На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64

з 2. Порядок призначення на посаду і звільнення від посади нотаріуса

Нотаріусом може бути громадянин України, що має вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом про закінчення університету, академії, інституту, і минулий стажування протягом 6-ти місяців в державній нотаріальній конторі або у нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою, кваліфікаційний екзамен, що здав і що отримав свідчення про право на заняття нотаріальною діяльністю. Не має права бути нотаріусом особа, що має судимість.

Основною задачею стажування осіб, навмисних займатися нотаріальною діяльністю, є вивчення специфіки роботи і придбання необхідних для подальшої роботи практичних навиків, освоєння передового досвіду організації труда. У відповідності зі ст. 13 Закону стажистом нотаріуса може бути особа, що має вищу юридичну освіту. Умови роботи стажиста визначаються трудовим контрактом між стажистом і приватним нотаріусом або державною нотаріальною конторою з дотриманням законодавства про труд. Нотаріус забезпечує підготовку стажиста до нотаріальної діяльності. Термін стажування незалежно від причин (робота по спеціальності в минулому, достатня підготовка і т. д.) скороченню не підлягає.

Контроль за організацією і вмістом стажування в державних нотаріальних конторах або у приватних нотаріусів здійснюють Міністерство юстиції України,

43

Головне управління юстиції автономної Республіки Крим, управління юстиції обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій,

Відповідальність за проведення стажування в державних нотаріальних конторах покладається на завідуючого нотаріальною конторою або його заступника, а у приватного нотаріуса - на цього нотаріуса. По закінченні терміну стажування безпосередній її керівник складає висновок про результати проходження стажування. Цей документ повинен відображати міру підготовки стажиста, отримані ним в ході стажування практичні навики і знання.

Для визначення рівня професійної підготовки осіб, що мають намір займатися нотаріальною діяльністю, при управліннях юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій утворяться кваліфікаційні комісії нотаріату. Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 28 грудня 1993 р. 45, передбачає загальні положення, повноваження і порядок її роботи, порядок розгляду заяв осіб, бажаючих зайнятися нотаріальною діяльністю.

Особа, яка має намір займатися нотаріальною діяльністю, подає особисто або висилає поштою в кваліфікаційну комісію заяву, засвідчену у встановленому порядку копію диплома про вищу юридичну освіту і висновок про результати проходження стажування.

За результатами розгляду заяви кваліфікаційна комісія приймає рішення про допуск цієї особи до здачі кваліфікаційного екзамена або про відмову в допуску.

Екзамен приймається кваліфікаційною комісією в межах місячного терміну, проводиться на основі відповідної програми і являє собою відповіді на усні питання, рішення практичних задач і пр.

Законодавство України про нотаріат // Бюл. законодавства і юрид. практики Україні.- 1998.- № 5. - С. 46-49

44

За результатами здачі кваліфікаційного екзамена комісія приймає рішення про можливість (або неможливість) допуску особи до нотаріальної діяльності.,

Обличчя, що не здали кваліфікаційний екзамен, допускаються до його повторної здачі не раніше, чим через одного-рік.

Рішення кваліфікаційної комісії може бути оскаржене в Вищу кваліфікаційну комісію нотд-риага при Міністерстві юстиції України в місячній термін від дня вручення нею копії зацікавленій особі.

22. лютого 1904 р. Кабінет Міністрів України затвердив Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотариата46, відповідно до якого жалоби на рішення кваліфікаційних комісій нотаріату розглядаються Комісією в місячний термін за участю особи, що подала жалобу, і представника комісії нотаріату, рішення якої оскаржиться. Нез'явлення вказаних осіб не є перешкодою ' для розгляду жалоби, однак Комісія може визнати їх явку обов'язковою.

За результатами розгляду справи Вища кваліфікаційна комісія може постановити такі рішення:

залишити рішення кваліфікаційної комісії без

змін, а жалобу без задоволення;

допустити особу, що подала жалобу, до здачі повторне

го екзамена Вищої кваліфікаційної комісії;

відмінити рішення кваліфікаційної комісії але

тариата і допустити особу до заняття нотаріальною діяльно

стью. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотариа

та є остаточним.

На основі рішення кваліфікаційної комісії нотаріату Міністерством юстиції України »идаен; я свідчення про право на занчтие нотаріальною діяльністю. Відмова у видачі свідчення може бути оскаржена в суд в місячний термін від дня його отримання.

Положення про порядок видачі свідчення про право на заняття нотаріальною діяльністю, уївержденное наказом

Законодавство України про нотаріат // Бюл. законодавства '. юрил практики Україні.- 1998.-№ 5. - З 44-46

45

Міністерства юстиції України від 20 січня 1994 р. передбачає, що для отримання свідчення в Міністерство юстиції України подається заява, до якого додаються рішення кваліфікаційної комісії або Вищої Кваліфікаційної комісії нотаріату і документ банківської установи про внесення плати за видачу свідчення. При подачі заяви повинен бути представлений документ, що засвідчує особистість заявника.

Заява розглядається протягом одного місяця від дня його подачі. За результатами розгляду заяви приймається рішення: про видачу свідчення; про відмову у видачі свідчення; про залишення заяви без розгляду.

