Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Література

1. Карпец И. И. Преступность як реальність //Питання философії.- 1988.-№5.- С. 87.

2. Станфорд Л., Оптнер СЛ. Системний аналіз для рішення ділових і промислових проблем.- М., 1969.- С. 9.

3. Вицин С. Б. Системний підхід і преступность.- М., 1980.- С. 30.

4. Ейсман А. А. Вопроси застосування логико-семантичних методів в юридичної науке.- В кн.: Питання боротьби з преступностью.- М., 1974. Вип. 20.- С. 16.

5. Кудрявцев В. Н. Функциональние системи в області права //Питання кібернетики. Правова кибернетика.- М., 1977. Вип. 40.- С. 18.

6. Анохин П. А, Принципові питання обший теорії функціональних связей.- В кн.: Принципи системної організації функций.- М., 1973.- С. 28.

7. Павлюченко В. И. Економічеськиє проблеми управління науково-технічним прогрессом.- М., 1973.- С. 84.

8. Кудрявцев В. Н. Уголовная юстиція як система. Правова кібернетика. 1973.- С. 12-13.

9,10. Михайлівська І. Б. Системноє опис карної юстиції. У кн.: Проблеми підвищення ефективності функціонування правоохоронних органов.- М., 1978.- С. 30.

11. Вицин С. Е. Системний підхід і преступность.- М., 1990.- С. 92.

12. Вицин С. Е. Системний підхід і преступность.- М., 1990.- С. 94-95.

13. Кудрявцев В. Н. Уголовная юстиція як система. Правова кибернетика.- М., 1973.- С. 13.

14. Петрухин МЛ., Батуров Г. П., Моршакова Т. Г. Теоретічеськиє основи ефективності правосудия.- М., 1979.- С. 58-59.

15. Хоч теоретично ці поняття далеко не ідентичні, в ряді правових норм вони приймаються як рівнозначні, або задача розуміється як конкретизація мети.

16. Блауберг И. В., Мірський Е. М., Садовський В. Н. Системний підхід і системний анализ.- В кн.: Системні дослідження. Методологічні проблеми. //Щорічник, 1980.- С. 58.

17. Теорія держави і права.- М., 1985.- С. 402.

18. Теорія держави і права.- М., 1985.- С. 421-422.

19. Теорія держави і права.- М., 1985.- С. 64-65.

20. Миньковский Г. М. Про задачі і напрями теоретичного розв'язання проблем радянської карної политики.- В кн.: Проблеми радянської карної политики.- Владивосток, 1985.- С. 24.

181

21. Кудрявцев В. Н. Право і поведение.- М., 1978.- С. 163-166.

22. Свидерский В. И. Про діалектику елементів і структури в об'єктивному світі і в познанії.- М., 1962.- С. 26.

23. Керимов А. Д. Філософськиє основи политико-правових исследований.- М., 1986.- С. 208-209.

24. Кудрявцев В. Н. Уголовная юстиція як система.- Правова кибернетика.- М., 1973.- С. 8.

25. Вицин С. Е. Системний підхід і преступность.- М., 1980.- С. 89.

26. Каган М. С. Система і структура. Системні дослідження: Методологічні проблеми. Щорічник, - М., 1983.- С. 91.

27. Афанасьев В. Г. Общество: системність, пізнання і управление.- М., 1981.- С. 24.

28. Теорія держави і права.- Л., 1987.- С. 107.

29. Михайлівська І. Б. Системноє опис карної юстиції. У кн.: Проблеми підвищення ефективності функціонування правоохоронних органов.- М., 1978.- С. 41.

30. Теорія держави і права.- Л., 1987.- С. 253-263.

31. Михайлівська І. Б. Системноє опис карної юстиції. У кн.: Проблеми підвищення ефективності функціонування правоохоронних органов.- М., 1978.- С. 33.

32. Маркс До., Енгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.1.- С. 234.

33. Афанасьев В. Г. Общество: системність, пізнання і управление.- М., 1981.- С. 26.

34. Ожегов С. И. Толковий словник російського язика.- М., 1983.- С. 763.

35. Афанасьев В. Г. Про цілісні системи. //Питання філософії. 1980.

- N° 6.- С. 71.

36. Вицин С. Е. Системний підхід і преступность.- М., 1980.- С. 10.

37. Марксистсько-ленінська социология.- М., 1988.- С. 22.

38. Лузган И. М. Расследованіє як процес познания.- М., 1969.- С. 11.

