На головну   всі книги   до розділу   зміст
3 4 5 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 50 51 52

4. Придбання російського громадянства

Закон про громадянство РФ (ст. 12) встановлює сім основ, ведучих до придбання російського громадянства:

1) внаслідок його визнання;

2) по народженню;

3) в порядку його реєстрації;

4) внаслідок прийому в громадянство;

5) внаслідок відновлення в громадянстві РФ;

6) шляхом вибору громадянства (оптації) при зміні державної приналежності території і по інших основах, передбачених міжнародними договорами РФ;

3 65

7) по інакших основах, передбачених Законом про громадянство.

Розглянемо вказані в законі варіанти придбання російського громадянства.

Визнання громадянства РФ. У зв'язку з розпадом СРСР, прийняттям Росією Декларації про державний суверенітет виникла проблема: кого вважати громадянами РФ.

У Законі про громадянство РФ (ст. 13) дане наступне нормативне розв'язання питання.

Громадянами РФ признаються всі громадяни колишнього СРСР, що постійно проживають на території РФ на день вступу внаслідок Закону про громадянство, якщо протягом одного року після цього дня (т. е. на 6 люті 1992 р.) вони не заявили про своє небажання перебувати в громадянстві РФ.

Обличчя, що народилися 30 грудня 1992 р. і пізніше і що втратили громадянство колишнього СРСР, вважаються такими, що відбулися в громадянстві РФ по народженню, якщо народилися на території РФ або якщо хоч би один з батьків на момент народження дитини був громадянином СРСР і постійно проживав на території РФ. Під територією РФ в цьому випадку розуміється територія РФ за станом на дату їх народження.

Придбання громадянства РФ по народженню (филиация), Відомі два основних принципи придбання громадянства пО¦ народженню: принцип права крові і принцип права грунту.?

Ці два принципи мають певні виключення, але суть из4 > в наступному. Перший принцип передбачає, що незалежно отК місця народження дитина придбаває громадянство батьків. Вто-* рій принцип означає, що дитина вважається громадянином того го-г сударства, на території якого він народився; громадянство народи-» телей не має істотного значення.

Закон про громадянство РФ (ст. 14) керується передусім принципу права крові. Дитина, батьки якого на момент його народження складаються в громадянстві РФ, є громадянином РФ незалежно від місця народження. При цьому право крові тлумачиться не в плані етнічного походження батьків, а в плані їх юридичної зв'язаності з Росією як суверенною державою.

Закон про громадянство РФ не виключає і застосування принципу права грунту, але лише в певних випадках. Так, якщо дитина народилася на території РФ, а його батьки мають різне громадянство і не змогли прийти до письмової угоди про громадянство своєї дитини, останній придбаває російське громадянство (ч. 2 ст. 15).

66 I

Придбання громадянства РФ в порядку реєстрації. Реєстрація - це спрощений порядок придбання громадянства, зумовлений зв'язком з Росією родичів або самої особи, що клопочеться про прийом в громадянство. Згідно з російським законодавством, якщо такі зв'язки очевидні (а очевидне не вимагає доказів) або доведені, то рішення про надання російського громадянства в порядку реєстрації приймають на місцях компетентні органи МВС РФ і МЗС РФ; звертання на адресу Президента РФ не потрібно.

Закон про громадянство РФ (ст. 18) встановлює, що в порядку реєстрації російське громадянство придбавають:

а) особи, у яких дружин або родич по прямій висхідній лінії є громадянином РФ;

б) особи, у яких на момент народження хоч би один з батьків був громадянином РФ, але які придбали інакше громадянство по народженню, протягом п'яти років по досягненні 18-літнього віку;

в) діти колишніх громадян РФ, що народилися після припинення у батьків громадянства РФ, протягом п'яти років по досягненні 18-літнього віку;

г) громадяни СРСР, що постійно проживають на території інших республік, що безпосередньо входили до складу колишнього СРСР за станом на 1 вересня 1991 р., якщо вони не є громадянами цих республік і протягом трьох років від дня вступу внаслідок справжнього Закону заявлять про своє бажання преобрести громадянство РФ;

д) особи без громадянства, на день вступу внаслідок справжнього Закону що постійно проживають на території РФ або інших республік, що безпосередньо входили до складу колишнього СРСР за станом на 1 вересня 1991 р., якщо протягом одного року після вступу внаслідок справжнього Закону заявлять про своє бажання придбати громадянство РФ;

е) іноземні громадяни і особи без громадянства, незалежно від їх місця проживання, якщо вони самі або хоч би один з їх родичів по прямій висхідній лінії перебували в російському громадянстві (підданстві) по народженню, і якщо вони протягом одного року після вступу внаслідок справжнього Закону заявлять про своє бажання придбати громадянство РФ.

Прийом в російське громадянство. Указом Президента РФ від 7 березня 1998 р. № 267 задоволене клопотання про прийом в російське громадянство 234 осіб. У більшості - це люди, що народилися в колишніх республіках СРСР: Україні, Грузії, Казахстану,

67

I

Азербайджані, Таджикистані, Молдавії, Узбекистані, Киргизії. Але серед цих 234 осіб зустрічаються і іноземці: афганці, вьетнамци, китайці. Даний указ - приклад реалізації п. "г" ст. 12 і ст. 19 Закону про громадянство РФ.

