На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64

з 1. Основні правила посвідчення угод

Нотаріусами упевняються операції, для яких згідно із законом обов'язкова нотаріальна форма (наприклад, ст. 227 ГК, ст. 271 КоБС), а також ті, яким сторони бажають додати таку форму, хоч згідно із законом вона не обов'язкова (угода учасників загальної пайової власності про виділення частки в спільному майні, договори позики, доручення, зберігання, найма житлового приміщення і т. п.).

У посвідченні операцій бере участь ряд суб'єктів нотаріального процесу. Це особисто зацікавлені особи - ініціатори здійснення нотаріальної дії, їх представники, органи опіки і опікування, інші зацікавлені особи, що залучаються нотаріусом.

Посвідчення угод здійснюється з ініціативи зацікавлених осіб - сторін операцій, що укладаються. У відповідності зі ст. 44 Закону перевіряються дієздатність громадян і правоздатність юридичних осіб, що беруть участь в угодах.

При з'ясуванні дієздатності учасників операції у випадку, коли у нотаріуса виникає сумнів відносно їх віку, він витребує необхідний документ.

Операції за неповнолітніх, 15-ти років, що не досягли, а також від імені громадян, визнаних в судовому порядку недієздатними, здійснюють батьки, усиновлювачі або хранителі (ст. 14, 16 ГК).

Операції від імені неповнолітніх у віці від 15-ти до 18-ти років, а також від імені осіб, визнаних в судовому порядку обмежено дієздатними, можуть бути засвідчені тільки при умові, що вони довершені із згоди батьків, усиновлювачів або хранителів (ст. 13, 15 ГК).

Автентичність підписів батьків, усиновлювачів або хранителів на заяві про їх згоду на посвідчення операцій від імені неповнолітніх у віці від 15-ти до 18-ти років, а також від імені осіб, визнаних в судовому порядку обмежено дієздатними, повинна бути завірена або

152

в нотаріальному порядку, або підприємством, установою, організацією, в яких вони працюють, вчаться або житлово-експлуатаційною організацією по місцю, їх мешкання, або адміністрацією лікувально-профілактичної установи, в якій вони перебувають на лікуванні. Запевнення автентичності підпису не потрібно, якщо батьки, усиновлювачі або хранителі з'являться до нотаріуса і особисто подадуть йому заяву про згоду на висновок операції. У цьому випадку нотаріус встановлює особистість заявника, перевіряє автентичність його підпису, про що робить відмітку на заяві і вказує назву документа, його номер, дату видачі і назву установи, що видав документ, підтверджуючий особистість. Заява про згоду на посвідчення операції може бути викладена на обороті примірника операції або на окремому листі, що залишається в справах державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса.

Хранитель і опікун, їх дружини (чоловік або дружина) і близькі родичі не мають право представляти осіб, які знаходяться у них під опікою і опікуванням, при висновку операцій між підопічним і чоловіком (або дружиною) хранителя або опікуна і їх близькими родичами.

Хранитель і опікун не має право здійснювати дарування від імені підопічного, а також зобов'язуватися від його імені поручительством (ст. 146 КоБС).

У випадках, коли законом дозволяється одружитися до досягнення 18-літнього віку, громадянин, який не досяг цього віку, придбаває дієздатність в повному об'ємі з моменту вступу в брак (ст. 11 ГК).

При перевірці правоздатності юридичних осіб, що беруть участь в операції, нотаріуси зобов'язані ознайомитися з статутом (положенням) юридичної особи і перевірити, чи відповідає нотаріальна дія, яка здійснюється, правам, наданим юридичній особі його статутом (положенням).

Висновок операції можливий через представника. При висновку операції представником перевіряються його повноваження. Нотаріус вимагає представлення довіреності, в якій підтверджуються повноваження представника.

153

Нотаріус не вимагає представлення довіреності на здійснення операцій і інших дій від керівників юридичних осіб, яким відповідно до статуту (положенням) надане право укладати операції. У таких випадках потрібно лише документ, підтверджуючий їх посадове положення.

Якщо від імені юридичної особи діє колегіальний орган, витребується документ, підтверджуючий його повноваження і розподіл обов'язків між членами колегіального органу (статут, засновницький договір, постанова про обрання посадових осіб і т. д.).

