Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16

з 3. СИТУАЦІЯ ЯК ЗОВНІШНІЙ ПОБУДИТЕЛЬ В ГРУПОВІЙ ЗЛОЧИНІ І ЯК УМОВА ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

1. Карне законодавство цікавиться ситуацією - місцем, часом і обстановкою здійснення злочину остільки, оскільки вони входять до складу злочину або служать для визначення міри суспільної небезпеки! даного вчинку і тим самим - для визначення міри покарання

Але ситуація має не тільки кримінально-правове значення В кримінології значення поняття «ситуація» значно ширше Кримінологія розглядає ситуацію як одгту з причин злочинної поведінки або як умова, сприяюча здійсненню злочину.

Під ситуацією в кримінології розуміється «певне поєднання об'єктивних обставин життя людини, що безпосередньо впливають на його поведінку в даний момент»27, зухвалих рішучість здійснити злочин

Навколишнє середовище як частина об'єктивного світу двоячи ким образом впливає на людські вчинки з одного боку, вона формує людину як члена даного суспільства л визначає його спрямованість, його життєву установку, а з іншого боку, має значення конкретного зовнішнього побудителя до здійснення тієї або інакшої дії Те, що людина наділена здатністю зазделегідь представити мета і спосіб gbohx дій і визначити наслідки їх, не означає, що його дії незалежні від зовнішнього світу, конкретної обстановки і ситуації.

17 1 j-j До з ' р я в ц е в Причинність в кримінології М, 1968, стор. 46

Свідомість людини відповідає на зовнішні подразники не механічно, а активно, заломлює їх, осмислює Зовнішній світ розкриває численні і різноманітні способи задоволення потреб людини І хоч людина не може вийти за межі своїх можливостей, він мо-? кет вибрати способи і характер дій, яке найбільш повно відповідають його життєвій установці

2 Злочин, як всякий вчинок людини, є результатом взаємодії конкретної ситуації і життєвої установки, яка є у даної особи антигромадською

Залежність між цими двома величинами, як необхідну для кожного вчинку, відомий французький психолог Поль Фресс виразив таким чином R = PC2 < уде R означає поведінку як реакцію, яка залежить рт природи особистості (Р), зіставленої з даною ситуацією (З)

1 На даному етапі розвитку психологічної науии ні у jcoro не викликає сумніви ведуча роль особистості в цій взаємодії Причому вирішальне значення має те як сприймає дану ситуацію суб'єкт з точки зору сво-Ьй особистості, суть якої представляє сукупність Властивостей його організму (фізичних якостей), темпераменту, Досвіду, потреб

В кожний даний момент в психіку діючого в певних умовах суб'єкта проникає з дкр} жающеи Середи і переживається їм лише те, що входить в его жизненную ориентацию

Общая жизненная ориентация определяет деятетиность с\бъекга вообще На основе установки в каждом конкретном случае субъект в состоянії ориентироваться, приспосабливать собственное поведение к условиям данной ситуації Если ж его вибор останавливается на таком характере і способе поведения, которий имеет негативну морально-політичну оцінку, то можна говорити про наявність у обличчя антигромадської орієнтації

Реакція людини на конкретну ситуацію настільки індивідуальна, що важко вивести загальні правила, це тим більше важке, коли ми маємо справу з групою осіб преетуп28

См. Роль Фресс Же а ч Піане Експериментальна психологія. М, 1966, стр 102

47

ного характеру. У такому випадку виникають наступні питання

чому співучасники, незалежно від їх кількості і

незважаючи на відмінність їх індивідуальностей, при однаковій

ситуації діють спільно, прагнучи до досягнення од

ного і того ж злочинного результату?

чому співучасники, будучи в різних життєвих; ці

туациях, вирішуються брати участь в одному злочині Ка

киї обставини грають в таких випадках вирішальною

роль?

При вивченні ситуації необхідно звернути увагу передусім на те, чи довершений злочин в лредумиш-леяном співучасті або внаслідок наміру, виниклого на місці здійснення злочину. У першому випадку для формування злочинного наміру має значення як ситуацію під час обмови, так і ситуація в момент здійснення злочину; у вторам випадку увага повинна бути зосереджена на ситуації, виниклій безпосередньо перед здійсненням злочину.

Як було вказано в попередньому параграфі, ознакою, що визначає спільне здійснення групового злочину, незалежно від форми співучасті, є антигромадська орієнтація кожного з співучасників. Це означає, що кожний з осіб - членів груп є носієм ряду негативних якостей, звичок, схильностей. Наявність подібних негативних прагнень у кожного визначає спільність їх поведінки.