39. Теорія доказів в радянському карному процессе.- М., 1973.

- С. 351.

40. Дубинский А. Я., Шостак Ю. И. Організация і діяльність слідче-оперативної группи.- Київ, 1981.

41. Михайлівська І. Б. Системноє опис карної юстиції. У кн.: Проблеми підвищення ефективності функціонування правоохоронних органов.- М., 1978.- С. 40-41.

42. Гальперин И. М., Курляндський В. И. Предмет карної політики і основні напрями її вивчення. У кн.: Основні напрями боротьби з преступностью.- М., 1975; Загородников Н. И. Советська карна політика і діяльність органів внутрішніх дел.- М.: 1979; Владимиров В. А., Ляпунов Ю. И. Советська карна політика і її відображення в діючому законодательстве.- М., 1979; Ковалев М. И. Соотношеніє карної політики і кримінального права. 1979.; Наумов А. В. Реалізация кримінального права і діяльність слідчого. Волгоград, - 1883; Миньковский Г. М. Про поняття

182

і систему карної політики в світлі положень Конституції СРСР. У кн.: Конституційно-правові основи організації в діяльності органів внутрішніх справ.// Труди Академії.- 1982; Гришанин П. Ф. Уголовная політика Радянської держави і кримінально-правова социология.- М., 1977.

43. Миньковский Г. М. Про поняття і систему карної політики в світлі положень Конституції СРСР. У кн.: Конституційно-правові основи організації в діяльності органів внутрішніх справ. // Труди Академії.- М., 1981.- С. 71.

44. Федосеев П. Н. Філософія і інтеграція наук. Методологічні проблеми взаємодії суспільних, природних і технічних наук.- М., 1981.- З 26.

45. Гальперин И. М., Курляндський В. И. Предмет карної політики і основні напрями її изучения.- В кн.: Основні напрями боротьби з преступностью.- М., 1975.- С.27.

46. Миньковский Г. М. Про поняття і систему карної політики в світлі положень Конституції СССР.- В кн.: Конституційно-правові основи організації в діяльності органів внутрішніх справ. // Труди Академії.- М., 19в2.- С. 82.

47. Исмаилов МУЛ, Карна политиха як складна система. Азерб. ун- Право. 1975,1*1.- С. 13.

48. Кузьмин В. П. Место системного підходу в сучасному науковому пізнанні і марксистській методології. // Питання философії.- 1980. №2.- С. 53.

49. Деякі автори розглядали карну політику і виправно-трудову політику як одноуровневие поняття. См.: Радянське уго-ловно-виконавче право (Уч. для ВУЗов).- М., 1977.- С. 3-4). Однак, думається, що виправно-трудове право, як і кримінально-процесуальне, покликані забезпечити виконання цілей карної політики як напрями боротьби із злочинністю, в цьому забезпеченні і складається їх основна мета. Автор.

50. Гришанин П. Ф. Уголовная політика Радянської держави і кримінально-правова социология.- М., 1977.- С. 6.

51. Кудрявцев В. Н. Правовая наука і актуальні питання соціалістичної законності.// Комуніст, 1976. №2.- С. 82.

52. Кузнецова Н. Ф. Преступленіє і преступность.- М., 1969.- С. 174; Яковлев А. М. Преступность - як соціально-правове явище. // Радянська держава і право.- 1978. №1.- С. 74-83.

53. Маркс До., Енгельс Ф. Соч. Т.1.- С. 131.

54. Маркс До., Енгельс Ф, Соч. Т.13.- С. 516.

55. Відомості Верховної Ради СССР.- 1953. №4.

56. Маркс До., Енгельс Ф. Соч. Т.1.- С. 162.

57. Олексія С. С. Проблеми теорії і права. Т. 2.- С. 201.

58. Під ефективністю правових норм розуміється «співвідношення між фактичним результатом їх дії і тими соціальними цілями, для досягнення яких ці норми були зрозумілі. См.: Ефективність правових норм.- М., 1980.- С. 22.

183

59. Похмелкин А. Ідеология, ринок, карна політика.// Соціалістична законность.- 1991. №1.- С. 50.

60. Жалинский А. Борьба із злочинністю: міфи і реальність. // Соціалістична законность.- 1990. №8.- С. 25.

61. Огляд доповідей і повідомлень, зроблених на Всесоюзній науково-практичній конференції «Формування соціалістичної правової держави». // Радянська держава і право.- 1990. № 4-6.

