Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 66 67

з 1. Поняття виробництва у справах про адміністративні правопорушення

Поняття виробництва у справах про адміністративні правопорушення не дається чинним законодавством України, однак воно вироблене наукою адміністративного права.

Частіше за все визначають виробництво у справах про адміністративні правопорушення як одне з специфічних і важливих адміністративно-юрисдикционних произ127

> > > 128 > > >

водств, вхідних в адміністративно-юрисдикционний процесс95 (див. з 3 розділу 5).

Розвиваючи це положення А. С. Васильев і М. Ф. Орзіх зазначають, що виробництво у справах про адміністративні правопорушення повинно регулюватися як особливий вид юрисдикционной діяльності, відмінний набором специфічних, тільки йому властивих ознак (особливістю матеріально-правових норм і матеріально-правових відносин, реалізація яких опосередкується даним виробництвом; специфікою процесуальних норм і процесуальних відносин, які складають його зміст; характером індивідуально-конкретних справ, що розглядаються і юридичними наслідками їх дозволу).

Іноді про виробництво у справах про адміністративні правопорушення говорять як про діяльність уповноважених суб'єктів по застосуванню адміністративних стягнень і сукупності виникаючих при цьому відносин, врегульованих нормами права96.

Також під виробництвом у справах про адміністративні правопорушення розуміють ряд послідовних дій органів державного управління (посадових осіб), юрисдикционних органів, а в деяких випадках - інших суб'єктів, які відповідно до норм адміністративного законодавства здійснюють заходи, направлені на залучення правопорушників до відповідальності і на забезпечення виконання винесеного постановления97.

95 Ківалов СВ., Біла Л. Р. Адміністративне право Україні. Навчально-методічній посібник. Вигляд. 2-е, перероб. і допов.- Одеса: «Юридична література», 2002.- С. 52; Ковпаків В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право Україні: Підручник.- ДО.: Юрінком Інтер, 2003.- С. 292; Панова И. В. Адміністративно-процесуальна діяльність в Російській Федерації. Монографія.- Саратов: Приволжское книжкове видання, 2001.- С. 260; Тіхоміров СВ. Адміністративне право Російської Федерації: Учбове пособие.- М.: Ізд. «Юрлитин-форм», 2003.- С. 331.

96 Бахрах Д. Н. Адміністратівноє право. Підручник для вузов.- М.: Ізд. «БЕК», 1996.- С. 306; Бахрах Д. Н., Ренов Е. Н. Проїзводство у справах про адміністративні правопорушення: Пособіє.- М.: Ізд. «Знання», 1989.- С. 5-6.

97 Бітяк Ю. П, Зуй В. В. Адміністратівноє право України (Загальна частина). Учбове пособие.- X.: ТОВ «Одіссей», 1999.128

> > > 129 > > >

Галаган И. А. вважає, що про виробництво у справах про адміністративні правопорушення можна говорити і як про самостійний інститут адміністративно-процесуального права98.

Таке різноманіття визначень виробництва у справах про адміністративні правопорушення пояснюється тим, що вчені, маючи один об'єкт дослідження - виробництво у справах про адміністративні правопорушення, характеризували дане правове явище в залежності від предмета дослідження.

Так, якщо предметом нашого дослідження буде значення і місце виробництва у справах про адміністративні правопорушення в системі адміністративних виробництв, то необхідно буде відмітити, що виробництво у справах про адміністративні правопорушення є різновидом адміністративних юрисдикционних виробництв і володіє нарівні із загальними, своми специфічними ознаками.

Якщо предметом дослідження буде організаційна структура виробництва, то прийдем до висновку, що виробництво у справах про адміністративні правопорушення - це сукупність конкретних процесуальних стадій або послідовних дій органів адміністративної юрисдикції по залученню осіб до адміністративної відповідальності.

Якщо ж предметом дослідження буде нормативний зміст виробництва, то тоді виробництво у справах про адміністративні правопорушення можна охарактеризувати, як встановлену державою систему правових норм, регулюючу порядок проведення адміністративного рассдедования, розгляду і прийняття рішення у справі про адміністративне правопорушення, перегляду постанови (рішення) про накладення адміністративного стягнення і виконання постанови у справі.

Розглянемо основні особливості виробництва у справах про адміністративні правопорушення (далі виробництво).

С. 167; Битяк Ю. П. Адміністратівноє право України.- 2-е изд., перераб. і доп: Підручник / Під ред. Ю. П. Битяка.- X.: Ізд. «Право», 2003.- С. 222.

98 Галаган И. А. Адміністратівная відповідальність в СРСР: Процесуальне регулирование.- Воронеж, 1976.- С. 26-27.

129

> > > 130 > > >

По-перше, виробництво є одним з видів юрис-дикционних виробництв, тобто виробництв, пов'язаних із застосуванням до осіб заходів примушення, передбачених адміністративним законодавством.

По-друге, виробництво являє собою юрисдик-ционную діяльність компетентних органів, тобто діяльність, яка пов'язана з виявленням адміністративних проступків і залученням винних до адміністративної відповідальності.

По-третє, виробництво у справах про адміністративні правопорушення, як і будь-яке інше виробництво складається з певних стадій, кожна з яких має на ряду із загальними (характерними для всього виробництва), свої власні задачі і цілі (див. з 6 даного розділу).

Отже, виходячи з вище перерахованих особливостей виробництва, можна дати наступне визначення.

Виробництво у справах про адміністративні правопорушення - це один з видів адміністративних юрис-дикционних виробництв, що являє собою ряд послідовних дій компетентних органів і осіб, передбачених чинним законодавством, по виявленню адміністративних проступків і залученню винних до адміністративної відповідальності в ході адміністративного розслідування, розгляду і прийняття постанови (рішення) у справі, перегляду і забезпечення виконання постанови (рішення) про накладення адміністративного стягнення.