У групі осіб з приблизно однаковою антигромадською орієнтацією, що попали спільно і одночасно в однакову ситуацію, зовнішній подразник (ситуація у вузькому значенні слова) починає діяти приблизно однаково внаслідок однакової життєвої установки Не виключається і така можливість, що обличчя однаково помилково реагують на ситуацію внаслідок своїх уявлень про неї, і це однакове помилкове уявлення приводить їх до єдиного результату. Так, наприклад, відбувається, коли співучасники в п'яному вигляді справедливе зауваження сторонньої особи однаково сприймають як образа, і їх реакція виражається в хуліганських діях.

Ситуація у вузькому значенні - це конкретне явище, а в широкому значенні слова - сукупність явищ всієї навколишньої дійсності. Людина не здатна одночасно сприйняти всю навколишню дійсність, цей процес відбувається по етапах. У кожний конкретний момелт свідомість людини спочатку сприймає той зовнішній раз48

дражитель, який передусім про¦ратил на себе його в ш-мание і який ми умовно називаємо «головним»; інші зовнішні подразники, що становлять фон даної ситуації, ми називаємо «другорядними». Але таке ділення вельми умовне, оскільки не завжди те явище, яке першим звернуло на себе увагу людини, є дійсно головним в даній ситуації.

Костромским народним судом були осуджені Ягодкин і Кофтов за крадіжку особистого майна громадян. Увечері, в темряві вони влізли в кімнату через відкрите вікно і украли телевізор і одяг. Серед всіх обставин,'которие з тсобствовали здійсненню їх злочинного наміру, безумовно, існували наступні- в темряві їх rnvvuij було помітити, перехожих було мало і вони могли вибрати момент, коли на вулиці нікого не було; вікно було відкрите II будинку нікого не було. Ці обставини в совокул - юсти створили загальний сприятливий фон для злочинних дій Але головне, що пробудило в співучасниках їх антигромадську орієнтацію і послужило конкретним мотивом для здійснення злочину - відкрите вікно. Інші обставини (темрява, відсутність людей на вулиці) тільки посилювали їх рішучість. Можливо, якби цих обставин не існувало, співучасники і не здійснювали б злочину, але в цьому випадку вони складали ситуацію в більш широкому значенні.

«Головні» явища хоч більш яскраво вимальовуються, але можуть не відразу справити враження на співучасників. Це залежить від міри їх підготовки до сприйняття даного явища і від увага, яку обертають на нього співучасники. Але це враження тісно пов'язане з мотивом злочинних дій і стає згодом мотивом до здійснення злочину

Явище, яке може відразу звернути на себе увагу всіх співучасників і викликати майже одночасно бажання досягнути певну мету, повинне бути настільки яскравим, що у співучасників, внаслідок наявності у них приблизно однакової міри антигромадської орієнтації, аразу виникала потребу задовольнити його злочинним шляхом. У приведеному прикладі таким явищем виявилося відкрите вікно.

У той же час потрібно мати на увазі, що абсолютного

збігу моменту виникнення реакції на ситуацію у

всіх співучасників одночасно не буває: або внаслідок того,

що дана ситуація сприймається не одночасно (аз

особиста міра уважності), або внаслідок того, що со4- со-4

Н. Г. Угрехелідзе 49

учасники, сприйнявши ситуацію, не пишуть усвідомити ситуацію з однаковою швидкістю і перетворити її в мотив своїх злочинних дій (відмінність фізичних якостей). Крім того, у кожного співучасника може бути різна міра прагнення до дії.

Критерієм одночасності є не абсолютна тимчасова категорія безпосередньої реакції на ситуацію, а момент виявлення цієї реакції у вигляді злочину. Це виявлення може мати форму безпосереднього переходу до злочинного діяння всіх одночасно; може бути - і проміжною ланкою у вигляді змови на місці. Як правило, обмові супроводить той факт, що хтось один звертає увагу інших на ситуацію, відповідну для злочинного задоволення їх потреб.

У приведеному нами прикладі Кофтов першим звернув увагу Ятод-кина на відкрите вікно і на відповідний момент для здійснення крадіжки, хоч Ягодкин помітив ці обставини і себе мав намір звернути на них увагу Кофтова.

Ситуація як об'єкт зовнішнього світу за період її сприйняття всіма співучасниками може змінитися хоч би тому, що це сприйняття відбувається у співучасників в різний час. Але в цьому випадку має значення не абсолютну тотожність ситуації, яка внаслідок розвитку часу і його безповоротність неможлива, а головні ознаки, що характеризують її як явище ціле і постійне до тієї пори, поки вона воопримется всіма співучасниками.

