На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48

3.6. Дивіденди і відсотки

Визначення дивідендів і відсотків з метою оподаткування дане в статті 43 НК РФ. Пам'ятайте, що ці визначення застосовуються тільки в податкових відносинах і не зачіпають цивільних правовідносин з цих питань, врегульованих Цивільним кодексом РФ.

Дивідендом з метою оподаткування признається будь-який дохід, отриманий акціонером (учасником) від організації при розподілі прибутку. Є у вигляду прибуток, що залишається після оподаткування (в тому числі у вигляді відсотків по привілейованих акціях), по належних акціонеру (учаснику) акціях (часткам). Вона розподіляється пропорціонально часткам акціонерів (учасників) в статутному (складочном) капіталі цієї організації. До дивідендів також відносяться будь-які доходи, що отримуються з джерел за межами Російської Федерації, що відносяться до дивідендів відповідно до законодавств іноземних держав.

Не признаються дивідендами:

- виплати при ліквідації організації акціонеру (учаснику) цієї організації в грошовій або натуральній формі, що не перевищують внеску цього акціонера (учасника) в статутний (складочний) капітал організації;

- виплати акціонерам (учасникам) організації у вигляді передачі акцій цієї ж організації у власність.

Згідно з пунктом 3 статті 42 Федерального закону від 26 грудня 1995 р. N 120-ФЗ "Про акціонерні товариства", відкрите або закрите акціонерне товариство проводить виплату річних дивідендів по належних акціонеру акціях (звичайним і привілейованим) на основі рішення про виплату річних дивідендів, яка приймається загальними зборами акціонерів суспільства. До 1 січня 2002 року законом передбачалася також виплата проміжних дивідендів (ежеквартальних, піврічних). Рішення про виплату проміжних дивідендів приймала рада директорів (спостережлива рада) суспільства.

Товариство з обмеженою відповідальністю розподіляє частку чистого прибутку між учасниками за рішенням загальних зборів засновників або учасників товариства (п.1 ст. 28 Федерального закону від 8 лютого 1998 р. N 14-ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю"). Прибуток розподіляється пропорціонально часткам учасників в статутному капіталі суспільства. З метою оподаткування прибуток, виплачений учасникам товариства, признається дивідендами. Товариство з обмеженою відповідальністю має право розподіляти частку чистого прибутку між учасниками товариства щоквартально, раз в півроку або один раз в рік.

Прибуток господарського товариства (повного товариства або товариства на вірі) розподіляється між його учасниками пропорціонально їх часткам в складочном капіталі, якщо інакше не передбачене засновницьким договором або інакшою угодою учасників. Суми вказаних виплат, вироблюваних учасникам господарського товариства, підлягають оподаткуванню в порядку, встановленому для дивідендів.

Статтею 214 НК РФ визначені особливості оподаткування на доходи від пайової участі в організації, отримані у вигляді дивідендів:

- -

¦ Джерело доходу ¦Ставка податку¦Порядку числення¦ Порядок сплати ¦

¦ ¦ ¦ податку ¦ податку ¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦1. Джерело нахо-¦6% (0% - з¦Сума обчисленого¦Платника податків ¦

¦дится в государс-¦1.01.2001 м. ¦податку меншає¦сплачує самостоя-¦

¦тве, з яким¦по 31.12.2001¦на суму податку,¦тельно по кожній¦

¦укладений договір¦м.) ¦сплаченого по ме-¦виплата дивідендів ¦

¦(угода) об¦ ¦сту знаходження ис-¦ ¦

¦уникненні двійчасто-¦ ¦точника доходу ¦ ¦

¦го налогообложе-¦ ¦ ¦ ¦

¦ния ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦2. Джерело нахо-¦6% (0% - з¦Податок обчислюється¦Платник податків ¦

¦дится в государс-¦1.01.2001 м. ¦з всієї суми по-¦сплачувати самостоя-¦

¦тве, з яким не¦по 31.12.2001¦лученних дивиден-¦тельно по кожній¦

¦укладений договір¦м.) ¦дов ¦виплаті дивідендів ¦

¦(угода) про¦ ¦ ¦ ¦

¦уникнення двійчасто-¦ ¦ ¦ ¦

¦го налогообложе-¦ ¦ ¦ ¦

¦ния ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦3. Російська ор-¦З 01.01.2001¦Податок обчислюється¦Податковий агент пе-¦

¦ганизация ¦м. по ¦окремо по каждо-¦речисляет до бюджету¦

¦ ¦31.12.2001 ¦му налогоплатель-¦податок при кожній ви-¦

¦ ¦м.: 30%; ¦щику застосовно¦плата дивідендів ¦

¦ ¦З 01.01.2002¦до кожній виплаті в¦ ¦

¦ ¦м.: 6% - для¦порядок, опреде-¦ ¦

¦ ¦резидентів ¦ленном ст. 275 На-¦ ¦

¦ ¦30% - для не-¦логового кодексу ¦ ¦

¦ ¦резидентів ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦До 31.12.2001 м.:¦30% ¦Податок обчислюється¦Податковий агент пе-¦

¦4. Постійне ¦ ¦з всієї суми ви-¦речисляет до бюджету¦

¦представництво¦ ¦плаченних дивиден-¦податок при кожній ви-¦

¦іноземної орга-¦ ¦дов окремо по¦плата дивідендів ¦

¦низації, действу-¦ ¦кожному налогопла-¦ ¦

¦ющее в Російської¦ ¦тельщику застосуй-¦ ¦

¦Федерації ¦ ¦тельно до кожної¦ ¦

¦ ¦ ¦виплати ¦ ¦

- -

Приклад 22

ЗАТ "Світанок" отримало по підсумках 2001 року чистий прибуток в розмірі 900 000 крб. Прибуток був розподілений на зборах акціонерів в травні 2002 року таким чином:

юридичній особі - нерезиденту - 300 000 крб.;

чотирьом фізичним особам - резидентам - по 150 000 крб.

