На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 26 27 29 30 31 33 34 35 37 38 39 40 41 42 44 45 47 48 50 51 52 53 55 56 57 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 78 79 80 81 82 83 84 86 87

Розділ 32. УЧНІВСЬКИЙ ДОГОВІР

Стаття 198. Учнівський договір

Роботодавець має право укладати з особою, що шукає роботу, учнівський договір на професійне навчання, а з працівником даної організації - учнівський договір на перенавчання без відриву від роботи.

Учнівський договір з особою, що шукає роботу, є цивільно-правовим і регулюється цивільним законодавством і інакшими актами, вмісним норми цивільного права. Учнівський договір з працівником даної організації є додатковим до трудового договору і регулюється трудовим законодавством і інакшими актами, вмісним норми трудового договору.

Коментар до статті 198

1. У ст. 198 ТК передбачені два вигляду договору на професійне навчання.

Згідно ч. 1 ст. 198 ТК з особою, бажаючою отримати професію (спеціальність) в даній організації, роботодавець має право укласти учнівський договір на підготовку за певною професією (спеціальності), регульований цивільним законодавством.

Необхідно, однак, звернути увагу на те, що в цивільному законодавстві замість терміну "учнівський договір" використовується інакший термін - "договір на надання освітніх послуг". Зразкова форма договору на надання платних освітніх послуг в сфері професійної освіти затверджена Наказом Міносвіти Росії від 28 липня 2003 р. N 3177 (Бюлетень Міносвіти Росії. 2003. N 10).

2. З працівниками організації, що поступають на професійне навчання з подальшою роботою в даній організації за отриманою професією (спеціальності), укладається додатковий до трудового договору учнівський договір, регульований ТК і інакшими актами, вмісними норми трудового права.

Укладаючи договір другого вигляду, роботодавець вступає з учнем у відносини по професійному навчанню (підготовці і перепідготовці працівників), які безпосередньо пов'язані з трудовими відносинами і підпадають під дію трудового законодавства (ст. 1 ТК).

3. Згідно ст. 205 ТК на учнів розповсюджується трудове законодавство, включаючи законодавство про охорону труда безвідносно до вигляду професійного навчання (підготовка нових працівників або перепідготовка працівників по нових професіях, спеціальностях).

Стаття 199. Зміст учнівського договору

Учнівський договір повинен містити: найменування сторін; вказівка на конкретну професію, спеціальність, кваліфікацію, що придбавається учнем; обов'язок роботодавця забезпечити працівнику можливість навчання відповідно до учнівського договору; обов'язок працівника пройти навчання і відповідно до отриманої професії, спеціальності, кваліфікації проробити за трудовим договором з роботодавцем протягом терміну, встановленого в учнівському договорі; термін учнівства; розмір оплати в період учнівства.

Учнівський договір може містити інакші умови, визначені угодою сторін.

Коментар до статті 199

1. Учнівський договір повинен містити відомості про сторони, що вступили у відносини по професійному навчанню.

Однією стороною учнівського договору є роботодавець.

У договорі вказуються найменування роботодавця - юридичної особи (організації) і прізвище, ім'я, по батькові особи, уповноваженої ним на укладення учнівського договору.

2. Іншою стороною може бути працівник, що виявив бажання пройти професійну підготовку в даній організації.

У договорі вказуються його прізвище, ім'я, по батькові.

3. Учнівський договір повинен містити найменування професії, що придбавається учнем, спеціальності, кваліфікації відповідно точному до Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робочих (ЕТКС), тарифно-кваліфікаційних характеристик і кваліфікаційних довідників посад службовців.

4. Обов'язок роботодавця по організації навчання або перенавчання працівників на виробництві засновується на відповідних розділах колективних договорів, угод, в яких вказується чисельність працівників, належних підготовці або перепідготовці по професіях, спеціальностям, необхідним для даної організації, визначаються умови, що забезпечують учням успішне засвоєння теоретичних знань і професійних навиків за професією, що оволодівається, спеціальності (ст. 41 ТК).

Вказаний обов'язок роботодавця отримує конкретизацію в учнівському договорі. Як необхідна умова в учнівський договір включається угода з приводу навчання за певною професією, спеціальності в об'ємі встановлених вимог до рівня теоретичних знань і практичних навиків.

5. Обов'язок роботодавця забезпечувати можливість навчання відповідно до учнівського договору накладає на нього певні зобов'язання: використати учня на роботі за вибраною ним професією, спеціальності, не залучати до понаднормових робіт, не направляти в службові відрядження, не пов'язані з учнівством (ст. ст. 201, 203 ТК).

Необхідною умовою учнівського договору є передбачений в йому обов'язок учня пройти професійне навчання в об'ємі затвердженої учбової програми і відповідно до отриманої професії, спеціальності, кваліфікації проробити за трудовим договором з роботодавцем протягом терміну, встановленого в учнівському договорі угодою сторін.

