На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 66 67

з 1. Поняття і структура складу адміністративної провини

Як правило, Кодекс України про адміністративні правопорушення оперує поняттям не «склад админис-ния.

Цей вигляд адміністративного примушення вимагає до себе пильної уваги з боку вчених, оскільки досліджений на сьогоднішній день не досить.

47 До таких правопорушень Кодекс України про адміністративні правопорушення за станом на 05.07.2003 м. відносив ст. 50; ст. 79; 831; 92; ч. 1 ст. 921; ч. 1 ст. 98; ст. 99; ст. 101; ст. ст. 102-1032; ч. 3, 4 ст. 109; ч. 2 ст. 110; ст. 112; ч. 2 ст. 115; ч. 1, 3, 5 ст. 116; ч. 3 ст. 1162; ч. 1, 3 ст. 117; ч. 2, 3 ст. 119; ч. 3 ст. 121; ч. 1, 2 ст. 122; ст. 125; ч. 1 ст. 127; ч. 2 ст. 132; ч. 1, 2, 5 ст. 133; ст. 141; ст. 142; ст. 150; ст. 152; ч. 1 ст. 154; ст. 159; ст. 162; ст. 1641; ч. 1 ст. 178; ч. 1, 4 ст. 181; ч. 1 ст. 1811; ст. 182; ч. 1 ст. 184; ч. 1 ст. 1851; ст. 186; ст. 1861; ст. 188; ст. 192; ст. 197; ст. 199; ст. 201; ст. 202; ст. 203; ст. 205; ст. 206.

49

> > > 50 > > >

тративного проступки», а «адміністративне правопорушення». Склад згадується лише в обставинах, що виключають виробництво у справі про адміністративні правопорушення (п. 1 ст. 247 КУоАП). Однак, указавши на відсутність складу адміністративної провини як на обставину, що виключає виробництво у справі про адміністративне правопорушення, Кодекс не розкриває поняття складу. Його можна вивести тільки шляхом тлумачення даної статті.

Аналіз запропонованих вченими України визначень складу адміністративної провини, дозволяє зробити висновок, що склад адміністративної провини - це сукупність встановлених законом суб'єктивних і об'єктивних ознак, що характеризують дію або бездіяльність як адміністративну проступок.48 Така єдність думок спостерігається і відносно структури складу адміністративної провини, де виділяють, по-перше, елементи складу (об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона) і, по-друге, ознаки характеризуючі ці елементи (наприклад, об'єктивну сторону характеризують такі ознаки: місце, час, кошти, знаряддя здійснення провини, шкідливі наслідки, а також причинно-слідчий зв'язок між шкідливими наслідками і протиправним діянням і т. д.; суб'єктивну сторону - провина, мотив і мета). 49 У юридичній літературі зустрічається думка, що до складу адміністративної провини відносяться ознаки, що характеризують об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт і суб'єктивну сторону провини. Тобто, оперуючи поняттям «ознаки складу провини», вчені не дають відповідь на питання, - що таке об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт і суб'єктивна сторона в структурі складу адміністративного проступка50?

48 Бітяк Ю. П., Зуй В. В. Адміністратівноє право України. (Загальна частина): Учбове пособие.- X.: 000 «Одіссей», 1999.- С. 127; Гончарук СТ. Адміністратівна відповідальність за законодавством України: Навчальний посібник.- До., 1995.- С. 36; Ковпаків В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право Україні: Підручник.- ДО.: Юрінком Інтер, 2003.- С. 228.

49 Гончарук С. Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України: Навчальний посібник.- До., 1995.- З 36; Ковпаків В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право Україні: Підручник.- ДО.: Юрінком Інтер, 2003.- С. 234.

50 Бітяк Ю. П., Зуй В. В. Адміністратівноє право України. (Загальна частина): Учбове пособие.- X.: 000 «Одіссей», 1999.50

> > > 51 > > >

В даному параграфі буде викладена не традиційна, але, на нашій думку, більш обгрунтована точка зору відносно елементів, вхідних в структуру складу адміністративної провини. Дана точка зору з'явилася і відстоюється рядом вчених в рамках науки кримінального права при характеристиці структури складу преступления.51

Початковим в розгляді даного питання вважаємо наступне, - розглядати об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт і суб'єктивну сторону як елементи складу адміністративної провини є термінологічно не точним, оскільки всі вони не мають елементарности, тому що включають в себе більш дрібні компоненти.

Отже, склад адміністративної провини - це система обов'язкових об'єктивних і суб'єктивних елементів діяння, конструйованих по чотирьох підсистемах, ознаки яких передбачені в диспозиціях норм законодавства, що встановлює адміністративну відповідальність. Тобто структурно склад адміністративної провини складається, по-перше, з чотирьох підсистем (об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона), по-друге, з елементів, вхідних в підсистеми складу (наприклад, провина, мотив і мета є елементами суб'єктивної сторони провини) і, по-третє, з ознак елемента складу провини, які дані в Загальній і Особливій частині Кодексу України про адміністративні правопорушення (наприклад, прямий намір діяння як ознака, що характеризує провину адміністративної провини).

