На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 66 67

з 2. Адміністративно-процесуальне празо в системі права України

Це один з дискусійних питань юридичної науки, який не знайшов свого рішення на теоретичному рівні, і відповідно не отримав свого чіткого законодавчого закріплення.

Всі вчені, працюючі в сфері науки адміністративного права, сходяться у думці, що адміністративно-процесуальне право існує і являє собою систему адміністративно-процесуальних норм, які регулюють суспільні відносини, пов'язані з розглядом і рішенням конкретних адміністративних справ. Однак вчені не однозначно визначають місце адміністративно-процесуального права в системі права України.

Для більш чіткого з'ясування цього питання необхідно звернутися до теорії держави і права, згідно якою система права являє собою сукупність взаємопов'язаних між собою правових норм, які об'єднані в більш загальні структурні підрозділи систеQfl

ми - інститути, подотрасли і галузі права0".

Одні вважають, що адміністративно-процесуальне право - це правовий інститут адміністративного права. Так В. Аверьянов вважає, що в структурі адміністративного права можливо виділити два правових інститути: 1) інститут «позитивного» адміністративного процесу, який включає в себе адміністративні правообеспечительние

80 Подотраслі не завжди виділяються як самостійний структурний елемент системи права, що свідчить про неоднозначний розгляд даного питання в теорії держави і права з боку вчених (Загальна теорія права і держави: Підручник / Під ред. В. В. Лазарева.- М.: Юрист, 1994.- С. 36, 136).

111

> > > 112 > > >

і правоохоронні виробництва, що охоплюють процедури розгляду заяв і жалоб приватних осіб, в тому числі надання їм різного роду адміністративних послуг; 2) інститут юрисдикционного адміністративного процесу, який включає в себе администра-тивно-юрисдикционние виробництва, що охоплюють процедури застосування заходів адміністративного примушення, включаючи відносини адміністративної ответственности81.

Іноді зустрічаються міркування про те, що адміністративно-процесуальне право - це підгалузь адміністративного права, яка регулює специфічний вигляд відносин в межах сфери правового регулювання адміністративного права.

Найбільш поширена останнім часом в юридичній літературі точка зору, що характеризує адміністративно-процесуальне право як галузь права. Причому таку точку зору відстоюють не тільки представники науки адміністративного права82, але і вчені, що займаються проблемами теорії держави і права83.

Така різноманітність думок учених про місце адміністративно-процесуального права в системі права України вимагає спеціальних наукових розробок, де б последо81

В. Авер'янов. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії // Право Україні, 2003.- №5. - С118.

82 Ю. П. Бітяк, В. В. Зуй. Адміністративне право України (Загальна частина): Учбове пособие.- X.: ТОВ «Одіссей», 1999.- С. 164; Васильев А. С. Адміністратівноє право України. (Загальна частина). Учбове пособие.- X.: «Одіссей», 2001.- С. 182; Сорокин В. Д. Правовоє регулювання: предмет, метод, процес (макроуровень).- СПб: Юридичний центр Прес, 2003.- С. 661; Миколенко А. И. Место адміністративно-процесуального права України в системі права України. // Правова держава, 2002.- № 4. - С. 171-174; Миколенко А. И. Проблеми класифікації галузей права // Матеріалі міжнародної науково конференції «Трансформація ринкових відносин в Україні: організаційно та економічні проблеми».- Одеса: Астропринт, 2003.- С. 67-70; O.K. Застрожная- Радянський адміністративний процесе: Учбове пособие.- Воронеж, 1985.- С. 11-31 і інш.

83 Протасов В. Н. Основи загальноправовий процесуальної теорії.- М.: «Юридична література», 1991.- С. 103-116; Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Учебник.- X.: Кон-торб, 2000.- С. 268 і інш.

112

> > > 113 > > >

вательно і обгрунтовано вирішувалися питання: співвідношення і чіткого розмежування адміністративно-матеріальних і адміністративно-процесуальних норм і відносин; співвідношення понять «процедура» і «процес»; співвідношення понять «правоприменительная діяльність» і «процес», а виходячи з цього визначалися зміст і структура адміністративного процесу.