Згідно із законом, дієздатне обличчя, що досягло 18-літнього віку і що не перебуває в громадянстві РФ, може клопотатися про прийом в громадянство РФ незалежно від походження, соціального положення, расової і національної приналежності, підлоги, утворення, мови, відношення до релігії, політичних і інакших переконань.

Звичайною умовою прийому в громадянство РФ є постійне мешкання на території РФ; для іноземних громадян і осіб без громадянства - безперервно усього п'ять років або три роки безпосередньо перед поводженням з клопотанням; для біженців, що визнаються такими законом Російської Федерації, договором РФ, вказані терміни скорочуються вдвоє. Термін мешкання на території РФ вважається безперервним, якщо обличчя виїжджало за межі РФ для навчання або лікування не більш, ніж на три місяці.

Обставинами, що полегшують прийом в громадянство Рос», сийской Федерації, що тобто дають право на скорочення аж¦ до зняття вимог частини другої справжньої статті, є: -

а) стан в громадянстві колишнього СРСР в минулому; >

б) усиновлення дитини, що є громадянином РФ; 1

в) наявність високих досягнень в області науки, техніки ц культури, а також володіння професією або кваліфікацією, що представляє інтерес для РФ;

г) наявність заслуг перед народами, об'єднаними в РФ, у віз+ народженні Російській Федерації, в здійсненні общечеловече-р ских ідеалів і цінностей; >

д) отримання притулку на території РФ; !

е) стан в минулому особи або хоч би одного з його родст? венников по прямій висхідній лінії в російському громадянстві (підданстві) по народженню. I

4. Відхиляється клопотання про прийом в громадянство РФ осіб^ які: I

а) виступають за насильну зміну конституційного ладу РФ; >

б) складаються в партіях і інших організаціях, діяльність яких несумісна з конституційними принципами РФ; '

в) осуджені і від'їжджають покарання у вигляді позбавлення свободи за дії, преследуемие по законах РФ. >

68

Перераховані положення ч. 4 ст. 19 (п. п. "а, "б, "в") розповсюджуються також на облич, які придбавають російське громадянство в порядку реєстрації (ст. 18 Закону) або відновлення в російському громадянстві по їх клопотанню (ч. 3 ст. 20).

Для прийому в російське громадянство іноземні громадяни і особи без громадянства представляють до органів внутрішніх справ або консульських установ по місцю постійного мешкання:

- клопотання на ім'я Президента РФ;

- документ, підтверджуючий відсутність або припинення інакшого (колишнього) громадянства, що видається повноважним органом іншої держави, якщо воно не має з Російською Федерацією договору, що допускає можливість придбання двійчастого громадянства; при неможливості отримання заявником такого документа може бути представлена декларація заявника про відсутність або припинення інакшого громадянства;

- документ про наявність встановленого Законом терміну мешкання на території РФ;

- при наявності обставин, що дають право на скорочення встановленого Законом терміну мешкання на території Росії, представляються документи, підтверджуючі факти, вказані в частинах 2 і 3 ст. 19 Закони.

При наявності неповнолітніх дітей в залежності від обставин, передбачених Законом, представляються також:

- копії свідоцтв про шлюбі, народженні дітей, позбавленні батьківських прав;

- письмова згода зацікавлених осіб на зміну громадянства дитини.

Відновлення в громадянстві РФ. С. А. Авакьян вважає, що вказівка на відновлення в громадянстві як на особливий вигляд його придбання можна вважати справою смаку або тактики укладачів закону, оскільки в формально-юридичному значенні застосовується відомий спосіб - в порядку регистрации1. В. Е. Чиркин, однак, знаходить, що загалом відновлення в громадянстві - різновид натуралізації, але особливий різновид; відновлення в громадянстві звичайно застосовується для колишніх громадян відповідного государства2.

Згідно ст. 20 Закону про громадянство РФ, в громадянстві РФ відновлюються в порядку реєстрації:

а) особи, у яких громадянство РФ припинилося в зв'язку з усиновленням, встановленням опіки або опікування;

б) особи, у яких громадянство РФ припинилося в зв'язку із зміною громадянства батьків, протягом п'яти років по досягненні 18-літнього віку.

69

Колишні громадяни РФ, позбавлені громадянства або що втратили його без їх вільного волевиявлення, вважаються відновленими в громадянстві РФ.

Особі, що раніше перебував в громадянстві РФ і на яке не розповсюджується дія частин першої і другої статті 20, громадянство РФ може бути відновлене по його клопотанню.

Оптація, т. е. вибір громадянства при зміні меж держави. Згідно ст. 21 Закону про громадянство РФ, при зміні межі РФ в порядку, визначеному російським законодавством, обличчя, що проживають на території, що прийняла державну приналежність, мають право на вибір громадянства в порядку і в терміни, визначені міжнародним договором РФ.

Інакші основи. У Законі про громадянство РФ вказано декілька основ придбання громадянства застосовно до дітей і недієздатним (ст. 25-31).