Об'єкт адміністративної провини, як підсистема складу правопорушення, являє собою суспільні відносини, що охороняються адміністративним законодавством, і яким адміністративна провина причи-З

127; Адміністративне право України.- 2-е изд., перераб. і доп. Підручник / Під ред. Ю. П. Битяка.- X.: Право, 2003.- С. 183.

51 Крімінальне право Україні. (Загальна частина). Підручник. 2-ге видання / За ред. П. С. Матішевського, П. П. Андруш-ка, С. Д. Шапченка.- До.: Юрінком Інтер, 1999.- С. 96-105; Курс кримінального права. Загальна частина. Тому 1: Вчення про злочин. Підручник для вузів. / Під ред. Н. Ф. Кузнецової і І. М. Тяжкго- М.: Ізд. «ЗЕРЦАЛО, 1999.- С. 168 - 177.

51

> > > 52 > > >

няет шкода. Об'єкт адміністративної провини включає в себе наступні елементи: безпосередній об'єкт адміністративної провини і предмет адміністративної провини.

Об'єктивна сторона, як підсистема складу адміністративної провини, включає в себе факультативні і обов'язкові елементи, що характеризують саме протиправне діяння, т. е. дія або бездіяльність що посягає на об'єкт адміністративно-правової охорони і що підпадає під ознаки адміністративної провини. До елементів об'єктивної сторони відносяться: діяння (дія або бездіяльність); наслідки; причинно-слідчий зв'язок між діянням і наслідками; спосіб здійснення провини; час здійснення провини; місце здійснення провини; знаряддя здійснення провини; кошти здійснення провини; обстановка (ситуація) здійснення провини.

Суб'єкт адміністративної провини, як підсистема складу правопорушення, - це особа, що здійснила адміністративну провину і яке на основі чинного законодавства можна притягнути до адміністративної відповідальності. Суб'єкт адміністративної провини включає в себе наступні елементи: вік; осудність і спеціальний суб'єкт.

Суб'єктивна сторона, як підсистема складу адміністративної провини, являє собою психічне відношення правопорушника до довершеного ним протиправного діяння. До елементів суб'єктивної сторони адміністративної провини відносяться: провина, мотив і мета.

Ознаки елементів складів адміністративних проступків визначають їх специфіку, дозволяють відмежувати один склад адміністративної провини від іншого, а також розмежувати адміністративні проступки і інші правопорушення.

Елементи складу адміністративної провини поділяються на обов'язкові і факультативні. У число обов'язкових входять елементи, які утворять в своїй системі той достатній мінімум, який необхідний для визнання діяння адміністративною провиною. Відсутність одного з них виключає наявність складу адміністративної провини, а відповідно і відповідальність за нього. До таких елементів відносяться: безпосередній

52

> > > 53 > > >

об'єкт провини; діяння в формі дії або бездіяльності; осудність; вік особи і вина.

Факультативні елементи - це елементи складу адміністративної провини, які можуть бути вказані в диспозиції норми, що встановлює адміністративну провину і відповідальність за нього, або немає. Якщо такий елемент вказаний безпосередньо в диспозиції норми законодавства про адміністративні правопорушення, то він набуває обов'язкового характеру і його відсутності означає відсутність складу адміністративної провини. Факультативні елементи, які не вказані в диспозиції норми законодавства про адміністративні правопорушення, не впливають на факт наявності складів і не беруть участь в кваліфікації адміністративних проступків. Однак вони грають роль при індивідуалізації адміністративної відповідальності. Наприклад, здійснення правопорушення групою осіб, як правило, розглядається як обставина, обтяжуюча адміністративну відповідальність (п. 4 ч. 1 ст. 35 КУоАП) і лише инбгда вказується як обов'язковий елемент складу адміністративної провини (ст. 1221 КУоАП - «Участь водіїв мотоциклів і інших транспортних засобів в груповому пересуванні, зупинці або стоянці»).

Для кращого розуміння структури складу адміністративної провини приведемо таблицю, що характеризує підсистеми, елементи і ознаки складу адміністративної провини, передбаченого ст. 65 КУоАП - «Незаконний поруб, пошкодження і знищення лісових культур і молодняка».

Підсистеми складу адміністративної провини

Елементи складу адміністративної провини

Ознаки складу адміністративної провини

1

2

3

Об'єкт

Предмет Безпосередній об'єкт

Відносини, що складаються в сфері науково обгрунтованого, раціонального використання і відтворювання лісів

53

> > > 54 > > >

Предмет

Різні види лісової рослинності як природного, так і штучного походження, що виростають на землях лісового фонду

Об'єктивна сторона

Діяння

Незаконний поруб і пошкодження дерев і чагарників, знищення або пошкодження лісових культур і посадочного матеріалу.

Наслідки

Пряма дійсна майнова шкода, що заподіюється державі

Причинно-слідчий зв'язок

Дія є причиною настання наслідків

Місце

Лісові розплідники і плантації, а також плантації, призначені під лесо-відновлення

Суб'єкт

Вік

16 років (ст. 12 КУоАП)

Осудність

Особа здібно усвідомлювати свої дії і керувати ними (ст. 20 КУоАП)

Спеціальний суб'єкт

Посадові особи

54

> > > 55 > > >

Суб'єктивна сторона

Вина

Намір при незаконному порубі дерев і чагарників Намір або необережність при знищенні і пошкодженні лісонасаджень