На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 66 67

з 6. Стадії виробництва у справах про адміністративні правопорушення

Виробництво у справах про адміністративні правопорушення проходить трохи сменяющих один одного стадій, які являють собою порівняно самостійні частини виробництва, що мають нарівні із загальними задачами виробництва свої власні задачі і особливості.

По своїй структурі виробництво у справах про адміністративні правопорушення нагадує карний і цивільний процеси, але воно простіше за їх і тому в ньому менше процесуальних дій і його структура не ускладнена.

Кодекс України про адміністративні правопорушення чітко не визначає стадії виробництва, однак більшість вчених дотримуються точки зору, що виробництво у справах про адміністративні правопорушення включає в себе чотири стадии113: 1) адміністративне розслідування; 2} розгляд поділа і прийняття постанови (рішення) у справі; 3) перегляд постанови у справі; 4) виконання постановлений114.

113 Бахрах Д. Н. Адміністратівная відповідальність громадян в СРСР: Учбове пособие.- Свердловськ, 1989.- С. 135; Бене-дикий І. В., Погрібний І. М. Основи законодавства Союзу ССР і союзних республік про адміністративні правопорушення і процесуальна форма. // Виробництво у справах про адміністративні правопорушення. Збірник наукових трудов.- Київ, 1983.- С. 10-15; Васильев А. С. Адміністратівноє право України. Учбове пособие.- X.: Ізд. «Одіссей», 2001.- С. 229; Ківалов СВ., Біла Л. Р. Адміністративне право Україні.- Одеса: Бачивши. «Юридична література», 2002.- С. 55-56; Овсянко Д. М. Адміністратівноє право. Учбова допомога. Ізд. 3-е, перераб. і допол.- М.: Ізд. «Юристъ», 2002.- С. 171;

114 В. К. Колпаков і О. В. Кузьменко виділяють нарівні з адміністративним розслідуванням також стадію збудження справи (Ковпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право Україні. Підручник.- ДО.: Ізд. «Юрінком Інтер», 2003.- С. 301). Ряд авторів замість поняття «адміністративне розслідування» використовує при хварактеристике першій стадії виробництва поняття «збудження поділа» (Ю. П. Бітяк Адміністративне право України: Підручник. 2-е изд., перераб. і допол. / Під ред. Ю. П. Битяка.- X.: Право, 2003.- С. 226; Алехин А. П., Кармо-ліцкий А. А., Козлів Ю. М. Адміністратівноє право Російської

153

> > > 154 > > >

Першу стадію виробництва у справах про адміністративні правопорушення іноді називають стадією збудження справи. Однак потрібно погодитися з думкою Д. Н. Бахраха, що така назва не повністю відображає ті дії, які відбуваються в цій частині производства.115 На цій стадії не тільки відбувається збудження адміністративної справи, але і проводиться адміністративне розслідування, складається протокол вже вмісний формулу обвинувачення, проводиться адміністративне затримання, вилучення речей і документів, а також інші процесуальні дії. Тому цій стадії виробництва у справах про адміністративні правопорушення більше відповідає назва «адміністративне розслідування». Також потрібно відмітити, що адміністративне розслідування, як стадія виробництва, закінчується не моментом складання протоколу про адміністративне правопорушення, а моментом напряму матеріалів справи по подведомственности116.

Друга стадія виробництва - «Розгляд матеріалів справи і прийняття постанови (рішення) у справі», також чітко не виділена в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Відразу два розділи в Кодексі присвячені цій стадії виробництва: розділ 22 - «Розгляд справ про адміністративні правопорушення» і розділ 23 - «Постанова у справах про административ-Федерацію.

Учебник.- М.: Ізд. «ЗЕРЦАЛО», 1997.- С. 316). Новий Кодекс РФ про адміністративні правопорушення чітко закріпив інститут збудження справи в окремому розділі, чого не було зроблено в старому Кодексі Російської Федерації. Особливої точки зору дотримується М. Я. Масленников, який виділяє п'ять стадій виробництва: 1) збудження справи; 2) розгляд справи по суті і винесення постанови у справі; 3) оскарження або опротестування постанов; 4) виконання постанов; 5) перегляд постанов, що набрали законної чинності (Масленников М. Я. Порядок застосування адміністративних стягнень. Учбово-практичне пособие.- М.: Ізд. «БЕК», 1998.- С. 12).