62. Всесоюзна науково-практична конференція «Формування соціалістичної правової держави». // Огляд матеріалів. // Радянська держава і право.- 1990. №6.- С. 24.

63. Загородников Н. И., Цукру А. Б. Демократізация радянського суспільства і проблем науки кримінального права. // Радянська держава і право.- 1990. N912.- С. 50.

64. Гребельский Д. В. Теоретічеськиє основи і організаційно-правові проблеми оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх дел.- М., 1977.- С. 8-22.

65. Возний А. Ф. Кримінально-правові і етичні проблеми ОРД.- С. 47-48. ВНІЇ МВС СССР.- М., 1980.

66. Сергія В. В. Правовие основи забезпечення соціалістичної законності в оперативно-розшуковий деятельности.- М., 1984.- С. 91.

67. Гурский М. К питанню про юридичну природу оперативно-розшукової діяльності органів милиції.- В кн.: Роль правової науки у вдосконаленні практичної діяльності державних органов.- Левів, 1967.- С. 24.

68. Возний А. Ф. Кримінально-правові і етичні проблеми ОРД.- С. 25.

69. Ларин А. М. Процессуальние форми участі органів дізнання в розслідуванні убийств.- В сб.: Проблеми радянської держави і права. Вип. 9-10. - Іркутськ, 1975.- С. 27.

70. Кудрявцев В. Н. Уголовная юстиція як система. Правова кибернетика.- М., 1973.

71. ЦГАОР СРСР, ф.393, по. Ю. д.1. л.263.

72. ЦГАОР СРСР, ф.393, по4 < ь д.1. л.321-324.

73. Матеріали НКЮ, вип. XI-XH, - С. 18; ЦГАОР СРСР, ф.393, поп.31, д.338, л.2.

74. ЦГАОР СРСР, ф.393, по.23. д.8. л.81.

75. Матеріали НКЮ, вип. XI- С. 19.

76. Матеріали НКЮ, вип. XI-XII.- С. 18; ЦГА РСФСР, ф.353, оп.2, д. З. л.218.

77. Ломів B.C. Слідче-розшукова міліція РСФСР (1920- 1921 рр.).- В кн.: Історія органів внутрішніх справ і боротьба із злочинністю. // Труди Вищої слідчої школи. Вип. І.- Волгоград, 1976.- С. 4.

78. ЦГАОР СРСР, ф.393, оп. 19, д. 2, - л. 5; д. 3. л. 5: ЦГА РСФСР, ф.353, оп.4, д. 43, л.17-18.

79. ЦГАОР СРСР, ф.393, л. 20, про. 21-22. ЦГАОР СРСР, ф.393, оп. 31.

д.8, л.288. I »

80. Матеріали НКЮ, вип. XVI-XVI, - С. 86; ЦГАОР СРСР, ф.393, оп.31, д. 8. л.288.

184

81. Матеріали НКЮ, вип. XI-XII, - С. 17-18.

82. Детальніше див.: Статкус В. Ф. Становленіє і розвиток слідчого апарату органів внутрішніх дел.- М., 1984.

83. ЦГАОР СРСР, ф.393, оп.37, д. 14, л.9.

84. Наручник АА Організаційно-правові питання діяльності міліції і карного розшуку по попередньому розслідуванню злочинів (1921-1925 рр.).- В кн.: Питання вдосконалення оперативної роботи органів внутрішніх дел.- Омськ, 1981.- С. 183.

85. Тижневик радянської юстиції, №3, 1922.- С. 15.

86. Синилов Г. К. Основи оперативно-розшукової діяльності радянської милиції.- М., 1975.- С. 140.

87. Синилов Г. К. Основи оперативно-розшукової діяльності радянської милиції.- М., 1975.- С. 28.

88. Гребельский Д. В. Теоретічеськиє основи і організаційно-правові проблеми оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх дел.- М., 1977.- С. 14.

89. Сергія В. В. Правовие основи забезпечення соціалістичної законності в оперативно-розшуковий деятельности.- М., 1984.- С. 36.

90. Детальніше див.: Лукач И. О методологічних проблемах суспільних наук. // Питання философії.1981. № 1.- С. 125.

91. Керимов Д. А. Філософськиє основи политико-правових исследований.- М., 1986.- С. 46.

92. Белкин Р. С. Курс радянської криміналістики. Т.1.- М., 1977.- С. 94.