Органи опіки і опікування притягуються для дачі дозволу на право хранителя укладати, а опікуна - давати згоду на здійснення від імені підопічного операцій, якщо вони вийдуть за межі побутових.

Такими следками є: договори, що вимагають нотаріального посвідчення і спеціальної реєстрації при відчуженні майна, належного неповнолітнім; відмова від належних підопічному прав; розділ майна; розділ або обмін житлової площі; видача письмових зобов'язань і т. п.

Питання про дачу дозволу на реалізацію права хранителя здійснювати, а опікуна - давати згоду на здійснення від імені підопічного операцій дозволяє орган опіки і опікування шляхом прийняття відповідного рішення.

До зацікавлених осіб, що залучаються нотаріусом, відносяться дружини осіб-ініціаторів, а також співвласники, згода яких обов'язкова для висновку операції про відчуження або заставу майна, належного на праві загальної спільної власності.

При посвідченні операцій нотаріус зобов'язаний встановити наступні факти:

Відповідність змісту операцій,

що засвідчуються вимогам закону і дійсним намірам сторін.

При відсутності цих умов операцію, що укладається не можна

визнати законною.

Право власності на відчужуване або застави

ваемое майно (і відчуженні або заставі майна,

154

належного реєстрації). Цей факт підтверджується різними парвоустанавливающими документами, які нотаріус приймає лише при наявності на них запису про-реєстрації.

Дозвіл органів опіки і опікування ( випадках, що не

обходяться ).

Повноваження представника ( необхідних случа

ях).

Дієздатність громадян, правоздатність юриди

ческих осіб.

Згода інших зацікавлених осіб.

Операції про відчуження або заставу майна, що є загальною спільною власністю, належні обов'язковому нотаріальному посвідченню, підписуються всіма співвласниками цього майна або уповноваженими ними особами.

Операції про відчуження або заставу майна чоловіків, належного їм на праві загальної спільної власності, що вимагають обов'язкового нотаріального посвідчення, можуть бути засвідчені нотаріусом при наявності письмової згоди іншої з чоловіків (ст. 23 КоБС).

Дійсність підпису на заяві іншого з чоловіків про згоду на відчуження або заставу спільного майна повинна бути завірена або в нотаріальному порядку, або підприємством, установою, організацією, в якій він працює або вчиться, або жилищно-ексштуатационной організацією по місцю його проживання, або адміністрацією стаціонарної лікувально-профілактичної установи, в якій він знаходиться на лікуванні. Підтвердження дійсності підпису не потрібно, якщо чоловік (або дружина) отчуждателя особисто представить нотаріусу заяву про згоду на відчуження. У цьому випадку нотаріус встановлює особистість заявника, перевіряє дійсність його підпису, про що робить отм етку на заяві, і вказує назву документа, що засвідчує особистість, номер, дату видачі і назву установи, його що видав.

У тому випадку, коли з поданих нотаріус}' документів неможливо встановити час і основи придбання

155

відчужуваного або майна, що закладається, а чоловік (або дружина) особи, на ім'я якого це майно зареєстроване, ухиляється від подачі письмової згоди на його відчуження, то обличчя, на ім'я якого майно зареєстроване, може в порядку ст. 84 Закону передати заяву своєму чоловіку (або дружині) з пропозицією з'явитися до нотаріуса для визначення частки його в цьому майні. Якщо він (вона) не з'явиться до нотаріуса у вказаний термін і протягом місяця після отримання заяви не вишле своїх заперечень, нотаріус може засвідчити від імені чоловіка (або дружини), за ким по документу, що встановлює право зареєстроване майно, договір про його відчуження або заставу.

Згода чоловіків не потрібно, якщо: майно не має статусу спільно нажитого, зацікавлене обличчя не складається в браку, інший з чоловіків визнаний безвісно відсутнім.

Операція про відчуження або заставу майна, що вимагає обов'язкової нотаріальної форми, може бути засвідчена без згоди іншої з чоловіків, якщо з документа, що встановлює право, свідоцтва про шлюбі йди інших документів видно, що вказане майно є не спільною власністю, а власністю одного з чоловіків (придбано до реєстрації браку, отримано в дар або в порядку успадкування, здійснений розділ майна, придбаного під час знаходження в зареєстрованому браку, і т. п.). О. перевірці цієї обставини нотаріус робить відмітку на примірнику договору (угоди), який залишається в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, з посиланням на реквізити відповідних документів, якщо ці документи не приєднуються до договору.