6. У учнівському договорі необхідно указати термін навчання, т. до. тривалість зумовлює його зміст (див. коммент. до ст. 200 ТК).

7. У процесі професійного навчання учні виконують різні по характеру і складності виробничі операції. Тому в зміст учнівського договору обов'язково включається вказівка на розмір оплати труда, належної в період учнівства.

8. Крім вказаних вище необхідних умов, учнівський договір може містити додаткові, визначувані по угоді сторін: терміни здачі кваліфікаційних екзаменів, розклад теоретичних занять і графіки практичної роботи, умови забезпечення житлом і інш.

Стаття 200. Термін і форма учнівського договору

Учнівський договір укладається на термін, необхідний для навчання даної професії, спеціальності, кваліфікації.

Учнівський договір полягає в письмовій формі в двох примірниках.

Коментар до статті 200

1. Терміни навчання при підготовці або перепідготовці по робочих професіях, як правило, не перевищують 6, а по окремих складних професіях - 12 місяців.

Конкретний термін навчання визначається по угоді сторін і залежить, наприклад, від віку, освітньої підготовки особи, що поступає на навчання.

2. Укладення учнівського договору в письмовій формі обов'язкове.

Оскільки його типова форма законодавством не передбачена, вміст учнівського договору в кожному випадку оформляється по розсуду сторін.

Договір складається в двох примірниках - один для роботодавця, інший для учня; кожний з них підписується обома сторонами.

Стаття 201. Дія учнівського договору

Учнівський договір укладається на термін, необхідний для навчання даної професії, спеціальності, кваліфікації. Учнівський договір полягає в письмовій формі в двох примірниках.

Учнівський договір діє від дня, вказаного в цьому договорі, протягом передбаченого ним терміну.

Дія учнівського договору продовжується на час хвороби учня, проходження ним військових зборів і в інших випадках, передбачених законами і інакшими нормативними правовими актами.

Протягом терміну дії учнівського договору його зміст може бути змінений тільки по угоді сторін.

Коментар до статті 201

1. Учнівський договір набирає чинності з того дня, який позначений в договорі, і діє протягом терміну професійного навчання, встановленого в даному договорі по угоді його сторін (ст. 200 ТК).

2. Якщо учень не мав можливості відвідувати заняття по шанобливих причинах (через хворобу, проходження військових зборів і в інших випадках, передбачених законами і інакшими нормативними правовими актами), термін договору продовжується на час навчання, пропущений по шанобливих причинах.

3. Зміст учнівського договору визначається угодою його сторін - роботодавцем і особою, що поступає на професійне навчання (ст. 199 ТК).

Тільки по угоді сторін можна змінити зміст учнівського договору. Наприклад, недопустимо скорочувати термін навчання з ініціативи роботодавця без згоди учня. Це можливе лише по угоді сторін при успішному засвоєнні учнем учбового матеріалу.

Стаття 202. Організаційні форми учнівства

Учнівство організується в формі індивідуального, бригадного, курсового навчання і в інакших формах.

Коментар до статті 202

При індивідуальній формі навчання працівник вивчає теоретичний курс самостійно, консультуючись у викладачів, а виробниче навчання проходить під керівництвом не звільненого від основної роботи кваліфікованого працівника - інструктора виробничого навчання на робочому місці.

При бригадній формі учнівства виробниче навчання проходить в складі бригади під керівництвом кваліфікованого працівника бригади - інструктора виробничого навчання на робочому місці.

Для вивчення загальної частини теоретичного курсу доцільно учнів об'єднувати (при наявності можливості) в учбові групи чисельністю від 10 до 30 чоловік.

При курсовій формі навчання теоретичні знання працівники отримують в учбових групах чисельністю від 10 до 30 чоловік, що створюється в учбових центрах, учбово-курсових комбінатах (пунктах), технічних школах і на организуемих міністерствами і відомствами постійно діючих курсах - чисельністю 25 - 30 чоловік.

Теоретичне навчання може провестися також в установах початкової професійної освіти (професіонально-технічних і інакших училищах даного рівня) за договорами з організаціями за рахунок їх коштів.

Виробниче навчання працівників здійснюється, як правило, в два етапи: перший - в учбовій групі під керівництвом майстра (інструктора) виробничого навчання на спеціально створеній для цього учбово-матеріальній базі організації, учбово-курсового комбінату (пункту) або технічної школи; другий етап - на робочих місцях організації в учбовій групі під керівництвом майстра (інструктора) виробничого навчання або індивідуально під керівництвом не звільненого від основної роботи кваліфікованого працівника - інструктора виробничого навчання.