93. Детальніше див.: Качур А. М., Якушин Н. М. Правовоє регулювання оперативно-розшукової діяльності: Збірник МВС СРСР, 1990. № 3.- С. 12-17. Деякі положення цієї публікації автор вважає спірними, але сам підхід і концепцію приведених авторів необхідно визнати своєчасним.

94. Качур А. М., Якушин Н. М. Правовоє регулювання оперативно-розшукової діяльності: Збірник МВС СРСР, 1990. № 3.

95. Кудрявцев В., Ратинів А. Вступітельная стаття в книзі А Подгурецкого «Нариси соціології права».- М" 1974.- С. 10.

96. Владимиров В. А, Ляпунов Ю. И. Советська карна політика і її відображення в діючому законодательстве.- М., 1979.- С. 15.

97. Українців Б. С. Категорія «активність» і «мета» в світлі понять ки-бирнетики. // Питання філософії, 1967. N° 3.- С. 67.

98. Філософський словник. // Під редакцією М. М. Розенталя.- М., 1975.- С. 67.

99. Парнюк М. А. Детерменізм діалектичного материализма.- Київ, 1967.- С. 223-225.

100. Ейсман АА. Логіка доведення политико-правових исследований.- М., 1971.- С. 15.

101. Керимов Д. А. Філософськиє основи политико-правових исследований.- М., 1976.- С. 216.

102. Кудрявцев В. Н. Прічинность в криминології.- М., 1968; Аване-сов ГА. Кримінологія. Прогностика. Управленіє.- Гіркий, 1975; Кар-пец И. И. Современние проблеми кримінального права і криминології.- М., 1976.

103. Аванесов ГА Кримінологія. Прогностика. Управленіє.- Гіркий, 1975.- С. 349.

185

104. Вицин С. Б. Системний підхід і преступность.- М., 1980.- С. 36.

105. Вииин С. Б. Системний підхід і преступность.- М., 1980. С. 38.

106. Блауберг И. В., Садовський В. Н., Юдін Е. Г. Системний підхід в сучасній науці. Проблеми методології системного исследования.- М., 1970. С. 16.

107. Самойлов В. П. Сущность оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ, її задачі і значення в боротьбі із злочинністю. Матеріали лекції.- М., 1984.- С. 11.

108. Лукашев В. А. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ. Введення в курс.- Київ, 1976.- С. 8.

109. Белкин Р. С. Ленінська теорія відображення і методологічні проблеми радянської криминалистики.- М., 1970.- С. 20.

110. Бобрів З, М. Наука об науке.- Київ, 1970.- С. 262.

111. Оптнер СЛ. Системний аналіз для ділових і промислових проблем.- М., 1969.- С. 53.

112. Белкин Р. С. Собіраніє, дослідження і оцінка доказательств.- М., 1966.- С. 8.

113. Теорія доказів в радянському карному процессе.- М., 1973.

- С. 351.

114. Керимов Д. А. Філософськиє основи политико-правових исследований.- М., 1986.- С. 202.

115. Застосовно до першої ситуації, коли оперативно-розшукові апарати і органи попереднього слідства діють відносно автономно, у них можуть бути і інші цілі.

'116. Оперативно-розшукові апарати в деяких випадках за дорученням слідчих можуть виконувати процесуальні дії тому, що їх не може по тих або інших причинах в цьому випадку виконати слідчий.

117. Детальніше про функціональні системи див. Анохин П. К. Ізбранние труди: Філософські аспекти теорії функціональної системи.- М., Наука. 1978; Хомколов В. П. Теоретічеськиє питання оперативно-розшукового забезпечення попереднього слідства // Вдосконалення діяльності ОВД по розкриттю і розслідуванню преступлений.- М., Академія МВС СРСР, - С. 88-101.

118. Ларин А. М. Процессуальние форми участі органів дізнання в розслідуванні вбивств. // Проблеми радянської держави, права. Вип. 9- 10. 4.11. Иркутск, 1975.- С. 27.

119. Осипов А. Ф. Вопроси співвідношення процесуальної і оперативно-розшукової діяльності. Взаємодія слідчого з органами дізнання.

- М., 1976.- С. 12.

120. Гапанович Н. Н., Мартінович И. И. Основи взаємодії слідчого і органу дізнання при розслідуванні преступлений.- Мінськ, 1982.

- З 11-12.

121. Гвишиани Д. М. Організация і управление.- М., 1972.- С. 384.

