На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48

3. Об'єкт оподаткування - отриманий дохід

Стаття 209 НК РФ визначила, що об'єктом оподаткування на доходи фізичних осіб є отриманий дохід. Причому для платників податків-резидентів це дохід, отриманий як від російських джерел, так і від джерел за межами Російської Федерації. А для платників податків-нерезидентів - це тільки доходи, отримані від джерел в Російській Федерації.

Зі вступом в дію другої частини НК РФ для визначення поняття "дохід" потрібно керуватися статтею 41 першої частини НК РФ. Так, доходом признається економічна вигода в грошовій або натуральній формі, що враховується у разі можливої її оцінки в тій мірі, в якій таку вигоду можна оцінити.

Розшифровка доходів фізичних осіб від російських і іноземних джерел дана в статті 208 НК РФ. До російських джерел відносяться:

- російські організації будь-яких форм власності;

- російські індивідуальні підприємці;

- іноземні організації, що здійснюють свою діяльність в Росії через постійні представництва (філіали).

До джерел за межами Російської Федерації відносяться іноземні організації, що не мають постійних представництв (філіали) в Росії. Іноземними організаціями є іноземні юридичні особи, компанії і інші корпоративні освіти, створені відповідно до законодавства іноземних держав, міжнародні організації.

Види доходів, які можуть бути отримані громадянами від російських і іноземних джерел, можна представити у вигляді наступної таблиці:

- -

¦Доходи від російських джерел ¦ Доходи від іноземних джерел ¦

¦-¦-¦

¦а) дивіденди і відсотки ¦а) дивіденди і відсотки ¦

¦б) страхові виплати при наступ-¦би) страхові виплати при настанні¦

¦ленії страхового випадку ¦страхового випадку ¦

¦в) доходи від використання авто-¦в) доходи від використання авторських¦

¦рских або інакших суміжних прав в¦або інакших суміжних прав за межами¦

¦Російської Федерації ¦Російської Федерації ¦

¦г) доходи від здачі майна,¦г) доходи від здачі майна, знаходячи-¦

¦того, що знаходиться в Росії, в оренду;¦щегося за межами Росії, в оренду;¦

¦доходи від будь-якого іншого способу¦доходу від будь-якого іншого способу ис-¦

¦використання такого майна в¦користування такого майна в цілях¦

¦цілях видобування вигоди ¦видобування вигоди ¦

¦д) доходи від реалізації собст-¦д) доходи від реалізації власного¦

¦венного майна, що знаходиться¦майна, що знаходиться за межами¦

¦в Росії ( тому числі нерухомо-¦Росія (в тому числі нерухомого) ¦

¦го) ¦ ¦

¦е) доходи від реалізації в Росії¦е) доходи від реалізації за межами¦

¦акцій або інакших цінних паперів, до-¦Росія акцій або інакших цінних паперів,¦

¦лей в статутному капіталі органи-¦доливати в статутному капіталі іноземних¦

¦заций ¦організацій ¦

¦же) доходи від реалізації прав¦же) доходи від реалізації прав требова-¦

¦вимоги до російської або інакше-¦ния до іноземної організації ¦

¦дивної (чи вона діє че-¦ ¦

¦рез постійне представництво¦ ¦

¦в РФ) організації ¦з) винагороду за виконання тру-¦

¦з) винагорода за виконання¦дових або інакших обов'язків, виполне-¦

¦трудових або інакших обов'язків,¦ние робіт, надання послуг, здійснення¦

¦виконання робіт, надання вус-¦дія за межами Російської Феде-¦

¦луг, здійснення дії в РФ ¦рації ¦

¦і) пенсії, посібника, стипендії і¦і) пенсії, посібника, стипендії і інакші¦

¦інакші аналогічні виплати, підлозі-¦аналогічному виплати, отримані в зі-¦

¦ченние по російському законода-¦ответствії із законодавством иност-¦

¦тельству або через постійне¦ранного держави ¦

¦представництво іноземної¦ ¦

¦організації ¦ ¦

¦до) доходи, отримані від исполь-¦до) доходи, отримані від використання¦

¦зования будь-яких транспортних¦будь-яких транспортних засобів для оказа-¦

¦коштів для надання послуг по¦ния послуг по перевезенню вантажів (лючая¦

¦перевезенню вантажів в Росію, з¦отримувати санкції за простій в пунк-¦

¦Росії і в межах Росії¦тах вантаження і вивантаження), крім пері-¦

¦(лючая отримані санкції за¦возок в Росію, з Росії і в її пре-¦

¦простій в пунктах вантаження і ви-¦справа ¦

¦грузки в РФ) ¦ ¦

¦л) доходи від використання тру-¦л) немає ¦

¦бопроводов, ЛЕП, ліній оптико-¦ ¦

¦волоконного і (або) беспроводной¦ ¦

¦зв'язку, інакших коштів зв'язку, вклю-¦ ¦

¦чаю комп'ютерні мережі на терри-¦ ¦

¦торій РФ ¦ ¦

¦м) інакші доходи від діяльності в¦м) інакші доходи від діяльності за пре-¦

¦Росії ¦справами РФ ¦

- -

Як ми бачимо, перелік доходів, які можуть отримати фізичних осіб, залишається відкритим. Це означає, що якщо важко віднести отриманий дохід до перерахованих в пунктах ""а"- л", то їх сміливо можна віднести до "інакших доходів".

Законодавець передбачив можливість ситуації, коли важко однозначно віднести джерело доходу до російського або іноземного. У таких випадках віднесення доходу до того або інакшого джерела здійснюється Мінфіном РФ (п.4 ст. 208 НК РФ). У аналогічному порядку визначаються частки вказаних доходів, які можуть бути віднесені до доходів від джерел в РФ і до доходів від джерел за межами РФ.