На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 66 67

з 5 Учасники виробництва у справах про адміністративні правопорушення

Розділ 21 Кодексу України про адміністративні правопорушення дає нам перелік осіб, що беруть участь у виробництві у справах про адміністративні правопорушення, до яких відносяться: 1) особа, що притягується до адміністративної відповідальності; 2) потерпілий; 3) законні представники; 4) оборонець; 5) свідок; 6) експерт; 7) перекладач. Це законодавче формулювання дало мотив деяким вченим розрізнювати в рамках виробництва у справах про адміністративні правопорушення два поняття «суб'єкти виробництва» і «учасники виробництва». Де до учасників виробництва відносяться: особа, що притягується до адміністративної відповідальності; потерпілий; законні представники; оборонець; свідки; експерт; перекладач. Поняття ж «суб'єкти виробництва» трактується ширше і включає в себе крім перерахованих учасників, також органи або осіб, уповноважені розглядати справи об адміністративну правонарушениях108.

Співвідношення понять «суб'єкт виробництва» і «учасник виробництва» вимагає уточнення.

Якщо розглядати виробництво у справах про адміністративні правопорушення як один з видів правоприменительной діяльності, то суб'єктом правоприменительной діяльності в цьому випадку буде виступати орган (посадова особа) адміністративної юрисдикції, оскільки він безпосередньо веде дане виробництво. Всі інші обличчя, зацікавлені і незацікавлені у виході справи, будуть виступати як учасники даної правоприменительной діяльності. Саме тому законодавець закріпив адміністративно-процесуальний статус учасників виробництва в рамках одного розділу (розділ 21 КУоАП), а компетенцію суб'єктів правоприменительной діяльності в різних розділах Кодексу України про адміністративні правопорушення, в залежності від стадії виробництва і підвідомчості справ (наприклад, розділ 17, стаття 255 КУоАП і інш.). У цьому випадку поняття «суб'єкт виробництва» і «учасник виробництва» виключають один одну.

108 Ківалов СВ. Біла Л. Р. Адміністративне право Україні: Навчально-методічній посібник. Видання 2-е, перероблене і доповнене.- Одеса, 2002.- С. 54.

146

> > > 147 > > >

Якщо виробництво у справах про адміністративні правопорушення розглядати як специфічну сукупність правовідносин, то поняття «суб'єкт виробництва» і «учасник виробництва» придбавають абсолютно інший зміст. У цьому випадку учасником виробництва у справах про адміністративні правопорушення може бути тільки суб'єкт права. З точки зору загальної теорії держави і права, суб'єкт права - це особа, наділена державою здатністю бути носієм юридичних прав і обов'язків. Звідси витікає поняття правоздатності і дієздатності. Тобто іншими словами - це особа, що володіє правосуб'єктністю, яка дає йому можливість брати участь в певних правовідносинах. Отже, суб'єкт права може і не бути в певний момент учасником правовідношення, тоді як в будь-якому випадку учасником правовідношення може бути тільки суб'єкт права.

У рамках виробництва у справах про адміністративні правопорушення можна привести такий приклад. Адміністративні комісії є суб'єктом виробництва у справах про адміністративні правопорушення, але учасниками адміністративно-процесуальних відносин є адміністративні комісії тільки на стадії розгляду і прийняття постанови у справі по певних категоріях справ. Тому компетентні органи і посадові особи, наділені правом приймати владні акти, складати правові документи, які визначають хід і остаточний результат в рішенні справи, є також учасниками виробництва у справах про адміністративні правопорушення. Але така участь залежить від категорії справ, що знаходяться у виробництві, від стадії виробництва і компетенції відповідного органу і посадової особи.

Розглядаючи питання класифікації учасників виробництва у справах про адміністративні правопорушення, деякі вчені більше оперують поняттям «учасники виробництва», 109 інші - «суб'єкти производ109

Ковпаків В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право Україні: Підручник.- ДО.: Юрінком Інтер, 2003.- С. 300; Алехин А. П., Кармоліцкий А. А., Козлів Ю. М. Адміністратівноє право Російської Федерації: Учебник.- М.: Ізд. «ЗЕРЦАЛО».- С. 320.

147

> > > 148 > > >

ства», 110 що не має принципового значення в тих випадках, коли виробництво у справах про адміністративні правопорушення расматривается як сукупність специфічних правовідносин. Враховувати при цьому необхідно тільки те, що суб'єкти виробництва у справах про адміністративні правопорушення - це особи, наділені державою спосіб юстью бути учасниками адміністративно-процесуальних відносин по певних категоріях справ про адміністративні правопорушення, в ході здійснення процесуально-забезпечувальних заходів або на певній стадії виробництва у справах про адміністративні правопорушення. Учасники ж виробництва - це особи, що беруть безпосередню участь в певних адміністративно-процесуальних правовідносинах в залежності від категорії справи про адміністративне правопорушення, що знаходиться у виробництві, і стадії виробництва у справах про адміністративні правопорушення.

