На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 66 67

з 1. Поняття адміністративного стягнення

Поняття і цілі адміністративного стягнення визначені в ст. 23 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Законодавство закріплює, що адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, що здійснило адміністративне правопорушення, в дусі дотримання законів України, поваги до правил гуртожитку, а також попередження здійснення нових правопорушень, як самим правопорушником, так і іншими особами.

Наука адміністративного права виробила і інші визначення адміністративних стягнень. Наприклад, В. В. Іванов під адміністративними стягненнями розуміє один з елементів цілісної системи заходів адміністративного примушення, направленої на захист суспільних відносин в сфері державного управління, громадського порядку і суспільної безопасности60. Тобто в своєму визначенні В. В. Іванов робить акцент на об'єктах адміністративно-правового захисту, на які посягає адміністративна провина, вказуючи, що основною метою застосування адміністративного стягнення є захист врегульованих нормами права суспільних відносин.

Д. Н. Бахрах визначає адміністративні стягнення як каральні, «штрафні» санкції, зв'язані з позбавленням або обмеженням права, благ. Тобто акцент в цьому випадку більше робиться на такій меті застосування адміністративного стягнення, як покарання (пока-рание) правопорушника. При цьому Д. Н. Бахрах розглядає кару як «правову утрату» залученому до адміністративної ответственности61.

60 Івана В. В. Матеріально-правові і процесуальні гарантії законності залучення до адміністративної ответственности.- Одеса.: Ізд. «Астропринт», 2001.

61 Кара як мета застосування покарання за довершений злочин визначена в п. 2 ст. 50 УК України. У визначенні,

76

> > > 77 > > >

Адміністративне стягнення, вважає Д. М. Овсянко, - реакція на здійснення адміністративного правопорушення, міра відповідальності за нього. Такої ж точки зору дотримуються і автори учбового пособия62, розуміючи під адміністративним стягненням міру відповідальності і правові наслідки адміністративного правопорушення. Л. В. Коваль непросто охарактеризував адміністративні стягнення як необхідні правові наслідки порушення (невиконання) адміністративних заборон, але і уточнив, що ці наслідки поляжуть в засудженні поведінки порушника і обмеженні його особистих благ, матеріальних і інакших правових інтересів, в чому виражається оцінка довершеного діяння.

А. Б. Агапов розуміє під адміністративними стягненнями передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення санкції за здійснення адміністративних проступків. Автор в даному визначенні обмежується адміністративними санкціями, які містяться тільки в Кодексі. Враховуючи той факт, що законодавство України про адміністративну відповідальність є зараз не досить систематизованою галуззю законодавства і адміністративні проступки, а також адміністративні санкції за їх здійснення містяться не тільки в Кодексі України про адміністративні правопорушення, але і в інших нормативно-правових актах, таке визначення не в повній мірі відображає реальну действительность63.

Різноманітність визначень адміністративного стягнення в юридичній літературі пояснюється тим, що в цих визначеннях робиться акцент на одні або інші особливості, що характеризують дане праве явище. Розглянемо основні з них.

запропонованому законодавством про адміністративну відповідальність в ст. 23 КУоАП, така мета адміністративного стягнення відсутня, що породжує дискусії відносно наявності такої мети при застосуванні адміністративних стягнень.

62 Адміністратівна відповідальність в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. А. Т. Комзюка.- X., 1998.- С.24.

63 Наприклад, ст. 7 Закону України від 05.11.95 м. «Про боротьбу з корупцією» передбачає такі види адміністративних стягнень, як позбавлення права протягом трьох років займати посаді в державних органах або - протягом п'яти років балотуватися в депутати.

77

> > > 78 > > >

По-перше, адміністративне стягнення - це міра державного примушення, міра адміністративної відповідальності, встановлена законом. Як вже відмічалося, проблема нашого законодавства про адміністративну відповідальність полягає в тому, що адміністративні стягнення містяться не тільки в Кодексі України про адміністративні правопорушення, але і в інших нормативно-правових актах. Також адміністративні стягнення є не єдиною мірою державного примушення, тому дуже важливо відрізняти адміністративні стягнення від інакших заходів державного примушення (наприклад, заходів попередження, заходів припинення і т. д.). А також адміністративні стягнення є не єдиною мірою адміністративної відповідальності, тому дуже важливо відрізняти адміністративні стягнення від інакших заходів адміністративної відповідальності (наприклад, заходів впливу, вживаних до неповнолітніх згідно ст. 241 КУоАП).

По-друге, адміністративне стягнення - це міра відповідальності, яка може бути застосована органом адміністративної юрисдикції тільки до особи, визнаної винним в здійсненні адміністративної провини. У цьому значенні адміністративне стягнення є правовим наслідком здійснення особою протиправного діяння, що підпадає під ознаки адміністративної провини.

По-третє, адміністративне стягнення - це міра відповідальності, що полягає в засудженні поведінки порушника і обмеженні його особистих благ, матеріальних і інакших правових інтересів. Т. е. будь-яке адміністративне стягнення, є карою, що призначається за проступки винній особі, і спричиняє для правопорушника несприятливі юридичні последствия.64

64 В тлумачному словнику кара визначається як суворе покарання, відплата (Великий тлумачний словник російської мови / Гл. ред. С. А. Кузнецов.- СПб.: «Норинт», 2002.- С.417). Звичайно ж розглядати кару як відплату в рамках карного законодавства і законодавства про адміністративну відповідальність не можна. У цьому випадку ми повністю згодні з думкою Д. Н. Бахраха, який говорить про те, що зміст кари складає позбавлення або обмеження прав і благ особи, що притягується до адміністративної відповідальності (Д. Н. Бах-рах. Адміністративна відповідальність громадян в СРСР: Учбове пособие.- Свердловськ, 1989 - С. 69).

78

> > > 79 > > >

В-четвертих, адміністративне стягнення - це міра відповідальності, вживана до правопорушника з метою кари правопорушника, виховання його в дусі поваги законів і попередження нових правопорушень, як з боку, самого правопорушника, так і інших осіб. Кара як мета застосування адміністративного стягнення підтримується не всіма вченими, і законодавство про адміністративну відповідальність в ст. 23 КУоАП дану мету не вказує, однак виділення цієї мети дає можливість розмежувати між собою такі заходи адміністративної відповідальності, як адміністративні стягнення і заходи впливу, вживані до неповнолітніх (ст. 241 КУоАП).

Виходячи з вище сказаного можна дати визначення адміністративного стягнення. Адміністративне стягнення - це, во-перзих, міра відповідальності, встановлена законом, вживана до особи, винної в здійсненні адміністративної провини, і, по-друге, це правові наслідки здійснення адміністративної провини, поведінки порушника, що укладаються в засудженні і обмеженні його особистих благ, матеріальних і інакших правових інтересів з метою кари правопорушника, виховання його в дусі поваги законів і попередження нових правопорушень, як з боку самого правопорушника, так і інших осіб.