На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48

3.5. Доходи отримані за договорами страхування і недержавного пенсійного забезпечення

Поняття, ознаки, умови договору страхування описані в розділі 48 Цивільного кодексу РФ. Страхування може здійснюватися в формі добровільного, обов'язкового і обов'язкового державного (за рахунок коштів держбюджету) страхування. Обов'язкова письмова форма договору між страхувальником і страхувальником. Договір може бути укладений шляхом складання одного документа або вручення страхувальником страхувальнику свідчення (поліса, квитанції, сертифіката), підписаного страхувальником. Договір набирає чинності з моменту сплати страхової премії або першого її внеску, якщо договором не передбачене інакше. Страхувальником може бути тільки юридична особа, що має відповідну ліцензію.

У статті 213 НК РФ використані поняття "страховий внесок" і "страховий випадок". Визначення цих понять дані в Законі РФ від 27 листопада 1992 р. N 4015-1 "Про організацію страхової справи в Російській Федерації". Страховим внеском є плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страхувальнику відповідно до договору страхування або закону. Страховим випадком є доконана подія, передбачена договором страхування або законом, з настанням якого виникає обов'язок страхувальника зробити страхову виплату страхувальнику, застрахованому, вигодоприобретателю або іншим третім особам.

Крім того, використовується поняття "основа для пенсійного забезпечення". Згідно з Федеральним законом від 17 грудня 2001 р. N 173-ФЗ "Про трудові пенсії" (ст. 7, 8, 9), такими основами є:

- досягнення відповідного пенсійного віку;

- настання інвалідності;

- втрата годувальника (для непрацездатних членів сім'ї).

Федеральним законом від 15 грудня 2001 р. N 166-ФЗ "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації" визначені основи для пенсійного забезпечення в зв'язку з тривалим виконанням певної професійної діяльності (вислуга років) для:

- федеральних державних службовців;

- військовослужбовців і членів їх сімей.

Цим же законом визначені умови для призначення пенсій:

- громадянам, потерпілим внаслідок радіаційних або техногенних катастроф, і членам їх сімей;

- непрацездатним громадянам.

Законодавець встановив наступні особливості числення податкової бази за договорами страхування і недержавного пенсійного забезпечення:

- -

¦ Види виплат ¦ Порядок включення в податкову ¦

¦ ¦ базу ¦

¦-¦-¦

¦1. Страхові виплати в зв'язку з наступ-¦Не включаються в податкову базу ¦

¦лением відповідних страхових случа-¦ ¦

¦ївши: ¦ ¦

¦а) за договорами обов'язкового страхова-¦ ¦

¦ния, здійснюваного відповідно до¦ ¦

¦чинного законодавства; ¦ ¦

¦б) за договорами, що передбачають віз-¦ ¦

¦мещение шкоди життя, здоров'ю і медици-¦ ¦

¦нских витрат (ромі оплати санаторно-¦ ¦

¦курортного лікування) ¦ ¦

¦-¦-¦

¦2. Страхові виплати за договорами доб-¦Не включаються в податкову базу ¦

¦ровольного довгострокового страхування¦ ¦

¦життя (терміном не менше за 5 років): ¦ ¦

¦а) що не передбачає виплати в тече-¦ ¦

¦ние 5 років у вигляді рент і (або) аннуите-¦ ¦

¦тов на користь застрахованої особи; ¦ ¦

¦б) у разі настання смерті застра-¦ ¦

¦хованного особи ¦ ¦

¦-¦-¦

¦3. Страхові виплати за договорами доб-¦Не включаються в податкову базу,¦

¦ровольного пенсійного страхування, за-¦якщо виплати здійснюються при¦

¦ключенними зі страхувальниками ¦настанні пенсійних основа-¦

¦ ¦ний відповідно до законода-¦

¦ ¦тельством РФ ¦

¦-¦-¦

¦4. Виплати за договорами негосударствен-¦Не включаються в податкову базу,¦

¦ного пенсійного забезпечення, укладений-¦якщо виплати здійснюються при¦

¦ними з недержавними пенсійними¦настаннями пенсійних основа-¦

¦фондами ¦ний відповідно до законода-¦

¦ ¦тельством РФ ¦

¦-¦-¦

¦5. Суми пенсій, що виплачуються по дого-¦Не включаються в податкову базу ¦

¦злодіям недержавного пенсійного¦ ¦

¦забезпечення і договорам пенсійного¦ ¦

¦страхування, укладеним фізичними¦ ¦

¦особами з тими, що мають відповідну особі-¦ ¦

¦нзию російськими недержавними пе-¦ ¦

¦нсионними фондами, російськими страхо-¦ ¦

¦вими організаціями, винятковим ви-¦ ¦

¦будинок діяльності яких є стра-¦ ¦

¦хование життя і пенсій ¦ ¦

¦-¦-¦

¦6. Суми пенсій, що виплачуються физичес-¦Обкладати податком у джерела¦

¦ким особам за договорами негосударствен-¦виплата по ставці 13% ¦

¦ного пенсійного забезпечення і догово-¦ ¦

¦рам пенсійного страхування, укладений-¦ ¦

¦ним організаціями або інакшими работодате-¦ ¦

¦лями з маючими відповідну лицен-¦ ¦

¦зию російськими недержавними пен-¦ ¦

¦сионними фондами, російськими страхови-¦ ¦

¦мі організаціями, винятковим видом¦ ¦

¦діяльності яких є страхова-¦ ¦

¦ние життя і пенсій ¦ ¦

¦-¦-¦

¦7. Страхові виплати за договорами доб-¦Не включається в податкову базу¦

¦ровольного страхування життя, укладений-¦сума виплати, рівна сумі¦

¦ним на термін менше за 5 років ¦фактично внесених фізичною¦

¦ ¦особою страхових внесків плюс¦

¦ ¦сума відсотків по ставці рефи-¦

¦ ¦нансирования ЦБ РФ на момент¦

¦ ¦укладення договору ¦

¦-¦-¦

¦ ¦Включається в податкову базу ра-¦

¦ ¦зность між зробленою¦

¦ ¦страховою виплатою і сумою, що не¦

¦ ¦включається в податкову базу¦

¦ ¦(благается податком у джерела¦

¦ ¦виплати по ставці 35%) ¦

¦-¦-¦

¦8. Викупні суми при достроковому растор-¦Не включаються в податкову базу,¦

¦женії: ¦якщо розірвання сталося по¦

¦а) довгострокового (не менше за 5 років) дого-¦причина, що не залежить від волі¦

