На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 66 67

з 1. Адміністративно-процесуальне право як наука і учбова дисципліна

Адміністративно-процесуальне право як наука - це складова частина юридичної науки, що являє собою систему поглядів, ідей, уявлень про адміністративний процес, про адміністративно-процесуальне право як галузь права, про адміністративно-процесуальні норми і правовідносини, про закономірності, реформування, історію і тенденції розвитку адміністративно-процесуального законодавства.

Тому наука адміністративно-процесуального права не просто констатує факти і події, але зіставляє, аналізує і досліджує їх з метою отримання нових знань, розвитку законодавства і поліпшення правоприменительной діяльності компетентних державних органів.

Свій внесок в розвиток науки адміністративно-процесуального права внесли в свій час вчені колишнього СРСР, зокрема, Д. Н. Бахрах, В. М. Горшнев, O.K. Застрожная, В. А. Лорія, М. Я. Масленников, Н. Г. Саліщева, В. Д. Сорокин і ряд інших вчених. На сьогоднішній день багато які вчені України займаються даною проблематикою, зокрема, В. Б. Аверьянов, A.M. Бандурка, В. Г. Перепелюк, Н. М. Тіщенко і інші. Однак їм доведеться дозволити немало теоретичних і теоретико-прикладних проблем, які існують в даній сфері.

105

> > > 106 > > >

Дотримуючись точки зору учених77, згідно з яким адміністративно-процесуальне право - це самостійна галузь права, що формується в системі права України, вважаємо за необхідним говорити про існування і виділення самостійної учбової дисципліни - «Адміністративно-процесуальне право України».

Постановка даного питання не нова, оскільки відсутня єдність поглядів і представлень вчених на саме поняття адміністративного процесу, а також на структуру і зміст цієї учбової дисципліни.

Так, С. Н. Махина пропонує назвати таку дисципліну «Адміністративний процес» і включити в неї два розділи: 1) Державна влада, державне управління і виконавча влада. Процесуальна діяльність в адміністративному праві і адміністративний процес; 2) адміністративний процес (судовий) - галузь, що формується права78.

Заслуговує уваги учбовий курс «Адміністративно-процесуальна діяльність і адміністративно-процесуальне право», запропонований Вона виділяє чотири розділи в рамках даної учбової дисципліни: 1) загальнотеоретичний, присвячений поняттю, змісту і ознакам юридичного процесу, а також місцю адміністративно-процесуальної діяльності в системі юридичних процесів; 2) адміністративно-процесуальна діяльність: поняття, особливості, принципи і види; 3) адміністративно-юрисдикционний процес: поняття, особливості і види виробництв; 4) виробництво у справах про адміністративні правопорушення.

Автори учбового посібника «Адміністративний процес», будучи прихильниками широкого розуміння адміністративного процесу, запропонували в рамках даної дисципліни виділяти чотири розділи: 1) поняття і особливості адміністративного процесу; 2) суб'єкти адміністративного процесу; 3) характеристика окремих виробництв

77 Васильев А. С. Адміністратівноє право Україн. (Загальна частина): Учбове пособие.- X.: «Одіссей».- 2001.- С. 182.

78 Махина С. Н. Адміністратівний процес: Проблеми теорії, перспективи правового регулирования.- Воронеж, 1999.- С.202-206.

79 Панова И. В. Адміністративно-процесуальна діяльність в Російській Федерації. Монографія.- Саратов: Приволжское книжкове видання, 2001.- С. 83-96.

106

> > > 107 > > >

адміністративних процеси і 4) адміністративна юстиція і адміністративний процес.

Розділяючи загалом названу позицію, а також з урахуванням запропонованого в учбовому посібнику матеріалу, пропонується програма спеціального учбового курсу «Адміністративний процес і адміністративна відповідальність», яка б включала в себе: 1) загальнотеоретичні питання, пов'язані з поняттям, особливостями і структурою адміністративного процесу; 2) теми, присвячені місцю адміністративно-процесуального права в системі права України; 3) теми, пов'язані з характеристикою окремих видів адміністративних виробництв, і 4) деякі питання матеріального права, присвячені поняттю, особливостям, принципам, функціям і основам адміністративної відповідальності.

Програма курсу «Адміністративний процес

і адміністративна відповідальність»

(Загальна частина матеріального права)

Тема 1. Адміністративно-правове примушення

Поняття і ознаки адміністративно-правового примушення. Види заходів адміністративно-правового примушення. Поняття і види заходів адміністративного попередження. Поняття і види заходів адміністративного припинення. Заходи по забезпеченню виробництва у справах про адміністративні правопорушення. Дискусійні питання адміністративно-відбудовних заходів примушення. Поняття і види заходів адміністративної відповідальності. Співвідношення понять «міри адміністративної відповідальності», «адміністративні стягнення» і «заходи відповідальності, передбачене нормами адміністративного права».

Тема 2. Адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність як особливий вигляд юридичної відповідальності. Нормативна, фактична і процесуальна основа адміністративної відповідальності. Кодекс України про адміністративні правопорушення як систематизований акт законодавства України про адміністративну відповідальність. Питання систематизації законодавства України про адміністративну відповідальність. Функції адміністративної

107

> > > 108 > > >

відповідальності. Принципи адміністративної відповідальності. Поняття адміністративної провини і його ознаки. Класифікація адміністративних проступків.