122. Мильнер Б. З. і інш. Системний підхід до організації управління.

- М., 1983.- С. 15.

123. Зуйков Г. Г. Распределеніє компетенції в діяльності по розкриттю злочинів // Вдосконалення управління розкриттям і розслідуванням преступлений.- М., 1981.- С. 9.

186

124. Афанасьев В. Г. Научноє управління суспільством (досвід системного дослідження).- М., 1973.- С. 240.

125. У науці управління прийнято вважати, що якби не потрібні були коректива не було б необхідності в будь-яких видах контролю. (Моррісей Дж. Цільове управління организацией.- М., 1979.- С. 120.).

126. Гаврилов А. К. Развітіє інституту взаємодії слідчого і оперативних аппаратов.- Волгоград, 1974.- С. 224-225.

127. Гаврилов А. К. Раськритіє преступлений.- Волгоград, 1976.- С. 189-190.

128. Хомколов В. П. Проблеми організації і тактики взаємодії слідчого і оперативних апаратів при розкритті і розслідуванні злочинів // Вдосконалення оперативно-розшукової діяльності в сучасних условиях.- Омськ, 1989.

129. Найденов В. В. Советський следователь.- М., 1980.- С. 100.

130. Гапанович Н. Н., Мартінович И. И. Основи взаємодії слідчого і органу дізнання при розслідуванні преступлений.- Мінськ, 1983.

131. Коментар до кримінально-процесуального кодексу РСФСР.- М., 1981.- С. 91.

132. Гуткин И. М. Правовие питання взаємодії слідчих і органів дізнання в радянському карному процессе.- М., 1967.- С. 123.

133. Иванов А. Н. Організация і тактика оперативно-розшукового контролю за поведінкою підозрюваних і обвинувачених в період розслідування розкрадання соціалістичного имущества.- М., 1988.- С. 46-47.

134. Освітлення тактики здійснення оперативно-розшукового контролю в задачу справжнього дослідження не входить тому ми детально не зупиняємося на тактичних питаннях.

135. Ахалая А. Г. Організация і тактика оперативної розробки апаратами карного розшуку злочинних груп, що мають міжрегіональні зв'язки.

136. См., напр.: Сидоренко Н. И. правове положення суб'єктів, участ

вующих в інформаційному забезпеченні ОРД // Актуальні питання підлозі

чения, оцінки і використання інформації в ОРД ОВД.- Київ: ВШ МВС

СРСР, 1986.- С. 29; Рябков Е. М. Правовие, організаційні і тактиче

ские питання оперативно-розшукового забезпечення попереднього рассле

дования злочинів,, довершені групою осіб: Дісс... канд. наук.- М.,

1990.-З. 116-117 і інш. v

137. Суханов А. П. Мір інформації. (Історія і перспективи).- М., 1986.- С. 140.

138. Джонсон Р., Каст Ф., Розенцвейг Д. Системи і керівництво (теорія систем, керівництво системами).- М., 1971.- С. 137-160.

139. Урсул А. Д. Проблеми інформації в сучасній науці. Філософські очерки.- М., 1975.- С. 39.

140. Глазерман Г. Е. Історічеський матеріалізм і розвиток соціалістичного общества.- М., 1973.- С. 39.

141. Афанасьев В. Г. Человек в управлінні обществом.- М., 1977.- С. 50.

142. Винер Н. Кибернетіка і общество.- М., 1958.- С. 31; Боягузів А. І. Судебноє доведення в світлі ідей кібернетики і право.- М., 1967.- С. 21.

187

143. Михеева Л. Н. Об вивченні документації в конкретних соціально-правових дослідженнях //Філософія і природознавство. Право і социология.- М., 1973.- С. 177.

144. Афанасьев В. Г. Системность і общество.- М., 1980.- С. 238.

145. Гришкин И. И. Понятіє информації.- М., 1973.- С. 732.

146. Детальніше див.: Хлинцев М. Н. Кріміналістічеська інформація і моделювання при розслідуванні злочинів. Саратов, 1982.- С. 34-38.

147. Лукашов А. О суті і значенні оперативно-розшуковий информації.- М., 1973.- С. 21-22.

148. Овчинский С. С. Оперативно-розшукова інформація. Проблеми теорії і практики. М., 1976.- С. 16.

149. Овчинский С. С. Оперативно-розшукова інформація. Проблеми теорії і практики. М., 1976.- С. 79.

