Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64

з 1. Система і компетенція нотаріальних органів

У відповідності зі ст. 1 Закону України «Про нотаріат» здійснення нотаріальних дій покладається на нотаріусів, працюючих в державних нотаріальних конторах,

36

державних нотаріальних архівах (державні але-. тариуси) або що займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси). У населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії здійснюються уповноваженими на це посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів. Здійснення нотаріальних дій за межею покладається на консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - на дипломатичні представництва України. Крім того, посвідчення заповітів і довіреності, прирівняних до нотаріальних, може вироблятися особами, вказаними в ст. 40 Закону (головними лікарями лікарень, лікувальних установ, санаторіїв; капітанами морських судів; начальниками експедицій і т. д.).

Покладаючи на нотаріальні органи функцію здійснення нотаріальних дій, держава наділяє їх владними повноваженнями (компетенцією).

Законодавство про нотаріат, на відміну від ГПК України, не містить норми, що закріплює загальні правила підвідомчості справ нотаріальним органам. У Законі прямо перераховуються нотаріальні дії, що становлять в сукупності компетенцію нотаріальних органів.

Повноваження нотаріальних органів на здійснення нотаріальних дій регламентуються в залежності від субьекта, уповноваженого здійснювати нотаріальні функції.

Найбільш широке коло нотаріальних дій здійснюється в державних нотаріальних конторах. У відповідності зі ст. 34 Закону в державних нотаріальних конторах здійснюються такі нотаріальні дії:

упевняються угоди (обмови, заповіти,

довіреність, шлюбні контракти і пр'.);

приймаються заходи до охорони спадкового иму

щества;

видаються свідчення про право на спадщину;

видаються свідчення про право власності на

частку в загальному тимущест ве чоловіків;

37

видаються свідчення про придбання житлових до

мов з публічних торгів;

видаються дублікати документів, що зберігаються в де

лах нотаріальної контори;

накладається заборона відчуження житлового будинку,

квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної дільниці,

іншого нерухомого майна;

упевняється вірність копій документів і випи

сік з них;

упевняється автентичність підпису на документах;

упевняється вірність перекладу документів з од

ного мови на іншій;

- упевняється факт, що громадянин є жи

вим;

упевняється факт перебування громадянина в опре

діленому місці;

упевняється тотожність громадянина чи з

цом, зображеним на фотографії;

упевняється час пред'явлення документів;

передаються заяви фізичних і юридичних

осіб іншим фізичним і юридичним особам;

приймаються в депозит грошові суми і цінні

папери;

здійснюються виконавчі написи;

здійснюються протести векселів;

пред'являються чеки до платежу і упевняється не

оплата чеків;

здійснюються морські протести;

приймаються на зберігання документи.

Законодавством України на державних нотаріусів може бути покладене здійснення і інших нотаріальних дій.

Державні нотаріуси в державних нотаріальних архівах видають дублікати і засвідчують вірність копій і виписок з документів, що зберігаються в справах цих архівів (ст. 35 Закону).

Компетенція приватного нотаріуса декілька вже компетенції державного. Так, у відповідності зі ст. 36 За38

кона він не має права накладати і знімати заборону відчуження нерухомого майна; видавати свідчення про право власності на частку в спільному майні чоловіків у разі смерті одного з чоловіків; видавати свідчення про право на спадщину; вживати заходів до охорони спадкового майна; засвідчувати договори довічного змісту; засвідчувати автентичність підпису на документах, призначених для дії за межею, і засвідчувати довіреність в цих цілях, а також засвідчувати вірність підпису батьків або хранителя (опікуна) на згоді на усиновлення дитини.

Указом Президента України від 23 серпня 1998 р. «Про урегулювання діяльності нотаріату в Україні» компетенція приватних нотаріусів расширена43. У відповідності з п. 2 цих Укази приватні нотаріуси мають право засвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, і здійснювати всі нотаріальні дії, підвідомчі державним нотаріусам, за винятком видачі свідчення про право на спадщину і вживання заходів до охорони спадкового майна.

Компетенція посадових осіб виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів у відповідності зі ст. 37 Закону визначається таким чином. У населених пунктах, де немає державних нотаріусів, посадові особи виконкомів вживають заходів до охорони спадкового майна, накладають і знімають заборону відчуження житлового будинку, квартири, дачі, іншого нерухомого майна.

У населених пунктах, де немає нотаріусів взагалі, посадові особи виконкомів, крім вказаних дій, засвідчують: заповіту, довіреності, вірність копій документів і виписок з них, автентичність підпису на документах.

Посадові особи виконавчих комітетів не мають права оформляти документи, призначені для дії за межею.

1 Урядовій кур'єр.- 1998.-№ 163. 164 Далі - Указ.