Тема 3. Склад адміністративної провини

Поняття і структура складу адміністративної провини. Класифікація складів адміністративної провини. Об'єкт адміністративної провини. Загальний, родової і видової об'єкт адміністративної провини. Предмет адміністративної провини. Об'єктивна сторона адміністративної провини. Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони адміністративної провини. Факультативні ознаки об'єктивної сторони. Суб'єкт адміністративної провини. Співвідношення понять «загальний суб'єкт адміністративної провини» і «спеціальний суб'єкт адміністративної провини». Суб'єктивна сторона адміністративної провини. Провина і її форми.

Тема 4. Адміністративні стягнення

Поняття адміністративного стягнення. Система адміністративних стягнень по законодавству України. Класифікація адміністративних стягнень. Відмінність відшкодувального вилучення предмета від конфіскації предмета, що було безпосереднім об'єктом або знаряддям здійснення адміністративної провини. Загальні правила накладення адміністративного стягнення. Заходи впливу, вживані до неповнолітніх згідно ст. 241 КУоАП. Обставини, пом'якшувальні і обтяжуючі адміністративну відповідальність. Призначення адміністративного стягнення при множинності адміністративних проступків. Покладання обов'язку відшкодувати заподіяний адміністративною провиною майновий збиток.

(Загальна частина процесуального права)

Тема 5. Адміністративно-процесуальне право

Адміністративно-процесуальне право як наука і учбова дисципліна. Адміністративно-процесуальне право в системі права України. Поняття і ознаки адміністративного процесу. Принципи адміністративного процесу. Адміністративно-юрисдикционний процес.

108

> > > 109 > > >

Управлінський (позитивний) процес. Структура адміністративного процесу. Співвідношення понять «процедура», «процес», «виробництво», «стадія». Класифікація адміністративних виробництв.

Тема 6. Адміністративно-процесуальні норми і адміністративно-процесуальні відносини

Поняття і види адміністративно-процесуальних норм. Структура адміністративно-процесуальної норми. Гіпотеза і санкція в адміністративно-процесуальній нормі. Проблеми систематизації адміністративно-процесуальних норм.

Поняття і ознаки адміністративно-процесуальних відносин. Види адміністративно-процесуальних відносин. Юридичні факти породжуючі, що змінюють і припиняючі адміністративно-процесуальні відносини. Структура адміністративно-процесуальних відносин. Суб'єкти адміністративно-процесуальних відносин. Об'єкти і зміст адміністративно-процесуальних відносин.

Тема 7. Суб'єкти адміністративного процесу

Система суб'єктів адміністративного процесу. Класифікація суб'єктів адміністративного процесу. Громадяни як суб'єкти адміністративного процесу. Суб'єкти, що здійснюють адміністративно-процесуальну діяльність. Суб'єкти адміністративного процесу, сприяючі досягненню цілей процесу і реалізації адміністративно-процесуального статусу громадянина.

(Особлива частина процесуального права)

Тема 8. Загальна характеристика виробництв управлінського адміністративного процесу

Поняття, задачі і стадії виробництва по відроблянню і прийняттю нормативних актів управління. Особливості виробництва по пропозиціях і звертаннях громадян. Заохочувальне виробництво. Реєстраційні виробництва: поняття і види. Загальна характеристика контрольно-наглядових виробництв. Поняття і види виробництв дозвільної системи.

109

> > > 110 > > >

Тема 9. Загальна характеристика адміністративно-юрисдикционних виробництв

Виробництво по адміністративних жалобах. Виробництво по дисциплінарних справах в сфері державного управління.

Поняття виробництва у справах про адміністративні правопорушення. Правове регулювання і види виробництв у справах про адміністративні правопорушення. Задачі і принципи виробництва у справах про адміністративні правопорушення. Докази у виробництві у справах про адміністративні правопорушення. Учасники виробництва у справах про адміністративні правопорушення. Стадії виробництва у справах про адміністративні правопорушення. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення.

Тема 10. Заходи по забезпеченню виробництва у справах про адміністративні правопорушення

Загальна характеристика заходів по забезпеченню виробництва у справах про адміністративні правопорушення (процесуально-забезпечувальних заходів).

Доставлення порушника. Адміністративне затримання. Особистий огляд і огляд речей. Вилучення речей і документів. Відсторонення водіїв від управління транспортними засобами, річковими і маломірними судами і огляд на стан сп'яніння.

Тема 11. Стадії виробництва у справах про адміністративні правопорушення

Збудження виробництва у справах про адміністративні правопорушення. З'ясування фактичних обставин. Збудження справи про адміністративну провину. Напрям справи по приналежності.

Загальні правила розгляду справ про адміністративні правопорушення. Підготовка поділа до розгляду. Аналіз зібраних матеріалів, обставин справи (слухання справи). Прийняття постанови (рішення) у справі. Доведення постанови (рішення) до зведення.

Загальна характеристика стадії перегляду постанов (рішень) у справах про адміністративні правопорушення. Оскарження, опротестування постанови (рішення) у справі. Перевірка законності постанови

ПО

> > > 111 > > >

(рішення). Винесення рішення по жалобі, протесту прокурора і його реалізація.

Порядок виконання постанови (рішення) у справі про накладення адміністративного стягнення. Добровільне виконання постанови (рішення) у справі. Виконання постанови (рішення) у справі в примусовому порядку (виконавче виробництво).