На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64

з 3. Посвідчення угод про відчуження нерухомого майна

Особливістю посвідчення договорів про відчуження житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, зе-. мельного дільниці, інакшого нерухомого майна є те, що воно проводиться по місцю знаходження вказаного майна.

При нотаріальному посвідченні договорів об отчу-*; Жденії нерухомого майна перевіряється:

- право власності отчуждателя на відчужуване майно;

- відсутність заборони відчуження або арешту иму163

щества;

дотримання обов'язку батьками, хранителями або

опікунами внести суму за продане майно на рахунок

неповнолітньої або недієздатної особи в банківській

установі (сли такий обов'язок був покладений органами

опіки і опікування);

вартість майна (ля числення государствен

ний мито).

Нотаріус вимагає представлення документів, підтверджуючих право власності на нерухоме майно у осіб, які його відчужують. Такими документами, зокрема, можуть бути:

нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу, довічного змісту, дарування, обміну;

- договір купівлі-продажу, зареєстрований на

біржі;

свідчення про придбання житлового будинку (асти

будинку) з публічних торгів;

свідчення про право приватної власності на будинок

(частина будинку);

свідчення про право власності, видане з

відповідаючим органом ( приватизації житла, об'єктів

незавершеного будівництва, автозаправних станцій,

реалізуючий паливно-мастильні матеріали виключно

населенню і т. п.);

свідчення про право на спадщину;

свідчення про право власності в загальному иму

ществе чоловіків;

договір про розділ майна;

рішення суду, арбітражного суду і т. п.

Документи відносно майна, належного реєстрації, приймаються нотаріусом при наявності відмітки реєструючого органу або реєстраційного посвідчення, яке є невід'ємною частиною документа, що встановлює право.

Право власності на земельну дільницю підтверджується державним актом на право колективної або приватної власності на землю.

164

Крім документа, що встановлює право на житловий 6 будинок і інакше нерухоме майно (за винятком зе-^ мольного дільниці), якщо воно підлягає реєстрації, нотаріус витребує довідку-характеристику з бюро технічної інвентаризації, а в населених пунктах, де інвентаризація не зроблена, - довідку виконавчої коми відповідної ради народних депутатів, в якій вказана характерне гика відчужуваної будови.

Коли з довідки-характеристики видно, що власник, наприклад, житлового будинку, здійснив або здійснює: його переобладнання або перебудову; перепланировку житлового будинку; перевлаштування нежилого приміщення в житлове і навпаки; зводить господарські, побутові будови і споруджує без встановленого дозволу, без належного затвердженого проекту або з істотними відступами від проекту або з грубим порушенням ос-Бовних будівельних норм і правил, нотаріус вимагає представлення рішення виконавчого комітету місцево-[ го поради народних депутатів або відповідної місцевої адміністрації про дозвіл здійснити перевлаштування, перепланировку або сповісти господарські, побутові; будови і споруди. При відсутності такого рішення ! нотаріус відмовляє в посвідченні договору відчуження житлового будинку, власником якого здійснене таке (-. перевлаштування, прибудова, переобладнання або зведені господарські, побутові будови і споруди.

У разі винесення рішення відповідного зі-^вета народних депутатів про припинення права приватної і власності на землю на основах, передбачених і ст. 28 Земельного кодексу, договір відчуження житлового до, дачі, садового будинку, гаража, інакшого нерухомого иму Щества, яке знаходиться на цій земельній дільниці, мо-^Жет бути засвідчений лише в тому випадку, коли відчуження здійснюється на знос, підприємству, установі, орга-; низації або громадянинові, яким передається викуплена (вилучений) земельна дільниця, а також у разі прода165

жи частини будинку, дачі, садового будинку, гаража, інакшого нерухомого майна співвласнику.

При посвідченні договору про відчуження нерухомого майна перевіряється відсутність заборони на відчуження або арешт майна за даними Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

У разі наявності заборони відчуження, операція про відчуження майна, обтяженого боргом, упевняється при згоді кредитора і набувальника про переклад боргу на набувальник. У разі перекладу боргу на набувальник нотаріус вимагає представлення відповідної довідки (заяви), виданої кредитором.

При посвідченні договору про відчуження житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної дільниці, інакшого нерухомого майна, належного неповнолітнім, а також особам, визнаним недієздатними або обмежено дієздатними, дотримуються загальні правила посвідчення угод, в тому числі і правило про наявність дозволу органу опіки і опікування на право хранителя укладати, а опікуна - давати згоду на здійснення операцій від імені підопічного, оскільки дані операції не можна визнати дрібними побутовими. Ці ж правила розповсюджуються на посвідчення операцій, що укладаються батьками (усиновлювачами) як хранителями або опікунами своїх неповнолітніх дітей.

При дачі такого дозволу органи опіки і опікування можуть зобов'язати батьків, хранителів або опікунів внести на рахунок неповнолітньої або недієздатної особи в банківській установі суму за проданий житловий будинок, квартиру, дачу, садовий будинок, гараж, земельну дільницю, інакше нерухоме майно. У такому випадку нотаріус зобов'язаний перевірити виконання цієї вимоги, про ніж указати в тексті договору.

При посвідченні операцій про відчуження недвижи166

Ішого майна стягується державне мито в про-Г центах від суми договору (при відчуженні дітям, одному з ¦ чоловіків, батькам - - 1 %_ суми договору, але не менше за 0,2 і не оподатковуваних податком мінімуми доходів громадян; інакшим би особам - 5% суми договору, але не менше за 0,5 не оподатковуваних податком мінімуми доходів громадян). Сума договору визначається вартістю відчужуваного майна. У відповідності з п. 48 Інструкції про порядок обчислення і стягування державного мита від 22 квітня 1993 р. 76 вона обчислюється з суми, показаної сторонами з дотриманням наступних і правил.

При численні суми державного мита за посвідчення договорів відчуження житлових будинків, дач, садових будинків і гаражів, а також інакшого нерухомого имущест-«І ва, яке належить громадянам на праві приватної власності, вартість їх приймається в розмірі продажної, але не нижче відбудовної вартості цих будов, а у випадку, коли така вартість не визначалася, - - виходячи з вартості, вживаної для числення платежів по госу- > дарчому обов'язковому страхуванню. За посвідчення - договорів відчуження громадянам будинків, належних ме стним радам народних депутатів і інакшим установам, підприємствам і організаціям, сума, з якою обчислюється і сплачується мито, визначається, виходячи з фактичної продажної, але не нижче балансової вартості будов з урахуванням зносу.

Державне мито за посвідчення договорів І відчуження квартир, належних громадянам на праві ча-: стной власності (продаж, дарування, обмін), обчислюється з Г суми договору, але не нижче їх відбудовної вартості. Державне мито за посвідчення договорів I відчуження земельних дільниць, переданих громадянам безкоштовно для господарювання підсобного, будівництва і об служивания житлового будинку і господарських споруд (приуса-¦ дебний дільниця), садівництва, дачного і гаражного строи-Р тельства, обчислюється з суми договору, але не нижче за норма76

Бизнес.- 1997.-№ 36. - С. 7.

167

тивной ціни земельної дільниці, встановленої Законом України «Про плату за землю»77.