Стаття 203. Час учнівства

Час учнівства протягом тижня не повинне перевищувати норми робочого часу, встановленої для працівників відповідних віку, професії, спеціальності при виконанні відповідних робіт.

Працівники, що проходять навчання в організації, по угоді з роботодавцем можуть повністю звільнятися від роботи за трудовим договором або виконувати цю роботу на умовах неповного робочого часу.

У період дії учнівського договору працівники не можуть притягуватися до понаднормових робіт, прямувати в службові відрядження, не пов'язані з учнівством.

Коментар до статті 203

1. Теоретичне і виробниче навчання при підготовці (перепідготовці) робітників безпосередньо на виробництві проводиться в межах робочого часу, встановленого законодавством про труд для працівників відповідного віку, стану здоров'я, професій і виробництв.

Учбовий розклад потрібно складати таким чином, щоб тривалість занять не перевищувала межі робочого часу, встановленого ст. 92 ТК для працівників: у віці до 16 років; у віці від 16 до 18 років; що є інвалідами I або II групи; зайнятих на роботах з шкідливими і (або) небезпечними умовами труда; педагогічних, медичних і інш.

2. Якщо професійне навчання проводиться без відриву від роботи, учню (з його згоди) на час навчання встановлюється режим неповного робочого часу, передбачений ст. 93 ТК.

3. Час, відведений на професійне навчання, повинно використовуватися за призначенням і раціонально. Тому ч. 3 ст. 203 ТК не дозволяє залучати учнів до понаднормової роботи, а також направляти їх в службові відрядження, не передбачені учбовими планами.

Стаття 204. Оплата учнівства

Учням в період учнівства виплачується стипендія, розмір якої визначається учнівським договором і залежить від професії, що отримується, спеціальності, кваліфікації, але не може бути нижче за встановлений федеральним законом мінімальний розмір оплати труда.

Робота, що виконується учнем на практичних заняттях, оплачується по встановлених розцінках.

Коментар до статті 204

1. Учням, що проходять професійне навчання без відриву від роботи, виплачується стипендія. Розмір стипендії встановлюється роботодавцем по угоді з учнем в залежності від професії, що отримується ним, спеціальності, кваліфікації, але не нижче за передбачений федеральним законом мінімальний розмір оплати труда (див. ст. 133 ТК і коммент. до неї).

2. Продукція, зроблена учнем під час практичних занять, підлягає оплаті по встановлених розцінках.

Втрати, виниклі внаслідок виробництва недоброякісної продукції, на учнів не покладаються, а відносяться на собівартість продукції.

Стаття 205. Поширення на учнів трудового законодавства

На учнів розповсюджується трудове законодавство, включаючи законодавство про охорону труда.

Коментар до статті 205

1. З укладенням учнівського договору на учня розповсюджуються правові норми, регулюючі трудовий процес, т. е. норми трудового законодавства.

Учні, що проходять професійне навчання (підготовку і перепідготовку) в організації, користуються всіма правами і несуть обов'язки працівників даної організації. На них розповсюджуються діючі в організації правила внутрішнього трудового розпорядку, вимоги охорони труда, встановлені законами і інакшими нормативними правовими актами, а також правилами і інструкціями з охорони труда. Учням надаються передбачені трудовим законодавством гарантії і компенсації і т. д.

2. Трудове законодавство застосовується до учнів з урахуванням специфіки їх положення у виробничому процесі. До них не можуть пред'являтися такі ж вимоги про виконання трудових обов'язків, як до осіб, допущених до самостійної роботи.

Стаття 206. Недійсність умов учнівського договору

Умови учнівського договору, що суперечать справжньому Кодексу, колективному договору, угодам, є недійсними і не застосовуються.

Коментар до статті 206

Перечачими ТК, колективного договору, угодам вважаються умови учнівського договору, погіршуючі правове положення учня, що проходить професійне навчання в організації, в порівнянні з ТК і нормативними положеннями колективного договору і угод.

У учнівський договір можуть бути включені більш пільгові умови використання їх труда в порівнянні із загальноприйнятими в трудовому законодавстві, інакших нормативних правових актах про труд, що відображають специфіку правового положення учнів у виробничому процесі.

Стаття 207. Права і обов'язки учнів по закінченні учнівства

Особам, що успішно завершили учнівство, при укладенні трудового договору з роботодавцем, за договором з яким вони проходили навчання, випробувальний термін не встановлюється.

У випадку, якщо учень по закінченні учнівства без шанобливих причин не виконує свої зобов'язання за договором, в тому числі не приступає до роботи, він на вимогу роботодавця повертає йому отриману за час учнівства стипендію, а також відшкодовує інші понесені роботодавцем витрати в зв'язку з учнівством.

Коментар до статті 207

1. Учнівство завершується обов'язковою здачею кваліфікаційних екзаменів.