У залежності від ролі і призначення, змісту і об'єму повноважень, форм і методів участі органів (посадових осіб) і громадян, учасників виробництва у справах про адміністративні правопорушення можна розділити на декілька груп:

1. Компетентні органи і посадові особи, наділені правом приймати владні акти, складати правові документи, які впливають на вихід справи. Наприклад, до таких органів і посадових осіб потрібно віднести: по-перше, органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення (розділ III КУоАП); по-друге, осіб, що мають право складати протокол про адміністративні правопорушення (ст. 255 КУоАП); по-третє, осіб, що мають право здійснювати процесуально-забезпечувальні заходи примушення (статті 259, 262, 264, 265, 266 КУоАП і ч. 2 ст. 268 КУоАП) і т. п.111

110 Бахрах Д. Н. Адміністратівная відповідальність громадян в СРСР. Учбове пособие.- Свердловськ, 1989.- С. 133-134; Ківалов СВ., Біла Л. Р. Адміністративне право Україні: Навчально-методічній посібник. Видання 2-е, перероблене і доповнене.- Одеса: Ізд. «Юридична література», 2002 - С. 54.

111 На нашій думку, до цієї групи учасників виробництва потрібно відносити і прокурора (його заступників), участь якого регламентується на сьогоднішній день статтями 250, 290 КУоАП і розділом 1 розділу 3 Закону України від 05.11.91 м.

148

> > > 149 > > >

2. Особи, що мають безпосередні інтереси в справі.

До них відносяться: 1) особа, що притягується до адміністративної відповідальності; 2) потерпілий і його законні представники.

3. Особи і органи, сприяючі здійсненню виробництва. До даної групи учасників виробництва

119

відносяться: свідки, експерти, переводчики1 .

4. Інакші особи і органи, сприяючі виконанню постанови у справі, профілактиці адміністративних правопорушень (наприклад, громадські організації, трудові колективи, адміністрації підприємств, установ, організацій і т. п.).

Розділ 21 КУоАП до осіб, що беруть участь у виробництві у справах про адміністративні правопорушення, відносить:

1. Особа, що притягується до адміністративної відповідальності, яке згідно ст. 268 КУоАП має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, представляти докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, інакшого фахівця в галузі права, який згідно із законом має право на надання правової допомоги особисто або за дорученням юридичної особи, виступати на рідному

«Про прокуратуру», оскільки участь прокурора може істотно вплинути на сам порядок виробництва, а також на вихід справи.

112 До учасників, сприяючих здійсненню виробництва у справах про адміністративні правопорушення, деякі вчені также4 відносять фахівців і зрозумілу (Бахрах Д. Н. Адміністратівная відповідальність громадян в СРСР. Учбове пособие.- Свердловськ, 1989.- 133; Ковпаків В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право Україні: Підручник.- ДО.: Юрін-грудка Інтер, 2003.- С. 300). Кодекс України про адміністративні правопорушення не передбачає як учасники виробництва фахівця і зрозумілих, що говорить про недосконалість законодавства про адміністративну відповідальність. На практиці і фахівець, і зрозумілі іноді є учасниками виробництва. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення врахував ці нестачі старого законодавства і закріпив в розділі 25 правове положення фахівців (ст. 25.8) і зрозумілих (ст. 25.7).

До даної групи учасників виробництва у справах про адміністративні правопорушення потрібно віднести і секретарів колегіального органу адміністративної юрисдикції, які згідно ст. 281 КУоАП зобов'язані вести протокол засідання і підписати його разом з головуючим на засіданні.

149

> > > 150 > > >

мові і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, на якій ведеться виробництво; оскаржити постанову у справі.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, що притягується до адміністративної відповідальності. Це сприяє всебічному, об'єктивному розгляду справи, встановленню істини, а також правильному визначенню міри стягнення. Заочно може бути розглянуте тільки така справа, по якій достовірно відомо, що правопорушник знає про місце і час розгляду справи і не хоче бути присутній або свідомо затягує своїм нез'явленням дозвіл справи. Якщо ж обличчя, що притягується до відповідальності, хоче бути присутній при розгляді справи, але по шанобливій причині не може цього зробити і просить відкласти розгляд, орган або посадова особа зобов'язані перенести розгляд на інший день в зручний час, з урахуванням встановлених законом термінів дозволу справи.