150. Хлинцев М. Н. Кріміналістічеська інформація і моделювання при розслідуванні злочинів. Саратов, 1982.- С. 38.

151. Панський Г. Я. Взаїмодействіє слідчого апарату з органами дізнання при розслідуванні злочинів проти особистості // Проблеми радянської держави і права. Іркутськ. 1975.- С. 13.

152. Самойлов В. Г. Значеніє для розслідування даних, отриманих з оперативних джерел. Труди ВШ МВС СРСР. 1968.- С. 31.

153. Сербулов А., Солов'їв А. О практиці використання в слідчій роботі матеріалів (речовинних об'єктів), отриманих внаслідок застосування оперативно-розшукових заходів УССР, 1967.- С. 69-70.

154. Осипов А. Ф., Лохов В. К. Условія і межі використання даних оперативно-розшукового характеру при виробництві по карному делу.- М., 1979.- С. 18-29.

155. Белкин Р. С. Собіраніє, дослідження і оцінка доказу. М., 1966.- С. 42, 43.

156. См., наприклад: Строгович М. С. Советський кримінально-процесуальний закон і проблеми його ефективності. М., 1979.- С. 87; Лупинская П. А. Советський карний процесс.- М., 1980.- С. 441.

157. Тиричев И. В. Советський карний процесс.- М., 1980.- С. 98.

158. Корнеева Л. М. В кн.: Радянський карний процес. М., 1982.- С. 146.

159. Дорохов - Я. Теорія доказів. Ізд.- 2- С. 223.

160. Чувилев А. А. Іспользованіє слідчим оперативно-розшукової інформації в стадіях збудження карної справи і попереднього розслідування: Автореф. дисс. канд. юрид. наук.- М., 1985.

161. Овчинский С. С. Оперативно-розшукова інформація // Проблеми теорії і практики.- М., 1976.- С. 32.

162. Маркс До., Енгельс Ф. Соч. 2-е изд.- Т. 2.- С. 158.

163. Белкин Р. С. Курс радянської криминалистики.- Т.1. Загальна теорія радянської криминалистики.- М., 1977.- С. 51.

164. Лузгин И. М. Расследованіє як процес познания.- М., 1969.- С. 22.

165. Чечетин А. Е. Вопроси підвищення ефективності діяльності апаратів карного розиска.- Омськ. 1988.- С. 153.

166. Взаємодія слідчих і міліції /Під загальною редакцією І. І. Карпеца і А. І. Шейнина.- М., 1964.- С. 23-24.

188

167. Горский Г. Ф. Научние основи організації і діяльності слідчого апарату в СССР.- Воронеж, 1970.- С. 60.

168. Коновалова В. Е. Психология в розслідуванні преступлений.- Харків, 1978.- С. 35-36.

169. Бердичевский Ф. Ю. Условія ефективності взаємодії органів слідства і міліції у карній справі // Проблеми підвищення ефективності попереднього слідства: Тези науково-практичної конференції.- Л., 1976.- С. 4.

170. Бріллюен Л. як «мертва» інформація розглядає інформацію, що знаходиться в книгах, яку ніхто не читає (Бріллюен Л. Наука і теорія інформації).- М., 1960.- С. 340.

171. Урсул ПЕКЛО. Відображення і информация.- М., 1973.- С. 59.

172. Статкус В. Ф. Становленіє і розвиток слідчого апарату органів внутрішніх дел.- М., 1984., - С. 69.

173. Бердичевский Ф. Ю. Программірованіє слідчим пошукової діяльності при розкритті злочинів // Проблеми держави і права.- Іркутськ, 1975.- С. 64.

174. Бюлетень Верховного Суду СРСР. 1990, №1.- С. 6-11.

175. Петрухин МУЛ., Батуров Г. П., Моршакова Т. Г. Теоретічеськиє основи ефективності правосудия.- М., 1979.- С. 19.

176. Оптнер Л. Станфорд. Системний аналіз для рішення ділових і промислових проблем.- М., 1969.- С. 57.

177. Боботов С. В., і інш. Шляхи вдосконалення системи карної юстиції //Сов. держава і право, 1989. № 4.- С. 88-89.

178. Вицин С. Е. Системний підхід і преступность.- М., 1980.- С. 45.

179. Акофф Р., Емері Ф. О цілеспрямованих системах.- М., 1974.- С. 124.

180. Панфилов Г. А. Іспользованіє інформації про хитрування карних елементів в практиці апаратів карного розшуку. 1986.- С. 93.

