На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 26 27 29 30 31 33 34 35 37 38 39 40 41 42 44 45 47 48 50 51 52 53 55 56 57 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 78 79 80 81 82 83 84 86 87

Розділ 49. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДА НАДОМНИКІВ

Стаття 310. Надомники

Надомниками вважаються особи, що уклали трудовий договір про виконання роботи на будинку з матеріалів і з використанням інструментів і механізмів, що виділяються роботодавцем або що придбаваються надомником за свій рахунок.

У разі використання надомником своїх інструментів і механізмів йому виплачується компенсація за їх знос. Виплата такої компенсації, а також відшкодування інакших витрат, пов'язаних з виконанням робіт на будинку, проводяться роботодавцем в порядку, визначеному трудовим договором.

Порядок і терміни забезпечення надомників сировиною, матеріалами і напівфабрикатами, розрахунків за виготовлену продукцію, відшкодування вартості матеріалів, належних надомникам, порядок і терміни вивозу готової продукції визначаються трудовим договором.

На надомників розповсюджується дія трудового законодавства з особливостями, встановленими справжнім Кодексом.

Коментар до статті 310

1. Труд надомників регулюється ТК і Положенням про труд надомників в частині, що не суперечить положенням ТК.

2. Поняття "надомники", що міститься в ч. 1 ст. 310 ТК, на відміну від поняття, закріпленого в Положенні про труд надомників, не вказує, що обличчя виконують роботу на будинку особистим трудом. Таким чином, виконання передбачених трудовим договором робіт може проводитися і за участю членів сім'ї надомника.

3. Переважне право на укладення трудового договору надається: жінкам, що мають дітей у віці до 15 років; інвалідам і пенсіонерам (незалежно від вигляду призначеної пенсії); особам, що досягли пенсійного віку, але не одержуючим пенсію; особам із зниженою працездатністю, яким у встановленому порядку рекомендований труд в надомних умовах; особам, що здійснюють догляд за інвалідами або тривало боліючими членами сім'ї, яке за станом здоров'я потребує відходу; особам, зайнятим на роботах з сезонним характером виробництва (в міжсезонний період), а також учням в очних учбових закладах; особам, які по об'єктивних причинах не можуть бути зайняті безпосередньо на виробництві в даній місцевості (наприклад, в районах і місцевостях, що мають вільні трудові ресурси). Володіючі майстерністю виготовлення виробів народних художніх промислів, сувенірних виробів або оригінальної упаковки для них можуть бути прийняті на роботу як надомники незалежно від роду їх діяльності і роботи в інших організаціях.

4. У трудовому договорі з надомниками повинні бути повно викладені основні і додаткові умови труда: про надання працівнику в безкоштовне користування обладнання, інструментів, пристосувань, їх своєчасному ремонті; про використання працівником своїх інструментів і механізмів і виплаті компенсацій за їх знос (амортизацію), визначається розмір такої компенсації; про порядок і терміни забезпечення надомників сировиною, матеріалами і напівфабрикатами, розрахунків за виготовлену продукцію, відшкодування вартості матеріалів (якщо вироби виготовлялися з власних матеріалів), вивозу готової продукції; про відшкодування інакших витрат, пов'язаних з виконанням роботи на будинку (вартості електроенергії, води, газу і інш.).

5. Організація в надомних умовах трудових процесів допускається тільки для осіб, які мають необхідні житлово-побутові умови, а також практичні навики або можуть бути навчені цим навикам. Обстеження житлово-побутових умов громадян, що виявили бажання працювати на будинку, проводиться роботодавцем з участю представників виборного профспілкового органу, а у відповідних випадках - і представників санітарно-епідеміологічного і пожежного нагляду.

6. Роботодавець вживає заходів, сприяючі більш ефективному застосуванню труда надомників: вдосконалює форми організації труда надомників; впроваджує більш довершені пристосування і механізми, щоб підвищити продуктивність труда і якість продукції, що виготовляється ними; організує індивідуальне навчання і підвищення кваліфікації на будинку тих працівників, яке за станом здоров'я не може безпосередньо бути присутній на виробництві, здійснює і інші заходи.