При наявності основ особі, що звернулася видається свідчення встановленої форми.

Рішення про відмову у видачі свідчення приймається у випадку, коли на момент звертання особи в Міністерство юстиції України виникли обставини, перешкоджаючі отриманню свідчення, зокрема: а) втрата обличчям громадянства України; б) постанова по відношенню до цього обличчя звинувачувального вироку, що набрав законної чинності; в) постанова визначення про застосування примусових заходів медичного характеру, що набрало законної чинності; г) постанова рішення суду, що набрало законної чинності, про обмеження дієздатності особи, визнання його недієздатним; д) інші випадки, передбачені законом України «Про нотаріат».

Заява про видачу свідчення залишається без розгляду, якщо воно подане без необхідних документів.

За видачу свідчення про право на заняття нотари альной діяльністю вноситься плата, розмір якої відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 р. «Про розмір плати за видачу свідчення

48

про право на заняття нотаріальною діяльністю» становить десять не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, а

47 Законодавство України про нотаріат // Бюл. законодавства І юрид. практи

ки України.- 1998.- № 5. - С. 49, 50.

48 Там же.- С. 53.

46

за видачу його дубліката - в розмірі 50% цієї суми.

Особа, якій уперше надається право займатися нотаріальною діяльністю, в урочистій обстановці приносить присягу в управліннях юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.

Свідчення про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути анульоване Міністерством юстиції України з власної ініціативи нотаріуса або по представленню управлінь юстиції Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у випадках:

- втрати громадянства України або виїзду за межі

України на постійне проживання;

винесення відносно нотаріуса звинувачувального вироку суду, що вступив внаслідок;

винесення визначення, що вступило внаслідок про при

мененії до нотаріуса примусових заходів медичного ха

рактера;

винесення постанови про закриття карного де

ла відносно нотаріуса по нереабилитирующим основани

ям;

винесення рішення

суду, що вступило в законну силу про обмеження дієздатності особи, виконуючого

обов'язки нотаріуса, визнанні його недієздатним або

безвісно відсутнім, оголошенні його вмерлим;

неодноразового порушення нотаріусом дію

щего законодавства при здійсненні нотаріальних дейст

вий або грубого порушення закону, що заподіяв збиток ин

тересам держави, підприємств, установ, організацій,

громадян;

невідповідності нотаріуса посади

внаслідок стану здоров'я, що перешкоджає нотариаль

ний діяльності;

порушення нотаріусом вимог, передбачений

них ч. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 8 і ст. 9 Закону.

Рішення про анулювання свідчення про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути оскаржене

47

в суд в місячний термін від дня його отримання.

Призначення на посаду державного нотаріуса і звільнення від посади виробляється управліннями юстиції Ради Міністерств Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими государственних'администраций.

Реєстрація приватної нотаріальної діяльності виробляється управліннями юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій по заяві особи, що має свідчення про право на заняття нотаріальною діяльністю.

Реєстраційне посвідчення видається управлінням юстиції в 15-дневний термін з моменту подачі заяви. Відмова в реєстрації приватної нотаріальної діяльності не допускається. Однак Указ Президента України від 23 серпня 1998 р. «Про урегулювання діяльності нотаріату в Україні»49 передбачив виключення з цього правила, встановивши в п. 4. що кількість приватних нотаріусів в межах нотаріального округу визначається Міністерством юстиції України в залежності від чисельності населення. Це означає, що зареєструвати приватного нотаріуса можна лише при наявності вакансії в нотаріальному округу.

Після отримання реєстраційного посвідчення приватний нотаріус зобов'язаний в тримісячний термін почати нотаріальну діяльність. Якщо протягом цього терміну без шанобливих причин нотаріус не приступить до роботи, за рішенням управління юстиції видане йому реєстраційне посвідчення може бути анульоване.

Приватний нотаріус повинен мати своє робоче місце в межах нотаріального округу, який визначається управлінням юстиції по заяві нотаріуса відповідно до адміністративно-територіального ділення України. У містах, що мають районне ділення, округом діяльності нотаріуса є територія відповідного міста.

Приватна нотаріальна діяльність припиняється, а

' Урядовій кур'єр - 1998.- № 163, 164

48

реєстраційне посвідчення анулюється управліннями юстиції Ради міністрів Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у випадках:

подачі приватним нотаріусом письмового ходатайст

ва про припинення своєї діяльності,

анулювання свідчення про право на заняття але

тариальной діяльністю;

- якщо приватний нотаріус не уклав договір службового страхування або не вніс страхову заставу для забезпечення відшкодування збитку, передбаченого ст. 28 Закону, або не заповнив страхову заставу до встановленого розміру;

- якщо приватний нотаріус без шанобливих причин не

виконує своїх обов'язків протягом 2-х місяців і не уве

домил про це управління юстиції;

- невідповідності приватного нотаріуса

посади або роботі, що виконується внаслідок стану

здоров'я, який на тривалий час перешкоджає нотари

альной діяльності.

Частний'нотариус, діяльність якого припиняється, в місячний термін зобов'язаний передати документи, що стосуються довершених ним нотаріальних дій, в державний нотаріальний архів.