється прокурору (ст. 295 КУоАП).

Рішення по жалобі на постанову у справі про адміністративне правопорушення може бути опротестоване прокурором. Цей протест вноситься до вищестоящого органу (вищестоящій посадовій особі) по відношенню до органу (посадовій особі), що прийняв рішення по жалобі.