39

Компетенцію консульських установ України складає здійснення широкого кола нотаріальних дій (ст. 38 Закону):

- посвідчення сошашений. договорів, заповітів,

довіреності і пр* (ме договорів про відчуження і заставу

житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земель

них дільниць, друї ого нерухомого иммдесіва, що знаходиться

в Україні);

вживання заходів до охорони спадкового майна;

видача свідчення про право на спадщину;

видача свідчення про право власності на частку

в спільному майні чоловіків;

посвідчення вірності копки документів і випи

сік з них;

посвідчення автентичності підпису на документах;

посвідчення вірності перекладу документів з од

ного мови на іншій;

посвідчення факту, що громадянин є жи

вим;

посвідчення факту перебування громадянина в оп

ределенном місці;

посвідчення тотожності громадянина з особою, з

браженним на фотографії;

посвідчення часу пред'явлення документів;

прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів;

здійснення виконавчих написів;

прийняття на зберігання дока) ментов;

здійснення морських протестів.

Законодавством України можуть бути передбачені і друї не дії, що здійснюються консульськими установами України.

Законодательство' про нотаріат окремо визначає компетенцію посадових осіб по посвідченню заповітів і довіреності, що прирівнюються до нотаріально засвідчених. У відповідності зі ст. 40 Закону до нотаріально засвідчених документів прирівнюються:

- заповіту громадян, що знаходяться на лікуванні в біль

ницах, інших стаціонарних лікувально-профілактичних уч

40

реждениях. санаторіях або що проживають в будинках для старезних і інвалідів, засвідчені директорами, головними лікарями, їх заступниками по медичній частині або черговими лікарями перерахованих установ;

заповіту громадян, що знаходяться під час плавання

на морських судах або судах внутрішнього плавання, плаваю

щих під прапором України, засвідчені капітанами цих

судів;

заповіту громадян, що знаходяться в разведиватель

них, арктичних і інших подібних ним експедиціях, удосто

веренние начальниками цих експедицій;

- - заповіт і довіреності військовослужбовців і інших осіб, що знаходиться на лікуванні в госпіталях, санаторіях і інших військово-лікувальних закладах, засвідчені начальниками, їх заступниками по медичній частині, старшими і черговими лікарями цих установ;

заповіту і довіреності військовослужбовців, а" в

пунктах дислокації вояцьких частин, з'єднань, учрежде

ний і військово-учбових закладів, де немає державних але

тариальних контор, приватних нотаріусів, посадових осіб і

органів, що здійснюють нотаріальні дії, - також за

віщання робітників і службовців, членів їх сімей і членів сімей

військовослужбовців, засвідчені командирами (ачальника

мі) цих частин, з'єднань, установ і закладів;

заповіту і довіреності осіб, що знаходиться в мес

тах поневіряння свободи, засвідчені начальниками місць

позбавлення свободи.

Посадові особи, перераховані в ст. 40, зобов'язані негайно передати по одному примірнику засвідчених ними заповітів в державний нотаріальний архів або в державну нотаріальну контору по постійному місцю проживання заповідача.

Капітани морських судів зобов'язані передати по одному примірнику засвідчених ними заповітів начальнику порту України або консулу України в іноземному порту для подальшого напряму їх в державний нотаріальний архів або державну нотаріальну контору по постійному місцю проживання заповідача.

41

Державна нотаріальна контора передає отриманий нею примірник заповіту на зберігання у відповідний державний нотаріальний архів з повідомленням про це заповідача і посадової особи, що засвідчує заповіт.

Якщо заповідач не мав постійного місця проживання в Україні або місце проживання заповідача невідомо, заповіт прямує в державний нотаріальний архів міста Києва. Завідуючий державним нотаріальним архівом зобов'язаний перевірити законність заповіту, що поступив на зберігання, і у разі встановлення невідповідності його закону повідомити про це заповідача і посадову особу, що засвідчила заповіт.

Посвідчення заповітів і довіреності должност-. ними особами, вказаними в справжній статті, проводиться з дотриманням вимог чинного законодавства в порядку, визначуваному постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. 44

Стаття 4 Закону наділяє нотаріуса наступними правами:

v- витребувати від підприємств, установ і організацій зведення і документи, необхідні для здійснення нотаріальних дій;

- складати проекти угод і заяв, изго

товлять копії документів і виписки з них, а також давати

роз'яснення з питань здійснення нотаріальних дій

і консультації правового характеру. Діючим законода

тельством нотаріусу можуть бути надані і інші пра

ва.

У відповідності зі ст. 5 нотаріус зобов'язаний:

здійснювати свої професійні обов'язки згідно

з справжнім Законом і принесеною присягою;

сприяти громадянам, підприємствам, учрежде

ниям і організаціям в здійсненні їх прав і захисті за

кінних інтересів, роз'яснювати права і обов'язки, преду1

Законодавгво України про нотаріат // Бюл. законодавства і юрид. практики Україні - 1998 - № 5.- С. 444-450.

42

преждать про наслідки нотаріальних дій, що здійснюються для того, щоб юридична непоінформованість не могла бути використана ним у шкоду;

- зберігати в таємниці відомості, отримані ним в зв'язку із

здійсненням нотаріальних дій;

- відмовити в здійсненні нотаріальної дії у

разі його невідповідності законодавству України або ме

ждународним договорам.