Ситуація може мати значення зовнішнього побудителя, вона внаслідок наявності антигромадської орієнтації у співучасників дає поштовх до подальшої злочинної дії, будить задовольнити свої приховані потреби злочинним шляхом. Ці моменти доповнюються чисто емоційним сприйняттям ситуації, відсутністю критичного підходу до неї. Нерідко така реакція наступає, коли учасники групи знаходяться в нетверезому стані.

Іноді що склався зовнішня обстановка є обставиною, яка посилює рішучість співучасників почати злочинні дії, будить упевненість в тому, що продовження злочинної діяльності можливе. При цьому важливо, що виникає загальна групова упевненість, але упевненість ця не у всіх співучасників однакова. У таких випадках обстановка служить обставиною, сприяючою здійсненню злочину (темрява, відсутність людей: в нашому прикладі). 50

У окремих випадках такими обставинами служать не тільки явища об'єктивного світу, характеризуючий самий об'єкт посягання і умови, в яких він знаходиться і в яких протікає діяльність співучасників, але і дії однієї з співучасників. Наприклад, на однієї з співучасників обставини можуть впливати так, що у чого раніше, ніж у інших, виявляється антигромадська орієнтація, а потім до його дій підключаються інші. У цьому випадку дії одного співучасника є для інших перемагаючою ситуацією. Таким образрм дії даного співучасника включаються в загальну мету всієї існуючої обстановки і стають обставиною, сприяючою здійсненню групового злочину.

краснопресненским народним судом м. Москви Вовків і Стругавши були осуджені по ч. 2, ст. 206 і ст. 109 УК РСФСР. Обидва вони в нетверезому стані пристали до сторожа з хуліганських спонук. Вовків першим почав бити сторожа. Стрштав сприйняв це як сигнал до здійснення тих же дій, які здійснював Вовків. Дії Волкова сприймалися Рядковим як складова частина всього навколишнього його оточення.

3. Важче уточнити і визначити роль ситуації в тих випадках, коли злочинна група співучасників діє навмисно, коли злочин здійснюється за зазделегідь обдуманим планом. У таких випадках, як правило, співучасники передбачують не тільки суспільно небезпечні наслідки своїх дій, але і умови, в яких повинна протікати їх спільна «діяльність».

Співучасники вимушені зазделегідь передбачити всі можливі обставини і врахувати всі наслідки. По, оскільки бажаний результат не може наступити поза часом і простором, різні обставини можуть змінити хід подій. Причому в окремих випадках прагнення до здійснення антигромадських вчинків і бажання досягнути антигромадського результату у співучасників настільки велике, що вони йдуть на злочин незалежно від наявності перешкоджаючих обставин, навіть дуже серйозних. У таких випадках можна говорити про особливо глибокої і стійкої антигромадської орієнтації.

Навмисна співучасть передбачає єдність намірів всіх співучасників, наявність у них загальної мети - здійснення даного злочину. Єдність намірів об'єктивно виражається в обумовленості дій співучасників шляхом змови. Причому момент обумовленості дій в цих випадках віддалений від моменту, коли співучасники

51

здійснять свій злочинний задум, т. е. обмова, і здійснення задуманого - злочини відбувається при різних обставинах, в різних ситуаціях.

Ситуація в навмисній співучасті для членів групи має різне значення в момент формування злочинного наміру і в момент здійснення цього замие-ла. Але яка з них має вирішальне значення для здійснення. злочинного задуму, сказати важко, бо ситуація, що активно впливає на формування наміру, може бути нейтралізована різними обставинами ще до здійснення злочинного задуму.

Якщо при здійсненні злочинного задуму без попередньої змови. злочинне діяння є логічним продовженням впливу ситуації, то в навмисній співучасті велику роль грає ланцюг обставин, які можуть значною ' мірою змінити наміри співучасників всупереч задуманому. Це природне, та:: як людина здатний застосовуватися до даної ситуації і діяти в залежності від обставин, що змінилися, він не залишається рабом своїх первинних прагнень.

4. З всіх можливих ситуацій, попередніх злочинному акту, особливе значення має ситуація, в якій знаходиться обличчя безпосередньо перед здійсненням злочину. Значення цього, останнього моменту видно і з того, що законодавець, передбачаючи ситуацію як кваліфікуючу ознаку в окремих складах і як ознака, що впливає на відповідальність (пом'якшувальні і обтяжуючі обставини), має на увазі саме момент, безпосередньо попередній злочину.

До останнього моменту співучасник завжди має віз: 'можность відмовитися від свого злочинного наміру, відмовитися від участі в злочині, але якщо такого не трапляється, означає остання ситуація не викликає у нього негативного відношення до наслідку, і він залишається вірний своєму рішенню.