¦злодія добровільного страхування життя; ¦сторін ¦

¦би) договору недержавного пенсион-¦ ¦

¦ного забезпечення, укладеного з росси-¦ ¦

¦йским недержавним пенсійним фон-¦ ¦

¦будинок ¦ ¦

¦-¦-¦

¦ ¦Не включаються в податкову базу¦

¦ ¦суми, виплачені в межах¦

¦ ¦внесених фізичною особою¦

¦ ¦внесків ¦

¦-¦-¦

¦ ¦Включається в податкову базу¦

¦ ¦різниця між фактично ви-¦

¦ ¦плаченной сумою і сумою поза-¦

¦ ¦сінними фізичною особою внесків¦

¦ ¦(благается податком по ставці¦

¦ ¦13% у джерела виплати) ¦

¦-¦-¦

¦9. Виплати за договорами негосударствен-¦Не включаються в податкову базу¦

¦ного пенсійного забезпечення, укладений-¦сума, виплачені в межах¦

¦ними з російськими недержавними¦вносячими фізичною особою¦

¦фондами, при зміні умов вказаний-¦внесок ¦

¦них договорів відносно терміну їх дей-¦ ¦

¦ствия ¦ ¦

¦-¦-¦

¦ ¦Включається в податкову базу¦

¦ ¦різниця між фактично ви-¦

¦ ¦плаченной сумою і сумою поза-¦

¦ ¦сінними фізичною особою внесків¦

¦ ¦(благается податком по ставці¦

¦ ¦13% у джерела виплати) ¦

¦-¦-¦

¦10. Страхові виплати за договором доб-¦Включати в податкову базу¦

¦ровольного майнового страхування в¦різниця між отриманої стра-¦

¦випадку загибелі або знищення застрахо-¦ховой виплатою і ринковою стои-¦

¦ванного майна ¦мостью застрахованого имущес-¦

¦ ¦тва на дату висновку догово-¦

¦ ¦ра, збільшеною на суму упла-¦

¦ ¦ченних фізичною особою по¦

¦ ¦страхуванню цього майна¦

¦ ¦страхових внесків (лагается¦

¦ ¦податком по ставці 13% у источ-¦

¦ ¦ника виплати) ¦

¦-¦-¦

¦11. Страхові виплати за договором доб-¦Включати в податкову базу¦

¦ровольного страхування цивільною від-¦різниця між отриманої стра-¦

¦ветственности за спричинення шкоди иму-¦ховой виплатою і ринковою стои-¦

¦ществу третіх осіб і (або) страхування¦мостью застрахованого имущес-¦

¦цивільної відповідальності власників¦тва на дату настання страхо-¦

¦транспортних засобів у разі загибелі¦вого випадку, збільшеною на¦

¦або знищення застрахованого заможно-¦сума сплачених чи фізичним -¦

¦ства третіх осіб ¦цом по страхуванню цього заможно-¦

¦ ¦ства страхових внесків (лага-¦

¦ ¦ется податком по ставці 13% у¦

¦ ¦джерела виплати) ¦

¦-¦-¦

¦12. Страхові виплати за договорами доб-¦Якщо ремонт не здійснювався:¦

¦ровольного майнового страхування і¦включати в податкову базу¦

¦страхування цивільної відповідальності¦різниці між отриманої стра-¦

¦за спричинення шкоди майну третіх¦ховой виплатою і витратами, не-¦

¦осіб і (або) страхування цивільною від-¦обійти для проведення ремо-¦

¦ветственности власників транспортних¦нта (відновлення) пошкоджений-¦

¦коштів у разі пошкодження застрахо-¦ного майна, збільшеними на¦

¦ванного майна (мущества третіх¦сум сплачених по страхуванню¦

¦осіб) ¦цього майна страхових взно-¦

¦ ¦сов (благается податком по ста-¦

¦ ¦вке 13% у джерела виплати) ¦

¦-¦-¦

¦ ¦Якщо ремонт здійснювався:¦

¦ ¦включається в податкову базу¦

¦ ¦різниця між отриманою стра-¦

¦ ¦ховой виплатою і вартістю ре-¦

¦ ¦монта (відновлення) повреж-¦

¦ ¦денного майна, збільшеною¦

¦ ¦на суму сплачених по страхо-¦

¦ ¦ванию цього майна страхових¦

¦ ¦(благается податком по ставці¦

¦ ¦13% у джерела виплати) ¦

- -

При визначенні податкової бази важливим моментом є те, хто сплачував страхові внески за договором - сама фізична особа або роботодавець з власних коштів, оскільки внески, сплачені роботодавцем, включаються в податкову базу, крім наступних випадків:

- роботодавець проводить страхування працівників

в обов'язковому порядку відповідно до чинного законодавства;

- роботодавець сплачує внески за договорами добровільного страхування, що передбачають виплати у відшкодування шкоди життя і здоров'ю застрахованих працівників, оплату страхувальниками медичних витрат застрахованих працівників;

- роботодавець сплачує внески за договорами добровільного пенсійного страхування (договорам недержавного пенсійного забезпечення) при умові, що загальна сума страхових (пенсійних) внесків не перевищить: - 10 000 рублів на одного працівника в рік - до 1 січня 2002 року; - 2000 рублів на одного працівника в рік - з 1 січня 2002 року.

З 1 січня 2003 року при визначенні податкової бази не враховуються суми пенсійних (страхових) внесків за договорами недержавного пенсійного забезпечення, договорами пенсійного страхування, укладеними організаціями і інакшими роботодавцями з маючою відповідну ліцензію російськими недержавними пенсійними фондами, російськими страховими організаціями, винятковим видом діяльності яких є страхування життя і пенсій.

У пункті 4 статті 213 НК РФ законодавець визначив, яким чином підтверджується обгрунтованість витрат на ремонт застрахованого майна.

Якщо ремонт не проводився, то витрати підтверджуються на основі калькуляції (висновку, акту), складеної страхувальником або незалежним експертом (оцінювачем).

Якщо ремонт проводився, то витрати визначаються на основі наступних документів:

- договору (копії договору) про виконання відповідних робіт (наданні послуг);

- акту приймання виконаних робіт (наданих послуг) або іншого подібного документа;

- платіжних документів, оформлених у встановленому порядку, підтверджуючих факт оплати робіт (послуг).

Зверніть увагу, що ні в першому, ні у другому випадках в податкову базу не включаються витрати, зроблені страхувальником (прямо або у вигляді відшкодування витрат страхувальнику), пов'язані з розслідуванням обставин настання страхового випадку, встановленням розміру збитку, здійсненням судових витрат і покриттям інших витрат, передбачених чинним законодавством і умовами договору майнового страхування.

Розглянемо декілька прикладів.

Приклад 17

Організація уклала договір добровільного пенсійного страхування на користь свого працівника в 1996 році. Пенсія, що виплачується за даним договором колишньому працівнику організації (нині пенсіонеру), з 1 січня 2001 року податком не обкладається (п.3 таблиці).

Приклад 18

Громадянин уклав зі страховою компанією договір добровільного страхування життя терміном на 1 рік (п.7 таблиці).