7. Вигляд роботи, що Пропонується надомнику враховує його професійні навики, стан здоров'я (приймаються до уваги характер обладнання і інструментів, властивості сировини, рекомендації медико-социальной експертної комісії, клинико-експертної комісії і т. п.). Надомникам не можуть надаватися такі види робіт, які створюють незручності для сусідів. Окремі види надомних робіт відповідно до загальних правил протипожежної безпеки і санітарії, а також житлово-побутових умов надомників допускаються тільки з дозволу органів пожежника і санітарно-епідеміологічного нагляду.

8. Оплата труда надомників може проводитися за почасовою, відрядною або інакшою системою оплати труда.

9. Норми виробітку для надомників, якщо організаційно-технічні умови їх труда близькі до прийнятих при розрахунку норм виробітку для робітників, що виконують аналогічні роботи у виробничих умовах, встановлюються ті ж, що і для вказаних робітників.

Коли надомники виконують роботу в інакших організаційно-технічних умовах (інше обладнання, інструменти і т. д.), роботодавець з урахуванням думки представницького органу працівників, а також економічній доцільності може встановлювати для них норми виробітку виходячи з конкретних умов їх виконання на будинку.

10. Забезпечення надомників сировиною і матеріалами, а також вивіз готової продукції повинні проводитися, як правило, роботодавцем. У тих випадках, коли по угоді сторін отримання сировини і матеріалів, здача готової продукції проводяться самим надомником безпосередньо в організації, час, що затрачується на отримання і здачу, включається в робоче і згідно з Положенням про труд надомників оплачується почасово з розрахунку тарифної ставки робіт, що виконуються, але не вище тарифної ставки робочого 2 розряду відповідного вигляду робіт. Угодою сторін може бути визначений і більш високий розмір оплати.

11. Оскільки надомники розподіляють робочий час по своєму розсуду, вся виконана ними робота оплачується в одинарному розмірі.

12. Надомникам надається щорічний відпуск - 28 календарних днів (див. коммент. до ст. 115 ТК), якщо вони не мають права на щорічний відпуск більшої тривалості.

13. Законодавством суб'єктів Російської Федерації встановлюються особливості застосування труда деяких категорій надомників, що підвищують рівень їх соціальної захищеності. Так, в Типовому положенні про спеціалізоване підприємство, що застосовує труд інвалідів, утв. Постановою Уряду Москви від 14 жовтня 1997 р. N 730, вказується, що для інвалідів I і II груп, працюючих на будинку, норми виробітку не встановлюються; роботодавець визначає для них місячні завдання з урахуванням міри, характеру захворювань і домашніх умов.

14. Право працювати на будинку в період відпуску по догляду за дитиною надається матері, батькові дитини, бабусі, дідусю, іншому родичу або хранителю, що фактично здійснює догляд за дитиною, із збереженням права на допомогу по державному соціальному страхуванню (див. коммент. до ст. 256 ТК).

Стаття 311. Умови, при яких допускається надомний труд

Роботи, що доручаються надомникам, не можуть бути протипоказані ним за станом здоров'я і повинні виконуватися в умовах, відповідних вимогам охорони труда.

Коментар до статті 311

1. Працівник має право відмовитися від виконання робіт, протипоказаних йому за станом здоров'я. Робота, що Доручається надомникам повинна відповідати рекомендаціям медико-социальной експертної комісії, медичному висновку клинико-експертної комісії. Відмова від виконання такої роботи не спричиняє дисциплінарної відповідальності.

2. Виконання роботи відповідно до вимог охорони труда означає, що роботодавець повинен забезпечити безпечні умови труда (застосування засобів індивідуального захисту, змиваючих і знешкоджуючих коштів, дотримання режиму труда і відпочинку, навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, перевірку знань вимог охорони труда і т. п.).

Про гарантії права працівників на труд в умовах, відповідних вимогам охорони труда, див. коммент. до ст. 220 ТК.

Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками

Розірвання трудового договору з надомниками проводиться по основах, передбачених трудовим договором.

Коментар до статті 312

1. Крім основ припинення трудового договору, передбачених в ТК, трудовий договір з надомником може бути розірваний і по основах, включених в текст трудового договору (наприклад, виготовлення бракованої продукції, відсутність замовлень, сировина, тривала тимчасова непрацездатність працівника і інш.), але це не є обов'язковим.

2. Припинення трудового договору по основі, що отримала закріплення в тексті трудового договору, повинне бути відображене і в трудовій книжці, що видається працівнику в день звільнення.