У ряді випадків, перерахованих в статті 268 КУоАП, присутність при розгляді справи особи, який притягується до відповідальності, визнана обов'язковою. Це торкається в основному правопорушень, за які встановлені найбільш суворі заходи стягнення - адміністративний арешт або штраф в підвищеному розмірі, наприклад, дрібне хуліганство, розпивання спиртних напоїв в суспільних місцях, дрібне розкрадання і інші правопорушення. По цих справах порушник зобов'язаний з'явитися по виклику органу внутрішніх справ або судді районного (міського) суду. Якщо він ухиляється від явки, то працівники міліції можуть піддати його приводу. Такий порядок зумовлений необхідністю всебічного з'ясування обставин справи, а також посилення виховального впливу на порушника.

2. Потерпілий, яким згідно ст. 269 КУоАП признається обличчя, якому адміністративною провиною заподіяний моральна, фізична або майнова шкода. Потерпілий має право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, оскаржити постанову у справі про адміністративне правопорушення. Також потерпілий може бути опитаний як свідок у відповідності зі статтею 272 КУоАП.

3. Законні представники - це особи, на які згідно із законом покладений обов'язок захищати права і представ150

> > > 151 > > >

лять інтереси неповнолітнього або дорослого громадянина, який внаслідок фізичних або психічних недоліків не може самостійно реалізувати свої права (батьки, усиновлювачі, хранителі, опікуни).

У справі про адміністративне правопорушення законні представники можуть бути допущені для захисту інтересів двох категорій осіб: 1) що притягується до адміністративної відповідальності і 2) потерпілого. Основою допуску особи до участі у виробництві у справі як законний представник є документ, що засвідчує його відношення до притягнутого до відповідальності або потерпілого.

Законні представники мають право: знайомитися з матеріалами справи; заявляти клопотання; від імені особи, інтереси якого вони представляють, приносити жалоби на рішення органу (посадової особи), що розглядає справу.

4. Оборонець, адміністративно-процесуальний статус якого передбачається ст. 271 КУоАП. Оборонець - це адвокат або інакший фахівець в області права, який згідно із законом має право на надання правовою допомоги особисто або за дорученням юридичної особи. Повноваження адвоката на участь в розгляді справи упевняються ордером, що видається адвокатським об'єднанням або відповідним дорученням на ведіння справи.

Оборонець має право: знайомитися з матеріалами справи; заявляти клопотання; за дорученням його обличчя, що запросило, від його імені подавати жалоби на рішення органу (посадової особи), що розглядає справу, а також має інші права, передбачені законами України (наприклад, Законом України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 р.).

5. Свідок, процесуальні права і обов'язки якого передбачені в ст. 272 КУоАП. Свідок - це будь-яка особа, про яку є дані, що йому відомі які-небудь обставини, належні встановленню по даній справі. По виклику органу (посадової особи), у виробництві якого знаходиться справа, свідок зобов'язаний з'явитися у вказаний час, дати правдиві пояснення, повідомити все відоме йому у справі і відповісти на поставлені питання. Тобто основним обов'язком свідка є дача правдивих пояснень, повідомлення всіх відомостей, відомих йому по даній справі, а також дача відповідей на задані питання.

151

> > > 152 > > >

Нарівні з обов'язками свідок має і відповідні права. Наприклад, він має право давати пояснення на рідній мові і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, на якій ведеться виробництво. Свідок має право викладати пояснення в усній або письмовій формі. Йому надане право на відшкодування витрат, пов'язаних з явкою до органу або до посадової особи, що розглядає справу. За ним також зберігається середній заробіток по місцю роботи за час відсутності в зв'язку з викликом (ст. 275 КУоАП).

6. Експерт, адміністративно-процесуальний статус якого визначений в ст. 273 КУоАП. Експерт призначається органом (посадовою особою), у виробництві якого знаходиться справа про адміністративне правопорушення, у випадку, коли виникає необхідність в спеціальних пізнаннях.

Експерт зобов'язаний з'явитися по виклику органу (посадової особи) і дати об'єктивний висновок з поставлених перед ним питань, а також має право: знайомитися з матеріалами справи, що відносяться до предмета експертизи; заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку; з дозволу органу (посадової особи), у виробництві якого знаходиться справа про адміністративне правопорушення, задавати особі, що притягується до відповідальності, потерпілій, свідкам питання, що відносяться до предмета експертизи; бути присутній при розгляді справи.

7. Перекладач, який призначається у випадках, коли особа, що притягується до адміністративної відповідальності, або інші обличчя, що беруть участь в справі (потерпілий, свідок), не володіють мовою, на якій ведеться виробництво. Участь перекладача дає їм можливість користуватися рідною або іншою мовою, якою вони володіють, що сприяє об'єктивному, всебічному дослідженню обставин справи.

Перекладач зобов'язаний з'явитися по виклику органу (посадової особи) і зробити повно і точно доручений йому переклад (ст. 274 КУоАП).

152

> > > 153 > > >