Остання ситуація не завжди одна для всіх співучасників. При співучасті у вузькому значенні, коли між членами групи ролі суворо розподілені зазделегідь, кожному співучаснику доводиться виконувати свою злочинну роль в різний час і в різних умовах. У ряді випадків у співучасників не співпадає не тільки злочинна ситуація, але і момент змови.

Таким чином, незалежно від того, співпадає ситуація у співучасників безпосередньо перед злочином або

52

немає, вона діє однаково негативно, т. е. не викликають у співучасників рішучості відмовитися від спільно прийнятого рішення здійснити злочин.

5. Співучасть передбачає умисні дії всіх

співучасників. Це означає, що члени злочинної змови

передбачують бажані або суспільно

небезпечні наслідки, що допускаються ними , передбачають обставини, в до

торих повинна протікати їх діяльність. Щоб уникнути - не

вдалого злочинного результату співучасники зазделегідь перед

приймають все для створення сприятливих умов, при

яких найкращим образом буде забезпечене досягнення

бажаного результату при найменшому ризику. У такому слу

чаї можна говорити про створення співучасниками благоприят

ний для них ситуації, що нерідко пов'язано із здійсненням

нових злочинів, що забезпечують успішне завершення

злочинного плану або ж безпеку самих співучасників.

Стародубцев, Медведев і Косоротов були осуджені Московським міським судом по ч. 2 ст. 146, п. «а» і «е», ст. 102 УК РСФСР. Вони спеціально познайомилися з У, щоб пограбувати його, запросили їло в свою кампанію, напоїли, потім убили і заволоділи його майном.,

В цьому випадку злочинці спочатку створили відповідну ситуацію для здійснення свого наміру, а потім з метою забезпечення здійснення злочину і своєї «безпеки» здійснили новий злочин - вбивство.

6. Навмисна співучасть не виключає і таких

випадків, коли при наявності обмови. співучасникам не прихо

дится створювати умови, сприяючі досягненню пре

ступного результату, вони повинні лише використати віз

никшую незалежно від їх волі відповідну ситуацію, до

торая іноді може прискорити хід злочинних подій.

При оцінці ситуації не варто перебільшувати її роль і недооцінювати значення ряду суб'єктивних чинників, наприклад емоцій, які можуть грати важливу роль в рішучості здійснити злочин; помилкового розуміння почуття товариства, виконання даного слова, особливо якщо співучасники діють не одночасно. Так, іноді злочин здійснюється незважаючи на негативне відношення до наслідків і свідомість небезпеки своєї дії, ради «товариша», якому було обіцяно діяти певним чином.

Ці переживання можуть бути настільки сильно виражені, що зовнішні обставини або взагалі не виробляють на них враження, або якщо і проводять, то не в

53

такій мірі, щоб пересилить, наприклад, помилково зрозуміле почуття «товариства».

Обличчя під впливом різних зовнішніх чинників і в залежності від свого фізичного і психічного стану не завжди однаково сприймає навколишню дійсність, явища, що відбуваються навколо нього. Такий стан може створити помилкове уявлення про реальну дійсність і, в залежності від характеру помилки, викликати реакції, які можуть по-різному відбиватися на інших співучасниках і внаслідок з різної міри втягувати їх в (злочин.

Невідповідність уявлення співучасників про дійсність може бути двоякого походження: воно може відбуватися або від незнання фактичних обставин, умов, в яких діють співучасники, або ж від неправильного представлення даної обстановки. У обох випадках у співучасників відсутнє усвідомлення дійсності. Причиною помилки можуть бути дії самого індивіда, його психологічна діяльність, яка залежить від особливостей темпераменту, міри розумового розвитку, стану збудженості; іноді причиною можуть бути і інші особи, які діють несвідомо, свідомо і навіть з певним наміром.

Досить, щоб внаслідок помилки зважився на злочин один з членів групи, як інші виявляються під впливом тих же помилок; такий вплив може мати форуму як пасивну, коли на злочин вирішуються без змови, так і активну, коли один з тих, що помиляються роз'яснює помилково ситуацію, що представляється км іншим і схиляє їх на злочин. У таких випадках певну роль грає і особистий «авторитет» того, хто першим вирішується на злочин і хто є ініціатором змови.

7. Докладний аналіз ситуації в кожному конкретному випадку сприяє правильному розумінню поведінки злочинця в тій або вербою обстановці, дає можливість вибрати відповідні заходи не тільки для його покарання, але і для перевиховання.

З іншого боку, аналіз ситуації необхідний для вживання заходів до попередження злочинів, до усунення обставин, сприяючих виникненню або здійсненню злочинного наміру. І це дуже важливе, так як-легше усунути ці обставини, ніж нейтралізувати ту антигромадську орієнтацію, яка закладена в самому суб'єктові.

54