Сума страхових внесків, внесених громадянином, становила 100 000 рублів. По закінченні терміну договору страхова компанія виплатила громадянинові за умовами договору 135 000 рублів. Ставка рефінансування ЦБ РФ на день укладення договору і сплати першого страхового внеску становила 25 відсотків. Страхова компанія як джерело виплати доходу повинна визначити податкову базу і обчислити податок на доходи громадянина. У податкову базу не включаються:

- сума внесків, фактично сплачена громадянином,

в розмірі 100 000 рублів;

- сума відсотків на страхові внески, обчислена виходячи з ставки ЦБ РФ, в розмірі 25 000 рублів (100 000 крб. х 25%).

Разом податкова база становитиме 10 000 рублів (135 000 крб.- 100 000 крб.- 25 000 крб.), а сума обчисленого податку - 3500 рублів (10 000 крб. х 35%). У день виплати страхової суми страхова компанія зобов'язана втримати податок з доходу громадянина і перерахувати його до бюджету в цей же або на наступний день. Таким чином, громадянинові буде виплачена сума за мінусом втриманого податку, а саме: 131 500 рублів (135 000 крб.- 3 500 крб.).

Приклад 19

Громадянин уклав зі страховою компанією договір добровільного страхування життя терміном на 5 років.

Сума страхових внесків, внесених громадянином, становила 100 000 рублів. До витікання терміну договору громадянин вирішив розірвати договір (п.8 таблиці). Страхова компанія виплатила громадянинові за умовами договору викупну суму в розмірі 135 000 рублів. Страхова компанія як джерело виплати доходу повинна визначити податкову базу і обчислити податок на доходи громадянина.

У податкову базу не включається:

- сума в розмірі 100 000 рублів.

Разом податкова база становитиме 35 000 рублів (135 000 крб.- 100 000 крб.), а сума обчисленого податку - 4550 рублів

(35 000 крб. х 13%). У день виплати викупної суми страхова компанія зобов'язана втримати податок з доходу громадянина і перерахувати його до бюджету в цей же або на наступний день. Таким чином, громадянинові буде виплачена сума за мінусом втриманого податку, а саме: 130 450 рублів (135 000 крб.- 4550 крб.).

Приклад 20

Організація уклала договір про недержавне пенсійне забезпечення на користь свого працівника, що не є в 2002 році пенсіонером. Недержавний пенсійний фонд в 2002 році достроково розірвав договір і виплатив фізичній особі - учаснику фонду викупну суму. У зв'язку з тим, що внески до недержавного фонду були зроблені за рахунок коштів організації-роботодавця і пенсійний вік працівника в 2001 році ще не наступив, вся викупна сума підлягає оподаткуванню. Джерело виплати доходу - недержавний пенсійний фонд є податковим агентом. Він повинен обчислити з суми страхової виплати фізичній особі податок по ставці 13 відсотків, втримати його з суми, що виплачується і перерахувати до бюджету (п.8 таблиці).

Приклад 21

Організація уклала зі страховою компанією колективний договір добровільного страхування від нещасних випадків і хвороб. Застрахованими особами за цим договором є працівники організації. Договір укладений на рік. Страхова премія (страховий внесок) за цим договором в розмірі 210 000 рублів була перерахована страховій організації одноразово 10 вересня 2002 року. До договору був прикладений список застрахованих працівників з вказівкою страхової суми по кожному працівнику. Перераховані організацією страхові внески за своїх працівників податком на доходи фізичних осіб не обкладаються.

Об'єктом страхування за даним договором є майнові інтереси застрахованих працівників, пов'язані зі зниженням (тимчасовим або постійним) доходу і (або) додатковими витратами в зв'язку з втратою працездатності або смертю застрахованого внаслідок нещасного випадку. Страховим випадком є нещасний випадок як доконана подія в період дії договору страхування, передбачена договором страхування і підтверджена документами, виданими компетентними органами у встановленому законом порядку (медичними установами, судом і т. д.), з настанням якого виникає обов'язок страхувальника зробити страхову виплату.

Страховими випадками за вказаним договором признаються наступні події, що мають місце в період дії договору страхування:

1) тимчасова втрата застрахованим працівником загальної працездатності;

2) постійна втрата застрахованим працівником загальної працездатності - інвалідність (відповідальність страхувальника починається з 7-го дня лікування, якщо інакше не передбачене договором страхування);

3) смерть застрахованого працівника, що була слідством травми, гострого отруєння або інакших нещасних випадків;

4) подія, що наступила протягом одного року від дня нещасного випадку і внаслідок його.

Протягом дії договору страхова організація зробила виплати застрахованим працівникам організації при настанні страхових подій. Ці виплати податком на доходи фізичних осіб не обкладаються.