181. Детальніше за см: Дидоренко Е. А. Актуальние проблеми вдосконалення боротьби з організованою злочинністю в діяльності апаратів карного розшуку Узбецької ССР //Вдосконалення боротьби ОВД з організованою злочинністю. Інформ. бюлл. Узб. ССР, 1988. N 10/1.- С. 4-9.

182. Антонян Ю. М. Некоторие проблеми ресоциализації раніше судимих облич //Проблеми боротьби з рецидивною злочинністю: Збірник наукових трудов.- М., 1980 - С. 69.

183. Там же.- С. 68.

184. Михлин А. С., Гуськов В. М. Подготовка до звільнення позбавлених свободи і закріплення результатів їх исправления.- М., 1972.- С. 7.

185. Шмаров М. В., Ковалів Ф. Т., Подимов П. Е. Еффектівность діяльності виправно-трудових учреждений.- М., 1968 - С. 50; Яковлев А. М. Борьба з рецидивної преступностью.- М., 1964.- С. 212.

186. Познишев С. В. Основи пенітенціарної науки.- М., 1924.

187. Фойницкий М. Я. Заметки на проект основних положень в'язничного перетворення в Росії //Судовий вісник, 1972. N° 136 - С. 3.

188. Збірник нормативних актів по радянському виправно-трудовому праву (1917-1959 рр.).- М., 1959.- С. 19.

189

189. Познишев С. В. Основи пенітенціарної науки - М., 1924 - С. 266.

190. БСЕ.- М., 1976. Ізд. З.- Т.24.- С. 22.

191. Карпец И. И. Современние проблеми кримінального права і криминології.- М., 1976.- С. 71.

192. Шмаров И. В. Правовие основи соціального контролю в сфері профілактики злочинів //Збірник наукових трудів ВНІЇ МВС СРСР №62.- С. 3.

193. Марцев А. И. Преступленіє як конфліктне відношення //Труди Академії МВС СРСР. Актуальні проблеми застосування карного законодавства в діяльності органів внутрішніх дел.- М., 1987.- С. 76.

194. Сабітов РА. Посткриминальное поведение.- Томськ, 1985.- С. 123.

195. Наумов А. В. Прімененіє кримінально-правових норм //Труди Вищої слідчої школи МВС СССР.- Волгоград. 1973.- С. 10.

196. Струнков Н. А. Научние основи вдосконалення виправно-трудового права //Труди вищої школи МООП РСФСР. Вип. 16.- М., 1967.- С. 133.

197. Олексія А. І. Індівідуальная профилактика рецидиву преступлений.- М., 1973.- С. 6.

198. Шмаров И. В., Мелентьев МЛ. Диференціація виконання покарання в ІТУ.- Пермь, 1971.- С. 30.

199. Миньковский Г. М. Уголовная політика Радянської держави на сучасному етапі і проблеми боротьби з рецидивом //Актуальні проблеми боротьби з рецидивної преступностью.- Рига, 1989.- С. 8-9.

200. Астемиров З. А. Проблеми колективу і особистості осуджених в ІТУ.- Рязань, 1975.- С. 7.

201. Стручків Н., Пиріжків В. Социальная адаптація осуджених//До новому життю. 1973. № 3 -. С. 65-67.; Глоточкин ПЕКЛО., Пиріжків В. Ф. Виправно-трудова психология.- М., 1974.- С. 271.

202. Артемов С. Д. Проблеми соціальної адаптації молодого робітника на соціалістичному промисловому підприємстві: Автореф. дисс.... канд. юрид. наук.- Свердловськ, 1973.- С. 4.

203. Андрія В. Н. Социальная адаптація арештованих в умовах попереднього висновку //Соціологічні і соціально-психологічні проблеми відбування покарання: Збірник наукових трудів ВНІЇ МВС СРСР. N° 60.- М., 1982.- С. 112.

204. У даному аспекті представляють інтерес результати досліджень, проведених О. І. Баженовим, М. А. Ефімовим і Е. А. Саркисової. Так, ними було з'ясовано, що 37,2 рецидивістів будуть поводитися після звільнення в залежності від обставин: якщо ситуація буде складатися нормально - вони не здійснять злочину, якщо несприятливо - здійснять. (Бажанов О. И., Ефімов М. А., Саркисова Е. А. Предупрежденіє повторних злочині).- Мінськ, 1988.- С. 44.