Дивіденди, що виплачуються юридичному особі-нерезиденту, оподатковуються по ставці 15%. Бухгалтер ЗАТ "Світанок" обчислив цей податок і втримав його з доходів юридичної особи в розмірі 45 000 крб. (300 000 крб. х 15%). Іноземна організація-акціонер отримала дивіденди за мінусом втриманого податку - 255 000 крб. (300 000 крб.- 45 000 крб.).

Розмір дивідендів, що виплачуються іншим акціонерам, бухгалтер "Світанку" визначив так:

1) розрахував податкову базу для оподаткування по ставці 6%:

900 000 крб.- 300 000 крб. = 600 000 крб.;

2) обчислив загальну суму податку, яку необхідно втримати з доходів російських акціонерів (фізичних осіб):

600 000 крб. х 6% = 36 000 крб.;

3) визначив суму податку, яку необхідно втримати з доходів кожного російського акціонера:

36 000 крб.: 4 = 9000 крб.;

4) обчислив суму дивідендів до переліку кожному російському акціонеру:

150 000 крб.- 9000 крб. = 141 000 крб.

Дивіденди акціонерам були виплачені 20 червня 2002 року. Податок на доходи фізичних осіб, втриманий з виплачених дивідендів, в розмірі 36 000 рублів ЗАТ "Світанок" перерахувало 21 червня 2002 року.

У 2001 році при сплаті до бюджету податковим агентом податку з дивідендів діяв наступний порядок:

- сплачена розподіляючою організацією сума податку на прибуток, що відноситься до частки прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів на користь платника податків - податкового резидента, підлягала заліку в рахунок виконання обов'язку по сплаті податку платником податків - одержувачем дивідендів;

- якщо сума сплаченого податку на дохід організації була більше суми, що приймається до заліку, то відшкодування цього перевищення з бюджету не проводилося.

Приклад 23

Акціонерне товариство (АТ) отримало за 2001 рік прибуток в розмірі 100 000 рублів. При ставці податку на прибуток 35 відсотків АТ сплатило до бюджету податок від фактичного прибутку в розмірі 35 000 рублів (100 000 крб. х 35%). Підлягає розподілу прибуток в розмірі 65 000 рублів (100 000 крб.- 35 000 крб.). Кількість акцій, на які нараховуються дивіденди, становить 6500 штук. На кожну акцію доводиться дивіденд в розмірі 10 рублів (65 000 крб.: 6500 шт.). Фізична особа - податковий резидент Петров А. А. має 1000 акцій. Дохід, розподілений на його користь, становитиме 10 000 рублів (10 крб. х 1000 шт.). АТ як джерело доходу є податковим агентом, який обчислює податок на доходи фізичної особи. Сума обчисленого податку становитиме 3000 рублів (10 000 крб. х 30%). Сума сплаченого АТ податку на прибуток, що відноситься до частки прибутку, розподіленої на користь Петрова А. А., становитиме 3500 рублів (10 000 крб. х 35%). Отже, до заліку в рахунок виконання податкових зобов'язань Петрова А. А. приймається 3000 рублів. Сума дивідендів до виплати Петрову А. А. становитиме 10 000 рублів.

Відсотками признається будь-який зазделегідь заявлений (встановлений) дохід, в тому числі у вигляді дисконту, отриманий за борговим зобов'язанням будь-якого вигляду (незалежно від способу його оформлення). При цьому відсотками признаються, зокрема, доходи, отримані по грошових внесках і боргових зобов'язаннях.

Погашення боргового цінного паперу не є для фізичної особи продажем майна. У цьому випадку мова йде про відносини позичальника з кредитором. Доходом фізичної особи в цьому випадку є дисконт - різниця між ціною погашення і ціною придбання цінного паперу. Дисконтний дохід (відсотки) обкладається по ставці 13 відсотків у джерела виплати доходу.

Приклад 24

Громадянин є кредитором організації. Сума заборгованості організації становить 25 000 рублів. Організація видала громадянинові власний вексель номінальною вартістю 30 000 рублів. По терміну платежу, вказаному у векселі, громадянин пред'явив організації вексель до оплати по номіналу. У громадянина утворився процентний дохід в розмірі 5000 рублів (30 000 крб.- 25 000 крб.). Організація-векселедавець як джерело доходу є податковим агентом. Тому організація обчислює податок з процентного (дисконтного) доходу в розмірі 650 рублів (5000 крб. х 13%) і втримує його з доходів громадянина. Організація-векселедавець виплатить громадянинові його дохід за мінусом втриманого податку 29 350 рублів (30 000 крб.- 650 крб.) і на наступний день перерахує податок в розмірі 650 рублів до бюджету.