115 Бахрах Д. Н. Адміністратівная відповідальність громадян В СРСР: Учбове пособие.- Свердловськ, 1989.- С. 135.

118 Саме на це звертають увагу Овсянко Д. М. (Овсян-до Д. М. Адміністратівноє право: Учбова допомога. Ізд. 3-е, перераб. і допол.- М.: Ізд. «Юристъ», 2002.- С. 171) і Д. Н. Бахрах (Бахрах Д. Н. Адміністратівноє право: Учебник.- М.: Ізд. «БЕК», 1996.- С. 325).

154

> > > 155 > > >

них правопорушеннях». Створюється враження, що законодавець на момент прийняття Кодексу України про адміністративні правопорушення розглядав їх як двох самостійні стадії виробництва. Однак склалася в науці адміністративного права загальноприйнята точка зору, згідно з якою розгляд матеріалів адміністративної справи і прийняття постанови (рішення) у справі являє собою єдину стадію виробництва у справах про адміністративні правопорушення.

Розділ 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення називається «Оскарження і опротестування постанови у справі про адміністративне правопорушення». Враховуючи зміни, які сталися в судовій системі України, а в зв'язки з цим і зміни, внесені в кримінально-процесуальний і цивільно-процесуальний закони (закріплення чотирьох інстанцій: 1) перша інстанція; 2) апеляційне виробництво; 3) касаційне виробництво; 4) перегляд рішень в порядку виняткового виробництва)117, можна передбачити, що відповідні зміни порушать і виробництво у справах про адміністративні правопорушення. Тому, по-перше, враховуючи специфіку даної стадії виробництва і передбачуючи зміни в даній сфері законодавства України, по-друге, погоджуючись з думкою вчених (Д. Н. Бах-раха, А. С. Васильева, В. К. Колпакова, О. В. Кузьменко і інших), по-третє, звертаючи увагу на новели Кодексу РФ про адміністративні правопорушення (розділ 30), третю стадію виробництва у справах про адміністративні правопорушення потрібно називати стадією перегляду постанов.

Розділ V Кодексу України про адміністративні правопорушення повністю присвячений особливостям виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. Виділення четвертої стадії виробництва в окремий розділ Кодексу зумовлене декількома причинами: 1) виконання постанов про накладення адміністративних стягнень можливе, як в добровільному порядку, який регулюється виключно нормами КУоАП, так і в примусовому порядку, який регулюється не тільки Кодексом України об административ117

Закон України від 07.02.2002 м. «Про судоустрій України» № 3018-111.

155

> > > 156 > > >

них правопорушеннях, але і іншими законами (наприклад, Законом України від 21.04.99 м. «Про виконавче виробництво»); 2) постанова про накладення адміністративного стягнення приводиться у виконання уповноваженим на те органом з урахуванням вимог, передбачених законодавством для виконання даного адміністративного стягнення.

Адміністративне розслідування, розгляд справи і прийняття постанови (рішення) у справі, а також стадія виконання постанови у справі є обов'язковими стадіями виробництва у справах про адміністративні правопорушення (крім випадків спрощеного виробництва). Перегляд постанов у справі є факультативною стадією виробництва.

Кожна стадія складається з групи взаємопов'язаних дій, так званих етапів виробництва у справах про адміністративні правопорушення. Так стадія адміністративного розслідування складається з наступних етапів:

1) збудження виробництва у справах про адміністративні правопорушення;

2) встановлення фактичних обставин;

3) збудження справи про адміністративне правопорушення;

4) напрям матеріалів для розгляду по підвідомчості.

Стадія розгляду і прийняття постанови (рішення) у справі складається з таких етапів:

1) підготовка поділа до розгляду і слухання;

2) аналіз зібраних матеріалів, обставин справи;

3) прийняття постанови (рішення) у справі;

4) доведення постанови до зведення.

Етапами стадії перегляду постанови (рішення) є:

1) оскарження, опротестування постанови (рішення) у справі;

2) перевірка законності постанови (рішення);

3) винесення рішення;

4) реалізація рішення.

Виконання постанови (рішення) про накладення адміністративного стягнення включає в себе наступні етапи:

1) звертання постанови (рішення) до виконання;

156

> > > 157 > > >

2) фактичне виконання постанови (рішення) у справі;

3) остаточне виконання справи.