У цей час в частині, що не суперечить ТК, діють Положення про порядок атестації і привласнення кваліфікації особам, що опановують професіями робітників в різних формах навчання, утв. Постановою Госпрофобра СРСР, ГКТ СРСР і ВЦСПС від 13 липня 1987 р. N 9/426/21-59 (БНА. 1988. N 1. С. 44), а також Типова інструкція про організацію проведення кваліфікаційних екзаменів при професійному навчанні працівників на виробництві, утв. Наказом Госпрофобра СРСР від 24 вересня 1981 р. N 135 (БНА. 1982. N 2. С. 37).

2. Атестація осіб, минулих курс навчання по професіях, проводиться в формі кваліфікаційних екзаменів (п. 2 Положення про атестацію).

Кваліфікаційні екзамени мають на меті визначити відповідність отриманих що екзаменуються знань, умінь і навиків програмі навчання і вимогам кваліфікаційних характеристик з тим, щоб на цій основі встановити їм кваліфікаційні розряди, класи, категорії по відповідних професіях. До кваліфікаційних екзаменів допускаються обличчя, успішно минулі повний курс теоретичного і виробничого навчання в процесі курсового або індивідуального навчання на виробництві (розділ I Типової інструкції).

Кваліфікаційні екзамени проводяться в кінці встановленого терміну навчання працівників на виробництві, але не пізніше 10 днів після його закінчення.

Для проведення кваліфікаційних екзаменів в учбово-курсових комбінатах (пунктах) і в організаціях створюються відповідні кваліфікаційні комісії (розділ I Типової інструкції).

Екзамен вважається зданим при умові виконання кваліфікаційної (пробної) роботи відповідно повному до технічних умов і при наявності у того, що екзаменується теоретичних знань, передбачених Тарифно-кваліфікаційним довідником, для даного рівня кваліфікації і професії (розділ IV Типової інструкції).

Результати кваліфікаційних екзаменів і рішення комісії про привласнення (отриманні) що екзаменується кваліфікаційних розрядів, класів, категорій і професії заносяться в протокол встановленої форми, який підписується головою і всіма членами комісії.

Особам, що отримали професійну підготовку в учбово-курсових комбінатах (пунктах), а також в процесі курсового або індивідуального навчання на виробництві, привласнюється кваліфікація (розряд, клас, категорія) за встановленою професією відповідно до учбового плану і програми і переліків професій, по яких здійснюється підготовка кваліфікованих працівників (п. 7 Положення про атестацію).

Прошедшим професійне навчання в учбово-курсових комбінатах (учбових пунктах), а також безпосередньо на виробництві і що успішно здав кваліфікаційні екзамени видається свідчення єдиної форми про отримання спеціальності і привласнений розряд, клас, категорію (п. 10 Положення об атестації і розділ IV Типової інструкції).

Особам, минулим навчання по професіях для робіт на об'єктах, піднаглядних спеціальним організаціям і відомствам, крім свідчення видаються вказаними організаціями і відомствами або по узгодженню з ними спеціальні посвідчення встановленого зразка.

Привласнений кваліфікаційною комісією розряд, клас, категорія за професією у встановленому порядку заноситься в трудову книжку працівника.

У протоколі кваліфікаційної комісії, свідченні, трудовій книжці і інших документах найменування професії записується відповідно суворому до найменування, вказаного в Тарифно-кваліфікаційному довіднику.

3. По закінченні професійного навчання учню надається робота відповідно до отриманої кваліфікації (розрядом, класом, категорією), що оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця на основі рішення кваліфікаційної комісії.

4. Учням, що успішно здали кваліфікаційні екзамени, при укладенні трудового договору з роботодавцем, що організував для них учнівство, передбачений ст. 70 ТК випробувальний термін не встановлюється.

5. Учень зобов'язаний проробити в організації час, вказаний в учнівському договорі як термін відробляння. Дострокове розірвання учнівського договору при встановленні його сторонами терміну відробляння можливе з ініціативи учня лише у випадках, передбачених ст. 80 ТК.

6. Якщо по закінченні професійного навчання учень без шанобливих причин не виконує своїх зобов'язань за учнівським договором, в т. ч. не приступає до роботи згідно з наказом (розпорядженню) роботодавця, він зобов'язаний на вимогу роботодавця відшкодувати йому матеріальні витрати в розмірі виплаченої стипендії за час учнівства, а також інші витрати, понесені в зв'язку з учнівством (наприклад, по відрядженню, пов'язаному з навчанням).

Стаття 208. Основи розірвання учнівського договору

Учнівський договір розривається по основах, передбачених для розірвання трудового договору.

Коментар до статті 208

Учнівський договір, як і трудової, розривається по основах, викладених в ст. ст. 77 - 81 ТК.