При посвідченні договору про відчуження або заставу майна від імені особи, у якого немає чоловіка (не одружений або не замужем, в браку не складається, вдова, вдівець), в державну нотаріальну контору або приватному нотаріусу от-чуждателем представляється письмова заява про це. Нотаріус зміст такої заяви доводить до відома іншого учасника операції, який в підтвердження того, що ця обставина йому відома, підписується на заяві.

156

Таку заяву повинно вийти особисто від отчуждателя, а у разі здійснення операції через представника - від представника, якщо отчуждатель надав йому право при оформленні операції подавати від його імені відповідні заяви.

Договір про відчуження або заставу майна може бути засвідчений без згоди іншої з чоловіків також у випадку, коли останній не проживає по місцю знаходження майна і місцепроживання його невідомо. У підтвердженні цієї обставини повинна бути представлена копія рішення суду, що набрало законної чинності, про визнання іншого з чоловіків безвісно відсутнім.

Дотримання умов, вказаних в заяві друго

го чоловіка (при їх наявності). Якщо в заяві іншого з суп

ругов про згоду на відчуження спільного майна ука

зано, кому персонально (амилия, ім'я, по батькові громадянина,

назва юридичної особи) він погоджується продати, під

рить, закласти або з будь-ким обміняти спільно приобре

тенное майно, або вказана ціна продажу, інакші умови

його відчуження або застави, нотаріус зобов'язаний перевірити з

дотримання цих умов.

Вартість майна ( необхідних випадках, на

приклад, для числення державного мита). Сума

договору про відчуження або застави майна визначається

по угоді сторін, якщо інакше не передбачене законода

тельними актами.

Документь! з викладом змісту операцій, які упевняються в нотаріальному порядку, представляються нотаріусу не менш ніж в двох примірниках; один з них залишається в справах державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса (ст. 59 Закону).

Всі примірники підписуються учасниками операції. Удостоверительная напис робиться на всіх примірниках операції. За бажанням учасників операції кожному з них видається по одному примірнику.

При посвідченні операцій нотаріус зобов'язаний роз'яснити:

- зміст і значення, правові наслідки за157

ключаемих операцій;

- необхідність реєстрації у відповідному органі (при посвідченні операцій з приводу майна, належного реєстрації).

Угода сторін про розірвання нотаріально засвідченого договору про відчуження майна може бути оформлена шляхом складання окремого документа, який додається до примірника договору, що знаходиться в справах державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса, або відображено в тексті договору. Угода підписується сторонами і упевняється нотаріусом. На всіх примірниках договору робиться відмітка про розірвання договору, в якій вказується реєстровий номер і дата посвідчення угоди про розірвання. Відмітка підписується нотаріусом і скріпляється його друком. Про розірвання договору про відчуження майна робиться запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

Якщо упевняється угода про розірвання договору про відчуження житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної дільниці, інакшого нерухомого майна, перевіряється також відсутність заборони на відчуження або арешт.

Якщо угода про розірвання договору про відчуження житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної дільниці, інакшого нерухомого майна упевняється після реєстрації договору відчуження, нотаріус вимагає довідку-характеристику з бюро технічної інвентаризації, а в місцевостях, де інвентаризація не проведена, - довідку виконавчого комітету відповідної ради народних депутатів.

У разі отримання рішення суду про визнання договору про відчуження майна недійсним нотаріус робить про це відмітку на примірнику договору, що зберігається в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, приєднавши до нього рішення суду, а також робить відмітку в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій і по можливості на всіх інакших примірниках договору.

Документ, що Встановлює право повертається от158

чуждателю майна на його вимогу. Державне мито або плата за посвідчення договору про відчуження майна при його розірванні сторонам не повертається.

Про розірвання договору про відчуження майна, належного реєстрації, нотаріус повідомляє відповідному органу, що здійснює реєстрацію, якщо такий договір до його розірвання був цим органом зареєстрований.

Органу, виробляючому відповідну реєстрацію майна, крім угоди про розірвання договору про відчуження майна, для перереєстрації представляється також документ, що встановлює право, на основі якого був засвідчений договір про відчуження, або виданий нотаріусом дублікат цього документа, що встановлює право.