На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48

3.12. Доходи по операціях з цінними паперами і з фінансовими інструментами термінових операцій

Статтею 214.1 Податкового кодексу встановлені особливості визначення податкової бази, а також числення і сплат податку на доходи по операціях з цінними паперами і операціях з фінансовими інструментами термінових операцій, базисним активом по яких є цінні папери.

Цінний папір - це документ, вмісний певні реквізити і що засвідчує майнові права власника або відносини позики між особою, що видала документ, і особою, яка їм володіє. Обов'язковим реквізитом цінного паперу є її ціна, яку називають номіналом цінного паперу.

У залежності від прав власника на цінні папери і порядку підтвердження цих прав розрізнюють такі види цінних паперів:

- цінні папери на пред'явника: для реалізації і підтвердження прав власника досить простого пред'явлення цінного паперу. До таких паперів відносяться акції, облігації на пред'явника, пред'явницькі чеки і вхідні свідчення, прості складські свідчення (варранти), коносамент на пред'явника і пр.;

- іменні цінні папери: права держателя підтверджуються як на основі імені власника, внесеного в текст паперу, так і в книзі реєстрації цінних паперів, що ведеться емітентом (іменні акції, облігації, сертифікати);

- ордерні цінні папери: права держателя підтверджуються як пред'явником цих паперів, так і наявністю відповідних передавальних написів. Вексель є ордерним цінним папером.

Цінні папери в залежності від характеру операцій і операцій з ними, а також ціліше за їх випуск поділяються на:

- фондові (мають ходіння на фондових біржах);

- комерційні (обслуговують процес товарообороту і певні майнові операції).

На фондових біржах (організованому ринку цінних паперів) звертаються дві категорії цінних паперів:

- боргові цінні папери, звичайно з твердо фіксованою процентною ставкою і зобов'язанням повернення капітальної суми боргу до певної дати в майбутньому.

До таких паперів відносяться, наприклад, облігації;

- пайові капітальні цінні папери, які представляють безпосередньо частку їх власника у власності (акції).

Для цілей розділу 23 Податкового кодексу під організованим ринком цінних паперів розуміють організаторів торгівлі, що мають ліцензію федерального органу, що здійснює регулювання ринку цінних паперів.

Термінові операції - це операції з відстрочкою виконання. Фінансові інструменти термінових операцій:

а) угоди учасників термінових операцій, визначальні їх права і обов'язки відносно базисного активу (товарів, валюти, цінних паперів, інакшого майна, майнових прав, процентних ставок, кредитних ресурсів і пр.);

б) угоди учасників термінових операцій, що не передбачають постачання базисного активу, але що визначають порядок взаєморозрахунків сторін операції в майбутньому в залежності від зміни ціни або інакшого кількісного показника базисного активу в порівнянні з величиною цього показника, яка визначена (або порядок визначення якої встановлений) сторонами при висновку операції.

У основі термінових операцій лежать похідні цінних паперів. Дамо визначення деяким з них:

- ф'ючерс - документ, представлений у вигляді контракту, що засвідчує право його держателя:

а) купити або продати в термін, визначений цим документом, по ціні, зафіксованій в ньому, певний обсяг товарів, валюти, цінних паперів;

б) отримати дохід в зв'язку із зміною базису, лежачого в основі цього документа;

- опціон - документ, вмісний право:

а) купити, продати або відмовитися від операції протягом передбаченого даним документом терміну, по ціні в ньому встановленої, фіксований обсяг товарів, валюти, цінних паперів;

б) отримати певний встановлений дохід у відсотках від фінансового вкладення або позики;

- своп - документ, представлений у вигляді договору сторін, вмісний право на обмін зафіксованим певним обсягом товару, валюти, цінних паперів на умовах, встановлених даним документом.

Податком на доходи фізичних осіб обкладаються доходи по ф'ючерсних і опционним біржових операціях.

Ф'ючерсна операція - це вигляд термінової операції на біржі в формі безумовної угоди про майбутнє постачання предметів контракту через біржу. Умови операції стандартизировани (предмет договору, розмір застави, місце платежу), за винятком однієї умови - ціни постачання, яка визначається по угоді сторін. Ф'ючерсні операції не переслідують меті конкретного постачання предмета договору. Вони виконуються шляхом отримання різниці між ціною, позначеною в контракті, і ціною, чим склався на біржі в день виконання контракту. Однією з сторін контракту виступає сама біржа, яка через розрахункову палату виробляє взаєморозрахунки між покупцями і продавцями контрактів. І продавець, і покупець вносять заставу.

Зверніть увагу: статтею 214.1 Податкового кодексу регулюється оподаткування доходів тільки від операцій з фінансовими інструментами термінових операцій, предметом яких є цінні папери.

При визначенні податкової бази по операціях з цінними паперами і фінансовими інструментами термінових операцій враховують доходи, отримані фізичною особою по наступних операціях:

- купівля-продаж цінних паперів, обіговій на організованому ринку цінних паперів;

- купівля-продаж цінних паперів, не обіговій на організованому ринку цінних паперів;

- з фінансовими інструментами термінових операцій;

- з цінними паперами і фінансовими інструментами термінових операцій, здійснюваним довірчим керівником на користь засновника довірчого управління (вигодоприобретателя).

З 1 січня 2003 року до цього списку додадуться доходи по операціях купівлі-продажу інвестиційних паїв інвестиційних фондів, включаючи їх погашення. При цьому не будуть бути об'єктом оподаткування операції з цінними паперами і фінансовими інструментами термінових операцій, які проводять керуючі компанії, що здійснюють довірче управління майном, що становить пайовий інвестиційний фонд.

Зверніть увагу, по кожній з перерахованих операцій податкова база визначається окремо.